PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
1050 lecie Chrztu Polski
Dyplom 90 lat LKK
85 YEARS OF PZK 90 YEARS OF IARU
Foto galerie PZK
Dyplom Polska
Szukaj znaku
W bazie OSEC:Nawigacja
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Regulamin portalu i forum dyskusyjnego PZK

Regulaminy portalu i forum dyskusyjnego PZK.

wersja 2 z 2012-02-20

-------------------

Regulamin Portalu PZK

Rozdział I – Definicje

1. Jako Portal Polskiego Związku Krótkofalowców /PZK/ rozumiemy stronę internetową www.pzk.org.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, korzystająca z portalu PZK.

3. Zarejestrowany użytkownik to osoba zarejestrowana na portalu, będąca w chwili rejestracji pełnoprawnym członkiem PZK /wykazana na liście członków w systemie OSEC/.

4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do Portalu PZK.

5. Właścicielem Portalu PZK jest Polski Związek Krótkofalowców.

6. Redaktorzy oraz członek prezydium nadzorujący funkcjonowanie portalu tworzą Redakcję Portalu PZK.

Rozdział II - Zasady korzystania z portalu

1. Regulamin Portalu PZK, obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) - zwanego dalej "Portalem".

2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.

4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal w celach promocyjnych.

5. Za wysyłane na portal treści do publikacji (newsy, artykuły, linki WWW, komentarze, posty na forum dyskusyjnym oraz inne komunikaty i wiadomości) odpowiada ich autor.

6. Zamieszczanie informacji następuje za zgodą jednego z członków redakcji Portalu. Mogą oni dokonywać również stosownych i niezbędnych korekt lub skrótów otrzymanego tekstu.

7. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu treści i utworów chronionych prawem autorskim (jak np. muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych, zdjęcia ) - za wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona producenta czy dystrybutora danego oprogramowania). W celu własnej publikacji lub cytatu z czyjegoś utworu Autor powinien powołać się na prawa autorskie twórcy.

8. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu treści sprzecznych z prawem, a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety czy też propagujące przemoc. Zabronione jest także umieszczanie na łamach portalu odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści pod rygorem odpowiedzialności karnej.

9. Redaktor portalu może odmówić zamieszczenia informacji jeśli jest ona niezgodna z prawem, Ham Spirit’em, zwyczajami stosowanymi w Internecie czy też jest niezgodna z profilem portalu.

10. Zabronione jest zamieszczanie reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej. Dopuszczalne są krótkie informacje o charakterze informacji opiniującej konkretne produkty lub usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej. Jednak informacje takie nie mogą nosić charakteru oferty oraz niedopuszczalne jest podawanie cen usług lub wyrobów.

11. Jeżeli nadesłane do publikacji lub opublikowane przez użytkownika portalu informacje łamią prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne, administrator portalu przekaże uprawnionym organom numery IP oraz wszystkie inne potrzebne informacje w celu określenia lokalizacji użytkownika.

12. Użytkownicy portalu są zobowiązani do właściwego korzystania z mechanizmów publikacji treści - zgodnie z ich przeznaczeniem a w szczególności:

a) w systemie newsów - należy wysyłać do publikacji informacje o wydarzeniach mających charakter jednorazowy lub informacje określane jako nowinki. Informacje tego typu są systematyzowane chronologicznie i usuwane po 3 miesiącach od publikacji. Na wniosek autora lub redaktora Portalu mogą być umieszczone w archiwum. W czasie wysyłania newsa do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą wg autora kategorię newsów.

b) w systemie linków - należy wysyłać do publikacji odsyłacze do stron WWW związanych z tematyką radiokomunikacyjną, zwłaszcza o charakterze radioamatorskim. W czasie wysyłania linku do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię linków.

c) w systemie artykułów - można wysyłać do publikacji informacje, które nie dezaktualizują się lub są na tyle istotne, aby ich prezentacja była niezależna od upływu czasu (np. wyniki zawodów, komunikaty, informacje, dokumenty, zdjęcia, nagrania audio lub wideo, itp.). W czasie wysyłania artykułu do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię artykułów.

Rozdział III – Rejestracja, Rezygnacja

1. Rejestracja w Portalu PZK jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik podając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "zarejestrowany". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Zarejestrowanego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres admin@pzk.org.pl.

3. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

4. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu PZK na podany przez siebie adres elektroniczny.

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

1. Podawanie fałszywych danych w czasie rejestracji, lub próby logowania się na konto innego zarejestrowanego użytkownika portalu - mogą spowodować zablokowanie możliwości dostępu do portalu zarejestrowanego już użytkownika.

2. PZK ustanawia Redaktora Naczelnego Portalu. Jego wyboru dokonuje upoważniony członek prezydium, nadzorujący funkcjonowanie portalu, bądź Prezydium ZG. Dobór współpracowników redagujących portal należy do RN portalu.

3. Do czasu ustanowienia Redaktora Naczelnego Portalu, jego obowiązki w zakresie kierowania Portalem pełni członek Prezydium ZG PZK, nadzorujący Portal.

4. W przypadku nie stosowania się przez użytkownika portalu do ustaleń niniejszego regulaminu - użytkownik portalu może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu a następnie - może zostać pozbawiony prawa do logowania się do portalu ,poprzez zablokowanie konta użytkownika portalu.

5. Przywrócenie użytkownikowi odebranego wcześniej prawa do logowania się do portalu jest realizowane w trybie decyzji członka Prezydium ZGPZK nadzorującego Portal lub Prezydium ZG.

6 . Zarejestrowany użytkownik portalu zostaje pozbawiony prawa do logowania się do portalu z chwilą wygaśnięcia jego członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców.

7. Prezydium ZG PZK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

8. Prezydium ZG PZK jest właściwym organem do rozstrzygania wszelkiego rodzaju skarg, zażaleń czy odwołań odnośnie funkcjonowania portalu PZK.

9. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Prezydium ZG PZK.

Regulamin zatwierdzony na mocy decyzji prezydium ZG PZK z dnia 20.02.2012 r.

------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Forum Polskiego Związku Krótkofalowców - z dnia 6.07.2015

1. Regulamin forum dyskusyjnego PZK obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

2. Forum dyskusyjne PZK, zwane dalej Forum, służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii i poglądów, dotyczących działalności radioamatorskiej, a w szczególności działalności w ramach PZK.

3. Forum nie jest oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy członkami, a władzami Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

4. Użytkownikiem Forum, zwanym dalej Użytkownikiem może być wyłącznie członek PZK, nie pozbawiony praw uczestnictwa w Forum.

5. Osoby niezarejestrowane na Forum (Goście), mogą posiadać dostęp do wybranych działów Forum, zawierających materiały informacyjne.

6. Za treści zamieszczane na Forum odpowiada ich autor. Przekazując treści do publikacji, autor wyraża zgodę na ich publikację, potwierdzając tym samym swoją akceptację regulaminu Forum. Administrator Forum oraz moderator (moderatorzy) Forum ani żaden zarejestrowany użytkownik Forum uprawniony do moderowania nadsyłanych treści, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na Forum.

7. Zabronione jest: a. Umieszczanie przez Użytkowników treści lub odnośników do treści chronionych prawem autorskim (muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych), za wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona producenta czy dystrybutora danego oprogramowania). b. Publikowanie treści sprzecznych z prawem, a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki lub też propagujące przemoc. Zabronione jest także umieszczanie przez Użytkowników odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści. c. Zamieszczanie reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej reklamy, poza krótkimi informacjami o charakterze informacji opiniujących produkty lub usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej. d. Branie udziału w dyskusji w formie linków do innych stron, dokumentów lub obrazów.

8. Jeżeli nadesłane do publikacji lub zamieszczone przez Użytkownika informacje, łamią prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne, administrator lub moderator Forum, w trosce o dobro serwisu, jest zobowiązany przekazać uprawnionym organom na ich wniosek, numery IP oraz wszystkie inne informacje, potrzebne w celu zlokalizowania i identyfikacji Użytkownika.

9. Jedynie Administrator lub Moderator Forum oraz inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia, jest uprawniony do zakładania kategorii tematycznych.

10. Użytkownicy są zobowiązani do właściwego dopasowania nowych tematów lub nowych treści do istniejących kategorii tematycznych (prowadzenie dyskusji na temat, nadsyłanie do publikacji treści, odpowiednio skategoryzowanych).

11. Administrator oraz moderator Forum lub inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia mogą m.in.: a. Zmienić kategorię nadesłanej do publikacji treści. b. Wstrzymać publikację nadesłanej treści lub ją usunąć, jeśli jej charakter lub zawartość łamie zasady określone Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców, Regulaminem członkowskim PZK albo niniejszym Regulaminem Forum.

12. Zabronione jest cytowanie treści umieszczanych na Forum, w miejscach publicznie dostępnych oraz na innych forach, bez jednoznacznej zgody ich autora. Autor postu może opublikować jego treść w ww. miejscach, lecz nie może opublikować postów będących odpowiedzią na jego post.

13. Prywatna wymiana informacji pomiędzy dwoma użytkownikami Forum powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem systemu "Prywatnych Wiadomości" (PW) na Forum lub za pośrednictwem prywatnej korespondencji e-mail.

14. W przypadku nie stosowania się przez Użytkownika do ustaleń niniejszego regulaminu, karą za naruszenie Regulaminu Forum jest: a. ostrzeżenie, b. pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum.

15. Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu, a także może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do uczestnictwa w Forum (poprzez zablokowanie dostępu do Forum).

16. Umieszczane informacje na Forum zawierające treści naruszające regulamin, będą przez administratora lub moderatora Forum usuwane, a tematy dyskusji blokowane. Ostrzeżenie nadane Użytkownikowi naruszającemu Regulamin Forum może przekazać administrator lub moderator Forum albo osoba do tego uprawniona. Całkowite usunięcie zawartości postu jest równoznaczne z ostrzeżeniem użytkownika.

17. Pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum Użytkownika naruszającego regulamin jest realizowane przez administratora Forum.

18. Za prowadzenie dokumentacji Forum odpowiedzialny jest administrator i moderatorzy Forum.

19. Przywrócenie Użytkownikowi, odebranego wcześniej prawa do uczestniczenia w Forum, jest realizowane przez administratora Forum po: a. zakończeniu okresu pozbawienia prawa uczestnictwa w Forum na wniosek zainteresowanego, b. dyspozycji osoby do tego uprawnionej.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach dotyczących skarg, zażaleń czy odwołań, odnośnie funkcjonowania Forum, ostateczna decyzja należy do Administratora Forum. Szczegółowe wytyczne dla Użytkownika Forum PZK, znajdują się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wytyczne te mogą ulegać modyfikacji.

21. Niniejszy Regulamin, obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Polskiego Związku krótkofalowców (PZK).

Zatwierdzam niniejszy Regulamin Forum PZK.

Jerzy Jakubowski SP7CBG, Łódź, 6 lipca 2015 r.

Załącznik do Regulaminu Forum Dyskusyjnego PZK

Szczegółowe zasady obowiązujące na Forum PZK wg. stanu z dnia 24.07.2015

1. Profil Użytkownika Forum. Wymagamy, aby nazwa użytkownika Forum, była znakiem krótkofalarskim, pisanym DUŻYMI literami, a zarejestrowany adres e-mail, w przypadku członków PZK, był zgodny z zarejestrowanym w systemie OSEC. Avatar użytkownika (miniaturka graficzna w profilu) - jedyny dopuszczalny format, to miniaturka zdjęcia Użytkownika. Sygnatura Użytkownika Forum (stopka) może posiadać 1 linię o długości do 30 znaków.

2. Administratorzy i moderatorzy nie muszą monitorować na bieżąco wysłanych wiadomości i nie są odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię ich autorów i niekoniecznie opinię tego Forum, jego personelu, czy Polskiego Związku Krótkofalowców. Ktokolwiek uważa, że publikowana treść jest niezgodna z regulaminem, jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel Forum, zastrzegają sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie, łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

3. Trzykrotne ostrzeżenie powoduje zablokowanie pisania postów na forum przez 7 dni, kolejne ostrzeżenie pozbawia uczestnictwa w Forum na 7 dni, następnie na 30 dni. Jeśli pomimo otrzymanych ostrzeżeń, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia regulaminu Forum, następuje bezwzględna blokada uczestnictwa w Forum na okres 1 roku

4. W przypadkach drastycznych naruszeń Regulaminu Forum lub zasad współżycia, Użytkownik będzie usuwany natychmiast.

5. Dyskusja w sprawie ostrzeżeń i wykluczeń Użytkowników na Forum jest zabroniona.

6. Jakiekolwiek ataki na administratora i moderatorów Forum, będą karane natychmiastowym wykluczeniem Użytkownika z Forum.

7. Użytkownik Forum jest zobowiązany do nie udostępniania hasła do konta, które zarejestruje na Forum. Zabronione jest używanie konta innej osoby, z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, w celu uniknięcia kradzieży konta.

8. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na Forum, Użytkownik może wprowadzić szczegółowe dane w profilu Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa Forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Mogą zostać nałożone odpowiednie sankcje, od ostrzeżenia, braku możliwości pisania na Forum, do wykluczenia z uczestnictwa na Forum włącznie (tzw. "ban").

9. Każdy użytkownik Forum może powiadomić administratora lub moderatora Forum, w przypadku zaobserwowania naruszenia Regulaminu Forum.


Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2015, 12:09:28 pm wysłana przez SP5LS

Vy73! Administrator Forum PZK


-----------------------------------------------

Regulamin Forum Dyskusyjnego PZK (Regulamin obowiązywał do dnia 06.07.2015)

1. Regulamin forum dyskusyjnego PZK obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).

2. Forum dyskusyjne zwane dalej Forum, służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii i poglądów, dotyczących działalności radioamatorskiej, a w szczególności działalności w ramach PZK.

3. Użytkownikiem Forum, zwany dalej Użytkownikiem może być wyłącznie członek PZK, zarejestrowany jako użytkownik portalu, nie pozbawiony praw uczestnictwa na Forum.

4. Za treści zamieszczane na Forum odpowiada ich autor. Przekazując treści do publikacji, autor wyraża zgodę na ich publikację, potwierdzając tym samym swoją akceptacją regulaminu Forum.

5. Administrator portalu, moderator Forum ani żaden zarejestrowany użytkownik portalu uprawniony do moderowania nadsyłanych treści, nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na Forum.

6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników:

a) treści lub odnośników do treści chronionych prawem autorskim (muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych) - za wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona producenta czy dystrybutora danego oprogramowania).

b) treści sprzecznych z prawem, a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety czy też propagujące przemoc. Zabronione jest także umieszczanie przez Użytkowników odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści.

c) treści pomawiających lub oczerniających PZK, jego jednostek organizacyjnych, członków lub jakichkolwiek innych osób.

d) reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej reklamy poza krótkimi informacjami o charakterze informacji opiniujących produkty lub usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej.

7. Jeżeli nadesłane do publikacji lub zamieszczone przez Użytkownika informacje łamią prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne, administrator portalu, w trosce o dobro serwisu może przekazać uprawnionym organom, numery IP oraz wszystkie inne informacje, potrzebne w celu określenia lokalizacji Użytkownika.

8. Jedynie administrator portalu, moderator Forum lub inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia, jest uprawniony do zakładania kategorii tematycznych.

9. Użytkownicy są zobowiązani do właściwego dopasowania nowych tematów lub nowych treści do istniejących kategorii tematycznych (prowadzenie dyskusji na temat, nadsyłanie do publikacji treści odpowiednio kategoryzowanych).

10. Administrator portalu, moderator Forum lub inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia może m.in.:

a) zmienić kategorię nadesłanej do publikacji treści.

b) wstrzymać publikację nadesłanej treści lub ją usunąć jeśli jej charakter lub zawartość łamie zasady określone "Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców" lub "Regulaminem członkowskim PZK" albo niniejszym Regulaminem Forum.

11. Zabronione jest cytowanie treści umieszczanych na Forum w miejscach publicznie dostępnych oraz innych forach, bez jednoznacznej zgody ich autora. Autor postu może opublikować jego treść w ww. miejscach, lecz nie może opublikować postów będących odpowiedzią na jego post.

12. Prywatna wymiana informacji pomiędzy dwoma użytkownikami Forum powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem systemu "Prywatnych Wiadomości" (PW) na portalu lub za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

13. W przypadku nie stosowania się przez Użytkownika do ustaleń niniejszego regulaminu, Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu, a w ostateczności, może zostać czasowo pozbawiony prawa do uczestnictwa w Forum (poprzez zablokowanie dostępu do Forum).

14.Umieszczane informacje na Forum zawierające treści naruszające regulamin, mogą być przez administratora portalu lub moderatora Forum przenoszone, a tematy dyskusji blokowane.

15. Kary za naruszenie Regulaminu Forum:

a) ostrzeżenie

b) pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum na 1 miesiąc

c) pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum na 1 rok

16. Ostrzeżenie Użytkownikowi naruszającemu regulamin może przekazać administrator portalu, moderator Forum lub osoba do tego uprawniona w terminie 14 dni od daty naruszenia. Całkowite usunięcie zawartości postu jest równoznaczne z ostrzeżeniem użytkownika.

17. Trzykrotne ostrzeżenie automatycznie pozbawia prawa uczestnictwa w Forum na 1 miesiąc. Trzykrotne pozbawienie prawa uczestnictwa w forum automatycznie pozbawia prawa do uczestnictwa na 1 rok od daty trzeciego z kolei pozbawienia prawa uczestnictwa.

18. Pozbawienie prawa uczestnictwa w Forum Użytkownika naruszającego regulamin jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.

19. Za prowadzenie dokumentacji Forum odpowiedzialny jest administrator portalu. W dokumentacji powinny być przechowywane oprócz daty i czasu postów, również dane komputera Użytkownika oraz archiwizowana pierwotna treść w przypadku usuwania postów.

20. Prezydium ZG PZK jest właściwym organem do rozstrzygania wszelkiego rodzaju skarg, zażaleń czy odwołań odnośnie funkcjonowania Forum.

21. Przywrócenie Użytkownikowi odebranego wcześniej prawa do uczestniczenia w Forum jest realizowane przez administratora portalu po:

a) zakończeniu okresu pozbawienia prawa uczestnictwa w Forum.

b) dyspozycji osoby do tego uprawnionej.

22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZK.

Regulamin zatwierdzony na mocy decyzji prezydium ZG PZK z dnia 20.02.2012 r.

 

-----------------------------------------------

Regulamin portalu i forum dyskusyjnego PZK.

wersja 1 z 2008-12-01

/Regulamin ten obowiązywał do dnia 20.07.2011 r./

 

1. Regulamin portalu i forum dyskusyjnego PZK (zwany dalej "regulaminem") obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) - zwanego dalej "portalem" - i forum dyskusyjnego PZK - zwanego dalej "forum dyskusyjnym".

2. Zarejestrowanym użytkownikiem portalu może być osoba fizyczna, będąca w momencie rejestrowania członkiem PZK, wykazanym na liście członków - poprzez umieszczenie na niej znaku wywoławczego lub nasłuchowego tej osoby.

3. Administrator portalu po weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego nowego użytkownika pod kątem członkostwa w PZK - może takie zgłoszenie zaakceptować lub odrzucić.

4. Podawanie fałszywych danych w czasie rejestracji, lub próby logowania się na konto innego zarejestrowanego użytkownika portalu - mogą spowodować zablokowanie możliwości dostępu do portalu w charakterze zarejestrowanego użytkownika.

5. Użytkownikiem forum dyskusyjnego może być zarejestrowany użytkownik portalu, nie pozbawiony praw uczestnictwa w dyskusjach na forum dyskusyjnym.

6. Za wysyłane na portal treści do publikacji (newsy, artykuły, linki WWW, komentarze, posty na forum dyskusyjnym oraz inne komunikaty i wiadomości) odpowiada ich autor. Przekazując treści do publikacji - ich autor wyraża zgodę na ich publikację.

7. Publikacja niektórych treści na portalu (czyli ich uwidocznienie dla innych użytkowników portalu) nadesłanych przez zarejestrowanych użytkowników portalu - może być uzależniona od ich akceptacji przez administratora portalu lub innego zarejestrowanego użytkownika portalu posiadającego odpowiednie uprawnienia.

8. Administrator portalu ani żaden zarejestrowany użytkownik portalu uprawniony do akceptacji nadsyłanych publikacji - nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikacji wysłane do zamieszczenia przez innych użytkowników portalu.

9. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu lub forum dyskusyjnego treści lub odnośników do treści chronionych prawem autorskim (muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych) - za wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona producenta czy dystrybutora danego oprogramowania).

10. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu lub forum dyskusyjnego treści sprzecznych z prawem, a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety czy też propagujące przemoc.
Zabronione jest także umieszczanie przez użytkowników portalu na łamach portalu lub forum dyskusyjnego - odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści.

11. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu lub forum dyskusyjnego treści pomawiających lub oczerniających PZK albo jego członków.

12. Zabronione jest zamieszczanie reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej reklamy poza krótkimi informacjami o charakterze informacji opiniujących produkty lub usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej.

13. Jeżeli nadesłane do publikacji lub opublikowane przez użytkownika portalu informacje łamią prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne, administrator portalu w trosce o dobro serwisu może przekazać numery IP oraz wszystkie inne potrzebne informacje w celu określenia lokalizacji użytkownika.

14. Użytkownicy portalu są zobowiązani do właściwego korzystania z mechanizmów publikacji treści - zgodnie z ich przeznaczeniem.
W szczególności:
 a) w systemie newsów - należy wysyłać do publikacji informacje o wydarzeniach mających charakter jednorazowy lub informacje określane jako nowinki. Informacje tego typu są systematyzowane chronologicznie i dopuszcza się ich usuwanie (zwłaszcza informacji zdezaktualizowanych). W czasie wysyłania newsa do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię newsów.
 b) w systemie linków - należy wysyłać do publikacji odsyłacze do stron WWW związanych z tematyką radiokomunikacyjną, zwłaszcza o charakterze radioamatorskim. W czasie wysyłania linku do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię linków.
 c) w systemie artykułów - można wysyłać do publikacji informacje, które nie dezaktualizują się lub są na tyle istotne, aby ich prezentacja była niezależna od upływu czasu (np. wyniki zawodów, komunikaty, informacje, dokumenty, itp.). W czasie wysyłania artykułu do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię artykułów.
 d) w systemie komentarzy (do newsów, artykułów, innych treści) - dopuszcza się jednorazowe skomentowanie przez użytkownika portalu danej treści. Zabronione jest w systemie komentarzy prowadzenie dyskusji (np. umieszczanie przez użytkownika więcej niż jednego komentarza do tej samej treści lub odnoszenie się do innego komentarza zamiast do komentowanej treści).

15. Użytkownicy portalu i forum dyskusyjnego są zobowiązani do właściwego dopasowania nowych tematów lub nowych treści do istniejących kategorii tematycznych (prowadzenie dyskusji na temat, nadsyłanie do publikacji treści odpowiednio skategoryzowanych).

16. Administrator portalu lub inny zarejestrowany użytkownik portalu posiadający odpowiednie uprawnienia może m.in.:
 a) zmienić kategorię nadesłanej do publikacji treści.
 b) opatrzyć akceptowaną treść dodatkową informacją lub komentarzem - w sposób jednoznacznie rozróżniający co jest treścią nadesłaną przez użytkownika a co dodatkiem od akceptującego.
 c) wstrzymać publikację nadesłanej treści lub ją usunąć - jeśli jej charakter lub zawartość łamie zasady określone "Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców" lub "Regulaminem członkowskim Polskiego Związku Krótkofalowców " albo niniejszym Regulaminem portalu i forum dyskusyjnego PZK.

17. Forum dyskusyjne służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii i poglądów dotyczących działalności radioamatorskiej w szczególności w ramach Polskiego Związku Krótkofalowców - wyłącznie w gronie członków PZK będących zarejestrowanymi użytkownikami portalu - nie pozbawionymi prawa uczestnictwa w dyskusjach na forum dyskusyjnym.

18. Zabronione jest cytowanie treści umieszczanych na forum dyskusyjnym - w miejscach publicznie dostępnych oraz innych forach, bez jednoznacznej zgody ich autorów i innych osób, których dotyczą.

19. Prywatna wymiana zdań pomiędzy dwoma użytkownikami portalu lub forum dyskusyjnego powinna odbywać się za pośrednictwem systemu "Prywatnych Wiadomości" (PW) na portalu lub za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

20. W przypadku nie stosowania się przez użytkownika forum dyskusyjnego do ustaleń niniejszego regulaminu - użytkownik forum dyskusyjnego może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu a w ostateczności - może zostać pozbawiony prawa do uczestnictwa w forum dyskusyjnym (poprzez zablokowanie dostępu do forum dyskusyjnego).

21. Posty na forum dyskusyjnym zawierające treści naruszające regulamin - mogą być przez administratora portalu lub moderatora forum dyskusyjnego przenoszone a tematy dyskusji - blokowane.
W drastycznie rażących przypadkach naruszenia regulaminu administrator portalu lub moderator forum dyskusyjnego może bez ostrzeżenia usunąć zawartość postu lub jego część - w sposób jednoznacznie uwidaczniający, które zmiany wprowadził administrator portalu lub moderator forum dyskusyjnego.

22. Ostrzeżenie użytkownikowi forum dyskusyjnego naruszającemu regulamin może przekazać administrator portalu, moderator forum dyskusyjnego, Prezes PZK lub osoba do tego przez Prezesa PZK uprawniona.
Pozbawienie prawa uczestnictwa w forum dyskusyjnym użytkownika naruszającego regulamin jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.

23. W przypadku nie stosowania się przez użytkownika portalu do ustaleń niniejszego regulaminu - użytkownik portalu może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu a w ostateczności - może zostać pozbawiony prawa do logowania się do portalu (poprzez zablokowanie konta użytkownika portalu).

24. Ostrzeżenie użytkownikowi portalu naruszającemu regulamin może przekazać administrator portalu, Prezes PZK lub osoba do tego przez Prezesa PZK uprawniona.
Pozbawienie prawa do logowania się do portalu użytkownika naruszającego regulamin jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.

25. Pozbawienie prawa do logowania się do portalu jest jednoznaczne z pozbawieniem prawa do uczestnictwa w forum dyskusyjnym.

26. Przywrócenie użytkownikowi odebranego wcześniej prawa do uczestniczenia w forum dyskusyjnym jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.

27. Przywrócenie użytkownikowi odebranego wcześniej prawa do logowania się do portalu jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.
Przywrócenie prawa do logowania się do portalu nie musi oznaczać jednoczesnego uprawnienia do uczestnictwa w forum dyskusyjnym.

28. Zarejestrowany użytkownik portalu zostaje pozbawiony prawa do logowania się do portalu z chwilą wygaśnięcia jego członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców.
Pozbawienie prawa do logowania się do portalu takiego użytkownika jest realizowane przez administratora portalu po dyspozycji Prezesa PZK lub osoby do tego przez Prezesa PZK uprawnionej.

29. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

30. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w uzgodnieniu z Prezesem PZK lub osobą przez niego wyznaczoną.

 

Akceptuję powyższy Regulamin.

Piotr SP2JMR
Prezes PZK

Uchwała Prezydium ZG PZK w dniu 22 listopada 2008 r.
Pkt.2. Prezydium zaakceptowało Regulamin Korzystania z Portalu www.pzk.org.pl: Regulamin portalu i forum dyskusyjnego PZK.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
RADMOR
AVANTI
HELION
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy

Zespół SN0HQ

PZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone   |   Administracja techniczna - RF POLAND ENT. Kontakt: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

39,248,858 Unikalnych wizyt