PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

UKE - wyjaśnienia, interpretacje
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-01-07 / 18:31

UKE - Wyjaśnienia, interpretacje.

1. Opłaty skarbowe - zmiana konta (informacja z dnia 2008-01-15).

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44),

w wysokości: 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

lub w znakach skarbowych:

Zapłata należnej opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 r. może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.07.128.883).

Pozdrawiam

Warszawa, dnia 2008-01-15.
Marek Ambroziak -sp5iyi
inspektor UKE


2. Ponowne uzyskanie pozwolenia.

W przepisach wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego w postaci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), jednym z istotnych zapisów był ograniczony okres ważności pozwoleń radioamatorskich - do 10 lat.
Minister Infrastruktury określił zasady nieodpłatnej wymiany zezwoleń wydanych wcześniej na czas nieokreślony na zgodne z rozporządzeniem pozwolenia .

W § 12 ust. 1 był podany okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wymianę zezwoleń wydanych na czas nieokreślony - wymiana na zgodne z rozporządzeniem pozwolenie nie podlegała opłacie skarbowej. Okres złożenia wniosku o wymianę minął 16 sierpnia 2005.

Po 16 sierpnia 2005 r. zezwolenia nie są już wymieniane i nie upoważniają do używania radiostacji amatorskich.

Ci, którzy w okresie do 16 sierpnia 2005r nie skorzystali z możliwości wymiany zezwoleń, mogą w dowolnym terminie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia z wcześniej przydzielonym znakiem wywoławczym, pamiętając o konieczności spełnienia wymagań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i już nowego, obowiązującego od 3 września 2005 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).

Aby uzyskać pozwolenie należy posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).

W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.


Należy wypełnić formularz wniosku (przesyłam w załączeniu) i po dokonaniu wpłaty kwoty 12,50 zł za wymianę św. klasy A lub odpowiednio 10 zł za wymianę świadectwa klasy B, na konto UKE (jak na odwrocie formularza) wniosek z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem radiooperatorskim oraz dowodem wpłaty należnej kwoty proszę przesłać na adres podany w nagłówku wniosku.

Świadectwa uzdolnienia do roku 1968 wydawane były przez Komisje egzaminacyjne PZK działające przy ZG PZK lub oddziałach wojewódzkich PZK, które to z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1959 r. i 1964 r., egzaminowały i wydawały świadectwa uzdolnienia. Od 1969 r. czynności te z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1968 r. i 1986 powierzono Inspektoratom Okręgowym PIR. Świadectwa powinny być w posiadaniu osób je uzyskujących, od 1969 roku świadectwa wydawane były dla zdających często za pośrednictwem PZK, LOK lub ZHP w zależności od przynależności organizacyjnej. W razie zagubienia świadectwa można zwrócić się do OO UKE, jeżeli znajdują się w posiadaniu Urzędu mogą być udostępnione zainteresowanym. Niemożliwe jest wydanie nowego świadectwa na podstawie wiedzy o jego posiadaniu, a jedynie można wymienić posiadane wcześniej świadectwo na zgodne z CEPT.

W przypadku braku świadectwa jedyną drogą ponownego uzyskania pozwolenia będzie przystąpienie do egzaminu.


Po wymianie wysyłamy świadectwo na adres wskazany we wniosku listem poleconym.

Po czym należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia do właściwego względem zamieszkania wnioskodawcy Oddziału Okręgowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Adresy i kontakty do OO UKE.

Marek Ambroziak sp5iyi
tel. 022/53-49-180
M.Ambroziak@uke.gov.pl


Pliki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.RTF (zmiana 2007-11-08)
2. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.RTF (zmiana 2008-01-15)
3. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.PDF (zmiana 2007-11-08)
4. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.PDF (zmiana 2008-01-15)

3. Sprawa zwolnień z opłaty skarbowej.

Prawo do zwolnienia z opłat skarbowych przy wydawaniu Pozwoleń radiowych (praca stacji okolicznościowych, pozwolenia na przemienniki, itp.) przysługuje jednostkom będącym w strukturze PZK. To Oddziały Terenowe (OT PZK) i Kluby P, Y, Z i K. Jest jeden warunek, a mianowicie na wniosku o wydanie Pozwolenia musi być podpis i pieczęć Prezesa OT, do którego klub należy. To jest uwarunkowane zgłoszeniem klubu w OT i przynajmniej 3 osobową reprezentacją PZK we władzach klubu.

PZK jako Organizacja PP (Pożytku Publicznego) zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Art. 24. ust 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn.) Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK (Y.. Z... lub też K..). Występując z wnioskiem o pozwolenie lub zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe) należy dołączyć zaświadczenie lub poświadczyć na wniosku podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK podając nr KRS 000088401 z podaniem inf.

Nieodpłatna działalność OPP jest zapisana w KRS w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, ppkt. 2, 10 i 11.

4.  Zasady wydawania znaków wywoławczych.

Sposób wykorzystania znaków wywoławczych określają administracje łączności i przekazują te informacje do ITU. Alfabetyczny wykaz znaków wywoławczych publikowany jest w urzędowym Biuletynie ITU.

Zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym znaki dla polskich stacji amatorskich mają postać XX(0-9)YYYY gdzie,
• XX – prefiks składający się 2 liter lub kombinacji cyfry i litery,
• (0-9) – cyfry 1-9 są to numery okręgów,
• YYYY- sufiks składający się z maksimum z 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Znaki polskich stacji amatorskich zależnie od przeznaczenia składają się z:

• prefiksu SP, SQ cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks  1-3 litery - znaki przeznaczone dla  stacji amatorskich indywidualnych i klubowych.
z zastrzeżeniem, że znaki stacji klubowych składają się z prefiksu SP i z trzyliterowego sufiksu, z których pierwsza może być K, P, Y lub Z. Wyjątkiem są znaki przydzielane dla centralnej stacji Polskiego Związku Krótkofalowców SP0PZK czy klubów ogólnopolskich zrzeszonych w PZK, np. SP0DXC, SP0OTC.
• prefiksu SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks  2-3 litery - znaki przeznaczone dla  zagranicznych stacji pracujących z terytorium  Polski.
• prefiksu SR cyfry  1-9 (oznaczającej numer okręgu) lub 0, sufiks 1,2 lub 3 litery -znaki przeznaczone dla stacji bezobsługowych ( przemienników analogowych lub cyfrowych, radiolatarni )
• prefiksu HF, SN, SP, SQ, 3Z  cyfry 0-9 i czterech znaków pisarskich z których ostatni musi być literą - znaki stacji okolicznościowych (wydawane na okres do 3 miesięcy), wyjątek – po prefiksie HF nie może być cyfra 0,
• prefiksu HF, SN, SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu)  sufiks jedna litera - znaki przeznaczone dla stacji kontestowych ( używanych wyłącznie w zawodach lub konkursach krótkofalarskich) ,
• prefiksu HF cyfra 0 sufiks  2 lub 3 litery - znaki przeznaczone dla stacji pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej – Wyspa Króla Jerzego,

Znaki okolicznościowe i kontestowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie i wystąpi z wnioskiem do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE. Przydział znaków o których mowa powyżej realizowany jest poprzez wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie w zakresie przydzielonego znaku wywoławczego – w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanej na podstawie art. 155 § 1 K.p.a. Wniosek w sprawie należy składać do właściwej terytorialnie delegatury UKE. Decyzja w sprawie powyższej zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Obszar okręgów wywoławczych:
 
1  - województwo Zachodnio-Pomorskie 
2  - województwo Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie
3  - województwo Lubuskie i Wielkopolskie
4  - województwo Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie
5  - województwo Mazowieckie
6  - województwo Dolnośląskie i Opolskie
7  - województwo Łódzkie i Świętokrzyskie
8  - województwo Lubelskie i Podkarpackie
9  - województwo Małopolskie i Śląskie

Znaki wywoławcze mogą być łamane ( / ) przez litery "p", "m", "mm" lub  "am"  podczas pracy stacji w następujących sytuacjach:
/p     - stacje przenośne
/m  - z pojazdów  kołowych  lub jednostek pływających po wodach terytorialnych RP
/mm - z jednostek pływających poza wodami terytorialnymi RP
/am  - ze statków powietrznych

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,262,236 Unikalnych wizyt