PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 15 października 2008 r.
Opcje newsa
Komunikaty PZK


Komunikat sekretariatu ZG PZK na 15 października 2008


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.Informacja z posiedzenia prezydium ZG PZK 10.10.08

W dniu  10 października 2008 odbyło się IV posiedzenie Prezydium ZG PZK bieżącej kadencji.

Posiedzenie odbyło się w  sekretariacie ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 Bydgoszcz

Obecni byli: Jan Dąbrowski SP2JLR Wiceprezes PZK . Sławomir Chabiera SP2JMB Skarbnik , Bogdan Machowiak SP3IQ Wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ Sekretarz PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK , goście Urszula Dąbrowska –księgowa PZK , Wiesław Wysocki SP2DX Oficer Łącznikowy IARU PZK, Zdzisław Bieńkowski SP6LB UKF Manager PZK.

 Na wniosek Zdzisława SP6LB UKF Managera PZK  Prezydium ZG PZK powołało kol. Piotra SP5QAT na UKF Contest Managera PZK.

 Na wniosek Bogdana SP3IQ prezydium powołało Krzysztofa Sobonia SP7GIQ do Zespołu ds. Contestingu.

 

Konferencja I Reg IARU w Cavtat

 Wiesław SP2DX omawiał najważniejsze tematy z komitetów C4 i C3

C4.

- Występują znaczne różnice zdań i nieporozumienia wokół zagospodarowania kolejnych 100 kHz w poszerzonym paśmie 40m

– wg Informacji z IARU jest obecnie za dużo zawodów światowych i krajowych – w tej sprawie zajmie stanowisko zespół ds. Contestingu PZK do 5 listopada 2008.

-Popieramy wniosek 30m dla SARL  o zgodę IARU na pracę SSB w paśmie 30 m w porze dziennej

- uważamy, że Band Plan R1 IARU  powinien być zharmonizowany z Regionami 2 i 3 IARU.

Wiesław SP2DX stwierdził, że PZK jest bierną organizacją. Nie ma wśród członków PZK i ZG PZK po za prezydium zainteresowania sprawami ogólnymi i zagranicznymi.

-Jesteśmy za wnioskiem REF w sprawie rozwoju „bezdirecktowego” obrotu QSL czyli tylko przez biura.

C3-

ON4UN opracował dokument pt” Etyka i postępowanie na pasmach”- prezydium zdecydowało  o publikacji przekładu tego dokumentu w KP i na portalu PZK.

- Omówiono proces zatwierdzania projektu budżetu R1 IARU, a na szczególną uwagę zasługują fundusze działające w ramach IARU . Np.  Fundusz obrony widma, Fundusz na rozwój małych organizacji,  Fundusz rozwoju łączności satelitarnej i z ARISS.  Prezydium oraz goście dyskutowali na temat potrzeby istnienia tych funduszy. Uznano, że mimo nieraz niewielkich efektów istnienie tych funduszy jest w pełni zasadne ze względu na przyszłość krótkofalarstwa.

-Sprawami ARDF zajmie się Krzysztof  SP5HS ARDF Manager PZK, który przedstawił informację z  na piśmie.

-Zapytanie o miejsce przyszłej konferencji R1 IARU w roku 2011. Uważamy,  że powinna być jak najbliżej centrum Europy.

-Być może będzie wprowadzony nowy system raportów w emisjach cyfrowych np. MOS lub RSQ. Również jest propozycja, aby nie podawać raportów w zawodach.- uważamy ją za uzasadnioną

-Najważniejsze zadania Komitetu Wykonawczego czyli  EC IARU R1 to: reprezentacja w ITU, promocja roli krótkofalarstwa w zapobieganiu skutkom katastrof, oraz zwalczanie zakłóceń odbioru radiowego czyli np. PLC

-Jest propozycja powołania grupy roboczej ds. pozyskiwania funduszy dla wspierania działalności EmCom 1 R IARU. –jesteśmy za powołaniem takiej grupy roboczej.

 

Podczas przerwy w obradach nastąpiło przekazanie obowiązków przez Skarbnika PZK poprzedniej kadencji Aleksandra SP2UKA nowemu skarbnikowi Sławkowi SP2JMB.

W imieniu obecnego prezydium podziękowałem Aleksandrowi SP2UKA za wkład pracy włożony przez 8 lat w prowadzenie tej najtrudniejszej i najbardziej nie wdzięcznej dziedziny działalności PZK.

 

C5-UKF i mikrofale- referował Zdzisław SP6LB UKF Manager PZK

Zdzisław przekazał informację na piśmie. Podczas posiedzenia zwrócił uwagę na  bardzo liczne składy delegacji z Niemiec, Anglii i Skandynawii. Pozostałe kraje są reprezentowane przez  pojedyncze osoby. Dokumenty Komitetu C5 są streszczone i zamieszczone na portalu PZK i były przedyskutowane w Zieleńcu na Zjeździe Technicznym UKF (ponad 100 osób) oraz w Wadowicach na Zjeździe PK UKF.

Zdzisław SP6LB omówił w skrócie najważniejsze dokumenty. Najistotniejsze sprawy to contesting, beakony, centra aktywności, zdalne sterowanie stacji zwłaszcza na mikrofalach czyli „remotekontrol”, regulaminy zawodów ATV, koordynacji band planów w tym 430 MHz, 70 MHz oraz 3,4 GHz., modulacje cyfrowe.

 

Prezydium zmieniło skład delegacji PZK na konferencję w Cavtat i  powołało delegację w składzie: Wiesław Wysocki SP2DX-przewodnicący delegacji oraz  Zdzisław Bieńkowski SP6LB , Piotr Szołkowski  SP5QAT, Krzysztof Słomczyński SP5HS . W okresie 15-16 listopada w konferencji w tym w spotkaniu Grupy Roboczej ds. szybkiej telegrafii I Regionu IARU będzie uczestniczyła Donata Gierczycka SP5HNK jako łącznik WG HST R1 IIARU- PZK. Prezydium podjęło powyższą uchwałę jednogłośnie .

 

 

Prezydium przyjęło do wiadomości wysłany w dniu 9.10 2008 list intencyjny w sprawie organizacji w SP Mistrzostw I Reg IARU w  HST na  2010 r. List ten będzie przedstawiony przez Donatę SP5HNK podczas narady WG HST R1 IARU.

 

Finanse PZK

 Omówiono zaawansowanie przypisywania środków z OPP dla OT ( SP2JMB) -obecnie jest sprawdzonych ok. 30% z informacji przesłanych przez US. Kwoty przypisane przez US będą przeznaczone dla OT . Z uwagi na ogromną ilość dokumentów  z US do sprawdzenia okres ich wpisywania określamy na 31 października 2008 . Po zakończeniu sprawdzania informacji US prezydium ponownie rozpatrzy ten temat.

  Prezydium przyjęło proponowany przez Skarbnika PZK projekt budżetu na 2009 rok.  

 

    W sprawie ubezpieczenia grupowego członków PZK  na 2009 rok. prezydium nie akceptuje proponowanych warunków i wnioskuje o zlecenie prowadzenia dalszych rozmów z firmami ubezpieczeniowymi   ( SP2JMR, SP2JLR, SP2JMB )

 

 Komisje po zjazdowe. Prezydium zapoznało się z informacjami  o zawansowaniu prac komisji pozjazdowych powołanych w dniu 5 czerwca 2008  otrzymanymi od Tadeusza SP9HQJ oraz Leszka SP6CIK.,

            Prezydium ZG PZK uchwałą z dnia 10.10.08 powierza .Leszkowi Przybylakowi SP6CIK koordynację pracy powołanych przez  Prezydium ZG PZK w dniu 5.06 .08 komisji.

 

Posiedzenie ZG PZK. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o zwołaniu na dzień 22 listopada 2008 Posiedzenia ZG PZK. O miejscu i dokładnym czasie Posiedzenia ZG PZK  prezydium powiadomi pozostałych członków ZG PZK .

W propozycjach porządku obrad znajdują się nast. punkty :

-Zarys planu przedsięwzięć na 2009 rok:

-Projekt budżetu na rok 2009

-Przesunięcia w poszczególnych pozycjach wyk budżetu roku 2008 za 10 miesięcy br.

-Przedstawienie podziału środków z wpat na PZK jako OPP

-Informacja o raportach komisji „pozjazdowych”

-Informacje o konferencji R1 IARU w Cavtat.

-Informacje sportowe

-OH i ZOH PZK.

-Sprawy bieżące.

 

Sprawy sportowe: 

Prezydium uchwałą  z dnia 10.10 08 przyjmuje jako obowiązujący Regulamin Kalendarza Zawodów PZK przedstawiony przez Contest Manegera PZK.

 

Piotr SP2JMR

 

2.Zawody  PGA  TEST cieszyły się i nadal cieszą dużą popularnością wśród nadawców SP. Co miesiąc startuje w nich ponad 100 stacji. W niektórych miesiącach  liczba  uczestników przekraczała nawet 130! Były to zawody pilotażowe.  Niemal  po  roku  ich rozgrywania stało sie oczywiste, że
imrezę  tę  należy  kontynuować  w  2009  r.  Nowy  regulamin  zawiera zgłoszone   propozycje.   Zmiany   dotyczą   przede   wszystkim   grup klasyfikacyjnych,  których  w  regulaminie  na  2009  r.  jest więcej. Oznacza   to,  że  każdy  nadawca  powinien  znaleźć  swoją  najlepszą kategorię,  odpowiednią  do  jego  możliwości  sprzętowych  i  miejsca zainstalowania  radiostacji.  Nowością jest także zapis o konieczności ograniczenia  mocy  wyjściowej  nadajnika  do  100  watów.  Ten  punkt regulaminu dostosowano do wymogu PZK. Szczegóły na portalu PGAC PZK.
73s de
Zespół PGA

 

3.Spotkanie w Tyrze

W ostatnią sobotę tj. 11 października br., z inicjatywy Janka OK2BIQ  w restauracji „U Liberdy” w Tyrze koło Trzyńca w Czechach odbyło się kolejne okolicznościowe spotkanie integracyjne krótkofalowców, w którym wzięło udział około 50 osób. Najbardziej liczna była reprezentacja SP9, w tym członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Okręg SP5 reprezentował Wiesław - SP5NOV i Jurek - SP5GCX. Przybyli koledzy z SP8 tj. Wojtek – SP8MI oraz Jurek - SP8AQA. Nie zabrakło oczywiście Czechów i Słowaków integrujących się z polskimi krótkofalowcami. Janek – OK2BIQ, jako niezawodny od lat organizator tego typu spotkań, czuwał nad całością i sprawnym przebiegiem spotkania. Po wstępnej prezentacji uczestników spotkania, dość ciekawą relację z wyprawy na ZL7 złożył Jurek – SP9BQJ, który w sposób niezwykle barwny przedstawił różne aspekty wyprawy. Wojtek – SP8MI podzielił się doświadczeniami w zakresie współpracy ze środowiskiem krótkofalowców lwowskich i specyfiką pracy w swoim oddziale. Jako przedstawiciel ZG PZK, zapoznałem zebranych z aktualną sytuacją w PZK, w tym w kontekście prowadzonej kontroli PZK przez organ nadzoru, jak też z aktualnym zapisem w KRS. Wspólne zdjęcie przed wejściem do lokalu było ukoronowaniem spotkania, po czym odbyła się część nieoficjalna połączona z częścią gastronomiczną. Rozmowy polsko – polskie i międzynarodowe trwały do godzin popołudniowych. Dla Polaków pobyt w Czechach był okazją do dokonania drobnych zakupów, jak też wymiany doświadczeń i integracji ze środowiskiem krótkofalowców czeskich i słowackich.

Info : Tadeusz SP9HQJ

 

4.Posiedzenie Zarządu PG APRS- klubu specjalistycznego PZK. W dniu 14 października w Poznaniu odbyło się robocze posiedzenie Zarządu PGAPRS. Z ramienia Prezydium ZG PZK uczestniczyli Bogdan SP3IQ Wiceprezes ds. Sportowych PZK oraz Piotr SP2JMR. Posiedzenie było poświęcone głównie sprawom organizacyjnym w związku z przypadającą  na początku przyszłego roku 5 rocznicą powstania PG APRS. Więcej informacji w najbliższym czasie na stronie internetowej PG APRS.

 

5.Memoriał Tadeusza SP7L. Dnia 28.10.2008 r. w dzień imienin Tadeusza po raz pierwszy organizowany jest Memoriał Tadeusza Kokoszki SP7L. W załączniku do komunikatu znajduje się regulamin.
73! Wojtek SP8MI - member of SPARAS & LKK

6. Zjazd SPDXC. Tegoroczny Zjazd Stowarzyszenia SPDXC odbędzie się w terminie 17 - 19 października 2008.  Miejscem Zjazdu będzie ponownie (tak jak w roku 2007 ) Ośrodek "Ameliówka", zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc. Program zapowiada się nie zwykle interesująco. Więcej informacji na portalu SPDXC

                                                                                              Tyle informacji na dzisiaj.

                                                                                  Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

 

 

Załącznik do komunikatu.

 

Memoriał Tadeusza Kokoszki SP7L

 

Cel memoriału:  Uczczenia pamięci Kol. Tadeusza Kokoszki SP7L, założyciela klubu SPARAS, Honorowego Członka LKK, inicjatora wielu stacji okolicznościowych i akcji dyplomowych.

Organizator: Klub SPARAS i Lwowski Klub Krótkofalowców

Uczestnicy: stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe

Termin i czas:   28 październik 2008  19:00 – 20:00 lok (18:00-19:00 UTC)

Pasmo i emisje: 3,5MHz SSB i CW

Wywołanie: CW – TEST SP, na fonii – MEMORIAŁ

Raporty: SSB 59 + numer qso   (np 59 001),  CW 599 + numer qso (np. 599 001).  Stacje członkowskie SPARAS, członków Honorowych LKK i stacje członków LKK podają : RS  + literę „T” (SSB - 59T), (CW -599T). Uwaga: w grupie C  numeracja ciągła

Punktacja: CW i SSB - stacje członków SPARAS, Honorowych Członków LKK i członków rzeczywistych  LKK - 5 pkt, pozostałe stacje 1 pkt .

Mnożnik: stacje podające literę „T” liczona  na każdym paśmie

Wynik końcowy: suma punktów x (1+ mnożnik)

Klasyfikacja:

A - stacje indywidualne na SSB,

B -  stacje klubowe na SSB

C - stacje indywidualne i klubowe SSB i CW

D - stacje SWL,

 

Stacje SWL – jedna stacja może być wykazana najwyżej dwa razy , logi w postaci cabrillo ( SWL_Cabrillo dostępne na portalu SP5PSL).

Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zaleca się do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR zarówno dla nadawców jak i nasłuchowców.

Uczestnik powinien podać w logu kategorię np. A-SSB. Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać w formacie cabrillo na  adres : sq5abg@o2.pl a dzienniki w postaci papierowej na adres: Wiesław Paszta , Garkowo Stare 2, 06-550 Szreńsk w ciągu 7 dni.

Dzienniki w postaci elektronicznej, format poczty:

         w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG

         plik logu : znak.cbr  np. sq5abg.cbr jako załącznik do e-maila

Nagrody :

za zajęcie I miejsca w każdej grupie  puchar i dyplom,

za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie – dyplom.

Decyzje komisji są ostateczne.

Komisja zawodów:  Ewa SP5HEN, Wojtek SP8MI, Wiesław SQ5ABG

 

Członkowie Honorowi LKK:

 

DL6ZFG RA3CC RU3DX/UR3WDX SP2B SP2SGF SP3IQ SP4OZ SP5CCC SP5QWJ SP5VJO (SP7L – SK) SP8AJC SP8AQA SP8AUP/UR8WA SP8HXU SP8MI SP8NFE/UR5WHA  SP8NFZ SP9JPA SQ5ABG SQ5HAU (SQ7DCA – SK) SQ8JLA SQ8JQX VE3MA.

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,272,483 Unikalnych wizyt