PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 1
RSS

Komunikat PZK nr 38/2019 z dnia 18.09.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 38/2019 z dnia 18 września 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Inwentaryzacja w PZK

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na adresy poczty elektronicznej prezesów wszystkich Oddziałów Terenowych PZK zostało rozesłane zarządzenie Prezesa PZK z dnia 5 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zgodnie z nim do dnia 15 września br. prezesi OT powinni podać do sekretariatu ZG PZK składy dwuosobowych komisji inwentaryzacyjnych. O tej dacie przypomniałem 4 września br. w elektronicznym piśmie okólnym.

Formalnie komisje te są powoływane przez Prezesa PZK. Powołanie komisji w każdym OT jest obligatoryjne i dotyczy zarówno Oddziałów bez osobowości prawnej jak i z osobowością. Jeśli dany OT nie posiada majątku będącego własnością PZK wówczas komisja inwentaryzacyjna potwierdza to wysyłając do sekretariatu pusty protokół (może być przekreślony) z oświadczeniem, że dany OT nie posiada majątku objętego inwentaryzacją czyli majątku PZK. Oświadczenie to składają członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej poświadczając ten fakt swoimi podpisami. Wymóg takiego postępowania wynika z przepisów o rachunkowości i został skonsultowany z księgowością PZK.

Niestety, pomimo dwukrotnych powiadomień do dnia dzisiejszego nie wpłynęły informacje o składach Komisji od następujących Oddziałów Terenowych PZK:

OT06 - Śląski OT PZK, OT08 - Poznański OT PZK, OT09 - Pomorski OT PZK, OT10 - MSK OT PZK, OT11 - Opolski OT PZK, OT15 - Łódzki OT PZK, OT17 - Białostocki OT PZK, OT24 - Skierniewicki OT PZK, OT25 - Warszawski OT PZK, OT26 - Toruński OT PZK, OT51 - Staropolski OT PZK


Proszę wymienione OT o jak najszybsze podanie składów Komisji.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
Sekretarz PZK


2. Po walnym zebraniu Gliwickiego OT PZK - OT50

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gliwickiego Oddziału Terenowego PZK odbyło się 14 września br. o godz. 10:15 (w drugim terminie). Na ogólną liczbę 90 członków tego Oddziału przybyło 13 członków, co stanowiło niecałe 14%. Zebranie sprawnie poprowadził Roman Bal SP9MRN. Po wyborze stosownych komisji, sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu OT złożył Andrzej SP9ENO stwierdzając, że w 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału odbył 20 posiedzeń, podejmując istotne decyzje w sprawach dotyczących Oddziału. Przewodniczący OKR Jerzy SP9AUV nie miał uwag do pracy Zarządu i złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, które zostało przejęte przez zebranych.
W toku dyskusji omawiano sprawy finansowe Oddziału i stwierdzono, że w skali roku na koncie Oddziału pozostaje średnio około 2 tysiące złotych, co pozwala na zaspokojenie bieżących wydatków Oddziału. Roman SP9MRN, w trakcie dyskusji, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem pasma 2-metrowego stwierdzając, że na razie udało się problem rozwiązać, ale należy liczyć się z faktem, że próby ingerencji w nasze pasma radiowe będą nadal mieć miejsce i takim próbom należy się przeciwstawiać. Jednym z ważnych głosów była sprawa zwiększenia aktywności środowiska krótkofalowców w szkołach, polegającej na prowadzeniu cyklicznych prelekcji na temat spraw związanych z krótkofalarstwem, co może być jednym ze sposobów poszerzenia krótkofalarskich szeregów. W tej sprawie trwała ożywiona dyskusja jak zrobić to praktycznie. Na terenie Gliwic znajdują się 2 kluby krótkofalarskie
i każdy z nich ma swoją specyfikę. SP9PDF to klub funkcjonujący przy Politechnice Śląskiej, którego głównym zapleczem są studenci, zmieniający się co 5 lat, natomiast klub SP9KAG to klub Ligi Obrony Kraju, posiadający w miarę ustabilizowany zespół. O ile w pierwszym klubie przewagę mają młodzi nadawcy, to w drugim większość stanowią wiekowi i doświadczeni krótkofalowcy. Ale w przypadku obu klubów, jak w większości polskich klubów, poszerzanie krótkofalarskich szeregów z wielu przyczyn sprawia wiele trudności.

Dyskutowano również o możliwości podniesienia wysokości składki oddziałowej, ale ostatecznie zdecydowano się na pozostawieniu jej na dotychczasowym poziomie tj. 20 zł. rocznie. Wiele uwagi poświęcono również problemom związanym z programem LogSP, prowadzonym przez Grzegorza SP9NJ - członka OT-50 i rozważano różne opcje związane z przywróceniem funkcjonalności tej platformy.

Obecny na Zebraniu przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ, wiceprezes PZK ds. sportowych, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją PZK stwierdzając, że jest stabilna, a finanse PZK pozwalają na bezpieczne zaspokajanie wszystkich bieżących potrzeb. Poinformował również o rezygnacji Kol. Marka SP5LS z funkcji skarbnika PZK i powołaniu na tę funkcję Kol. Jana SP2JLR, dotychczasowego wiceprezesa ds. organizacyjnych. Odpowiadał też na wiele pytań zadawanych z sali.
Odnosząc się do problemów związanych z pozyskiwaniem nowych członków PZK, Tadeusz SP9HQJ zaproponował otwarcie się na społeczność lokalną, szczególnie w czasie festynów, pikników i podobnych uroczystości, na których to krótkofalowcy ze swoją radiostacją klubową mogą pracować w terenie, na otwartej przestrzeni, prezentując przy okazji materiały reklamowe dotyczące istoty krótkofalarstwa. Kluby LOK posiadają dodatkowy atut w postaci organizowania na otwartej przestrzeni mini zawodów radioorientacji sportowej, strzelania z broni wiatrówkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
Tadeusz SP9HQJ zaprosił również zebranych do uczestnictwa w uroczystości pod patronatem Prezydenta Siemianowic Śl. 60-lecia siemianowickiego klubu SP9KJM, które odbędzie się 19 października o godz. 16:00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. Dodał również, że samorządy lokalne organizują różnego typu przedsięwzięcia skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych i organizacji posiadających status OPP i działania te zgodne są z celami PZK określonymi w Statucie - wystarczy złożyć wniosek o udział w takim przedsięwzięciu i przy okazji pozyskać środki finansowe.
Tadeusz SP9HQJ odniósł się również do sugestii dotyczącej zawarcia umowy z renomowaną kancelarią prawną broniącą między innymi spraw związanych z problemami dotyczącymi montażu anten nadawczo-odbiorczych stwierdzając, że usługi takich firm są drogie i w chwili obecnej PZK nie stać na tak znaczne wydatki.

W roku Zebrania wybrano nowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
- prezes - Andrzej Chałubiec, SP9ENO,
- sekretarz - Piotr Węgierek, SP9BIF,
- skarbnik - Krzysztof Michalok, SQ9DXN.

Zastępcami członków Zarządu Oddziału zostali:
- Marcin Karwat, SP9MK,
- Dariusz Michalski, SP9DLM.

W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli:
- przewodniczący - Wacław Kuś, SP9WZP,
- członek - Franiszek Baraniuk, SP9NFB,
- członek - Aleksander Wieczorek, SQ9UM.

Delegatami na KZD PZK pozostali:
- Roman Bal, SP9MRN,
- Andrzej Chałubiec, SP9ENO.
Zastępcą członka OKR został Romuald Sokoliński, SP9UXS.

Podsumowując przebieg zebrania należy stwierdzić, że upłynęło ono w niemal rodzinnej atmosferze, nacechowanej wzajemnym szacunkiem. Szkoda tylko, że tak znikoma była obecność członków Oddziału.

Info i foto - Tadeusz SP9HQJ

3. Zjazd Sprawozdawczy Zarządu i Koordynatorów SP EmCom PZK

W dniach 4-6 października br. w Inowrocławiu odbędzie się IV Zjazd Zarządu i Koordynatorów SP EmCom Klubu PZK. Zjazd będzie miał charakter sprawozdawczy.
W programie m.in.: dyskusja nad przyszłością SPEmCom, jego rozwojem i umiejscowieniem w strukturach PZK, informacje o działalności poszczególnych sieci EmCom, sprawa dostępu do kanału B112, rozwiązania dla sieci DMR Brandmeister oraz nowe alternatywy i rozwiązania dla krótkofalowców, wykorzystanie systemu Fusion C4FM, budowa węzłów Winlink, współpraca
z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Info. Michał SP9XWM koordynator SPEmCom

II. Wydarzenia


4. Skrócony spis treści Świata Radio 10/2019

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Eksperymenty z anteną CHA 250 F, Quiz antenowy
TEST: Any Tone AT-D878UV
PREZENTACJA: CB-radio Yosan, TDX-4168 FTA TERRA
ŁĄCZNOŚĆ: System APRS
WYWIAD: 50 lat krótkofalarstwa
HOBBY: Prace konkursowe PUK 2019, Transceivery QRP - cz. 2, Tuner antenowy QRP
DIGEST: Konstrukcje radiowe XX wieku
RETRO: Początki amatorskiego radia - cz. 1
DYPLOMY: Pierwszy polski WAC, Od wieku na rzecz ochrony pracy
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 10/2019

Po posiedzeniu prezydium ZG PZK
Po naradzie CEPT w Ankarze
LY Hamfest reportaż
Czantoria 2019
Po XXXI Zjeździe SPOTC
Radiostacja Gliwice znowu nadaje
Wspomnienie o Owenie W5LFL
Krótkofalowcy na wyjeździe w Gambii
Silent Key's

6. Jodłówka Tuchowska 2019. Podsumowanie spotkania.

Tradycyjnie, drugi pełny weekend września jest terminem spotkania pod hasłem
"Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej.
Podstawowy cel tego spotkania to podsumowanie Zawodów Tarnowskich oraz wręczenie trofeów zwycięzcom.

Program spotkania jest stały od lat. Koledzy i Koleżanki licznie przybyli już
w piątek po południu.
Reszta uczestników przybyła w sobotę już wczesnym rankiem a spotkanie zakończyło się w niedzielę po śniadaniu.
Sobota, to od rana giełda sprzętu, wspólne zdjęcie i główna część - podsumowanie zawodów.
Później już tylko grill i kociołek!!!
Sobota to dzień w którym najwięcej dzieje się w Jodłówce.
Do południa rozwija się wiele kramików z przeróżnym sprzętem i częściami starymi z odzysku i nowymi z półki sklepowej.
To szczególnie raj dla majsterkowiczów. O godzinie 12-ej wspólne zdjęcie. Szkoda, że nie wszyscy chcą się na nim uwieczniać.
Później obiad w miejscowej stołówce i część oficjalna spotkania, na której to właśnie wręczane są trofea dla zwycięzców w Tarnowskich Zawodach. Po tym losowanie gadżetów uzyskanych od sponsorów.

W tym roku sponsorami byli: ELZAT Tarnów - za sprawą Jacka SP9RPW oraz Krzysztofa SP9RHN , Urząd Miasta Tarnowa, TK_Radiokomunikacja z Krakowa, Janusz SP9JZT oraz Wilhelm SP8AJC. Dziękujemy!

Dziękujemy również Dyrekcji Zespołu Szkół oraz Dyrekcji DWD w Jodłówce Tuchowskiej za udostępnienie nam swoich obiektów na spotkanie, noclegi
i stołówkę.

Dziękujemy także wszystkim naszym gościom za liczne i aktywne uczestnictwo
w spotkaniu.
Pamiątkowa lista uczestników zamknęła się liczbą 210. Szkoda, że nie wszyscy wpisują się na pamiątkowa listę obecności.
Mamy nadzieję, że również w tym roku wszyscy uczestnicy bawili się z nami dobrze.
Zapraszamy znów za rok. Do zobaczenia.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/jodlowka-tuchowska-2019-podsumowanie/

Info. i foto. Stanisław SQ9AOR

7. Spotkanie członków OT 22 oraz sympatyków krótkofalarstwa

Otwarte Spotkanie Krótkofalowców OT22 i sympatyków krótkofalarstwa odbyło się w dniu 14-09-2019 na terenie przystani jachtowej "MARINA" w Darłowie.
W spotkaniu brała udział spora grupa naszych kolegów z rodzinami i przyjaciółmi oraz zaproszeni goście. Prezentowano nowoczesne systemy łączności cyfrowej (FT8, FT4). Wbrew wcześniejszym obawom pogoda nie spłatała figla. Obyło się bez deszczu. Atmosfera spotkania była tak ciepła, że chłodne powietrze nadmorskie nie było w stanie przeszkodzić spotkaniu.
Stoły były zapełnione potrawami przywiezionymi przez uczestników. Smaczne ciasta, przetwory, swojska kiełbasa Zdzisława SP1II i inne smakołyki. Kiełbasa, kaszanka, karkówka z grilla obsługiwanego przez Dawida smakowały wybornie.
Po dobrym, obfitym jedzeniu wskazane jest trochę gimnastyki. Tańce przy dobrej muzyce znakomicie spełniały tę rolę.
Panie towarzyszące naszym kolegom nie miały zbyt wiele czasu na wypoczynek przy stole.
W trakcie spotkania wręczone zostały puchary i dyplomy kolegom za zajęcie czołowych miejsc w zawodach krótkofalarskich. Tradycyjnie już, najwięcej ich otrzymał nasz znakomity kolega Władek SP1AEN. Kolega Dawid oczekujący na pozwolenie radiowe otrzymał klucz telegraficzny wręczony przez Janka SP1EPI.
Składam podziękowanie wszystkim uczestnikom za obecność, za stworzenie wspaniałej atmosfery spotkania, za obfite i smaczne dodatki.
Dziękuję Piotrowi SP1GZF za zaangażowanie w organizację spotkania, dzięki jego pracy miło było usłyszeć od gości "Impreza była super. Bardzo dziękuję".

Pozdrawiam, Jurek SQ2NIA

8. Podsumowanie akcji dyplomowej ARCO

W wiadomościach na portalu "Nasz Racibórz" ukazał się promujący krótkofalarstwo artykuł. Link do niego poniżej:

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/75962-raciborscy-krotkofalowcy-uczcili-pamiec-grafa-von-arco

Info. Hubert SP9MDY

9. Malina 2019

W dniach 23 do 25 sierpnia 2019 r. nad uroczym jeziorem Malina w Opolu przy ul. Podlesie, odbyło się kolejne spotkanie krótkofalowców w formie biwaku. Spotkanie zorganizowali koledzy z klubu SP6PSP i trwało ono 3 dni. Na czas spotkania wybrano 3 weekend sierpnia i to jest chyba bardzo dobra pora na takie spotkania towarzyskie. Dobre do relaksu i odpoczynku zarazem, a jednocześnie daje możliwość wypróbowania sprzętu do pracy w terenie czy mobilu. W tych dniach odwiedziło miejsce spotkania kilkadziesiąt osób. Namioty i przyczepy campingowe przyjechały z tymi co byli na dłużej. Część kolegów biwakowała docierając codziennie z miejsca zamieszkania.

W porównaniu ze spotkaniem z ubiegłego roku Malina stała się miejscem bardziej cywilizowanym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzięki inicjatywie Miasta Opole i Rady Dzielnicy Grudzice stanęły dwa okazale kontenery z dostępem do wody, energii i WC. Biwakowanie i korzystanie z kąpieli było bezpłatne, co stanowi niewątpliwy atut tego miejsca. W jednym z kontenerów dostali swoją siedzibę na czas sezonu ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Na czas trwania spotkania dzięki uprzejmości dyrektora MOSiR w Opolu mieliśmy całodobowo dostęp do sanitariatów i energii elektrycznej. Został też otwarty mały punkt gastronomiczny.
Pogoda była rewelacyjna więc koledzy ochoczo korzystali z kąpieli słonecznych i jeziornych. Na czas biwaku pracowała radiostacja klubowa SP6PSP. Na tę okoliczność była wykonana specjalnie antena typu W3DZZ w wersji skróconej 2 x 9,5 m. Końcówka anteny na 3,5 MHz była zawinięta co wyglądało jak dipol pętlowy i dawało jednocześnie bardzo dobre rezultaty. Antena była na wysokości około 3m. Za maszt służył stojak do kolumn głośnikowych. Koledzy byli zdziwieni że na Malinie jest bardzo niski poziom QRM i szumu radiowego. Wymarzone miejsce na zawody. Mogło się nieraz wydawać, że jest brak podłączonej anteny bo w radiu cisza. Do pracy w eterze było radio IC-735 i skrzynka PRO-100. Koledzy mieli tez ze sobą swoje anteny i radia np. SQ6JAN robił próby i łączności na 10 metrowym GP. Atrakcją biwaku był gotowany w dużym żeliwnym garze na ognisku żur, którym zajadali się uczestnicy biwaku i ratownicy. Imprezę zapoczątkował SP6LZD specjalnie na tę okoliczność otwartym szampanem.
Na spotkaniu byli koledzy z OT11 i sąsiednich województw. Klubowicze SP9KDA z Markiem SP9UO przyjechali w pięknych zielonych koszulkach. Zawsze zgrana i wesoła paczka nie tylko przy organizacji ŁOS- ia. Biwak odwiedziło też Radio Opole. Była potem relacja z naszego spotkania i wypowiedzi kolegów o naszym pięknym hobby. Zapraszamy wiec zatem za rok.

Jerzy Folmer SP6JZG

III. Sport

10. Informacje DX-we i nie tylko

Twórcy strony titawa.pl oferują Piny Certified CW Op!
Warunki uzyskania na stronie http://titawa.pl/2019/09/13/piny-titawa-pl/
***************

Od 13-17.09 odbędą się 16 Mistrzostwa Świata HST https://www.hst2019.com/
***************
Zakończyła się Polska wyprawa do Kirgistanu EX0QP.
W logu ponad. 20000 qso. Sporo zdjęć i filmów na http://www.ex6qp.dxpeditions.org/
***************
Team T30L w składzie Yuris YL2GM, Kaspars YL1ZF, Kristers YL3JA i Jack YL2KA z 13000 qso zakończył w sobotę aktywność z Zachodniej Kiribati.

Od niedzieli 15 do 25 września jest qrv C21WW z Nauru więcej na http://www.lral.lv/c21ww_t30l/index.html
***************

14-28.09 LA7GIA jest qrv z Somali jako 6O7O. QSL via M0OXO
Strona https://www.la7gia.com/where-next/
***************

Most Wanted DXCC stan na 6 września 2019 r. https://secure.clublog.org/mostwanted.php
***************

Ostatnie dostępne 50 logów Live Stream na https://clublog.org/livestreams.php
***************

Mapa lokatorów https://dxcluster.ha8tks.hu/hamgeocoding
mapa spotów DX https://dxcluster.ha8tks.hu/map/
a także azymutalna mapa spotów https://dxcluster.ha8tks.hu/dxcluster_azimuthal_map/
i wiele innych na ww. stronie!
***************

DX World biuletyn #317 na http://dx-world.net/wp-content/uploads/2019/09/DX_317.pdf
***************

Obecne i nadchodzące aktywności DX https://www.ng3k.com/Misc/adxo.html
***************

Coś dla miłośników EME https://www.tvp.info/44379009/ksiezyc-zniwiarzy-czeka-na-nas-wyjatkowa-pelnia
***************

Pozdrawiam Adam SQ9S


11. Zawody "SP9-VHF-C" odbędą się w trzecią sobotę września tj. 21.09.2019 w godzinach: 18-20 UTC.

UWAGA: w wyniku pomyłki w niektórych publikacjach jest inna data (14.09 - błędna!!).
Zawody "SP9-VHF-C" odbędą się w trzecią sobotę września tj. 21.09.2019
w godzinach: 18-20 UTC.
UWAGA: w wyniku pomyłki w niektórych publikacjach jest inna data (14.09 - błędna!!).
Aktualny Regulamin Zawodów jest pod linkiem:
http://pzk.katowice.pl/web_documents/regulamin_-_sp9-vhf-contest_2019.pdf

Prosimy zapoznać się przed zawodami, a nie po. Prosimy również sprawdzić plik cabrillo przed wysyłką.
Najczęstsze błędy to: zamiana Cyfry 0 i Litery O oraz pomyłki w zapisie lokatorów JO90 i JN99 (np. JO99 lub JN90 - błędy!!)

Komisja Zawodów
Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB


12. Start SN7L w zawodach VHF 144MHz IARU R1 2019

Kolejny rok z rzędu zespół SN7L wystartował z lokalizacji Śnieżka (1603 m n.p.m.) na granicy OK./SP w najważniejszych zawodach UKF w Europie na 144MHz. To często trudna lokalizacja, podlegająca surowym warunkom atmosferycznym. Stacja SN7L przeprowadziła 1080 ważnych QSO!
Zespół napisał na Facebooku:
"Zrobiliśmy 1081 QSO i około 454.500 punktów z ODX-em 1113km wraz z LZ7J. Nasz najlepszy wynik i pierwszy raz powyżej tysiąca QSO. Dzięki Wam za taki wynik. 73! de SN7L"

Stacja SN7L (jest zespół) była bardzo dobrze przygotowana do zawodów.
Anteny SN7L: 2x 12el YU7EF beaming Italy, 4x 6el SP9FYS Yagi fixed to West with 52 deg in horizon, single 12el YU7EF Yagi rotating mostly in 290-350deg, 12el YU7EF Yagi on the highest point beaming North DL / OZ / SM / SP, 2x 6el DK7ZB Yagi rotating between North-East-SouthEast-South.
Dodatkowo: 1/2 lambda filter zestrojony na 144.170MHz r11; dodatkowa separacja na silne sygnały stacji OK dużej mocy.
Sprzęt: zmodyfikowany pod kątem wysokiej dynamiki odbiorczej - TRX TS-850, TRV SP7TEE. LNA i SSPA. I oczywiście komputery oraz oprogramowanie logujące: Tucnak (http://tucnak.nagano.cz/old/tucnak1en.html ).

Ciekawostką jest, że w czasie zawodów na ZTK (Zjazd techniczny Krótkofalowców 2019) zainstalowana została stacja UKF 144MHz. Na wyposażeniu stacji była antena 10 elementów Yagi skierowana na Śnieżkę i transceiver IC-9700. Każdy z uczestników ZTK mógł przyjść i zrobić QSO z SN7L. W logu znalazło się trzydzieści kilka stacji z lokalizacji Burzenin JO90.

Mapka QSO SN7L. Widać wyraźnie zagęszczenie QSO na kierunku SP5, po drodze jest Burzenin.

Antena 144MHz w Burzeninie skierowana na SN7L.
Link do strony SN7L na Facebooku: https://www.facebook.com/SN7L.VHF/

Info i fotka (w  wersji PDF): SP5ELA

IV. Technika i oprogramowanie

13. Prototyp słońca - "The Big Red Ball"

Wszyscy dobrze wiemy, że życie na naszej planecie zależy od Słońca. Szczególnie dotyczy to krótkofalowców, bo od Słońca zależy propagacja fal radiowych. Jesteśmy rw dołkur1; 11-letniego cyklu słonecznego i propagacja na wyższych pasmach KF jest beznadziejna. Nawet zniechęcająca.
Naukowcy z uniwersytetu of Wisconsin-Madison (USA) właśnie zbudowali mini-Słońce w laboratorium, które emituje wyrzuty plazmowych "baniek" "Wielka czerwona kula" odtworzyła plazmę słoneczną i pola elektromagnetyczne Słońca.

Wielka Czerwona Kula - "Big Red Ball" została zbudowana w celu badań nad własnościami wiatru słonecznego i plazmy. Aby przyjrzeć się bliżej słońcu i zbadać wiatr słoneczny, zespół badaczy stworzył w laboratorium własne miniaturowe słońce - wraz z własnym polem elektromagnetycznym i ultra gorącą plazmą.

Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison skonstruowali 3-metrową (10 stóp) aluminiową komorę próżniową, którą nazwali "Wielką Czerwoną Kulą", aby odtworzyć niektóre z elementów fizyki słonecznej (solar physics) zachodzące
w słońcu i wokół niego. "Pociągnęła mnie prostota [eksperymentu] i głębokie implikacje dla praktycznego studiowania fizyki słonecznej w laboratorium" - powiedział Ethan Peterson, absolwent wydziału fizyki uniwersytetu i główny autor opracowania, powiedział Space.com.
Model solarny miał w centrum magnes, który imitował pole magnetyczne Słońca, a badacze pompowali hel wewnątrz małego słońca, aby zjonizować gaz i obrócić go w plazmę. Następnie zastosowaliby prąd elektryczny, który wraz z polem magnetycznym powodowałby obracanie się plazmy.
Słońce i jego atmosfera składają się z plazmy, mieszaniny dodatnio i ujemnie naładowanych cząstek w ekstremalnie wysokich temperaturach. Słoneczny wiatr przenosi tę plazmę w strumieniu z dala od słońca i w przestrzeń kosmiczną.
"Wiemy też, że słońce jest wirującą kulą plazmy, więc tworzymy plazmę w tym dipolowym polu magnetycznym, a potem ją obracamy i obserwujemy, co się dzieje" - powiedział Peterson.

Zespół wykorzysta mini-słońce do dalszych badań nad tym, w jaki sposób wiatr słoneczny jest przyspieszany z dala od słońca, a także nad podstawowymi właściwościami plazm bezkolizyjnych.

Jest to skrót znalezionego artykułu opublikowanego na portalu: Nature Physics.
- It Rains on the Sun (Just Not the Way You Think)
- This Stunning Video Shows Sun's Pulsing 'Skin' in Incredible Detail
- Planetary Orbits May Explain Mystery of Sun's 11-Year Cycle
Source: By Passant Rabie August 01, 2019 Science & Astronomy
https://www.space.com/mini-sun-to-study-solar-winds.html?utm_source=sdc-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190802-sdc
Oryginał materiału jest w języku angielskim. Powyższe jest wyselekcjonowanym skrótem materiału.

Info i tłumaczenie z angielskiego: Zygi SP5ELA

V. Prawo i przepisy
V. Silent Key's


_______________________________________________________________________
SP3LOV s.k.
Z naszych szeregów odszedł 9 września br. wieloletni członek HKŁ WILDA SP3ZAC Kol. Karol Nawrocki SP3LOV.

Niech odpoczywa w pokoju,

Kierownik HKŁ WILDA SP3ZAC
Pwd. Bogdan Cierpka SP3DOG
_________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Markowi SP9HTY, Arturowi SQ9BDB, Bogdanowi SP3DOG, Hubertowi SP9MDY, Adamowi SQ9S, Jurkowi SQ2NIA, Tadeuszowi SP9HQJ, Jerzemu SP6JZG, Staszkowi SQ9AOR, Zespołowi SN7L.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,766 Unikalnych wizyt