PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 19/22 z dnia 11.05.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 19/2022 z dnia 11 maja 2022 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/.


I. Sprawy organizacyjne

1. Łoś 2022

Zapraszamy po dwuletniej przerwie na OSK ŁOŚ-2022. Jak zwykle w ostatni pełny weekend maja tj. 27-29 maja 2022 na pograniczu trzech województw: Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego. Wieś Jaworzno, gm. Rudniki na górce "Papierkowej"

Marek SP9UO

2. Program ŁOŚ -a 2022

Organizatorzy OSK ŁOŚ-2022 zapraszają do zgłaszania propozycji prelekcji i prezentacji. Mamy już kilka, ale zależy nam na jak najbogatszym tematycznie, edukacyjnie i popularyzatorsko programie naszego największego otwartego spotkania. Propozycje prosimy kierować na adresy: Marka SP5UO mareksp9uo@o2 .pl i Piotra SP2JMR sp2jmr@pzk.org.pl

Organizatorzy ŁOŚ-a 2022

3. Spotkanie i panel dyskusyjny EmCom PZK

W dniu 28 maja (sobota) podczas Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2022 o godz. 13.00 w namiocie prelekcyjnym odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości łączności bezpieczeństwa w SP oraz przyszłości Klubu Łączności Kryzysowej SPEmCom - Ogólnopolskiego Klubu PZK. Zapraszam wszystkich zainteresowanych łącznością kryzysową. Przewidywany czas panelu to ok 45 min.

Piotr SP2JMR

4. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 8 maja br., odbyło się 3, a 1 w tym roku bezpośrednie posiedzenie Prezydium ZG PZK. Było ono także najdłuższe, bo trwało ponad 8 godzin. Obecny był cały skład Prezydium oraz Tomasz Mańkowski SP3QDM z-ca członka prezydium, Stanisław Leszczyna SQ2EEQ przewodniczący GKR oraz Jakub Stępień SQ2PMN gość - informatyk.

Poniżej skrót protokołu zawierający najważniejsze moim zdaniem punkty posiedzenia:

1. W związku z nieobecnością usprawiedliwioną księgowej PZK prezydium nie zajęło się sprawozdaniami finansowymi za 2021 r.

2. Skarbnik PZK omówił bieżącą sytuację finansową PZK oraz zaawansowanie realizacji założonego prowizorium budżetowego na 2022 rok.
Stan finansów Związku na dzień 8 maja 2022 roku.
- ZG PZK konto główne        274 445,24 zł
- 1% OPP                          145 253,74 zł,
- W Oddziałach Terenowych 183 923,57 zł,
                              Razem 603 622,55 zł.

Syt. członkowska w PZK przedstawia się następująco: na 31 grudnia 2021 r. w PZK było 3454 członków, a wg OSEC w dniu 08.05.2022 jest nas 3229, czyli ubyło 225 znaków indywidualnych.
Skutkiem finansowym tego stanu rzeczy jest ubytek 43000 zł w stos. do założeń.

3. Prezydium przyjęło prowizorium budżetowe na 2022 rok w oparciu o urealnione przychody.
Prezydium przegłosowało uchwałę o przyjęciu prowizorium budżetowego z wykazanym deficytem przyjmując, że kwota składek wniesionych tylko za I półrocze po uzupełnieniu przez wpłaty należne za II półrocze 2022 pokryje wykazany deficyt. Prezydium przyjęło, że kwota z poz. 2.3.1- nagrody za aktywność w zawodach IARU HF - jest kwotą ostateczną, zawierającą koszt nagród rzeczowych oraz koszulek za 12 QSO ze stacją SN0HQ.

4. Przedyskutowano uruchomienie stacji SP0PZK w pełnej przewidzianej konfiguracji sprzętowej. Prezydium postanowiło o sfinansowaniu pozostałych koniecznych wydatków ze środków OPP w oparciu o Art. 4 pkt 1 pkt 20, 21, 23, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2018 r poz. 450 i następne oraz na podst. Statutu PZK z dnia 21 kwietnia 2018 r §4 pkt.2 ppkt a), c), n) oraz o).
Uchwała o wysokości dofinansowania stacji SP0PZK jako stacji do odbioru słabych sygnałów zostanie podjęta po przedstawieniu i przyjęciu przez Prezydium kosztorysu wykonania instalacji antenowej w nowej siedzibie stacji.

5. W dalszej części omawiania spraw finansowych przedyskutowano zaawansowanie poszczególnych wydatków w ramach tegorocznego prowizorium. Realizacja jest adekwatna do upływu czasu tj. 4 miesięcy 2022 r.

6. Sprawy organizacyjne oraz pozostałe wniesione przez członków prezydium:
a) Omówiono sprawy braku Managerów PZK i uzgodniono kroki niezbędne dla ich pozyskania.
b) wstępnie ustalono termin posiedzenia ZG PZK - proponujemy zwołać posiedzenie ZG PZK na 18 lub 25 czerwca 2022. Uchwała o zwołaniu Posiedzenia ZG PZK zostanie przyjęta przez Prezydium w trybie głosowania elektronicznego po znalezieniu sali.
c) proponowane zmiany w regulaminach wewnętrznych PZK przedstawił Marek SP3AMO.
d). Piotr SP2JMR wymienił porozumienia zawarte pomiędzy PZK, a podmiotami zewnętrznymi, uzgodniono potrzebę aktualizacji części z nich.
e) Tadeusz SP9HQJ przeanalizował i omówił protokoły GKR z ostatnich dwóch posiedzeń tego organu.
f) Omówiono temat inwentaryzacji w PZK. Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostaną powołane komisje likwidacyjne, a następnie będą powołane komisje inwentaryzacyjne. Pełna inwentaryzacja przeprowadzona w każdym Oddziale Terenowym jest konieczna dla kompletnego odtworzenia księgi inwentarzowej PZK i urealnienia stanu posiadania środków trwałych, wyposażenia i mienia ruchomego kupowanego za pieniądze PZK, a będącego w dyspozycji oddziałów.
g) Piotr SP2LQP potwierdził kontynuowanie prac nad zmianami w Statucie PZK.
h) RODO. Klauzula zgody na przetwarzanie danych przez osoby mające dostęp do bazy OSEC zostanie w najbliższym czasie dopracowana i wprowadzona.
i) Prezydium postanowiło zająć się sprawami zgłoszonymi przez prezesa OT 08 w terminie późniejszym ze względu na zgłoszenie ich w obszernym mailu na kilka godzin przed rozpoczęciem posiedzenia.
j) SPEmCom PZK. Podczas najbliższego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ odbędzie się panel dyskusyjny dedykowany przyszłości Ogólnopolskiego Klubu SPEmCom PZK. Jest to konieczne, ponieważ działalność związana z łącznością w sytuacjach kryzysowych wynika ze statutowych celów PZK oraz działalności OPP.
c) Na wniosek organizatorów Zawodów Dzień Dziecka 2022 prezydium podjęło uchwałę o dofinansowaniu Zawodów Dzień Dziecka w kwocie 250 zł ze środków OPP na ZG PZK po otrzymaniu sprawozdania.

7. Jakub Stępień SQ2PMN przedstawił propozycje dot. zmian SI PZK. Między innymi pokazał przykładowy proces przyjmowania członka do PZK oraz zaprezentował podstawowe mechanizmy funkcjonowania przyszłego portalu PZK

8. Prezydium podjęło uchwałę o ustanowieniu równoległego administratora SI PZK z pełnymi uprawnieniami w osobie Jakuba Stępnia SQ2PMN.

Info. Piotr SP2JMR

5. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i jeszcze wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze w tym sieci sklepów. Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Szczegółowe aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności pod adresem http://cutt.ly /PomocUchodzcomzUkrainy pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie aktualnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna z określeniem, jaki rodzaj pomocy jest obecnie najbardziej pilny. Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie przesyłane przez pełnomocników wojewodów ds. organizacji pozarządowych. Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy . Przypominamy, że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. W innym przypadku prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK


II. Wydarzenia

6. Wiosenne spotkanie OT01

Zarząd DOT PZK (OT-01) we współpracy z klubem SP6ZHP zapraszają na "Wiosenne Spotkanie Oddziałowe DOT 2022". Spotkanie odbędzie się 15 maja 2022 (niedziela) od godziny 11:00 do wyczerpania programu. Miejsce spotkania to Wrocław, Harcerski Ośrodek Wodny "Stanica"
W programie spotkania:
1. Mini giełda dla wszystkich chętnych, którym zalega coś w szufladzie (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chęci wystawienia do organizatora - chodzi o przygotowanie odpowiedniej liczby stolików stolików).
2. Lokalne mini zawody UKF FM, czas trwania: pół godziny (proszę zabrać ze sobą radiotelefony na 2m, log dostarczamy na miejscu).
3. Konkurs niespodzianka dla tych, których "rozpiera energia", ale nie tylko.
4. Możliwość zamówienia i wykonania na miejscu koszulki z logo czy dowolnym tekstem.
5. Tradycyjna grochówka z ogniska, możliwość upieczenia sobie kiełbaski, kawa, herbata i może coś jeszcze.
6. Będziemy gościć grupę uchodźców, dzieci z Ukrainy i Białorusi, aktualnie uczniów ze szkoły w Smolcu i dla nich organizujemy warsztaty elektroniczne. Warsztaty mają też na celu pokazać kolegom krótkofalowcom, że nie taki diabeł straszny jak go malują i że można zorganizować lokalnie takie zajęcia dla dzieci i młodzieży w swoich QTH.

73! Zarząd DOT PZK

Bezpośredni kontakt do organizatora:
Arek SQ6XL, mail: sq6xl@sq6xl.eu , tel: +48502125775
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF Prezes DOT PZK

7. Gryf 2022

Chciałbym poinformować ZG PZK, że w związku z zakończeniem pandemii i uzyskaniem dostępu do pomieszczeń klubowych SP2PMW, nasz cykl "Morskich pogadanek historycznych" zakończył się po dwóch latach działalności. Ostatnia audycja została nadana 25.04.2022 via przemiennik SR2C. W okresie regularnych audycji pogadanki historyczne przekształciły się w "Historyczny Odeon Radiowy" klubu SP2PMW. Przez ten czas nadaliśmy ponad 300 godzin audycji. Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem krótkofalowców z SP oraz spoza SP. Dzięki temu, że audycje były transmitowane "on line" na kanale YouTube, mieliśmy również wiernych słuchaczy nie związanych z naszym krótkofalarskim hobby. Jednak co najbardziej istotne, nasze audycje spowodowały również zainteresowanie krótkofalarstwem. W efekcie do klubu dołączyło wielu nowych adeptów krótkofalarstwa, ponieważ słuchając na YouTube audycji, uznali, że to hobby jest ciekawe! Kilku z nich już zaliczyło egzaminy
i pracują pod swoimi znakami.

Historyczny Odeon Radiowy SP2PMW nadawany od kwietnia 2020 r. do końca kwietnia 2022roku współtworzyli:
Stefan SQ2OFX - kapitan, (zbieranie materiałów, wizualizacja dla YouTube, redagowanie i prowadzenie audycji);
Brunon SP2MWZ- bosman, (zbieranie materiałów, redagowanie i prowadzenie audycji);
Michał SP2SCH - redaktor audycji autorskich o historii radia w Polsce przedwojennej, historii krótkofalarstwa w SP wojny radziecko -fińskiej;
Patryk SP2EGA - oficer pokładowy, (prowadzenie listy zgłaszających się słuchaczy; konferansjerka, powitanie kapitana na pokładzie wg. zwyczaju morskiego);
Sebastian SP2FRN - oficer techniczny (nadzór emisji, prowadzenie kanału YouTube).

Prawie wszystkie odcinki audycji są na YouTube po wpisaniu SP2PMW lub SP2FRN.

Jako kapitan historycznego odeonu dziękuję wymienionej załodze za wkład pracy i poświęcony czas. Zapewniam, że nie wszystko jeszcze opowiedzieliśmy 😉

Nawiązując do kaszubskiego spotkania Gryf to zaplanowane ono jest od 25.do 31. 07. 2022 r. w Czymanowie.
W imieniu własnym oraz członków klubu pozdrawiam cały zespól ZG wraz z redakcją Komunikatów.

Vy 73 De SQ2OFX Stefan (prezes klubu "Błyskawica" SP2PMW)


8. Jubileuszowa pielgrzymka krótkofalowców

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 20, jubileuszową Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację (Pandemia COVID, wojna na Ukrainie) Pielgrzymka będzie mieć charakter spontaniczny - organizatorzy nie są w stanie zapewnić ustalonego porządku, tak jak dla poprzednich pielgrzymek ani także innych atrakcji. Zbiórka Uczestników, jak zawsze w pobliżu wejścia do recepcji Domu Pielgrzyma od godz. 8.00. Więcej informacji na stronie klubowej www.sp9kaj.com .

Info. Bogdan SP9VJ

9. Portret Krótkofalarstwa Polskiego

Szanowni Koledzy!

W celu opracowania i przedstawienia w publikacji kondycji polskiego krótkofalarstwa przeprowadzamy ankietę na temat Polskiego Krótkofalarstwa, czyli w zasadzie Spis Krótkofalarski, ma to być "Portret Polskiego Krótkofalarstwa".

Im więcej osób odpowie tym lepiej. Wyniki zostaną upublicznione po uzyskaniu odpowiedniej liczby respondentów.

Ankieta została wykonana w bezpiecznych arkuszach Google, tu podaję link: https://tiny.pl/7ldlk. Zachęcam do udziału. Ankieta jest dość obszerna, więc sugeruję zarezerwowanie na nią kilka minut.

Uwagi co do treści można przesyłać na adres e-mail: arero@o2.pl .

73! Michał Grymowicz SQ9ITP

III. SPORT

10. Spotkanie Zespołu SN0HQ - Burzenin 2022

Kapitan SN0HQ napisał: Na liście uczestników spotkania jest 50 osób.

A oto program spotkania:
Piątek 18.00 kolacja dla pakietu A.
Sobota śniadanie 9.00 dla pakietu A.

10.30 oficjalne rozpoczęcie obrad, Pakiety A B C.
- przywitanie uczestników,
- wystąpienie Prezesa PZK Tadeusza SP9HQJ,
- analiza ubiegłorocznego startu - SP6EQZ,
- analiza najczęściej popełnianych błędów logowania - SP6M,
- Serwer SN0HQ i konfiguracja programu N1MM do pracy sieciowej - SP6ZT,
- Propozycje obsady lokalizacji SN0HQ 2022 - SP6EQZ,
- Dyskusja i ewentualne zmiany (proponowane zmiany po uzgodnieniu
z gospodarzem stacji RUN lub MULTI) - wszyscy uczestnicy spotkania,
- Historia WRTC z uwzględnieniem startu Polaków i WRTC 2023 - SP7GIQ.
W przerwach bufet kawowy i tort.

Obiad 13.30 Pakiety A B C Pakiety A B C

15.00 Prezentacje ostatnich ekspedycji: -PJ5/SP9FOW & Company, - SP9FOW, - 3DA0RU -SP6EQZ.
17.30 Ognisko z potrawami z grilla Pakiety A B C.

Niedziela. 9.00 Śniadanie i krótkie podsumowanie spotkania Pakiet A.
Do 12.00 wykwaterowanie.

Adres Ośrodka: Sportowa Osada, ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin.
Tel. +48 503 105 250.

Kapitan SN0HQ Włodek SP6EQZ będzie w piątek na miejscu od piątku godz.15.00.

Do miłego spotkania wkrótce! 73! Włodek SP6EQZ
Niech Moc będzie z nami!

Info: SP5ELA

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

C9 - Mozambik: Kiyo, JA7NQQ jest aktywny w wolnym czasie jako C83YT z Beira w Mozambiku od 30 kwietnia i pozostanie tam do 14 maja. Jak dotąd był widziany na pasmach od 30 do 10 metrów FT8 i FT4. QSL via znak domowy.

CO - Kuba: Kilku członków Federacion de Radioaficionados de Cuba z La Habana będzie QRV na wszystkich pasmach i emisjach jako T42ITU w dniach od 14 do 17 maja celem upamiętnienia 157 rocznicy podpisania pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej i utworzenia ITU (17 maja 1865). QSL via LoTW.

DU - Filipiny: Irek, SP3SUX będzie aktywny jako DV8/KH7EA z General Santos na Mindanao (OC-130) w dniach od 14 do 27 maja. Będzie pracował CW i SSB na pasmach od 80 do 6 metrów z aktywnością "głównie ograniczoną do pracy
W dzień, aby nie przeszkadzać rodzinie - QSL via biuro SP3SUX.

D4 - Cape Verde: Freddy, F5IRO, będzie aktywny jako D44RO z Praia, Santiago Island (AF-005) w terminie od 8 do 19 maja. Aktywność będzie ograniczona do jego wolnego czasu i podczas wieczornej pracy QRP z XIEGU X6100 na multidipolach na 40/30/20 metrów emisjami CW i FT8/FT4. QSL via F5IRO, biuro lub direct. Log będzie załadowany do LoTW po powrocie do domu.

F r11; Francja: Jean, F6JOE z okazji 35 rocznicy powstania klubu FISTS CW będzie pracował jako TM35FIST w dniach od 2 do 15 maja. Klub został założony w 1987 r. przez nieżyjącego już Georger - Longdena, G3ZQS, celem stworzenia miejsca, w którym doświadczeni operatorzy pomagaliby nowym i mniej doświadczonym operatorom w nauce i doskonaleniu telegrafii.

F - Francja: Stacja TM37UFT będzie aktywna w dniach 7 do 21 maja z okazji 37 spotkania Union Francaise des Telegraphistes, francuskiego stowarzyszenia telegrafistów. QSL via F4GLJ.

F - Francja: Klub F8KFZ świętuje 20-stą rocznicę i będzie aktywny jako TM20KFZ w dniach od 14 do 15 maja. QSL via F4FCE (direct albo biuro), LoTW

GI - Irlandia Północna: Stacja okolicznościowa GB0AEL będzie aktywna w dniach od 13 do 30 maja celem upamiętnienia 90-tej rocznicy lotu transatlantyckiego Amelii Earhart. W dniach 20-21 maja 1932 Earhart stała się pierwszą kobietą, która samotnie i bez międzylądowania przeleciała przez Atlantyk startując z Harbor Grace na Nowej Fundlandii w Kanadzie i wylądowała 15 godzin później w pobliżu Londonderry w Irlandii Północnej.

HB0 - Lichtenstein: Gerben, PG5M będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako HB0/PG5M w dniach od 8 do 15 maja na telegrafii w pasmach 40 do 10m. QSL via Clublog OQRS.

HC - Ekwador: Stacja HD200BP będzie aktywna w dniach 1-31 maja, aby uczcić 200 rocznicę bitwy pod Pichinchą (24 maja 1822), dzięki której Ekwador uzyskał niepodległość. Aktywność na pasmach 80 do 6 metrów SSB, FT8 i FT4. QSL via eQSL, LoTW lub direct EC5R.

JT - Mongolia: Andrey, R9YU spodziewa się, że będzie aktywny wkrótce - orientacyjnie od 7 maja do 5 czerwca - jako JV0YU z prowincji Bayan-Olgii
w Mongolii.

KH0 - Mariana Islands: Tom, KH0/KC0W nie jest już QRV ze swego domu na Saipanie ale jest znowu aktywny na pasmach amatorskich jako KH0W/m. "Teraz interesuje mnie nowe wyzwanie - praca mobilna", mówi. Będzie pracował głównie CW, z rzadkimi QSO na SSB w zawodach. Planuje także aktywność z American Memorial Park dla entuzjastów POTA oraz z Mount Tapochau dla SOTA. QSL direct to KC0W.

SP - Polska: Stacje 3Z75ZOT, HF75ZOT, SN75ZOT, SO75ZOT, SP75ZOT
i SQ75ZOT (z wyspy Wolin, EU-132) będą aktywne w okresie od 1 maja a 30 sierpnia z okazji 75 rocznicy powołania OT PZK w Szczecinie.

T8 - Palau: Tetsuya JF1GHX, JK1SZX i Yoshiaki JR3QFB będą aktywni jako T88HF, T88SG i T88JH z wyspy Koror (OC-009) w dniach od 13 do 17 maja na różnych pasmach i różnymi emisjami. QSL T88JH via JR3QFB, eQSL, ClubLog lub LoTW. QSL T88HF via direct, eQSL lub LoTW.

TR - Gabon: Roland, F8EN (ex CN8EM, FO8BV, 3C3CR) powróci do nadawania jako TR8CR z Gabonu. Dotrze do kraju 14 maja jednakże w planach ma pracę
"w pełnym wymiarze godzin" tylko od czerwca do lipca. W tym czasie będzie obchodził 94 urodziny. W planach pasma 40, 30 i 20m telegrafią. QSL via F6AJA lub biuro.

V4 - St. Kitts & Nevis: Dick, K2KA będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako V4/K2KA z St. Kitts (NA-104) w dniach 8-18 maja. QSL via LoTW (preferowane), Club Log, lub direct do K2KA.

VE - Kanada: Kanada jest niepodległym krajem, ale monarcha brytyjski pozostaje głową państwa. Świętując Platynowy Jubileusz Królowej Elżbiety II kanadyjscy radioamatorzy mogą zmienić w okresie od 15 maja do 14 lipca swój prefiks: Stacje VA mogą używać VG, stacje VE mogą używać VX, stacje VO mogą używać XJ, a stacje VY mogą używać XK.

VE - Kanada: Z okazji 70. rocznicy wstąpienia na tron królowej Elżbiety II Ron, VA3CX będzie używał specjalnego znaku wywoławczego VB3Q70 w okresie od
1 maja do 30 czerwca. QSL via znak domowy.

VK_ant - Warren, VK7WN będzie aktywny jako VK0WN z australijskiej stacji badawczej Casey na Antarktydzie podczas australijskiego sezonu zimowego. "Gdy pogoda i wolny czas pozwolą postawię antenę, mam nadzieję że wkrótce", mówi.

Latarnie morskie:
Stacja M0MJA/p będzie aktywna w ramach "English Lighthouse Award" w dniu 14 maja 2022 od 10:00 UTC z latarni morskiej "Bullpoint Lighthouse" (ENG-017). Dodatkowo jest to obszar G-0175 w ramach programu POTA i GFF-0263 w ramach programu Flora Fauna.

Dodatkowo stacja M5JB/p planuje aktywność z latarni morskich Killingholme North (ARLHS ENG-061), Killingholme South-High (ARLHS ENG-175) i Killingholme South-Low (ARLHS ENG-176)

SILENT KEY
Z przykrością informuję, że znany DX-man, honorowy prezes German DX Foundation (GDXF) i bardzo szanowany operator Franz Langner, DJ9ZB zmarł 7 maja 2022 roku.
Pierwszą licencję otrzymał w roku 1964 i od tego czasu nadawał między innymi
z 4W1, JY, TA, C5, OE/A, J2Ø, J20/A, 3A, T7, HBØ, C31, VK9Z, PYØ, PYØS, KHØ, FOØ, STØ, ET, E3, E3Ø, E3ØG, 9E2, 7O, 3XA8, J5, 6O, 5U, XRØX, 3C0, 9X, 9U, TN, i KH7K. Cześć jego pamięci.

Wyniki zawodów:
EA RTTY Contest 2022: https://concursos.ure.es/en/eartty/resultados/
Darc Easter Contest 2022: https://dxhf2.darc.de/~easterlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en
Oceania DX Contest 2021: www.oceaniadxcontest.com

Nadchodzące zawody:
Volta WW RTTY Contest (14 maj 2022 12:00UTC do 15 maj 2022 12:00 UTC)
http://www.contestvolta.com/rules.pdf

CQ-M International DX Contest (14 maj 2022 12:00UTC do 15 maj 2022 12:00 UTC). https://cqm.srr.ru/en/rules/

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

3D2EZ Fiji. "Nasz człowiek" Marcin SP5ES przebywa od 9.05.2022 r. na Fiji Island i jest czynny głównie na telegrafii do pierwszych dni czerwca 2022 r. Notowania w dx-cluster w okolicach 14015 up 1. Także aktywność na FT4 i FT8.

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 17 maj 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC.

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 19 maj 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

IARU Region 1 70 MHz MGM Contest - 21-22 maj 2022, początek godz. 14:00 w sobotę, zakończenie 13:59 UTC w niedzielę. Dla zawodów MGM na częstotliwościach 50 i 70 MHz, zawodów niedawno wprowadzonych do kalendarza IARU R1, podstawowe zasady regulaminowe zostały przedstawione w uaktualnionym Regulaminie Zawodów IARU R1, dostępnym na stronie Stowarzyszenia PK UKF https://pk-ukf.pl .
Stanisław SQ2EEQ

13. Zawody "Dzień Dziecka 2022"

Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka ma przyjemność zaprosić koleżanki
i kolegów do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka.
1 czerwca od 15:30 do 16:59 UTC (17:30 - 18:59 cz. lokalny)-; 2 godziny lekcyjne.
W tym dniu wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek i "odcień fryzury" lub długość wąsów albo ich brak. Będzie to okazja do wspólnej zabawy i jednocześnie przekazanie juniorom pasji do krótkofalarstwa, a w tym do współzawodnictwa na paśmie.

Juniorów posiadających już pozwolenia radiowe zachęcamy do udziału
w specjalnie dla Was wyróżnionej kategorii "Junior". Spośród Was zdobywca 1. miejsca zostanie mianowany Zwycięzcą Zawodów i wyróżniony statuetką.
Prosimy seniorów o wsparcie idei zawodów i umożliwienie juniorom pracy na paśmie w różnych formach. Szczegóły zawarte są w Regulaminie zawodów. Koledzy, którzy na co dzień nie pasjonują się zawodami również mogą przystąpić do wspólnej zabawy jako Gość zawodów nawiązując minimum 3 łączności z juniorami bez obowiązku wysłania swojego logu.
Według reguł szkolnych zawody będą trwały przez 2 lekcje bez przerwy, czyli
2 x 45 = 90 min. Rozpoczynamy w środę 1 czerwca o godz. 15:30 UTC (17:30 cz. lokalny).

Rozliczenie zawodów przeprowadzimy własnymi siłami używając strony https://dd.reaktywacja.org.pl/ oraz dedykowanego robota sprawdzającego logi.
Wszelką korespondencję związaną z zawodami prosimy kierować na adres: zawodydd@gmail.com z niezbędnie wpisanym znakiem wywoławczym uczestnika w tytule emaila.

Pełny regulamin znajduje się na tronie https://dd.reaktywacja.org.pl/regulamin/
Zgłoszenia sponsorów chętnych do ufundowania nagród dla juniorów prosimy kierować do organizatorów.

73, de Tomek SP5PY, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS, Kacper SO5KR
Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka
zawodydd@gmail.com

IV. Technika

14. Propozycja antenowa dla potrzebujących.

Nie wszystkie sprawy z energetyką wiatrową poszły w PL dobrze. Znamy przypadki wtórnego wykorzystania instalacji elektrowni wiatrowych. Przykładowo odkupiony przez TDM wiatrak w Rembertowie k/Tarczyna. Znajdują się na nim instalacje beaconów warszawskich.

Info: SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

15. Projekt Node-Red (Node Red Browser Dashboard). Open Source.
To bardzo ciekawy i jednocześnie zaawansowany projekt. Przy okazji innej dyskusji technicznej VK4TUX na liście Groups.io Links przysłał mi informacje o projekcie. Można pobrać i używać wedle życzenia. Projekt jest rozwijany.
Do czego to służy? Jest to zaawansowany panel sterująco-kontrolny stacji. Stacji zautomatyzowanej. Np. panel kontrolny pokazuje nasyconą modulację FT8 dającą szansę wykorzystania możliwości TRX-a rmaking the TRX work for its moneyr1;. W panelu jest podłączony miernik PEP/AVG mocy wyjściowej.
Panel jest rwielozadaniowyr1;, ma np. na górze zaimplementowaną informację o zagrożeniach wyładowaniami burzowymi pochodzącą z portalu blitzortung.org Strzała wyładowania w nagłówku panelu jest automatem z pobieranych danych:
https://www.blitzortung.org/pl/live_lightning_maps.php - lightning warning system). Jest to bardzo ciekawa sprawa dotycząca bezpieczeństwa stacji krótkofalowca. Koordynaty są wprowadzane do noda i jesteś automatycznie powiadamiany o niebezpieczeństwie wyładowań. Jest możliwe zrobienie setupu, aby systemowo wyłączyć stację, uziemić i odłączyć anteny, automatycznie!


Oprogramowanie używa poleceń CAT, zwrotnie odczytuje wartości z urządzeń - transceivera, wzmacniacza (np. SPE, interaktywna kontrola). Daje to dobrą dokładność odczytu wartości, np. mocy, SWR, etc. Wartości te są w panelu wyświetlania w czasie rzeczywistym. Można je porównać z wartościami wyświetlanymi na transceiverze (o ile są). Działa także telnet, np. polecenie rcommand of 0x87r1; odczytuje wszystkie możliwe dane z TRX-a za pośrednictwem serwera (The rig CTLD server). Jest możliwość wyświetlania Red Note Browser Dashobard na smartfonie. Prace nad implementacją transceiverów trwają. Można włączyć się w proces projektowy. VK4TUX jest "otwarty" na propozycje.
Aktualizacja i druga wersja panelu nadesłana przez VK4TUX.

Project: https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard

Info, skrót korespondencji z Adrianem VK4TUX i tłumaczenie: SP5ELA

VII Humor w PZK

16. IX Dywersyfikacja - inne hobby krótkofalowca SP9DLM
Dzisiaj występuje jako aktor Darek SP9DLM. Darek ma różne ciekawe alternatywne zainteresowania. Inne hobby. Np. skoki spadochronowe, latanie, wyjazdy, Darek bardzo lubi jeździć do Gruzji (4L). Ale o tym innym razem. Dzisiaj wspaniałe motocykle i skoki.

Motocykl Yamaha Drag Star. Zdjęcie z Burzenina 2019. Fotografia autorstwa SP5ELA.

Motocykl z wózkiem bocznym. Pannonia T250 1960 rok.

"Szaleństwo życia". Skoki na spadochronie z 4000m.
I stacja Darka SP9DLM. Ciekawa i nowoczesna.
Ilustracje i zdjęcia widoczne w wersji PDF

Info: SP5ELA

16. Pasja alternatywna Prezesa PZK, żonglerka słowna.

Witam Koleżanki i Kolegów!

W ostatnim Komunikacie PZK była mowa o pasji Piotra SP2JMR dotycząca modelarstwa. Ja też chciałbym pochwalić jedną z moich wielu pasji - tym razem z żonglerki słownej z cyklu Ojczyzna - polszczyzna. To taki rodzaj dyktanda dla doskonalenia języka polskiego. Ciekaw jestem Waszej reakcji.

Pozdrawiam - Tadeusz SP9HQJ

Ojczyzna - polszczyzna

Koło Hrubieszowa, czmychający chyżo wśród chabrów przez chaszcze hardy chart, nażarłszy się mocno przyprószonego miąższu rzeżuchy porzygał się na porzuconą, rozłożystą
i rozchybotaną brytfannę leżącą wśród burzanów.
- Co jest do cholery? - zapytał rozżalony, rozhisteryzowany, rachityczny i schorowany hrabia widząc przed sobą wychudzonego i cherlawego homara. Do licha: to chude i chropowate żarcie nie ma ani jednej chrząstki, którą dałoby się z chęcią pożreć.
Żylaste, chociaż chrupiące homary to żadna uciecha dla charyzmatycznego Hawajczyka harcującego pośród rozhisteryzowanych Chasydów, którzy chronicznie obawiają się hiacyntów, hipopotamów i chitynowych stworów.
Chucherkowaty i chytry hematolog z Chorzel chwalił się przed hajdukami z Hajfy swoim chałacikiem, a nie habitem. Mówił przy tym, że spożywa halibuty, ma czasami chandrę
i halucynacje i nosi hitowe hajdawery. Ale mówił to tak chaotycznie, że żachnął się po chwili i zaniechał popisywać się swoją chałturą.

Przygody Bożydara

Bożydar - charyzmatyczny hazardzista i żurnalista z Rzepina o hebanowej cerze, mąż Rzepichy, żarłok lubujący się w spożywaniu rzepy, rzepaku i rzodkiewek, rześkim rankiem żwawo przeskoczył żywopłot, po czym zaczął chyżo przemieszczać się przez żyzne rżysko. Ten żarliwy i żywotny wegetarianin nie był żadnym żulikiem, lecz mężczyzną elegancko ubranym w używany żupan zamiast żakardowego żakieciku i rzadko jadał mięso. Od czasu do czasu nosił żółtawozielony tużurek, ale uważał, że to chłam. Nie był też chuderlakiem, chucherkiem ani cherlawym chłopaczkiem, lecz hojnie umięśnionym herosem z buzującymi hormonami. Nigdy nie miał chrypki, nie chodził chwiejnym krokiem i chyłkiem przemieszczał się, ale nie mógł się pohamować od gry na harfie. Był harcownikiem i lubił też "haratać w gałę", to jest grać w piłkę. Nie należał do miejscowej hałastry, ale do lokalnego establishmentu. Nie zażywał haszyszu ani innych narkotyków, ponieważ uważał, że to hańba dla heroicznego mężczyzny.
Przechadzając się przez rżysko zauważył nieopodal pochyloną ze starości i przez halny wiatr hacjendę z haczykowatym sklepieniem, a przy tej chałupie obok hałdy złomu stał stary rzęch, to jest wysłużony, zabytkowy samochód z włączonymi halogenami. Ponoć ten samochód został sprowadzony z Hamburga, Hajnówki czy z Haiti, ale nie jest to wiadome. Miejscowi ludzie mówili, że żona ostatniego właściciela tej hacjendy to była straszna higieniczna hetera, a on sam był bardzo hałaśliwy i kiedyś nażarł się halucynogennych grzybów, dostał halucynozy i pożegnał się ze światem. Bożydar żachnął się słysząc rżenie koni i żałosne rzępolenie miejscowego pastucha grającego na harmonijce.

- Co to za chałturnik, rzępoła i dupek żołędny? - pomyślał o grajku, a przy tym opadła mu żuchwa zaczęła mu się trząść.
Bez żenady zażądał, aby grajek przyłożył się rzetelnie do gry, a nie rzęził i nie rżnął głupa.
W odpowiedzi rzutki pastuch, a właściwie zubożały chudopachołek zamiast odpowiedzieć zaczął bez sensu coś rzęzić. Miejscowi ludzie opowiadali, że ten młodzian podżyrował jakiemuś chytremu i nieuczciwemu hochsztaplerowi pożyczkę, a komornik wszedł mu na hipotekę i od tego czasu spłaca nie swój dług. Ponoć jest też chory na rzeżączkę i od tego czasu zaniechał stosowania żonglerki słownej i ogranicza się jedynie do rzężenia i rzępolenia na harmonijce.
Na pobliskiej łące skubała żyzną trawę krowa - dorodna holenderka, pochodząca z hodowli miejscowego gospodarza. Żwawy żurnalista zauważył także, że na pobliskim żerowisku dla leśnych zwierząt, tuż przy żwirowisku, chuda szkapa, a właściwie rachityczna chabeta
w pobliskiej kałuży żłopała żelazistą wodę.
- Oby to cholerne zwierzę nie dostało jakiejś ohydnej choroby - pomyślał żurnalista.

Nieszczęśliwy buchalter ze Strzyżowic
W Strzyżowicach, to jest w wiosce oddalonej od Szczekocin o około 100 kilometrów i mniej więcej tyle samo do Szczebrzeszyna, zdarzył się przykry przypadek. Miejscowy hardy, ale chuderlawy, rachityczny buchalter - humanista, hipochondryk, ochotnik wielu akcji humanitarnych na rzecz ofiar różnych nieszczęść, chcąc pomóc schorowanym i wychudzonym ofiarom nieszczęść, tym razem sam padł ofiarą złośliwego fatum. Dotychczas znany był z tego, że w miejscowym środowisku uchodził też za handlarza chałwą i miał nawet niedużą hurtownię. Nie był chamski i chlubił się tym, że mimo choroby czuł się jak harcownik, lubił grać na harfie i hasać wśród łanów pszenżyta. Dzięki pracowitości i sprytowi zdążył się nieco nachapać i uchodził za majętnego i heroicznego hulakę. Ale cierpiał na chroniczny bronchit i czasami przez tę chorobę charczał, ale nigdy nie chlipał. Niektórzy zalecali mu, aby poddał się chemioterapii, ale on był honorowy, hardy i twierdził, że to błahy powód. Lubił uprawiać chiromancję i przepowiadał innym przyszłość wróżąc im z dłoni.
Hasając wśród chaszczy na pobliskim poligonie wojskowym, został ogłuszony wystrzałem
z haubicy i od tego czasu stracił słuch. Nie mógł już nigdy słyszeć pohukiwania sowy, charczenia chrabąszcza czy rzępolenia cholernego harfisty. Nie słyszał też huku przelatującego helikoptera ani odgłosu hejnału z miejscowej remizy strażackiej. Ale często widział latające balony napełnione helem. Stał się odludkiem, zamknął się w sobie i dla innych stał się hermetycznie niedostępny. Niektórzy twierdzą, że stał się heretykiem i w chlewiku charczał, a czasami chlipał w chustkę złorzecząc na miejscowego proboszcza. Z pobliskiego lasu często przynosił chrust, aby ogrzać swą zmurszałą chałupę. Stał się cholerykiem, huncwotem i homofobem. Od pewnego czasu cierpi na hemoroidy. Ponoć od tego wystrzału z haubicy śpi z hełmem na głowie. Nie jest już miejscowym bohaterem.

Hilary i Helga
Hilary to pochodzący z Żyrardowa, a obecnie mieszkający w Żychlinie, hen daleko od Mrzeżyna i Żarnowca dwudziestoparoletni, zahartowany, hardy i ciemnolicy, a właściwie hebanowy chłop na schwał z buzującymi hormonami, a jakiś eunuch czy też chuderlak i chuchro. Ponoć jego potomkowie wywodzili się z zubożałej szlachty na Żmudzi. Niektórzy uważali go za herosa, a nie żigolaka. A sam Hilary chciałby, aby uważano go za hiperpoprawnego i wysportowanego młodziana "haratującego w gałę", to jest grającego w piłkę nożną, ćwiczącego na hantlach, grającego na harmonijce ustnej, jednym haustem pijącego piwo "Harnaś" i nie uprawiającego hazardu. Nie chciał też, aby uważano go za hienę i człowieka zdolnego do wszelkich hec. Prawdą jest fakt, że Hilary nie zhańbił się dotychczas niecnym czynem, nie brał od nikogo haraczu, choć może nie harował zbyt mocno. Nie wypił hektolitrów alkoholu, ale od czasu do czasu sięgał po kieliszek absyntu. Jeśli już przedobrzył z alkoholem to popadał w hibernację i spał niemal cały dzień. W ogródku hodował żonkile, hiacynty i inne kwiaty i zawsze miał poczucie humoru. Nie prowadził hulaszczego trybu życia, nie był hochsztaplerem, hipokrytą, hipochondrykiem, nie popadał w histerię i nie zadawał się z miejscową hałastrą i hołotą. Ale miał też swoje chimery np. lubił jeść hot-dogi, lubił słuchać hymny innych krajów, jeździł na hulajnodze, uprawiał hippikę i hodował huculskiego konika. Hołdował zasadzie, że należy się rozwijać i dlatego też dużo czytał poszerzając swoje horyzonty, ale nie przepadał za horoskopami. Nigdy nie korzystał z pomocy hydraulika, gdyż sam był majstrem - klepką.
Ale był z niego też niezły absztyfikant. W lokalnym otoczeniu uchodzi za porządnego człowieka, ale po cichu pożądał swoją rzetelną, rzutką i młodą sąsiadkę o imieniu Helga i czyhał na nią. Miał na nią chrapkę i chciałby wżenić się w jej bogatą rodzinę posiadającą wiele hektarów ziemi. Nie był z niego żaden burżuj, ale raczej ubogi chudopachołek, posiadający zaledwie hektar cholernie zachwaszczonej ziemi, ale nieźle sobie radził jako żniwiarz i potrafił żąć zboże. Ten bęcwał co chwila, codziennie zerkał na nią spod żerdzi płotu swojej hacjendy, a czasami podchodził pod jej żywopłot i uprawiał z nią żonglerkę słowną i bez ogródek bajdurząc jej, a właściwie snując mrzonki o rzekomym ożenku. Niemal jak arcydobry arcymistrz ( można by powiedzieć: pożeracz serc niewieścich), a priori zakłada, że ta urodziwa dziewoja przystanie na jego propozycję i nie pożałuje swojej decyzji i będzie miała z tego pożytek. Ale mina mu zrzedła i żachnął się, kiedy ta rezolutna dziewoja ubrana w żakardową sukienkę odmówiła mu stwierdzając, że jest w żałobie i nie myśli teraz o zamążpójściu.
Ale Hilary był uparty i nadal do niej "smalił cholewki" bałamucąc ją. Kiedy minęła żałoba to skruszała na łanie pszenżyta Hermenegilda rzekła Hilaremu:
- Ale z ciebie żartowniś i żmija, choć zachowujesz się jak żebrak. Poradziłam się Żanety i ta mi powiedziała, że nie jest z ciebie aż taki huncwot i hochsztapler. Myślę, że jeśli powiem tak, to potem nie będę się żałować? Zobacz: z tego wszystkiego użądliła mnie pszczoła.
Po zapewnieniu ze strony Hilarego, że wszystko będzie dobrze, Hermenegilda zgodziła się zostać jego żoną. Od tego czasu wiedli porządny tryb życia, byli wobec siebie życzliwi, nigdy na siebie nie wrzeszczeli i nie żalili się na siebie nawzajem, a od czasu do czasu nieźle barłożyli. Lubili pożywiać się dobrym żarciem, to jest surową rzepą, świeżą rzodkiewką i dobrze przyrządzonymi żeberkami. Gotowali też żurek. Rzadko, ale kiedy od kilku dni była niepogoda, a zwłaszcza w czasie mżawki lub rzęsistego deszczu warzyli żętycę w parującym wrzątku wlanym do żeliwnego garnka, a potem przecedzali ją przez rzeszoto. Po wypiciu żętycy nigdy nie rzygali, ponieważ mieli zdrowe żołądki. Niektórzy twierdzili, że mieli też niewyparzone gęby. Nie przepadali za żelatyną. Upajali się zapachem kwitnącego rzepaku. Lubili też słuchać rżenia koni. Nie lubili chodzić po rżysku. Nigdy nie chorowali na żółtaczkę. Lubili zbierać żołędzie, podziwiali żubry, żółwie, żyrafy i żelaziste żaby. Hilary chodził najczęściej w wysłużonym tużurku, ponieważ nie przepadał za żupanem. Na pobliskim żwirowisku zbierali żużel i wykorzystywali go do utwardzenia glinianej drogi. Nie Lubli żucia gumy. Na noc zamykali w oknach żaluzje, aby wścibscy sąsiedzi nie oglądali ich miłosnych igraszek.

SP9HQJ
____________________________________________________________
XII Silent Keys
_____________________________________________________________________
SP7IXT SK

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 06.05.2022 przeżywszy 77 lat zmarł nasz Kolega Andrzej Dobrynin SP7IXT.

Andrzej był wieloletnim komendantem Hufca ZHP Sieradz. Wyszkolił wielu krótkofalowców organizując krótkofalarskie obozy harcerskie. Zawsze chętny w niesieniu pomocy
i rozwiązywaniu problemów.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia.

Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koledzy krótkofalowcy i Zarząd OT15 w Łodzi

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę 11.05.2022 o godz. 13.00
w Kościele Parafialnym p.w. św. Rafała i św. Ducha w Łasku. Śp. Andrzej został pochowany na cmentarzu w Łasku przy ul. Zielonej 3.

Info. Zbyszek SP7MTU
_________________________________________________________

SP5AJV SK

W dniu 5 maja 2022 w wieku 82 lat opuścił na zawsze nasze szeregi Jan Andrzej Jaśkiewicz SP5AJV. Wspaniały Kolega i niegdyś bardzo aktywny krótkofalowiec i członek PZK w Warszawskim OT PZK OT25.

Ostatnie pożegnanie odbyło się 11-05-2022 w domu pogrzebowym "STYKS" przy cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie. Prochy śp. Jana zostały złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu Bródzieńskim o czym powiadamiają przyjaciele od ponad 60 lat: SP5GH, SP5AIG, SP5AGU, SP5TIN(ex SP5AJC), SP5AHY, SP5AWR, SP6AHQ (ex SP5AHQ), SP5ANU i inni.

Info. Stanisław SP5ANU
_____________________________________________________________________

SP6CSK SK

Marian Mieczysław Szpunar (72) z Opola dołączył do Krainy Wiecznych Dx-ów.
Członek PZK w OT11, członek klubu SP6PAZ w Opolu.

Cześć Jego pamięci!

Info: Krzysztof SP6DVP


Wspomnienie o Marianie Szpunar SP6CSK z Opola 1949-2022

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku w wieku 72 lat po długiej chorobie zmarł nasz klubowy Kolega Marian Szpunar SP6CSK - SP6-6093.
Urodził się 14 lipca 1949 roku w Opolu. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Opolu rozpoczął pracę zawodową. W czasie swojej nauki należał do klubu krótkofalowców LOK - SP6KEX działającego przy Technikum Mechanicznym w Opolu. Przez pewien czas był kierownikiem tej radiostacji. W roku 1965 został przyjęty do Opolskiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju. 30 października 1966 roku wstępuje w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu gdzie otrzymał znak nasłuchowy SP6-6093. 30 października 1966 roku zdał egzamin na Świadectwo Uzdolnienia. W dniu
4 czerwca 1968 roku otrzymał swoje pierwsze zezwolenie numer 2208/68 kategorii pierwszej o mocy 50 watów. W tym samym miesiącu zbudował swoje pierwsze urządzenie nadawcze na dwa pasma 80 metrów oraz 40 metrów, które pozwoliło mu wyjść w eter pracując emisją AM. Od swoich młodzieńczych lat bardzo intensywnie pracuje zawodowo. Długi okres czasu przepracował w OZAS Opole - Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej na różnych stanowiskach. Następnie po reorganizacji zakładu OZAS rozpoczyna swoją prywatną działalność gospodarczą w swojej firmie pod nazwą APAR-SPAW, w której pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. Czasami pracował na pasmach amatorskich, głównie na KF i UKF. Interesowały go również łączności przez satelity amatorskie na UKF. Po przejściu na emeryturę rozpoczął przebudowywać swoje systemy antenowe. Postawił dwa dodatkowe maszty własnej konstrukcji oraz wykonania. Miał wiele jeszcze planów do realizacji związanych z krótkofalarstwem. Niestety poważna choroba uniemożliwiła mu kontynuowanie swoich ambitnych planów i marzeń na przyszłość. Był bardzo pracowitym i uczynnym Kolegą. Jako jedyny w województwie miał możliwość spawania metali kolorowych różnymi najnowszymi technikami. Nasi krótkofalowcy bardzo często korzystali z tych możliwości przy konstruowaniu anten kierunkowych na KF oraz UKF. Klub SP6PAZ kilkakrotnie korzystał z jego usług. Członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców został w roku 1975 aż do chwili śmierci. Był również członkiem OT-11 PZK Opole do roku 2021. Został pochowany w dniu 2 maja 2022 roku na lokalnym cmentarzu.

Cześć Jego pamięci! Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola - Zarząd Oddziału OT-11 PZK Opole.
(informacje opracowano na podstawie materiałów archiwalnych SP6DVP)
_________________________________________________________________________
Grażyna SQ5MOV SK

4 maja do Krainy Wiecznych DX-ów odeszła Grażyna Sankiewicz SQ5MOV, wieloletnia członkini Praskiego Oddziału Terenowego PZK i klubu SP5POT.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 13 maja o godz. 9:05 w Kościele św. Ignacego Loyoli w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14a, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz w Wólce Węglowej.

Edwardowi SP5L składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie OT-37
_______________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Markowi SP9UO, Waldemarowi 3Z6AEF, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Bogdanowi SP9VJ, Bogdanowi SP5WA, Pawłowi SQ5STS, Kacprowi SO5KR, Darkowi SP9DLM, Adrianowi VK4TUX, Tadeuszowi SP9HQJ, Zbyszkowi SP7MTU, Stanisławowi SP5ANU, Stefanowi SP2OFX, Michałowi SQ9ITP, Krzysztofowi SP6DVP, Monice SQ5KWH.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@pzk.org.pl.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,635,725 Unikalnych wizyt