PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 4/24 z dnia 24.01.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 4/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Koniec roku 2023

Sekretariat ZG PZK przypomina o konieczności jak najszybszego przesłania do Sekretariatu ZG PZK dokumentów finansowych za miesiąc grudzień 2023 oraz zaległych dokumentów z poprzednich miesięcy. W tym roku, w którym będzie Zjazd PZK, czasu jest wyjątkowo mało, stąd mój apel w naszym Komunikacie.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK


2. Sprawozdanie z Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023

W dniach 01-04.11.2023 r. w miejscowości Zlatibor odbyła się Konferencja Generalna IARU R1, której organizatorem był Serbski Związek Krótkofalowców (SRS). W przedmiotowej Konferencji łącznie wzięło udział ponad stu delegatów i obserwatorów, z czego 38 stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU delegaci reprezentowali osobiście, a 21 stowarzyszeń IARU R1 reprezentowanych było przez pełnomocników.
Delegatami Polskiego Związku Krótkofalowców na Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023 były następujące osoby: Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Prezes Stowarzyszenia "Polski Klub UKF", Kol. Michał Brennek SP2J - Przedstawiciel OT-25 PZK i Reprezentant PZK w Grupie Roboczej IARU R1 pn. "Kształtowanie przyszłości" (ang. "Shaping the Future") oraz Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK (Kierownik Delegacji).

W trakcie Konferencji obradowały komitety i grupy robocze IARU R1 (m.in. Komitet C2 ds. Finansowych, Komitet C3 ds. Ogólnych, Komitet C4 ds. KF, Komitet C5 ds. UKF, Komitet C7 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Grupa Robocza ds. Młodzieży), a wypracowane i przyjęte przez te gremia rekomendacje zostały skierowane pod obrady sesji plenarnych Konferencji, których odbyły się cztery.
W ramach przyjętych podczas obrad plenarnych Konferencji najważniejszych rekomendacji Komitetu C2 należy wymienić:
- Rekomendację ZL23_C2_1 (przyznającą corocznie kwotę 20.000 CHF na działania w ramach targów Ham Radio we Friedrichshafen),
- Rekomendację ZL23_C2_2 (przyznającą budżet w wysokości 50.000 CHF na wspieranie innowacji, w ramach Funduszu Kształtowania Przyszłości) oraz Rekomendacje ZL23_C2_3, ZL23_C2_4 i ZL23_C2_5 (przyznające coroczne fundusze na działania Grupy Roboczej ds. Młodzieży IARU R1 oraz na aktywności skierowane do środowiska kobiet-krótkofalowców).

W ramach przyjętych w trakcje obrad plenarnych Konferencji najważniejszych rekomendacji Komitetu C3 należy wspomnieć:
- Rekomendacje L23_C3_Rec_1, L23_C3_Rec_2 oraz L23_C3_Rec_3 (dotyczące szczegółów działań realizowanych przez Grupę Roboczą ds. Młodzieży IARU R1), Rekomendację L23_C3_Rec_23 (dotyczącą szczegółów koordynowania i wdrażania programu rKształtowanie Przyszłościr1;);
- Rekomendację L23_C3_Rec_28 (dotyczącą interpretacji na szczeblu krajowym Rekomendacji CEPT TR61-01 w kontekście krótkotrwałego zdalnego użytkowania stacji amatorskich na terytoriach poszczególnych państw);
- Rekomendację L23_C3_Rec_30 (dotyczącą obchodów jubileuszu 100-lecia IARU w 2025 r.).
W ramach przyjętych w trakcje obrad plenarnych Konferencji najważniejszych rekomendacji Komitetu C4 należy wspomnieć:
- Rekomendację ZL23_C4_01 (dotyczącą utworzenia grupy roboczej ds. przeglądu części band planu przeznaczonej dla emisji cyfrowych);
- Rekomendację ZL23_C4_05 (dotyczącą przypomnienia stowarzyszeniom członkowskim przestrzegania istnienia częstotliwości "centra aktywności QRP", przeznaczonych dla stacji małej mocy oraz stacji przenośnych - w ramach programu SOTA i podobnych).

W ramach przyjętych w trakcje obrad plenarnych Konferencji najważniejszych rekomendacji Komitetu C5 należy wymienić:
Rekomendację ZL23_C5_Rec_06 (dotyczącą zmian w band planie pasma 70 cm);
Rekomendację ZL23_C5_Rec_07 (dotyczącą zachęcania stowarzyszeń członkowskich do przesyłania do Sekretarza IARU R1 oraz Przewodniczącego Komitetu C5 informacji o krajowych przydziałach i ograniczeniach użytkowania widma częstotliwości).
Dla środowiska UHF/VHF istotny jest ponowny wybór Alessandro Carletti IV3KKW (aktywnego UKF-owca) do Komitetu Wykonawczego IARU R1. Po rezygnacji Dicka Harmsa PA2DW nie udało się wybrać nowego przewodniczącego Komitetu C5. Sprawa obsady tej funkcji jest nadal otwarta. Doraźnie Komitetem C5 kieruje dotychczasowy wiceprzewodniczący Jann Traschewski DG8NGN.
Szczegółowe ustalenia dotyczące spraw UKF/VHF a przyjęte na Konferencji podane są pod adresem: Prepared In Conference - Pliki - IARU Region 1 (iaru-r1.org)

W ramach przyjętych w trakcje obrad plenarnych Konferencji najważniejszych rekomendacji Komitetu C7 należy wymienić Rekomendacje ZL23_C7_Rec_01 i ZL23_C7_Rec_03 (dotyczące regularnego publikowania ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla całego środowiska krótkofalarskiego - np. z zakresu interferencji generowanych przez instalacje fotowoltaiczne oraz innych zagadnień).

Na ostatniej sesji plenarnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023 dokonano wyboru Komitetu Wykonawczego IARU R1 na kadencję 2023-2026, w skład którego weszły następujące osoby:
- Przewodniczący: Sylvain Azarian, F4GKR,
- Wiceprzewodniczący: Hani Raad, OD5TE,
- Sekretarz: Mats Espling, SM6EAN,
- Skarbnik: Andreas Thiemann, HB9JOE,
- Członek Komitetu: Ahmad AlHoli, 9K2DB,
- Członek Komitetu: Joerg Jaehrig, DJ3HW,
- Członek Komitetu: Alessandro Carletti, IV3KKW,
- Członek Komitetu: Lisa Kieft-Leenders, PA2LS,
- Członek Komitetu: Oliver Tabakovski, Z32TO (czwarta kadencja r11; dodatkowa).
Na wspomnianej sesji plenarnej zatwierdzono również kandydatury przewodniczących grup i gremiów roboczych 1. Regionu IARU (w przeważającej większości przypadków było to osoby dotychczas zajmujące te stanowiska).
Na zakończenie tej sesji, w dwuetapowym głosowaniu, dokonano również wyboru miejsca organizacji kolejnej Konferencji Generalnej IARU R1 (kandydatury zgłosiły: Macedoński Związek Krótkofalowców - RSM, Niemiecki Związek Krótkofalowców - DARC oraz Austriacki Związek Krótkofalowców - OeVsV), która w roku 2026 odbędzie się w Wiedniu.
Należy również wspomnieć, że laureatem Nagrody im. Roya Stevensa G2BVN (ang. The Roy Stevens, G2BVN, Memorial Trophy) za wybitne zasługi dla środowiska krótkofalarskiego został Kol. Séamus McCague EI8BP, a Medalami 1. Regionu IARU zostali odznaczeni Koledzy: Nestor Jacovides 5B4AHZ oraz Klaus Eichel DL6SES.
Pełne teksty protokołów z sesji plenarnych Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023 oraz wszystkie materiały konferencyjne dostępne są odpowiednio pod podanymi adresami internetowymi:
https://storage.iaru-r1.org/index.php/s/DGjLjfPW3LnHtHn
https://conf.iaru-r1.org/documents/ .

Opracowanie zbiorowe:
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, Michał Brennek SP2J, Paweł Zakrzewski SP7TEV

3. Walne zebranie Śląskiego OT-06 PZK

Działając zgodnie z § 35 ust. 4 oraz § 15 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, jak również zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, Zarząd OT-06 PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału Terenowego NR 06 PZK.
Pierwszy termin: 23.02.2024 r. (piątek) godz. 17:00,
drugi termin: 23.02.2024 r. (piątek) godz. 17:15.
Miejsce spotkania:
Dom Kultury "Chemik" przy ul. Niepodległości 51 w Siemianowicach Śląskich.
Program spotkania:
1. Zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji - sprawozdanie Prezesa OT-06 PZK, sprawozdanie Skarbnika OT-06 PZK, sprawozdanie QSL Managera OT-06 PZK, sprawozdanie Sekretarza OT-06 PZK, Sprawozdanie OKR OT-06 PZK.
2. Wybór delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, uchwaloną przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 21.05.2023 r., Uchwała ZG PZK nr 710/01/23 z 21.05.2023 r.

Info. Artur SQ9BDB

Jednocześnie informujemy iż:

- zgodnie z Ordynacją Wyborczą, Walne Zebranie Członków OT-06 powinno wybrać dwóch delegatów oraz co najmniej dwóch zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
- zgodnie z §15 ust. 1 Statutu PZK każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny PZK posiadający czynne i bierne prawo wyborcze może zostać wybrany delegatem lub zastępcą delegata tylko przez jeden Oddział Terenowy PZK - ten w którym opłaca składki.
- Delegaci i zastępcy delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK winni znać strukturę organizacyjną, Statut PZK, obowiązujące regulaminy wewnętrzne PZK oraz orientować się w przepisach prawnych, regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń w Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji pożytku publicznego.

II. Wydarzenia

4. Zawody Krajowe "32 Finał WOŚP" 2024

Klub Krótkofalarski SP3PGX Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Zawodach Krajowych "32 Finał WOŚP" 2024.
Termin: 28 stycznia 2024 r. (niedziela), od godz. 17:00 do 19:00 UTC.
Emisja: SSB. Pasmo: 80m wg Band Planu.
Za pierwsze miejsce w grupach A, B, C - grawerton oraz dyplom. Grawertony za 1 miejsce w każdej kategorii ufundował Klub Krótkofalarski SP3PGX.
Dla każdego uczestnika Zawodów - wersja elektroniczna, do pobrania na stronie www.sp3pgx.pl. Regulamin zawodów dostępny na stronie LogSP.
Szczególnie zapraszamy do udziału młodzież, dla której specjalnie stworzyliśmy kategorię C - stacje JUNIOR (do 18 lat).

Info. Maciej SP3BKR

5. 60-lecie klubu SP9KJU

Przypominamy krótkofalowcom, że w najbliższy weekend tj. 27-28.01.2024, klub SP9KJU obchodzi 60 rocznicę pierwszego QSO. W związku z tym, będzie możliwość uzyskania punktów do dyplomu r60-lat SP9KJUr1; nawiązując łączności z SN60KJU oraz członkami klubu. Szczegóły regulaminu znaleźć można na stronie https://www.qrz.com/db/SP9KJU.
Do spotkania w eterze!

Info. 73 Hubert SP9MDY

6. Po spotkaniu Jarocińskich krótkofalowców

Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej SP3PJA jak co roku spotkało się na podsumowaniu minionego roku i zaplanowaniu działań na rok bieżący. Powodów do dumy z minionego roku było naprawdę dużo, a wśród nich zdobycie 3 miejsca we współzawodnictwie klubów w OT Południowa Wielkopolska.
Po ośmiu latach rywalizacji SP3PJA jest na podium i nie było to łatwe zadanie! Poza tym nasz Oddział OT-27 będzie chyba wysoko notowany w SP Contest Maratonie. Mamy w tym swój mały wkład i niecierpliwie czekamy na ostateczne wyniki.
Bieżący rok dla naszego klubu to przede wszystkim zawody krajowe, spotkania na ogólnopolskich imprezach i na leśnych biwakach oraz kontynuacja sentymentalno -historycznego projektu budowy 5 sztuk transcieverów BARTEK w wersji oryginalnej i na podzespołach z lat osiemdziesiątych. Nad projektem honorowy patronat objął SP Old Timers Club.
Szczególną uwagę w bieżącym roku skupimy na: DX-ach, budowaniu rgenialnychr1; anten oraz narzekaniu na zakłócenia i kiepską propagację. :-)

Pozdrawiam,
Waldemar Szczublewski SP3TYI

7. "Spotkanie opłatkowe" jarosławskich krótkofalowców

W dniu 12 stycznia br. w restauracji rKlasycznar1; w Jarosławiu odbyło się coroczne "Spotkanie opłatkowe" jarosławskich krótkofalowców z władzami lokalnymi. Spotkanie tym razem miało szczególny charakter, a tak o nim pisze Tadeusz SP9HQJ Prezes PZK:

"12 stycznia br. o godz. 17.00 w restauracji "Klasyczna" w Jarosławiu odbyła się uroczystość Noworocznego Spotkania Opłatkowego, w którym wzięli udział członkowie Oddziału 35 PZK, Prezes Rzeszowskiego OT-18 PZK Adam Nazimek SP8N oraz przedstawiciele lokalnego samorządu.
W czasie spotkania Prezes Jarosławskiego OT PZK Zbigniew Guzowski SP8AUP przedstawił dokonania Oddziału za ostatni rok i planowane działania na rok bieżący. W drodze uchwały członkowie Oddziału ustanowili krótkofalowca tegoż Oddziału księdza Grzegorza Bechtę SP8IY honorowym kapelanem OT-35, co jest precedensem w PZK.
Potem było składanie życzeń opłatkowych, a po zakończeniu spotkania Prezes Oddziału Zbyszek SP8AUP zaprosił do swojego mieszkania kolegów w mniejszym gronie, w którym i ja się znalazłem.
Zbyszku SP8AUP! Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się w sprawach krótkofalarskich, czego oczekiwali zebrani. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że znalazłem się w tak zacnym gronie. Jarosławskiemu Oddziałowi PZK życzę dalszych sukcesów na niwie krótkofalarskiej.
A tak na zakończenie: Jarosławski OT PZK może służyć jako wzór w zakresie współpracy z lokalnym samorządem z obopólnymi korzyściami. Bardzo dziękuję za wspaniałą atmosferę.
My w PZK i w Prezydium ZG PZK życzylibyśmy sobie, aby tak było w oddziałach PZK i w całym PZK. Ale to raczej niemożliwe.

Pozdrawiam wszystkich członków Jarosławskiego OT PZK.

Tadeusz SP9HQJ Prezes PZK"

Zdjęcia jak zwykle widoczne w formacie pdf

III. Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

6W - Senegal: Willy, ON4AVT będzie ponownie aktywny jako 6W7/ON4AVT z Senegalu od 3 lutego do 16 kwietnia. Zazwyczaj jest aktywny głównie na FT8, będzie również QRV na satelicie QO-100. QSL via OQRS.

CE0Z - Juan Fernandez: Na dzień 12 stycznia dwie przesyłki lotnicze ekspedycji CB0ZA wysłane z Miami w zeszłym miesiącu przeszły przez chilijskie cło i znajdują się w porcie Valparaiso, gotowe do wysyłki statkiem towarowym na wyspę Robinson Crusoe, Juan Fernandez.
DX-pedycja planowana jest od 10 do 24 lutego. Aktywny będzie 7-osobowy zespół na wyspie, wspomagany przez ponad 30 operatorów zdalnych z różnych części świata. Używać będą NexGenRiB (Radio in a Box), opracowanego przez Gregga, W6IZT przy wsparciu Warrena, KD4Z i Johna, N4IHV), na FT8 i CW pod znakiem CB0ZEW. Stacja zdalna CB0ZEW będzie korzystać z Fox/Hound w WSJT, podczas gdy stacje na wyspie CB0ZA będą używać oprogramowania MSHV.
QSL dla obu znaków poprzez OQRS lub bezpośrednio do N2OO.
Zespół apeluje również o wsparcie finansowe.
Więcej informacji na https://cb0za.com/.

DU - Filipiny: "BJ", WA7WJR będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako DU3/WA7WJR z Regionu Pampanga na Filipinach od 4 do 9 lutego. Planuje również aktywność z Governor Macario Amedo Park i Mount Arayat National Park. QSL via WA7WJR. Wszystkie QSO zostaną przesłane do LoTW, Club Log i QRZ.

H4 - Wyspy Salomona: Bernhard, DL2GAC będzie ponownie aktywny jako H44MS z Malaita OC-047 od 10 lutego do 25 kwietnia. QSL via biuro i OQRS.

J3 - Grenada: ON4HIL, ON4MA, ON5RA, ON5TN, ON6CC i ON7RU będą aktywni jako J38R z Grenady NA-024 od 4 do 16 marca. Będą aktywni na CW, SSB i FT8 w paśmie 160-10 metrów, a także RTTY na 20 M, korzystając z maksymalnie czterech stacji. Log będzie dostępny na żywo przez Club Log. QSL via OQRS M0URX. Więcej informacji na https://rockall.be/.

LU - Argentyna: Stacja AMSAT Argentyna, LU7AA obchodzi 34. rocznicę satelity LUSAT (LO-19) do 28 stycznia. Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.qrz.com/db/LU7AA

OE - Austria: Z okazji 60. rocznicy Rhein Ruhr DX Association https://rrdxa.org/ Jorg, OE6VIE jest aktywny jako OE60RRDXA do 30 czerwca. QSL via OQRS Club Log i LoTW. Za QSO z członkami RRDXA można zdobyć okolicznościowy dyplom, który jest dostępny na platformie https://dcl.darc.de/.

V3 - Belize: Uwe, DL8UD będzie ponownie aktywny jako V31KO z Belize od 15 lutego do 6 marca. W planie udział w ARRL DX CW (17-18 lutego), CQ WW 160-Meter SSB Contest (23-25 lutego) i ARRL DX SSB Contest (2-3 marca) jako V3O. QSL dla obu znaków via DL8UD.

VK - Australia: Chris VK5FR, Adam VK5GA/VK2YK, Grant VK5GR, Ivan VK5HS, Andy VK5LA i Paul VK5PAS będą aktywni jako VK5FIL z wyspy Flinders OC-261 od 14 do 21 kwietnia. QSL via OQRS M0OXO. Więcej informacji na:
https://www.vk5fil.com/.

VP6 - Pitcairn Island: Roger, G3YBO planuje być aktywny jako VP6/G3YBO z radiostacji Meralda, VP6MW przez jeden dzień, gdy jego statek wycieczkowy zatrzyma się na wyspie Pitcairn OC-044. Będzie to 28 stycznia od 18 UTC. Będzie aktywny na SSB od 17 do 10 metrów.

VU - Indie: Zespół AT3SM będzie aktywny z Wyspy św. Marii AS-096 od 26 do 28 stycznia. QSL via LoTW, OQRS Club Log lub VU2XE. Więcej informacji na:
https://www.qrz.com/db/AT3SM

W - USA: W7P to znak okolicznościowy przyznany dla Northern Arizona DX Association, z okazji 100. rocznicy odkrycia Plutona przez Clyde'a Tombaugha w Obserwatorium Lowella w Flagstaff, w Arizonie - 18 lutego 1930 roku. Stacja będzie aktywna od 10 do 18 lutego. Ponadto Doug Tombaugh N3PDT, siostrzeniec Clyde'a Tombaugha, będzie aktywny podczas tego wydarzenia jako W7P/0. QSL via biuro. Więcej na https://www.nadxa.com/w7p_pluto_2030.html.

Zawody 27-28 stycznia 2024 r.
UBA SSB https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest
REF CW https://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_cdfhfdx.pdf

Pozdrawiam Adam SQ9S

9. Współzawodnictwo w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2023, wyniki końcowe

Kolejna, szesnasta edycja współzawodnictwa została zakończona.
Od początku prowadzone jest pod patronatem PZK, który jest jednocześnie sponsorem nagród. Triumfatorami w poszczególnych kategoriach są:
SO CW - SP1AEN,
SO MIXED - SP8BVN,
SO SSB - 3Z3AHK,
SO/MO QRP MIXED - SP3MKS,
MO CW - SP9PKM,
MO MIXED - SP9ZHR,
MO SSB - SN3P (sp3kqv).
Wymienione stacje, powtórzyły swoje ubiegłoroczne zwycięstwa.
Stacje indywidualne i klubowe gromadzą punkty nie tylko na swoje konto, ale przyczyniają się do zajęcia wysokich miejsc swoich oddziałów w klasyfikacji OT PZK. Po raz kolejny, czwarty raz z rzędu, zwycięzcą został oddział Rybnicki, drugie miejsce zajął oddział Południowa Wielkopolska, a trzecie Lubelski odział PZK. Komisja współzawodnictwa gratuluje wszystkim uczestnikom zajętych miejsc, a szczególnie liderom w poszczególnych kategoriach.
Końcowe wyniki SPCM 2023 zostały przesłane do publikacji na portalach: PZK - zakładka Współzawodnictwa oraz OT-31 PZK - link http://ot31.pzk.org.pl. Tam też można zapoznać się z Regulaminem SPCM 2024.

W imieniu Komisji SPCM (SP1MGM, SQ9E, SP9GFI) Kazik SP9GFI, 23.01.2024 r.

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 6 lutego 2024, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

SPAC 50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 8 lutego 2024, godz. 18:00 - 22:00 
UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

VHF-FT8 Activity 144 MHz - zawody aktywności FT8, organizator BANAT (YO) - środa, 7 lutego 2024, godz. 17:00-21:00 UTC. Dzienniki w terminie 6 dni na adres podany w regulaminie. Regulamin https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

EME-SSB Fun Contest 23 cm, organizator K2UYH, niedziela, 11 lutego 2024, godz. 00.00 - 23.59 UTC, Regulamin:
http://www.nitehawk.com/rasmit/23_70cm_ssb_contest.html.

LY VHF Marathon 2024 144 MHz, maraton litewski, niedziela 11 lutego 2024 r. godz. 17.00-18.59 UTC: Regulamin https://rc.ktu.lt/viewtopic.php?t=75

Info. Stanisław SQ2EEQ


VI. Silent Keys
________________________________________________________

SP9CVF SK

W dniu 22 stycznia opuścił nasze szeregi na zawsze Bogusław Hoinkis SP9CVF ze Skawiny, odznaczony Odznaką Honorową PZK nr 136. Niegdyś bardzo aktywny krótkofalowiec, dobry kolega zawsze gotowy doradzić i pomóc młodszym stażem kolegom, wcześniej także członek PZK w Krakowskim OT PZK.

Cześć Jego pamięci!

Informację przekazał Marian SP7GBI

___________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Maciejowi SP3BKR, Pawłowi SP7TEV, Tomkowi SP5CCC, Waldemarowi SP3TYI, Hubertowi SP9MDY, Kazikowi SP9GFI, Michałowi SP2J, Arturowi SQ9BDB, Marianowi SP7GBI.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,668,592 Unikalnych wizyt