PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 22/2020 z dnia 03.06.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 22/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu wczorajszym, 2 czerwca br. odbyło się (w trybie telekonferencji) posiedzenie Prezydium ZG PZK. Najważniejsze sprawy rozpatrywane podczas posiedzenia:

- przyjęcie rezygnacji Kol. Waldemara 3Z6AEF z funkcji w prezydium, kooptacja Kol. Jerzego    SP3SLU do składu prezydium, rekonstytuowanie (podział funkcji) w prezydium,
- informacja Skarbnika PZK o dobrej sytuacji finansowej PZK,
- przyjęcie terminu (4 lipca) i miejsca (Warszawa) najbliższego posiedzenia ZG PZK,
- ustalenie sposobu rozwiązania problemu dalszej kontynuacji platformy LogSP,
- sprawy osobowe.

Szczegóły posiedzenia zawarte są w protokole, który jest dostepny dla członków Związku na Portalu PZK w dziale Download / Protokoły Prezydium oraz również będzie rozesłany pocztą elektroniczną do przedstawicieli OT w Zarządzie Głównym.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Rezygnacja z funkcji

Koleżanki i Koledzy,

na wczorajszym posiedzeniu Prezydium ZG PZK złożyłem rezygnację, ustępując tym samym z funkcji Prezesa PZK, którą pełniłem od maja 2016 roku (skan pisma dostępny jest w załączniku do protokołu z posiedzenia). Bezpośrednią przyczyną mojej rezygnacji jest obecna sytuacja rodzinna i zawodowa, która uniemożliwia mi dalsze sprawowanie odpowiedzialnej funkcji prezesa stowarzyszenia.

Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali ze mną i pomagali mi w działalności podczas kadencji. Szczegółowe sprawozdanie z tej działalności za okres od 25 maja 2016 r. do 2 czerwca 2020 r. przedstawię na Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w październiku br.

Dziękuję również Kol. Tadeuszowi SP9HQJ, który zgodził się pełnić obowiązki prezesa stowarzyszania do czasu kolejnych wyborów, umożliwiając tym zachowanie ciągłości działania Związku.

Deklaruję pełną współpracę z prezydium ZG w takim zakresie w jakim będzie to możliwe.

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF


3. Komunikat Prezesa PZK

Koleżanki i Koledzy!

2 czerwca br., w trybie telekonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK, w czasie którego dotychczasowy prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF zaskoczył nas rezygnacją z pełnionej funkcji Prezesa PZK oraz z członka Prezydium ZG PZK uzasadniając to sprawami osobistymi i rodzinnymi. Niemniej jednak dodał, że nadal będzie wspierał nas w działaniach Prezydium. W zaistniałej sytuacji, za sugestią członków Prezydium, zdecydowałem się na pełnienie funkcji prezesa PZK do czasu najbliższego, jesiennego Zjazdu PZK. Bardzo dziękuję Prezesowi PZK, Waldkowi 3Z6AEF za dotychczasową działalność dla dobra PZK
i deklarację współpracy z Prezydium. Jednocześnie wszyscy członkowie Prezydium bardzo dziękują dotychczasowemu prezesowi PZK za stworzenie bardzo dobrej atmosfery i wspólnej, twórczej pracy na rzecz PZK. Współpraca w takim dotychczasowym, doborowym gronie to dla nas wielki zaszczyt. Oświadczam, że jestem otwarty na wszelkiego typu inicjatywy, propozycje i sugestie mające na celu ożywienie naszego ruchu krótkofalarskiego i liczę na pomoc ze strony różnych środowisk.
W zaistniałej sytuacji, do Prezydium został dokooptowany dotychczasowy zastępca członka Prezydium Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.

A przed nami stoją nowe wyzwania: w lipcu br. odbędzie się posiedzenie ZG PZK, w czasie którego należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe PZK za rok 2019 oraz podjąć inne stosowne uchwały. Ponadto jesienią czeka nas Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na którym wybierzemy nowe władze PZK. Już teraz zapraszam wszystkich krótkofalowców do podjęcia dyskusji w klubach, oddziałach i na szczeblu centralnym w sprawie strategii i przyszłości naszego Związku, a jeśli uda się wypracować kierunki działania PZK na najbliższe lata to możemy pomyśleć o projekcie nowego Statutu PZK.

Kolejna, tym razem, zła informacja: pandemia koronowirusa spowodowała zastój w wielu sektorach, w tym w branży wydawniczej. W ostatnim numerze miesięcznika Krótkofalowiec Polski zwróciłem się z apelem do krótkofalowców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej problematyki radiowej o wsparcie finansowe Reakcji "Świata Radio" poprzez reklamy swoich towarów i usług, aby uchronić ten miesięcznik przed likwidacją. Redakcja miesięcznika, w obliczu trudności finansowych, od lipca br. zmuszona została do zmniejszenia swoich łamów o 8 stron, natomiast "Krótkofalowiec Polski" od lipca br. będzie miał tylko 3 strony. Mam nadzieję, że będzie to stan przejściowy i kiedyś odbijemy się od dna. Jeśli nie, to już (w najgorszym wariancie) rozważamy możliwość wydawania "Krótkofalowca Polskiego" w wersji elektronicznej. Ale jedno jest pewne: miesięcznik "Krótkofalowiec Polski" pozostanie.
Zatem róbmy wszystko, aby wspomóc Redakcję "Świata Radio" i aby pismo to nadal się ukazywało.
W związku z wakacjami, życzymy wszystkim naszym nadawcom i nasłuchowcom wspaniałych wrażeń urlopowych, dobrej propagacji i rnaładowania akumulatorówr1; na następne miesiące. A póki co, to koronowirus kiedyś zniknie i nie stresujmy się nim zanadto. Zapraszam do lektury miesięcznika.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ Prezes PZK,
Redaktor Naczelny Krótkofalowca Polskiego

4. Walne Zebrania OT

Jak wiemy rok 2020 jest rokiem wyborczym w PZK. Do końca roku jesteśmy zobligowani przez Ustawę oraz przez Statut PZK do przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów PZK jako Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, wg numeracji będzie to XXVI KZD PZK.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na Krajowy Zjazd Delegatów PZK w 2020 uchwaloną w dniu 15 czerwca 2020, a konkretnie z jej § 2 obowiązujące regulacje przedstawiają się jak poniżej:

1. Oddziały powiadamiają Sekretariat ZG PZK o terminie i miejscu Walnego Zebrania członków Oddziałów Terenowych, podczas którego zamierzają dokonać wyboru Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania: elektronicznie na adres Prezesa PZK, Sekretarza PZK lub listownie - na adres Sekretariatu ZG PZK.

2. Zarządy Oddziałów Terenowych przesyłają do Sekretariatu ZG PZK dokumenty Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie dwóch tygodni po zakończeniu Walnego Zebrania, nie później jednak niż do 60 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK

3. Braki w dokumentacji Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego, nie przesłanie jej w wyznaczonym terminie - skutkuje pozbawieniem danego Oddziału Terenowego mandatów dla wybranych Delegatów na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Na chwilę obecną nie wybrały delegatów lub wybrały w innym trybie niż reguluje to Ordynacja wyborcza nast. Oddziały Terenowe PZK:
1. Dolnośląski OT PZK - OT01
2. Bydgoski OT PZK - OT04
3. Poznański OT PZK - OT08
4. Krakowski OT PZK MSK - OT10
5. Łódzki OT PZK - OT15
6. Białostocki OT PZK - OT17
7. Lubelski OT PZK - OT20
8. Olsztyński OT PZK - OT21
9. Skierniewicki OT PZK - OT24
10. Warszawski OT PZK - OT25
11. Toruński OT PZK - OT26
12. OT PZK Południowej Wielkopolski - OT27
13. Górnośląski OT PZK - OT29
14. Lubuski OT PZK - OT32
15. Jarosławski OT PZK - OT35
16. Staropolski OT PZK - OT51
17. Wirtualny OT PZK - OT73
W związku ze znoszeniem ograniczeń w życiu publicznym przez Rząd RP możliwe jest organizowanie imprez do 150 osób, a więc i Zebrań Wyborczych w OT.
Jeśli któryś z 16 wymienionych OT ma wybranych delegatów przed uchwaleniem Ordynacji Wyborczej tj. przed 15 czerwca 2019 r. wówczas nie mają Oni mandatu na XXVI KZD i w celu wyboru delegatów należy zwołać Walne Zebranie Wyborcze.

Jeśli któryś z OT wybrał delegatów w regulaminowym trybie i terminie, a nie powiadomił o tym sekretariatu ZG PZK proszę by zrobił to jak najszybciej.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

5. Posiedzenie ZG PZK

Najbliższe Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 4 lipca 2020 r. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe.
W porządku obrad m.in.: zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZK za rok 2019 r., podjęcie uchwały o zwołaniu jesienią br. XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, OH PZK, uchwalenie Regulaminu posługiwania się znakiem graficznym PZK,

Materiały na Posiedzenie zostaną w statutowym terminie przesłane do członków ZG PZK oraz GKR także w formie elektronicznej na adresy elektroniczne członków ZG będące w posiadaniu sekretariatu ZG PZK.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

II. Wydarzenia i historia

6. Egzaminy na Świadectwo w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej

W odpowiedzi na pismo Polskiego Związku Krótkofalowców Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że egzaminy zostaną uruchomione prawdopodobnie od połowy czerwca. Informacje w tej sprawie będą publikowane niezwłocznie na stronie UKE o świadectwach.
Informacje dotyczące świadectw są publikowane przez UKE na stronie: https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html.
Informacje dotyczące pozwoleń publikowane są na stronie: https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/pozwolenia-amatorskie,6,0.html.

Na podstawie informacji otrzymanej z UKE Piotr SP2JMR

7. Lednica 2020 po krótkofalarsku

W dniach 05.06 - 07.06 2020 roku Amatorski Klub Krótkofalowców SP3POH będzie pracował pod znakiem okolicznościowym SNØLED z Lednicy. Radiostacja będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym z okazji kolejnego XXIV już "Spotkania Młodych" z cyklu "Lednica 2000 r11; r lednicawdomu". Do tegorocznego hasła "Cały Twój" dodajemy - Lednicawdomu. Strona http://www.lednica2000.pl Zapraszam do odwiedzenia strony, oraz do łączności. Praca odbywać będzie się na pasmach amatorskich na KF emisjami CW, SSB, oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL via biuro lub na adres: SP3OL, Damian Bogdański, 64-514 Lulinek, ul. Leśna 31 Prosimy o SASE.

Info. Za klub SP3POH Damian Bogdański sp3ol

8. Wystawa kart QSL w Gorlicach

W dniach od 5 czerwca do 1 lipca 2020 roku w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach odbędzie się wystawa pt. "Wystawa Kart QSL ze zbiorów Gorlickiego Klubu Krótkofalowców SP9PEE". Wystawione na niej będą karty ze zbiorów członków klubu SP9PEE. W załączniku przesyłam plakat który otrzymałem od Galerii (w wersji jpg i pdf).W razie pytań proszę o telefon (tel. 784 322 915) lub e-mail. bartosz.sp9ac@gmail.com

Info. Bartosz SP9AC

Plakat zapraszający do odwiedzenia wystawy kart QSL widoczny w wersji PDF


9. HF76AK w eterze

HF67AK to radiostacja okolicznościowa pracująca dla upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej.
Radiostacja HF76AK nadawać będzie z Osuch od 27 czerwca do 31 lipca 2020 roku.
Z powodu epidemii, oficjalna uroczystość patriotyczno-religijna 76 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami, została przesunięta na wrzesień.

W dniu 28 czerwca br odbędzie się jedynie msza św. w kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Osuchach i złożenie wieńców na cmentarzu poległych partyzantów.

Oficjalne obchody, takie jakie miały miejsce każdego roku w Osuchach z udziałem wojska, młodzieży i społeczności lokalnej oraz uroczystą mszą polową planowane są na dzień 27 września 2020 r.

Zapraszam koleżanki i kolegów do łączności z radiostacją HF76AK na pasmach kf. Do końca lipca oczekiwać będziemy z żoną, w Osuchach w Domu Pamięci AK-BCh, na chętnych poznania historii i miejsc walki z okupantami na Zamojszczyźnie w czasie drugiej wojny światowej.

73! Andrzej SP8MMW


III. Sport

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

CO - Kuba:
CO200SMP celebrować będzie dwusetną rocznicę dzielnicy Hawany San Miguel del Padron.
Aktywność od 8 do 30 czerwca. QSL via CO2AME.

EA - Hiszpania: W okresie od 8 do 14 czerwca usłyszymy EG1FSB z okazji Festiwalu San Bernabe i dni La Rioja.

F - Francja:
Członkowie F4KKE od 6 do 20 czerwca nadawać będą jako TM80CDG z okazji Bitwy o Normandię.

Mado F1EOY nadawać będzie ku pamięci Carine F5ISY (sk).
Usłyszymy ją od 5 do 14 czerwca jako TM5ISY.

Michel F8GGZ celebrować będzie 50 rocznicę powstania piłkarskiego klubu Paris Saint Germain.
Przyznany znak TM50PSG usłyszymy na pasmach od 3 do 6 i 16 do 20 czerwca, oraz 23 do 28 lipca 2020 roku. QSL via F8GGZ.

HK - Kolumbia: Do września w Kolumbii przebywa Lothar DK8LRF. Nadaje jako HK3JCL. QSL via znak domowy.

KG4 - Guantanamo Bay:
Miguel W1SRR w połowie czerwca wybiera się na rok do Guantanamo.
Na pasmach emisjami SSB i digi usłyszymy go pod znakiem KG4MA.

VE - Kanada: Do 30 czerwca nadaje VX3X w celu upamiętnienia kosmicznej misji Apollo 13. QSL via VE3IKV.

YB - Indonezja:
Stacja okolicznościowa 8A538BGR nadawać będzie z okazji 538 rocznicy miasta Bogor. Aktywność od 2 do 4 czerwca. QSL via oqrs na ClubLog.

Zawody 6-7 czerwca. IARU Region 1 Fieldday - odwołane!
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/en/
Aktywność Covid19 http://ko8sca.com/rules.pdf

Za nami CQ WPX CW Contest. W Club Competition (i w wysyłanym logu) członkowie i sympatycy SP DX Clubu powinni wpisać w linii nagłówka Cabrillo logu SP DX CLUB.
Na stronie https://www.cqwpx.com/logs_received_cw.htm można zobaczyć m.in. SPDXC, SP-DX-CLUB. Prosimy o korektę, bo to są błędne oznaczenia!

Niesamowite warunki w paśmie 2m
https://ei7gl.blogspot.com/2020/05/amazing-opening-on-144-mhz-from-cape.html
Gratulacje dla stacji SP!

Wydrukowano karty TI9A, wkrótce będą wysłane przez managera UA3DX.
https://www.dx-world.net/qsl-preview-ti9a/

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. Nagrody dla Komisji SP DX Contestu

Prezydium ZG PZK uznając zaangażowanie oraz ogrom pracy społecznej Członków Komisji najważniejszych zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców - "SP DX Contest" postanowiło uhonorować Kol. Marka Niedzielskiego SP7DQR, Tomasza Barbachowskiego SP5UAF za pracę w Komisji SP DX Contestu w latach 2006-2017 oraz Zygmunta Szumskiego SP5ELA oraz Jacka Lipkowskiego SQ5BPF za utworzenie nowego systemu rozliczania zawodów oraz rozliczanie zawodów SP DX Contest w jubileuszowym roku 2020. W powyższej sprawie Prezydium podjęło stosowną uchwałę w dniu 26 maja br.
Info. Piotr SP2JMR

12. Zawody Poznański Czerwiec 1956

Poznański Oddział PZK zaprasza jak co roku do udziału w zawodach organizowanych dla upamiętnienia protestów ludności przeciwko drastycznie złym warunkom życia w PRL, które miały miejsce w dniach 27-29 czerwca 1956 roku w Poznaniu. Więcej szczegółów na poniższym plakacie. Zawody odbędą się w dniu 27 czerwca br. w godz. 05-05.59 UTC. *Regulamin w załączniku do komunikatu
Info. PiotrSP3MKS

Regulamin publikujemy ponieważ przez okres blisko 2 miesięcy strona Poznańskiego Oddziału PZK ot08.pzk.org.pl była wyłączona. Obecnie strona ma przywróconą pełną funkcjonalność i na niej także znajduje się załączony regulamin. *Regulamin w załączniku do komunikatu.

Piotr SP2JMR


13. Wyniki SP DX Contest RTTY

Chciałbym poinformować, że są już opublikowane (od 25 maja) wyniki stacji
w zawodach SPDX RTTY 2020.
Cieszy bardzo duża frekwencja, oczywiście nie można jej porównywać do frekwencji w części ssb/cw, ale super, że tak wiele stacji przesłało logi.

Pozdrawiam
Krzysztof SP2UUU i komisja zawodów


Organizacja wyników SP DX Contest jest w rozbiciu na poszczególne kategorie, bez strony zbiorczej. Należy w menu wybrać odpowiednią kategorię.
Np. SO SP HP:
https://pkrvg.org/spdxrtty,2020,SO%20SP%20HP.html

IV. Technika

14. Akcja Zaćmienie

Za pośrednictwem Toma DF5JL i Pawła SP7TEV otrzymałem z Sekretariatu
1 Regionu IARU e-maila o organizowanej akcji:
June 2020 Eclipse Festival of Frequency Measurement

Kristina Collins szuka stacji chętnych do wzięcia udziału w bardzo interesującym eksperymencie. Szczegóły można znaleźć w linku pokazanym w jej adresie e-mail poniżej.
Zainteresowani mogą skontaktować się bezpośrednio z Kristiną.

73, Hans PB2T
Hans P. Blondeel Timmerman
Sekretarz 1. Regionu IARU

Dla tych, którzy chcą wziąć udział w interesującym eksperymencie.

Nazywam się Kristina KD8OXT, jestem doktorantką z Cleveland i długoletnią członkinią klubu krótkofalarskiego Case Amateur Radio club W8EDU. Jestem też członkinią organizacji o nazwie HamSCI (www.hamsci.org), która działa na rzecz budowania kontaktów między amatorską społecznością radiową a społecznością nauk kosmicznych. W dniu 21 czerwca pierścieniowe zaćmienie Słońca przejdzie przez wschodnią Afrykę i Azję, wpływając na jonosferę, a tym samym na propagację radiową. Interesuje nas to, by krótkofalowcy w regionach IARU 1 i 3 zbierali dane dotyczące przesunięcia Dopplera w tym dniu, czego można dokonać za pomocą odbiornika HF podłączonego do komputera z oprogramowaniem typu open source. Szczegóły eksperymentu można znaleźć tutaj:

https://hamsci.org/june-2020-eclipse-festival-frequency-measurement

W przeszłości udało nam się zorganizować takie akcje dla WWV Centennial. Podczas tego wydarzenia zebraliśmy dane z około 50 stacji, głównie w USA
i Kanadzie, a jesteśmy w trakcie analizy tych danych i przygotowywania publikacji.
Czego się nauczyliśmy do tej pory: zainteresowanie wolontariuszy tego rodzaju projektami jest duże i wydaje się, że jest to obiecujący sposób w na gromadzenia istotnych danych geofizycznych. Zaćmienia są najbardziej tajemniczym elementem kontrolowanego eksperymentu w ramach rkosmicznej pogodyr1; (badania wpływu kosmosu na górne warstwy jonosfery) i uzyskanie zbiorów danych dla tego zdarzenia już nawet z kilku stacji byłoby osiągnięciem.
Dajcie mi, proszę, znać, jak najlepiej rozpowszechnić tę wiadomość wśród stacji
w waszym regionie. Bardzo doceniam każdą pomoc, którą możecie zapewnić.

73,
Kristina Collins
kvc2@case.edu

Akcja polega na monitoringu, zbieraniu i przekazywaniu danych do systemu, o emisji stacji sygnału czasu BPM na częstotliwości 10 MHz, nadawanego z Chin podczas przejścia strefy zaćmienia od terytorium Afryki do zachodniego brzegu Oceanu Spokojnego.

Według programu nasłuchów, czas trwania jest następujący: od 20.06 od godziny 00.00, do 22.06 do godziny 23.59.
Spróbujmy posłuchać.

73, Marek SP3AMO, HF Manager PZK

V. Informatyka

15. Prace informatyczne w PZK

Prace związane z informatyką w dzisiejszych czasach to tzw. rnever endig story- (niekończąca się opowieść). Prace trwały, trwają i trwać będą. I będą coraz bardziej intensywne, bo świat ridzier1; w kierunku pracy zdalnej i outsourcingu IT.
Instalacji informatycznych w PZK przybywa, jedne z nich nie obciążają zbytnio serwerów, inne z kolei są bardziej wymagające. Optymalizacja kodu aplikacji serwerowych jest zagadnienie dość złożonym. Niektóre instalacje mają ragresywny kodr1;, który nie jest systemowo zoptymalizowany. Wynika to również z przyjętej koncepcji projektowej danej instalacji. Takie instalacje powodują problemy z wydajnością i generują ekscesywne obciążenie CPU serwera oraz obciążenie na interfejsie IO serwera baz danych. Chodzi tutaj o parametr oznaczony jako "IOPS"*
Jednym z aktualnych tematów prac jest uruchomienie (ponowne) instalacji LOGSP. Prace są w toku. W przypadku instalacji LOGSP zapadła decyzja wydzielenia tej instalacji na osobny serwer.
W chwili obecnej najbardziej zasobożernymi instalacjami PZK są:
 - serwer obsługi SP DX Contest (https://spdxcontest.pzk.org.pl )
 - płaszczyzna LOGSP (https://logsp.pzk.org.pl ) .
Systemy CMS (OT PZK), które mają spory ruch lub wykorzystują wbudowane automatyczne procedury generowania danych we-wy w celu wizualizacji danych.
W przypadku systemów CMS (Joomla, Wordpress, inne) każda kolejna implementacja CMS generuje większe obciążenie.

* Co to jest IOPS?
Kiedyś określano ten parametr przez wydajność serwerów określano tylko przez przepustowość mierzoną przy pomocy jednego komputera. Przepustowość mierzy średnią liczbę MB (megabajtów) przesyłanych w określonej jednostce czasu dla określonego rozmiaru pliku. Przepustowość jednak nie jest miarodajnym parametrem do ustalania czy dany serwer jest wydajny czy nie, dlatego, że przez większość czasu gdy serwer pracuje, otrzymuje zazwyczaj wiele zapytań wysłanych przez grupy użytkowników dotyczących zapisania lub odczytania dużej ilości małych plików, a nie jak to zakłada definicja przepustowości, że jeden host (komputer) zapisuje lub odczytuje jeden duży plik. Zdolność obsługi przez serwer zapytań dla dużej ilości małych plików potrafi określić tylko bardziej zaawansowany "benchmark" jakim jest parametr IOPS.
IOPS (Input/Output Operations per Second) mierzy ilość operacji na sekundę, które serwer może obsłużyć. IOPS oferuje różne sposoby pomiaru aktywności, może np. być używany do symulacji zachowania wielu użytkowników, wtedy wartość IOPS jest adekwatna do liczby użytkowników wysyłających zapytania do serwera w zadanym czasie jaką serwer jest w stanie obsłużyć.

Jak określić ile IOPS potrzebujemy ?

Administrator IT może określić ile IOPS obecnie wykorzystują jego aplikacje, co jest najlepszą praktyką na określenie ilości potrzebnych IOPS polecaną przez większość dostawców tego typu rozwiązań. Oceniamy aktualne wykorzystywane zasoby przez okres dnia, tygodnia, miesiąca, roku, także w momentach ekstremalnego obciążenia (wykonywanie dużych transferów, wykonywanie kopii zapasowych. Dzięki takim pomiarom będzie prościej odpowiedzieć na pytanie ile IOPS wykorzystuje nasza aplikacja.
Realny wykres obciążenia serwera PZK z opisami widoczny w wersji PDF


PZK korzysta z serwerów operatora KEI.pl. Limity bezpieczeństwa serwerów są zdefiniowane tutaj: https://www.kei.pl/pomoc/limity-bezpieczenstwa
Parametry serwera referencyjnego zdefiniowane przez operatora znajdują się tutaj: https://www.kei.pl/pomoc/obciazenie-lub-zasoby-serwera-serwer-wzorcowy
Wszystko to, co powyższe jest zawsze kompromisem ceny i jakości. Budżet jest zawsze ograniczony, pieniądze Organizacji należy oszczędzać.

73 Zygi SP5ELA
______________________________________________
VI. Prawo i przepisy

16. Z dyskusji na liście VOT PZK

- pszczoły. Trochę humorystycznie.
/Kto chce, niech czyta. Wypowiedzi są w odwrotnej kolejności/
Mariusz. Można przekonywać, że PEM nie jest wcale takie złe i może być wykorzystane w celach leczniczych. Przypominam, że oprócz fizykoterapii uznanej oficjalnie mamy też nietrywialne zastosowania - elektromagnetyczny płyn do kąpieli skuteczny na wiele schorzeń. Reklama dźwignią handlu.

A swoją drogą ludzie protestują przeciwko samemu promieniowaniu jako nośnikowi informacji, a z entuzjazmem przyjmą zastosowania 5G, mimo, że to one są wpuszczaniem AI nie tylko pod swój dach ale pod skórę. Jeśli ktoś ma czas na przeczytanie kilku stron tekstu, polecam lekturę klasyka w załączeniu rO wprowadzaniu Dobrowolnego Upowszechniacza Porządku Absolutnego*. *Propozycja Stanisława Lema.

73, Grzegorz SP5UGP

Mariusz, zazdroszczę optymizmu jeśli sądzisz, że jakiekolwiek zdjęcie przekona płaskoziemców, że Ziemia płaską nie jest. Co więcej, może się okazać, że pszczoły wprawdzie żyją, ale przenoszą SARS-CoV-13. I udowodnij, że nie.

Zbyszek/SP5JSZ

Zdjęcie z pszczołami byłoby super do pokazywania tym wszystkim którzy twierdza ze EMF zabija pszczoły.

Mariusz SP5ITI

VII. Humor w PZK

17. Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK

Widoczny w wersji PDG


18. Ham Radio, CQ WPX i pszczoły

Widoczne w wersji PDF


W czasie zawodów w ostatni weekend (CQ WPX) w niedzielę były dodatkowe atrakcje - przy maszcie z antenami na 20m stoją ule. Pszczoły się wyroiły i mogłem obserwować, jak tworzy się grono rojowe, na które pszczoły wybrały sobie krzak latorośli widoczny z okna shack'u stacji.

73 SP5UAF

____________________________________________
VIII. Silent Key's
_________________________________________________________________________________
SP4ICZ Silent Key

W dniu 26 maja 2020 roku niespodziewanie odszedł od nas w wieku 68 lat Jerzy GINTOWT SP4ICZ.
Wyrazy współczucia dla rodziny Jurka od całej społeczności krótkofalarskiej Podlasia.

Tadeusz SP4GFG
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Hansowi PB2T, Waldemarowi 3Z6AEF, Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Tadeuszowi SP4GFG, Piotrowi SP3MKS, Markowi SP3AMO, Krzysztofowi SP2UUU, Tomkowi SP5UAF, kolegom z OT73: SP5ITI, SP5JSZ, SP5UGP.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*.
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał z terenu często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Załącznik

Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie Poznański Czerwiec 1956

(Zawody Poznańskie)

Regulamin

1. Cele zawodów: upamiętnienie rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, w tym szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń, promocja Poznania w kraju i poza jego granicami, podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych, aktywizacja środowiska poznańskich krótkofalowców, a także krótkofalowców węgierskich.

2. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański (61-809 Poznań, ul. św. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ot-08@wp.pl) . Zawody patronatem honorowym objęły stowarzyszenia kombatanckie, a ich managerem jest Paweł Frydrych SP3OKA sp3oka@wp.pl .

3. Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W (nie dopuszcza się używania więcej niż jednego własnego znaku wywoławczego). Wszyscy uczestnicy muszą swoje QSOs/HRDs przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać organizatorowi swój log do klasyfikacji.

4. Termin: czwarta sobota czerwca, w 2020 roku przypada to w dniu 27 czerwca, godz. 05:00-05:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

5. Pasmo i emisje: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza się łączności cross-band i cross-mode.

6. Wywołanie: na CW - "test SP", na SSB - "Wywołanie w Zawodach Poznańskich".

7. Klasyfikacje:
A - stacje poznańskie: miasto Poznań i powiat poznański /POZNAŃ/
B - stacje klubowe /MO/
C - stacje indywidualne /SO/
D - stacje nasłuchowe /SWLs/

Uczestnik zawodów nadawca może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie przy przeprowadzeniu co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby QSO zgłoszony do klasyfikacji log zostanie użyty tylko do kontroli (CHECKLOG).

8. Raporty i grupy kontrolne:
- stacje SP3PGR i SP3KPH oraz posiadające w znaku liczby 1956 lub 64 podają: RS(T) + literę O, np. 59(9)O,
- stacje pracujące z terenu Poznania lub powiatu poznańskiego podają: RS(T) + litery PZ, np. 59(9)PZ,
- stacje, których operator nosi imię Piotr lub Paweł (patronów Poznania) podają: RS(T) + litery PP, np. 59(9)PP
(w przypadku Piotrów i Pawłów pracujących z Poznania lub powiatu poznańskiego: RS(T) + litery PZP), - pozostałe stacje, w tym pracujące spoza granic Polski podają tylko RS(T), np. 59(9).
Z daną stacją można podczas zawodów przeprowadzić maksymalnie 2 łączności r11; po jednej w określonym wyżej rodzaju emisji. Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika z prowadzonych nasłuchów).

9. Punktacja: za każde QSO/HRD uczestnicy zawodów otrzymują, zgodnie z niżej podanym wykazem: - ze stacjami SP3PGR, SP3KPH oraz posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O) - 10 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZP) - 5 pkt.
- ze stacją pracującą z Poznania lub powiatu poznańskiego (PZ) - 3 pkt.
- ze stacją, której operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) - 2 pkt. - z pozostałymi stacjami r11; 1 pkt

10. Mnożniki:
Uczestnik zawodów otrzymuje mnożnik o wartości jeden za przeprowadzone QSO/HRD ze stacjami: SP3PGR, SP3KPH, posiadającymi w znaku liczby 1956 lub 64 (O), pracującymi z terenu Poznania lub z powiatu poznańskiego (PZ), a także stacjami których operator nosi imię Piotr lub Paweł (PP) bądź w obu tych sytuacjach (PZP).
Mnożniki za QSO/HRD z każdą wyżej podaną stacją (znakiem) będą przyznawane jednokrotnie, niezależnie od ilości przeprowadzonych z nią łączności (nasłuchów). Stacje uczestników spełniające ww. kryteria będą miały również przyznany określony wyżej, stosownie do danej sytuacji jeden mnożnik. Każdy z uczestników zawodów przystępuje do nich z mnożnikiem równym jeden. Kolejne będą przyznawane według wyżej podanych zasad.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs/HRDs pomnożona przez sumę uzyskanych mnożników. Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.

12. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach r11; puchar + dyplom - za zajęcie miejsc od II do III w poszczególnych kategoriach - dyplomy.
- wszystkim pozostałym uczestnikom zawodów przyznane będą elektroniczne Certyfikaty udziału w zawodach (plik w formacie PDF).
Puchary będą przyznane przy sklasyfikowaniu co najmniej 5 uczestników w danej grupie klasyfikacyjnej. Możliwe jest przyznanie przez organizatora, w zależności od pozyskania sponsorów nagród rzeczowych i drobnych upominków. Stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego PZK http://ot08.pzk.org.pl najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem zawodów.
13. Dziennik zawodów: w postaci pliku w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3abc.cbr powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do północy 27 czerwca 2020 roku na adres e-mailowy pzk_ot-08@wp.pl. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Wykaz nadesłanych logów zostanie zamieszczony na stronie www Oddziału Poznańskiego PZK. Dopuszcza się także przesłanie logu w podanym wyżej terminie na platformę https://logsp.pzk.org.pl.
14. Termin i miejsce ogłoszenia wyników: wyniki zostaną podane na stronie www organizatora, patronatów oraz na portalu PZK do końca czerwca 2020 roku.
15. Komisja zawodów pod przewodnictwem Pawła Frydrycha SP3OKA dokona sprawdzenia nadesłanych logów. Powodem dyskwalifikacji będzie nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, a decyzje komisji zawodów będą ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,720 Unikalnych wizyt