PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 21/23 z dnia 24.05.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 21/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

ŁOŚ 2023

Zapraszamy na XIX Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców jak zwykle na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego w dniach 26-28 maja 2023 r.
Wszystkich chcących o czymś ważnym poinformować, coś zaprezentować lub pokazać zapraszamy do kontaktów z organizatorami najlepiej z Markiem Czarneckim SP9UO mareksp9uo@o2.pl.
Więcej informacji na: www.losnapograniczu.pl .


Organizatorzy


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. W dalszym ciągu apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy, we wszelkiej możliwej formie. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Po naradzie w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 17 maja br. o godz. 13.00 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE).
Przedmiotem spotkanie były zmiany w przepisach dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Nowa ustawa PKE zastąpi obowiązującą w chwili obecnej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce, w tym dla radioamatorów na najbliższych kilkanaście lat. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Jednakże przy okazji rewizji poddane zostaną obowiązujące normy, które dotychczas reguluje Prawo telekomunikacyjne.

Polski Związek Krótkofalowców przekazał swoje stanowisko podczas wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 6 marca br. Przekazał także do protokołu 7 stronicowy dokument zawierający nasze opinie oraz propozycje w tej sprawie.

Ze strony PZK w spotkaniu udział wzięli:
Marek Kuliński SP3AMO - Wiceprezes PZK,
Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Prezes PK UKF, członek PZK,
Piotr Skrzypczak SP2JMR - Sekretarz PZK,
Jerzy Szawarski SP5SSB - Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.

Podczas narady skupiono się na 3 zagadnieniach. Pierwszym był Art. 2 pkt 60 Ustawy (tzw. słowniczek), w którym zaproponowaliśmy dodanie definicji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej. Tu spotkaliśmy się z wątpliwościami i z lekkim sprzeciwem strony rządowej ponieważ obawia się ona, że ta zmiana zostanie odrzucona przez RCL z powodu, że SRA satelitarna nie występuje w dalszej części projektu Ustawy. W wyniku dyskusji i różnych argumentów obiecano nam, tj. stronie organizacji społecznych, dopracowanie tego tematu.
Drugie zagadnienie, to zastąpienie Świadectw w SRA Pozwoleniami i na życzenie zaświadczeniami o zdaniu egzaminu. Strona rządowa zapoznała się z naszymi argumentami i obawami. Wyjaśniono nam, że w nowym dokumencie będą zapisane wszystkie informacje, które obecnie znajdują się w Świadectwach czyli informacje, które stanowią o tym, że nowy dokument jest kompatybilny z HAREC i da jego posiadaczowi takie same uprawnienia, jakie obecnie ma posiadacz Świadectwa operatorskiego w SRA. Temat odbiurokratyzowania SRA był jednym z przedmiotów cyklu konferencji nam poświęconych, które odbyły się w pierwszej połowie 2016 roku. I zapisanie tego w projekcie Ustawy jest właśnie spowodowane przyjęciem części ustaleń sprzed 7 lat.
Pozostała część spotkania upłynęła na dyskusji o przejęciu egzaminów w SRA przez organizacje społeczne lub inne podmioty. Tu zarysowała się wyraźna różnica zdań pomiędzy uczestnikami ze strony różnych organizacji. Reprezentujący Fundację OPOR Witold Zakrzewski optował za tym, aby egzaminatorami mogły być osoby wyznaczone przez różne gremia, takie jak np. kluby przyszkolne, drużyny harcerskie czy inne np. grupy nieformalne. Natomiast PZK stoi na stanowisku, że egzaminatorami mogły by być wyłącznie osoby desygnowane przez konkretne podmioty posiadające organ reprezentacji lub osobowość prawną. W. Zakrzewski stwierdził, że to za mało i poparł go w tym ZHP, podając jako przykład obozy harcerskie, na których po kursie powinny odbywać się egzaminy w SRA. Jako przedstawiciel PZK się z tym zgadzam, ale pod warunkiem jak wyżej. Zaproponowałem organizację egzaminów zdalnych przy pełnym uwiarygadnianiu zdającego - np. przy wykorzystaniu specjalnych programów skanujących. Spotkało się to ze zrozumieniem strony rządowej. Dążąc do wprowadzenia amerykańskiego wzorca prowadzenia egzaminów, należy uwzględnić to, że w USA, aby być egzaminatorem trzeba mieć najwyższy poziom licencji oraz zostać zweryfikowanym jako egzaminator.
Pozostałe zagadnienia zawarte w naszym, tj. PZK, stanowisku w sprawie projektu Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej nie były na spotkaniu omawiane.

*Pismo z naszymi uwagami do projektu Ustawy, które zostało przedstawione zarówno Komisji sejmowej jak i Ministerstwu Cyfryzacji jest załącznikiem w pełnej, graficznej wersji Komunikatu nr 20/23.

Info. Piotr SP2JMR

3. Po Posiedzeniu Zarządu Głównego PZK

W dniu 21 maja br. w Warszawie, w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyło się Posiedzenie ZG PZK. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.19. Na wstępie Prezes PZK powitał zebranych. Uczczono minutą ciszy krótkofalowców, którzy w okresie od poprzedniego posiedzenia opuścili nasze szeregi. Prowadzącym został wybrany Piotr SP2LQP. Posiedzenie wybrało protokolantów w osobach Piotra SP2JMR i Andrzeja SP8AB oraz Komisję mandatowo-skrutacyjną w osobach Jerzego SQ2NIA i Janusza SP1TMN.
Komisja mandatowo-skrutacyjna na podstawie protokołu stwierdziła, że na 33 członków ZG jest obecnych 24, co stanowi 72,7%. Posiedzenie jest prawomocne.
Najważniejsze uchwały podjęte podczas posiedzenia.
- Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r.
- Przeznaczono kwotę nadwyżki bilansowej za 2022 r. 142324,50 zł na fundusz rezerwowy PZK.
- PZK przyjął budżet PZK na 2023 r zawierający kwotę przychodów
438 418,38 zł oraz łączną kwotę wydatków 437 837,32 zł.
- ZG PZK postanowił odznaczyć Złotymi Odznakami Honorowymi Kol. Jerzego Kowalskiego SP8HPW oraz Sławomira Domarusa SP6ZC.

- Uchwałą ZG PZK Odznaki Honorowe PZK otrzymali następujący Koledzy:

SP1GZF Piotr Przekopowicz,
SQ1GU Andrzej Górczyński,
SP6JZG Jerzy Folmer,
SP3OKS Sławomir Krysztofowicz,
SP3JBI Zenon Musielak,
SP8AB Andrzej Bojan,
SP8RX Adam Głowacki,
SP8UFT Tomasz Kopacz,
SP9HTY Marek Nieznalski,
SP9EML Mieczysław Krężel.

- ZG PZK podjął uchwałę o upoważnieniu członków Prezydium do prowadzenia rozmów z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przejęcia egzaminowania na Świadectwo Operatorskie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
- ZG PZK pojął uchwałę o przyjęciu Regulaminu Ochrony Danych Osobowych PZK.
- ZG PZK podjął uchwałę o przyjęciu Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
-ZG PZK przyjął zmiany w 6 regulaminach organizacyjnych PZK.
- ZG PZK uchwalił Ordynację Wyborczą na XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK w 2024 roku.
- ZG PZK podjął uchwałę o anulowaniu uchwały ZG PZK podjętej w dniu 4 września 2021 o ustanowienie odznaki "Zasłużony dla PZK".
- ZG podjął uchwałę o zwoływaniu zdalnego posiedzenia ZG PZK do końca lutego każdego roku.

Podczas posiedzenia konstruktywnie dyskutowano o wielu istotnych sprawach dla PZK i zakończyło się ono ok. godz.17.20.
Protokół z Posiedzenia członkowie ZG PZK otrzymają w regulaminowym terminie, po czym zostanie on opublikowany na portalu PZK.

Info. Piotr SP2JMR


4. Powołanie UKF Managera

W przerwie Posiedzenia ZG PZK odbyło się krótkie Posiedzenie Prezydium ZG PZK. Celem jego było powołanie UKF Managera PZK.
Na posiedzeniu w dniu 21 maja br. w Warszawie Prezydium podjęło uchwałę powierzeniu Funkcji UKF Managera Polskiego Związku Krótkofalowców kol. Tomaszowi Salwachowi SQ6QV.
Jako UKF Managerowi PZK prezydium powierza całość zagadnień związanych z techniką i łącznością w pasmach powyżej 30 MHz.
info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

5. Zostać krótkofalowcem przed wakacjami?

To możliwe! Nadal dostępne są miejsca na egzaminy w wielu miastach. Jeśli natomiast potrzebujecie nieco więcej czasu na przygotowanie, to pamiętajcie, że zapisy na egzamin w drugiej połowie roku zostaną uruchomione najprawdopodobniej w końcówce maja lub na samym początku czerwca. Warto wtedy odwiedzać stronę UKE i zarezerwować sobie termin.

Info. Krzysztof SP5E

6. Aktywacja SOTA czyli QSO ze szczytu góry

Planujesz aktywacje SOTA? Koniecznie daj nam wcześniej znać. Wyślij szczegóły. My dodamy informacje do najbliższego komunikatu. Działając razem możemy zwiększyć liczbę osób, zaangażowanych w tą inicjatywę.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

Info. Krzysztof SP5E


7. Wspólny wyjazd do Friedrichshafen

Czy są chętni na wspólny wyjazd na targi radiowe do Friedrichshafen w Niemczech? Jeśli tak, to przypominamy, że mamy dla was dobrą wiadomość!
W tym roku targi odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2023. Planowane jest zorganizowanie wspólnego wyjazdu z aglomeracji śląskiej w piątek, w godzinach późnowieczornych, w sobotę rano przyjazd na targi, zwiedzanie, powrót z targów w godzinach popołudniowych, przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych w niedzielę.
Mieszkacie w innym regionie? Wystarczy zorganizować się i dojechać na miejsce zbiórki. W zależności od zainteresowania, wynajęty zostanie bus dla odpowiedniej liczby uczestników, podana będzie cena. Bilet wstępu na targi przy rezerwacji online to 13 EUR. Więcej informacji o targach znajdziecie na: https://www.hamradio-friedrichshafen.com. Zainteresowanych zachęcamy do najszybszego kontaktu z Mateuszem SQ9IWS na adres sq9iws@pzk.pl.
Ostatnie zgłoszenia do 28 maja, jednak lepiej odezwać się już dziś!

Info. Krzysztof SP5E

8. Krótkofalowcy na Pikniku Naukowym

W dniu 27 maja na terenie PGE Narodowy odbędzie się Piknik Naukowy organizowany przez Centrum Nauki Kopernik oraz Polskie Radio. W ramach tego wydarzenia Koleżanki i Koledzy z Praskiego OT-37 PZK, jako klub SP5POT oraz zaprzyjaźnione z nimi stowarzyszenie Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa, przybliżą zwiedzającym historię krótkofalarstwa, obecne możliwości realizacji tego hobby oraz ideę łączności kryzysowej.
27 maja 2023, od godziny 11:00 do 20:00, zapraszamy wszystkich sympatyków i radioamatorów wraz z rodzinami na stanowisko D10 - Strefa Rodzinna.
Poza nami, swój udział zapowiedziało ponad stu innych wystawców, w tym uczelni państwowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych.

Info. Tomasz SQ5T


Zdjęcie ze strony organizatora Pikniku https://pikniknaukowy.pl/galeria. widoczne w wersji PDF

9. Praca z OH0

Wyprawa do OH0 -Wyspy Alandzkie. Jesteśmy zespołem kontestowym "SEDINA" z klubu SP1PKW, z miasta Wolin na wyspie Wolin. Celem naszego zespołu było uczestnictwo naszego kolegi Wieśka SP1EG w SP-DX-RTTY Contest, jako OH0EG z wysp alandzkich EU-002, w dniach 22-23.04.2023 oraz aktywacja obszarów flory i fauny OHFF.
Skład zespołu: Wiesiek SP1EG/OH0EG, Krzysztof OH0/SP1MVG i Andrzej OH0/SQ1GU.
Podróż rozpoczęliśmy 19.04.2023 promem ze Świnoujścia do Ystad w Szwecji. 20.04 w okolicach portu Kapellskar /SM/ aktywowaliśmy SMFF-1430 Riddersholm. Na Wyspy Alandzkie /OH0/ dotarliśmy promem do portu Lagnas. Bazą wypadową było miasto Jomala, lokator JP90XD na wyspie Fasta Aland.
W dniach 21-26.04 aktywowaliśmy 14 obszarów OHFF (w tym 4 new-one) i jeden zamek Kastelholm WCA OH-00007.
OH0/SP1MVG/p przeprowadził 15 aktywacji /14 OHFF/ przeprowadzając 2650 QSO, a OH0/SQ1GU/p przeprowadził 1135 QSO z 14 obszarów.
Pracowaliśmy na TRX FT857D i Elecraft KX3. Anteny: GP na pasma 7-14 MHz i dipol W3DZZ na 3,5-7 MHz. Zasilanie z akumulatora 80 Ah. 27.04 opuściliśmy OH0. 28.04 w okolicach portu Ystad aktywowaliśmy 2 obszary - SMFF-0122 i SMFF-0133.
Dla Krzysztofa SP1MVG wyprawa na wyspy alandzkie była okazją do celebrowania 15 lat pracy w ramach polskiego programu SPFF /2008-2023/. W programie WWFF aktywował 294 obszary na terenie 9 krajów europejskich. Przeprowadził ponad 128.000 QSO.

Vy 73 & 44 Krzysztof SP1MVG

10. Tarnowski OT i nasza krótkofalarska obecność w środowisku

Organizatorzy obchodów 25 lat Akademii Nauk Stosowanych oraz Dni Elektryki r11; SEP w Tarnowie zwrócili się do nas, do OT-28 PZK w Tarnowie - o przedstawienie naszej działalności krótkofalarskiej w oddziale i w klubach na naszym terenie, w naszym rejonie oraz Krótkofalarskiej Sieci Łączności Ratunkowej "EmCom" (Emergency Communications), a także zaprezentowanie w ramach programu obchodów 25 lat ANS oraz Dni Elektryki -SEP w Tarnowie historycznego sprzętu radiokomunikacyjnego.
Spotkanie miało miejsce w dniu 10 maja 2023 r. w ANS w Tarnowie, aula im. Jana Szczepanika (ul. Mickiewicza 8, budynek C) w godzinach 9:00 -12:30.
Poniżej merytoryczny program spotkania.
1. Michał ECKSTEIN "Z czego składa się Wszechświat?". Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Copernicus Center -Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2. Jan SZNAJDER - Źródła odnawialne - wykorzystanie naturalnych warunków środowiskowych. OT SEP.
3. Andrzej CHYLA -Aeronautyka w projektowaniu turbin wiatrowych - SVANTEK.
4. Jacek SPISAK - Nowoczesne rozwiązania pomiarowe i symulacyjne w obszarze wibroakustyki. EC TEST Systems Sp. z o.o.
5. Jarosław KNAPEK - Termowizja w przykładach: kamery typu smart, kamery do detekcji gazów, termowizja aktywna. EC TEST Systems Sp. z o.o.
6. Konkurs dla uważnych słuchaczy.
7. Cały czas odbywały się prezentacje i pokazy w holu i przed budynkiem Instytutu Politechnicznego na stoiskach:
- OT-28 PZK w Tarnowie. Zorganizowaliśmy pokaz sprzętu historycznego, własność i objaśniający - Zbyszek SP9IEK oraz nowego będącego w naszym posiadaniu, demonstrowaliśmy łączności różnymi emisjami: CW, SSB, AM, FM, a także emisjami cyfrowymi FT8, FT4, PSK, RTTY, na falach krótkich i UKF.
- Pokaz sprzętu do łączności mikrofalowej 2,4/10 GHz w wykonaniu Jacka SP9SPE.
- Albumy Zbyszka SP9IEK z ciekawszymi kartami QSL ułożonymi tematycznie, co zainteresowało oglądających, były: DX, wyspy, latarnie morskie, parki krajobrazowe, zamki itd.
- Możliwości instalowania anten w trudnych warunkach terenowych.

W spotkaniu prezentacyjnym w ANS uczestniczyli Koledzy: Janusz SP9LAS, Zbyszek SP9IEK wraz ze swoimi historycznymi eksponatami - radiostacjami, Waldek SP5FGN, Jacek SP9SPE ze sprzętem mikrofalowym 2,4/10 GHz do łączności poprzez satelity, Michał SP9MKP, Rafał SP9RKF oraz Piotrek SP9VQR. Miałem również przyjemność aktywnie uczestniczyć w spotkaniu i prezentacjach.
- Copernicus Center Press r11; promocja książek i wydawnictwa,
- APTIV - Koło naukowe,
- SVANTEK - EC TEST Systems Sp. z o.o.

Vy 73! Stanisław SQ9AOR
Info. oraz zdjęcia Stanisław SQ9AOR

III. Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

5U - Niger: Wyjazd stacji 5UA99WS z Nigeru został przyspieszony i jest planowany 1 czerwca. W wolnym czasie Giorgio pracuje na FT8, FT4 i SSB w pasmach 40 do 10 m. QSL via LoTW lub EA5GL.

A9 - Bahrajn: Stacja A91GCC będzie aktywna od 19 do 25 maja z okazji 42 rocznicy powołania Gulf Cooperation Council. QSL via EC6DX.

C6 - Bahamas: KN4NTX będzie aktywny jako C6AWA z Bimini (NA - 048) od 26 do 28 maja wyłącznie na CW. Weźmie udział w zawodach CQ WW WPX CW. QSL direct na znak domowy.

GM - Szkocja: Stacja MS0INT będzie aktywna z Isle of Tiree (EU - 008) od 26 do 29 maja w pasmach od 17 do 6 m. QSL via LoTW.

GM - Szkocja: F5DBT planuje być aktywnym jako MM/F5DBT z kilku wysp na zachodnim wybrzeżu Szkocji pomiędzy 28 maja i 15 czerwca, na SSB, FT8 i FT4, pasma 40, 20, 15 i 10 m. QSL via LOTW, eQSL lub direct na znak domowy.

I - Włochy: Od 18 maja do 20 czerwca będą aktywne stacje z Włoch (lista poniżej) z okazji 100-lecia Italian Air Force:
II0AAA II2BGY II4PNF II9CMS
II0AQN II2BRS II5GRO II9CTF
II0BPL II2GHD II5MSC II9CVT
II0CMP II2MIL II5PIO II9PAB
II0FRO II2VGT II5PIS II9SIG
II0GUI II2VNG II5PON II9TMM
II0LAT II3AFT II6PES IO3CVM
II0MVV II3AVI II7BPM IO5LUT
II0OVF II3BLN II7BRI IO7BPM
II0PDM II3CDF II7GDC IO9MAR
II0PEG II3GOR II7LEG IY0TC
II0RMC II3IST II8RCL IY1TO
II1ALB II3PDV II8REG
II1CAM II3PRL II8SSC
II1CME II3VEL II8VVL
Aktywność organizowana jest przez ARI we współpracy z Air Force General Staff.
Więcej informacji https://www.ari.it/images/stories/diplomi/centenarioam23.pdf


I - Włochy: Stacje IB0/IZ0BVU i IB0/IW0RLC będą aktywne z Ventotene Island (EU - 045) od 25 do 28 maja na SSB, FT8, FT4 i RTTY, pasma 40, 20, 15, 10 i 6 m (może także 80 m). QSL via znaki domowe i LoTW.

JA - Japonia: JI3DST będzie aktywny z Shodo Island (AS - 200) od 23 maja do 5 lipca, na SSB i CW jako JJ5RBH (włączając start w CQ WW WPX CW). QSL via ClubLog i LoTW.

JA - Japonia: JH7IPR będzie aktywny z Ishigaki Island i Iriomote Island (AS - 024) od 24 do 28 maja jako JH7IPR/6 (CW, RTTY, SSB, AM) i JH7IPR/p (FT8, FT4 i inne digi). QSL via ClubLog i LoTW.

KP4 - Puerto Rico: WP4TZ będzie aktywny z Vieques Island (NA - 249) od 23 do 30 maja w pasmach od 40 do 6 m. QSL via LoTW, eQSL.

LA - Norwegia: DL2VFR i DL4BBH będą aktywni jako LA/znak domowy z wysp EU - 061 i Ytre Hvaler National Park, od 2 do 6 czerwca, na CW i SSB. QSL via znaki domowe, LoTW i ClubLog.

OK - Czechy: Stacje OL100RADIO, OL100RJ, OL23RADIO i OL23RJ pracują z okazji "100 lat broadcastu w OK". Aktywność na wszystkich pasmach i emisjach od 18 maja do 18 czerwca.

P4 - Aruba: W2GD będzie aktywny jako P40W od 23 do 30 maja z główną aktywnością podczas CQ WW WPX CW, z delikatną aktywnością poza zawodami na 30, 17 i 12 metrach. QSL via LoTW lub direct do N2MM.

SM - Szwecja: DL2VFR i DL4BBH będą aktywni jako SM6/DL2VFR (lub SD7V/6) i SM6/DL4BBH z Orust Island (EU - 043) od 31 maja do 2 czerwca na CW i SSB. QSL via znaki domowe, LoTW i ClubLog.

V4 - St. Kitts: Stacja V47JA będzie aktywna od 23 maja do 7 czerwca na SSB i FT8 w pasmach KF i 6m. QSL via LoTW i direct W5JON.

VP2M - Montserrat: K2DM będzie aktywny jako VP2MDM od 25 do 29 maja na FT8 i SSB, pasma KF i 6 m. Dodatkowo weźmie udział w CQ WW WPX CW. QSL via LoTW lub direct K2DM.

VP5 - Turks & Caicos Islands: John K4BAI będzie aktywny jako VP5/K4BAI od 23 do 30 maja. QSL via Znak domowy. Dodatkowo będzie aktywny jako VP5M podczas CQ WW WPX CW.

VP9 - Bermuda: AB2E będzie aktywny jako AB2E/VP9 od 24 do 29 maja, głównie podczas zawodów CQ WW WPX CW. Przed i po zawodach aktywność na CW, SSB i FT8, pasma KF ze szczególnym uwzględnieniem WARC. QSL via LoTW i direct na znak domowy.

TF - Islandia: DL1MGB będzie aktywny jako TF/DL1MGB od 26 do 29 maja głównie podczas CQ WW WPX CW. QSL via znak domowy.

Wyniki zawodów:
Oceania DX Contest: https://www.oceaniadxcontest.com/.

Nadchodzące zawody:
CQ WW WPX Contest, CW: 00:00 UTC 27 maja do 23:59 UTC 28 maja https://www.cqwpx.com/rules.htm.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

12. Wyniki SPDX RTTY Contest 2023

Na stronie PK RVG https://pkrvg.org dostępne są wyniki tegorocznej rywalizacji. Zachęcamy do odwiedzenia strony. W wersji graficznej komunikatu PZK opublikujemy dodatkowo statystyki z tego wydarzenia.

Info. Krzysztof SP5E


13. QTC do juniorów, do seniorów, do wszystkich ! - Zawody Dzień Dziecka 2023

Do wszystkich zainteresowanych zawodami, którzy 1 czerwca będą mogli "zakręcić gałką" w paśmie 80 m, przez 2 godziny lekcyjne - 17:30 do 19:00 czasu lokalnego (15:30 - 17:00 UTC).
Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka ma przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka.
1 czerwca wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek i "odcień fryzury" lub długość wąsów albo ich brak. Będzie to okazja do wspólnej zabawy i jednocześnie przekazanie juniorom pasji do krótkofalarstwa, a w tym do współzawodnictwa na paśmie. Juniorów posiadających już pozwolenia radiowe zachęcamy do udziału w specjalnie dla Was wyróżnionej kategorii "Junior". Spośród Was zdobywca 1 miejsca zostanie mianowany Zwycięzcą Zawodów i wyróżniony statuetką.
Prosimy seniorów o wsparcie idei zawodów i umożliwienie juniorom pracy na paśmie w różnych formach. Szczegóły zawarte są w Regulaminie zawodów.
Koledzy, którzy na co dzień nie pasjonują się zawodami również mogą przystąpić
do wspólnej zabawy, jako Gość zawodów, nawiązując minimum 3 łączności z juniorami bez obowiązku wysłania swojego logu.
Według reguł szkolnych zawody będą trwały przez 2 lekcje bez przerwy, czyli 2 x 45 = 90 min. Rozpoczynamy w środę 1. czerwca o godz. 15:30 UTC (17:30 czas lokalny).
Pełny regulamin znajduje się na stronie: https://dd.reaktywacja.org.pl/regulamin.
Rozliczenie zawodów przeprowadzimy własnymi siłami używając strony: https://dd.reaktywacja.org.pl/ oraz dedykowanego robota sprawdzającego logi.
Wszelką korespondencję związaną z zawodami prosimy kierować na adres: zawodydd@gmail.com z niezbędnie wpisanym znakiem wywoławczym uczestnika w tytule e-mail.

P.S.
Zgłoszenia sponsorów chętnych do ufundowania nagród dla juniorów prosimy kierować do organizatorów na adres: zawodydd@gmail.com.
Do usłyszenia w zawodach.

73, de Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka r11; organizatorzy:
Kacper SO5KR, Tomek SP5PY, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS e-mail: zawodydd@gmail.com, https://dd.reaktywacja.org.pl/.

Info. Bogdan SP5WA

14. UKF -zawody

Mikrofale All Band - zawody kiedyś głównie mikrofalowe, ale obecnie od 50 MHz, wszystkie pasma, 3-4 czerwca 2023, godz. 14:00-14:00, regulamin zawodów taki sam, jak dla zawodów IARU R1, można go znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/ Dzienniki należy wysłać w terminie do 15 maja na adres Stowarzyszenia PK UKF http://vhfcontests.pk-ukf.pl/?month=3.

SPAC 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 6 czerwca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie PK UKF, regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.
VHF-FT8 Activity 144 MHz, środa 7 czerwca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin:
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

AGCW VHF/UHF Contest - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 10 czerwca 2023, godz. 14:00 - 18:00 UTC. Członkowie stowarzyszenia AGCW, największego niemieckiego klubu przyjaciół CW, zapraszają do jak najliczniejszego udziału polskich sympatyków telegrafii Morse`a. Regulamin: https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest.

Info. Stanisław SQ2EEQ


IV Silent Keys

DL6RAI SK

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Ben DL6RAI SK podczas prac przy masztach na Arubie. Szczegóły na stronach:
https://www.dx-world.net/p44x-aruba/ oraz
https://masnoticia.com/mast-di-radio-amateur-a-kibra-den-dos-y-un-homber-a-fayece.
Ben zajął 1 miejsce w DL w kategorii SO AB CW LP w ostatnim SP DX Contest.
Sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać.

73 Adam SQ9S

_________________________________________________________

SP5CCK SK

W dniu 12 maja 2023 r. zmarł nasz wspaniały Kolega Marek Safarzyński SP5CCK. Był wieloletnim członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców /OT-25/ oraz SP DX Klubu. Bardzo dobry telegrafista i nauczyciel młodych krótkofalowców. W latach 70. XX w. założył w Grodzisku Mazowieckim wraz z kolegami klub SP5ZBU, w którym działał przez wiele lat, aż do końca lat 80. Później założył razem z innymi krótkofalowcami klub SP5PMU, który działa do tej pory w Grodzisku Mazowieckim. Pogrzeb Marka Safarzyńskiego odbył się w dniu 17 maja 2023 r. Jest pochowany na starym cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim.
Cześć Jego Pamięci!

https://www.youtube.com/watch?v=5mvrjMpXc5o

Info. Jerzy Kucharski SP5BLD
__________________________________________________

Zenek SP7RJ ex SP7RJC SK

8 maja 2023 r. odszedł na zawsze, w wieku 70 lat, Kol. Zenek SP7RJ (ex SP7RJC), aktywny nadawca słyszany z QTH Modliszewice, dawniej QTH Końskie. Zenek SP7RJ został pochowany 13 maja 2023 r. na cmentarzu komunalnym w Końskich.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. R.I.P.

Info. Jerzy SP3SLU
Tę smutną wiadomość otrzymałem od Jarka SP7X.
_______________________________________________________

Rafał SQ3CPN SK

W wyniku choroby odszedł na zawsze Kolega Rafał Urbaniak SQ3CPN (lat 55), syn Włodka SP3BOV (SK). Rafał SQ3CPN był zawodowo związany z Państwową Strażą Pożarną, Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, w pionie łączności i informatyki.
Od wielu lat prowadził Klub SP3KAU przy ZW LOK Poznań (jako Prezes, instruktor, gospodarz). W amatorskim radio - zdolny konstruktor, miłośnik sprzętu Home Made. Gawędziarz, pełen uśmiechu i humoru.
Pogrzeb Rafała SQ3CPN odbył się w poniedziałek 15 maja 2023r. na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Cześć Jego Pamięci!

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.
Wyrazy współczucia dla najbliższych Rafała.

Info: Jerzy SP3SLU z kolegami z dawnego SP3KAU Poznań.
Wiadomość otrzymana za pośrednictwem ZW LOK Poznań.
_______________________________________________________

Bogdan SP4LVC SK

W dniu 10 maja 2023 roku w wieku 62 lat zmarł nasz Kolega śp. Bogdan Chorosiński SP4LVC członek PZK w Białostockim Oddziale Terenowym (OT17).
Tę smutną informację przekazał wczoraj na paśmie Grzegorz SP4SP.
Śp. Bogdan SP4LVC był jednym z nas. Krótkofalowiec, prywatnie muzyk, zapalony elektronik i konstruktor i budowniczy Husarka analogowego i później Husarka DSP. Wnosił dużo zapału i pomysłów w te projekty i bardzo chętnie służył pomocą innym kolegom budującym Husarka DSP. Był zawsze jednym z pierwszych, którzy ukończyli budowę i testowali jakiś nowy moduł do Husarka DSP. Zaprojektował i zbudował prototypowy wzmacniacz mocy 200 W oraz obudowę na głośnik z zasilaczem dedykowany do linii Husarka DSP. Z tego co mi wiadomo, jako pierwszy i chyba jedyny złożył taką całą linię do Husarka DSP i na niej pracował na pasmach.
Razem z Bogdanem pracowaliśmy nad obudowami do tej linii.

Spoczywaj w pokoju!
Roman SQ2RH

* Pogrzeb śp. Bogdana SP4LVC odbył się w sobotę 13 maja 2023 roku w Grajewie.
______________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Markowi SP9UO, Bogdanowi SP5WA, Tomaszowi SQ5T, Krzysztofowi SP1MVG, Stanisławowi SQ9AOR, Romanowi SQ2RH, Jerzemu SP5BLD.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe -bez apostrofów

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,665,596 Unikalnych wizyt