PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3414 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 1
RSS

KS-12. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.03.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg

KOMUNIKAT NR 12/2016 z dnia 23.03.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Krótkofalowcy,

Z okazji nadchodzących Świąt życzę Wam Zdrowych i Wesołych Świąt Wi
prezeselkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Życzę Wam także miłych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze i czasu na uprawianie naszego pięknego hobby.


Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK w dniu 19. marca 2016 r.

Prezydium obradowało w składzie 5. osobowym. Nieobecny Tadeusz SP9HQJ - usprawiedliwiony. Równolegle odbywało się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej przy obecności pełnego składu tego organu. Członkowie GKR uczestniczyli w części posiedzenia prezydium. Gościem obydwóch posiedzeń była Sylwia Dąbrowska księgowa PZK. Poniżej w niewielkim skrócie najważniejsze kwestie i uchwały ostatniego posiedzenia prezydium ZG PZK.

1. Prezydium przyjęło rezygnację Zbigniewa Mądrzyńskiego SP2JNK zastępcy prezesa ds. sportowych z pełnionej funkcji w prezydium ZG PZK.

2. Prezydium powołało Pawła Zakrzewskiego SP7TEV do składu prezydium. Zgodnie z par. 25 ust. 1 Statutu PZK w miejsce Zbigniewa Mądrzyńskiego SP2JNK prezydium dokooptowało do składu prezydium Pawła Zakrzewskiego SP7TEV wybranego na XXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZK jako zastępcę członka prezydium.

3. Sprawy finansowe:

- Prezydium omówiło sytuacja finansową na 18.03.2016. Realizacja budżetu za 2 miesiące br. jest prawidłowa. Na uwagę zasługuje nie przelanie na konto ZG PZK składek z OT50 na kwotę 4880 zł. Sprawę nieprzekazania składek skarbnik ZG przekazał do GKR. Zaobserwowaliśmy praktyki zbierania składek w niektórych OT jednorazowo za cały rok poza systemem OSEC i przekazywania ich w dwu ratach, za każde półrocze oddzielnie. Sprawę przekazaliśmy do Głównej Komisji Rewizyjnej.

- Projekt budżetu na 2016 rok. Projekt budżetu przedstawi prezydium na najbliższym posiedzeniu ZG PZK. Stanowisko prezydium na uwagi i zapytania powołanej w ub. roku Komisji Finansowej, zostanie szczegółowo przestawione na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 9.04.2016. Aby móc szczegółowo odnieść się do uwag Komisji Finansowej w wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie analiz finansowych przez księgowość PZK, co jest bardzo czasochłonne.

4. Prezydium podjęło uchwałę o rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK przyjęcia dokumentów bilansowych za 2015 r.

5. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o zwołaniu Posiedzenia ZG PZK na 9. kwietnia 2016 r. Miejsce: Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie, początek godz. 10.00.

6. Prezydium przyjęło informację o zaawansowaniu organizacji XXII KZD i ustaliło listę zaproszonych osób poza członkami prezydium, członkami GKR i nie będącymi delegatami.

7. Prezydium przyjęło informację o przygotowaniach do Walnego Zebrania Ogólnopolskiego Klubu - SPEmCom, które odbędzie się w miejscowości Przystajń w pow. Kłobuckim w dniu 30 kwietnia br.

8. Przyjęto informację o wystąpieniach PZK do Ministerstwa Cyfryzacji. W dniu 18. marca br. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało drogą elektroniczną postulaty wniesione przez stowarzyszenia uczestniczące w konsultacjach w dniu 29.02.2016 r. Są one zamieszczone na portalu PZK.

10. Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem imienia Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa Lwowskiego Klubu krótkofalowców (medal nr 27).

11. Prezydium zapoznało się ze szczególną sytuacją dot. wyborów delegatów na XXII. KZD z Poznańskiego OT PZK (OT08), którzy zostali wybrani przed uchwaleniem ordynacji wyborczej na XXII KZD, tj. w dniu 15. marca 2015 roku. Prezydium postanowiło skierować tą kwestię na najbliższe posiedzenie ZG PZK w dniu 9 kwietnia br. Tekst Ordynacji Wyborczej pozostaje nie zmieniony od 2011 roku.

12. Prezydium postanowiło przedłożyć uchwałę Zarządu OT 12 dotyczącą zmiany nazwy OT Zarządowi Głównemu PZK.

13. Prezydium odwołało Krystiana Górskiego SQ2KL z funkcji Koordynatora ds. ARISS na wniosek zainteresowanego. Prezydium powołało Sławomira Szymanowskiego SQ3OOK na funkcję "Koordynatora ds. szkolnych kontaktów ARISS w Polscer1;. Prezydium dziękuje Krystianowi za wieloletnie sprawowanie funkcji w ramach ARISS.

14. W sprawie pisma Władysława Pietrzykowskiego SP9GNM o dofinansowanie 9. osobowego zespołu na Mistrzostwa ARDF (EYAC) 2016 w Norwegii skarbnik PZK przedstawi powyższe pismo do podjęcia decyzji przez Zarząd Główny PZK.

15. Prezydium odwołało z funkcji Award Managera PZK Joannę Karwowską SQ2LIC na skutek utraty członkostwa w PZK. Prezydium powierza tę funkcję do 20 maja br. Janowi Dąbrowskiemu SP2JLR.

16. Prezydium ZG PZK przyznaje nagrodę rzeczową w postaci manipulatora CW Olsztyńskiemu OT PZK z zajęcie I miejsca w klasyfikacji oddziałowej r11; SP Contest Maratonu 2015.

17. Prezydium podjęło decyzję o zakupie dwóch nowych komputerów dla księgowości oraz sekretariatu ZG PZK oraz programu do obsługi księgowości.

18. Prezydium postanowiło wyróżnić nagrodą rzeczową w postaci manipulatorów telegraficznych Pawła Włodarczyka SQ5STS za dotychczasową działalność na rzecz szerzenia wśród młodzieży wiedzy związanej z techniką krótkofalarską oraz dla Franka Krzemienieckiego SO5T (lat 10) z akcji rRadioreaktywacjar1; za wybitne, dla jego wieku, osiągnięcia w naszym hobby.
Piotr SP2JMR

2. Po drugiej rundzie konsultacji w Ministerstwie Cyfryzacji.
W dniu 21.03.16 w MC odbyło się 2. z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Uczestniczyli w nim: Wojtek Bielak SQ9PBS z fundacji Hackerspace, Waldemar Sznajder 3Z6AEF z SEP, Tomek Frankiewicz SP7V- ZHP/PZK, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK - LOK, Witold Zakrzewski SP5UHW - FOPOR, Marek Ruszczak SP5UAR - PZK, Piotr Skrzypczak - PZK, Maciej Karpiński SP7TEE PK - UKF. Ze strony rządowej udział wzięli przedstawiciele Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, przedstawiciele Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE, z Ministerstwa Cyfryzacji: Piotr Woźny podsekretarz stanu w MC, Dariusz Dąbek i Justyna Romanowska zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT.

Wstępnie omówiliśmy część postulatów środowiska wymienionych w zestawieniu otrzymanym jako agenda spotkania od strony ministerialnej. Były to:

Ad. 1. Uzupełnienie delegacji z art. 148 ustawy PT o pkt. umożliwiający wprowadzenie w rozporządzeniu regulacji dotyczących wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (postulat PZK).
W dyskusji podniesiono wiele argumentów, w tym zwłaszcza dotyczący EmCom w aspekcie nadchodzących Światowych Dni Młodzieży. Strona rządowa zgodziła się na szersze przedyskutowanie tego punktu na jednym z kolejnych spotkań z udziałem przedstawicieli MSWiA.

Ad. 2. Wydanie rozporządzenia wprowadzającego do stosowania w Polsce zaleceń Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (postulat PZK).
Po krótkiej dyskusji strony zgodziły się, że nie jest niezbędne wprowadzenie przywołania aktów CEPT w preambule rozporządzenia, lecz raczej uzyskanie delegacji ustawowej i określenie wzorów świadectw operatorskich, pozwoleń radiowych i decyzji zmieniających te pozwolenia w sposób zawierający zapisy rekomendowane przez CEPT we wszystkich dokumentach. Na marginesie tej dyskusji strona rządowa zaproponowała zlikwidowanie dwóch oddzielnych dokumentów dla osób fizycznych (świadectwa operatorskiego i pozwolenia radiowego) i zastąpienie ich jednym. UKE ma w najbliższym czasie sprawdzić, czy jest to realne w świetle regulacji międzynarodowych.

Ad. 3. Wydanie rozporządzenia na podstawie delegacji art. 113 ust. 1 PT i nowelizacja rozporządzenia o pozwoleniach radiowych (postulat PZK).
PZK wniósł trzy problemy szczegółowe: zasady budowy znaków wywoławczych, w tym tzw. "łamania się", przepisy wprowadzające wykorzystanie sieci amatorskich w sytuacjach kryzysowych oraz dołączenie do rozporządzenia tzw. "band-planu" IARU jako załącznika. Dyskusja ewoluowała w kierunku minimalizacji rozwiązań legislacyjnych przy zachowaniu obecnej praktyki. Delegacja UKE wyraźnie stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym brak podstaw do przyporządkowania cyfry w znaku wywoławczym do "okręgu wywoławczego". Strona społeczna postulowała umieszczenie stosownego zapisu w rozporządzeniu o pozwoleniach. Strona społeczna postulowała także wprowadzenie prawnej ochrony częstotliwości niezbędnych do organizacji sieci EmCom. Temat będzie dalej dyskutowany, po przygotowaniu przez stronę społeczną propozycji zapisów w aktach normatywnych.

Ad. 4. Praca na stacji osób bez uprawnień operatorskich (postulat wspólny OPOR i PZK).
Temat bardzo mocno drążony przez stronę społeczną, zwłaszcza w świetle art. 149 ustawy PT. Strona rządowa powoływała się na praktyki przyjęte w służbach lotniczej i morskiej i uznała, że praca "pod nadzorem osoby uprawnionej" jest de facto pracą osoby uprawnionej w szerokim rozumieniu przepisu z art. 149. Tym niemniej strona społeczna ma przygotować na kolejne spotkanie projekt zapisu w akcie normatywnym.

Ad. 5. Praca "remote control" (postulat PZK).
Strona rządowa stanęła na stanowisku, iż "co nie jest wyraźnie zabronione - jest dozwolone", a obecne przepisy prawa nie zabraniają takiej pracy.

Ad. 6. Likwidacja operatora odpowiedzialnego dla pozwoleń podmiotów prawnych (postulat OPOR).
Po burzliwej dyskusji, w której strona społeczna prezentowała przeciwstawne opcje, delegacja UKE zaproponowała consensus polegający na rezygnacji z wymieniania personalnie operatorów odpowiedzialnych w pozwoleniu dla osób prawnych, pozostawiając tę sprawę do wewnętrznych rozstrzygnięć właściciela pozwolenia przy stosowaniu art. 149 PT. Strona społeczna w zasadzie zgodziła się na tę propozycję, konkretny zapis treści rozporządzenia ma być wypracowany w ciągu 2 tygodni.

Ze względu na możliwości czasowe delegacji MON (WBZCz) zmieniono kolejność procedowania punktów i omówiono:

Ad. 9. Dostęp do pasma 5 MHz.
Wszystkie obecne na spotkaniu strony zgodziły się, że należy znowelizować Krajową Tabelę Przeznaczeń Częstotliwości zgodnie z rekomendacjami WRC 2015.

Ad 10. Poszerzenie dostępu do pasma 50 MHz i zniesienie ograniczenia mocy (postulat PK UKF).
Przedstawiciele MON ustosunkowali się negatywnie do obu postulatów. Uzasadniali to potrzebami obronności kraju. Sprawę zmiany ograniczenia mocy EIRP na ograniczenie mocy licencyjnej stacji uznali za nieuzasadnioną pomimo trudności w określeniu mocy EIRP zarówno przez samych krótkofalowców jak i przez organy kontrolne. W dyskusji Tomasz Karpiński SP7TEE prezes PK UKF zaproponował podniesienie dopuszczalnej mocy w tym paśmie do 500 W EIRP. Przedstawiciele wojska obiecali udzielić odpowiedzi na ten postulat podczas jednego z kolejnych spotkań.

Ad. 11. Rozszerzenie dostępu do pasma 70 MHz - poszerzenie pasma i zmiana mocy (postulat PK UKF przekazany via PZK).
Na razie brak zgody organów wojskowych.

Ad. 12. Rozszerzenie dostępu do pasma 3,4 GHz - zmiana mocy (postulat PK UKF przekazany via PZK).
Na razie brak zgody organów wojskowych.

Ad. 13 i 14. (postulaty OPOR) - problematyka została wyczerpana w poprzednich punktach.

Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na 4 kwietnia 2016 r.
Podczas tego spotkania zostaną m.in. omówione kolejne punkty agendy spotkania opublikowane w dniu 18. marca br. przez stronę rządową.

Marek Ruszczak SP5UAR i Piotr Skrzypczak SP2JMR

3. Delegaci na XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Zakończyła się akcja wyboru delegatów na najbliższy KZD, który odbędzie się w Burzeninie 21-22 maja br. Poniżej załączam listę delegatów na XXII KZD wybranych na Walnych Zebraniach swoich Oddziałów Terenowych.
Cyfra w pierwszej kolumnie oznacza Oddział, który jest reprezentowany przez danego delegata.

W imieniu prezydium ZG PZK gratuluję Delegatom wyboru do tej zaszczytnej roli.

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Nr OT PZK Imię Nazwisko Znak Adres e-mail
1 Waldemar Sznajder 3Z6AEF 3Z6AEF@wp.pl
1 Tomasz Niewodniczański SP6T sp6ayp@wp.pl
1 Zbigniew Chrzanowski SP6CZ sp6cz@wp.pl
1 Adrian Ostróżka SP6AO sp6ao@wp.pl
3 Michał Krawczyk SQ7NSN sq7nsn@qrz.pl
4 Zbigniew Nawrot SQ2ETN sq2etn@pzk.bydgoszcz.pl
4 Daniel Danecki SQ2KLU sq2klu@gmail.com
5 Witold Onaczyszyn SP9MRO sp9mro@pollda.pl
5 Jan Wójtowicz SP8BPX sp8bpx@wp.pl
6 Henryk Jegła SP9FHZ sp9fhz@gmail.com
6 Marek Nieznalski SP9HTY sp9hty@interia.pl
6 Artur Służałek SQ9BDB sq9bdb@tlen.pl
8 Zdzisław Nowacki SP3FTA sp3fta@wp.pl
8 Jacek Behrendt SQ3OPM sq3opm@wp.pl
9 Wojtek Rydzkowski SP2ALT sp2alt@wp.pl
9 Marcin Skóra SQ2BXI bxi@interia.pl
10 Bożena Łacheta SP9MAT sp9pkz@op.pl
10 Lesław Strylski SP9ATE sp9ate@wp.pl
11 Marek Czarnecki SP9UO mareksp9uo@o2.pl
11 Leszek Przybylak SP6CIK sp6cik@op.onet.pl
12 Jan Szostak SP9BRP sp9brp@wp.pl
12 Michał Wilczyński SP9XWM sp9xwm@gmail.com
13 Dionizy Studziński SP6IEQ sp6ieq@vp.pl
13 Robert Głowacki SP6RGB sp6rgb@op.pl
14 Jerzy Najda HF1D hf1d@jerzynajda.eu
14 Janusz Tylkowski SP1TMN sp1tmn@interia.pl
14 Marek Bury SP1JNY sp1jny@wp.pl
15 Jerzy Jakubowski SP7CBG sp7cbg@pzk.org.pl
15 Zbigniew Gniotek SP7MTU sp7mtu@pgk.net.pl
15 Przemysław Gołębowski SP7VC sp7vc@wp.pl
16 Stanisław Leszczyna SQ2EEQ sq2eeq@wp.pl
17 Zbigniew Harasimczuk SP4LVK sp4lvk@gmail.com
17 Rafał Mazur SQ4O sq4o@wp.pl
18 Adam Nazimek SQ8JLU sq8jlu@poczta.onet.pl
20 Andrzej Bojan SP8AB sp8ab@vp.pl
20 Marek Sikora SQ8MXS sq8xms@op.pl
21 Andrzej Korczin SP4KA sp4ka@pzk.org.pl
21 Wojciech Tyszer SP4E wojciech.tyszer@gmail.com
22 Zdzisław Sieradzki SP1II sp1ii@wp.pl
23 Robert Gołębiewski SP3SLD sp3sld@interia.pl
24 Andrzej Detka SQ5FBI sq5fbi@detka.net.pl
25 Jerzy Szawarski SP5SSB sp5ssb@wp.pl
25 Tomasz Ciepielowski SP5CCC sp5ccc@gmail.com
25 Jarosław Dyś SP5CTD sp5ctd@wp.pl
26 Jan Dąbrowski SP2JLR sp2jlr@pzk.org.pl
26 Mariusz Thomas SQ2BNM bravotor@poczta.onet.pl
27 Zdzisław Chyba SP3GIL sp3gil@wp.pl
27 Przemysław Kurpisz SP3SLO sp3slo@konin.lm.pl
28 Jacek Ramian SP9RPW sp9rpw@poczta.onet.pl
29 Bohdan Trych SP9VJ sp9vj@neostrada.pl
31 Piotr Sanecznik SP9QMP sp9qmp@poczta.onet.pl
32 Marek Kuliński SP3AMO sp3amo@idsl.pl
32 Krzysztof Rutkowski SQ3JPD sq3jpd@o2.pl
35 Zbigniew Guzowski SP8AUP sp8aup@o2.pl
37 Marek Suwalski SP5LS sp5ls@sp5ls.com
37 Tomasz Zagóra SP5PY sp5py@pzk.info.pl
50 Roman Bal SP9MRN sp9mrn@gmail.com
50 Andrzej Chałubiec SP9ENO sp9eno@gmail.com
51 Paweł Szmyd SP7SP sp7sp@op.pl
51 Leszek Łokaj SP7WOL sp7wol@wp.pl
73 Zygmunt Szumski SP5ELA sp5ela@rf.pl


5. Materiały na posiedzenie Zarządu Głównego PZK.
W dniu dzisiejszym zostały wysłane listami poleconymi materiały na najbliższe posiedzenie ZG PZK, które odbędzie się w dniu 09.04.2016 r. Materiały te będą także wysyłane drogą elektroniczną.
Piotr SP2JMR

6. Grawerton dla klubu SP9KAG w Gliwicach.
17 marca br., jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK, wziąłem udział w miłym spotkaniu członków Klubu Sportów Łączności SP9KAG w Gliwicach, który w roku ubiegłym obchodził pełną 60 r11; tą rocznicę swego istnienia. Spotkanie to było okazją do uroczystego wręczenia przez mnie okolicznościowego grawertonu przyznanego w styczniu br. przez Prezydium ZG PZK dla tego klubu w uznaniu jego owocnej działalności na rzecz rozwoju krótkofalarstwa.
Klub ten powstał jako jeden z pierwszych klubów krótkofalarskich na Śląsku w latach 50 - tych i na przestrzeni dziesięcioleci należał do czołówki najbardziej aktywnych klubów na Górnym Śląsku. Poza aktywnością na polu operatorsko - sportowym niemal od zawsze przodował w działalności sportowo - obronnej. Od lat zawodnicy tego klubu uczestniczą zawodach wojewódzkich i centralnych wieloboju łączności i radioorientacji sportowej. Dla upamiętnienia 60 - lecia swojej działalności w okresie od 28 października 2015 do 22 października 2016 roku stacja klubowa pracuje pod znakiem okolicznościowym HF60KAG, a korespondenci będą mogli otrzymać pamiątkową, okolicznościową kartę QSL. Niezależnie od tego, w dniach od 22 lutego do 6 marca 2016 roku trwała akcja dyplomowa pod nazwą r60 lat Klubu SP9KAGr1;, w ramach której przeprowadzono ponad 600 QSOs. Regulamin dyplomu i wszelkie informacje o klubie znajdują się na stronie www.sp9kag.pl
Na co dzień członkowie tego klubu to skromni ludzie rrobiący swojer1;, cieszący się z uprawiania krótkofalarskiego hobby i dalecy są od jakichkolwiek krótkofalarskich wojenek polsko r11; polskich. Klubem tym r11; zgranym kolektywem z powodzeniem zawiaduje Olek Wieczorek SQ9UM, a wspomaga Go nie tylko doświadczony w pracy organizacyjnej Jacek Jaworowski SP9CXN. Silnym wsparciem technicznym tego klubu jest doświadczony konstruktor Jerzy Śmietański SP9AUV, który tryska energią i pomysłami w zakresie różnego typu rozwiązań technicznych. Obserwując zaangażowanie aktywistów tego klubu można śmiało stwierdzić, że czekają go kolejne lata aktywności na rzecz krótkofalarstwa. Więcej na temat tego klubu postaram się napisać do najbliższego wydania "MK QTC".
W czasie spotkania zaznajomiłem klubowiczów z aktualną sytuacją w PZK, w tym o najpilniejszych sprawach, jakie należy podjąć w czasie najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Jednym z nich do dostosowanie zapisów Statutu PZK do wymogów związanych z aktualizacją przepisów ustawy o stowarzyszeniach. Zwróciłem również uwagę na toczącą się dyskusję w środowisku działaczy PZK co do przyszłości PZK, gdzie ścierają się poglądy co do ustalenia czy PZK ma być stowarzyszeniem osób prawnych czy też stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, jak jest dotychczas. Odniosłem się również do zgłaszanych propozycji co do nabywania osobowości prawnej klubów PZK. Dyskutanci opowiadali się za dotychczasowym status quo w PZK wychodząc z założenia, że nabycie osobowości prawnej przez wszystkie oddziały terenowe PZK nie jest właściwym rozwiązaniem. Byli też przeciwni nabywaniu osobowości prawnej przez kluby PZK.
Rozmowy w przyjemnej atmosferze toczyły się do późnych godzin wieczornych, a dotyczyły wielu tematów r11; nie tylko klubowych, ale wszelkich problemów dotyczących środowiska krótkofalarskiego.
Aktywistom klubowym wypada życzyć dalszych owocnych 60 lat działalności dla dobra nie tylko lokalnego środowiska krótkofalarskiego.
Z amatorskim vy 73 - Tadeusz SP9HQJ, sekretarz PZK.

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 21 marca 2016 r. zmarł nasz Kolega Jerzy Górski SP7NEH. Był w przeszłości członkiem Łódzkiego OT PZK. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w środę 23 marca 2016 o godz. 14.00 na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Jurek SP7NEH miał niesamowitą smykałkę do robót ręcznych i ślusarskich. Wykonał wiele konstrukcji amatorskich, w tym piękną replikę transceivera SP5WW w wersji lampowej, która spłonęła w pożarze. Był jednym z najweselszych i najdowcipniejszych krótkofalowców okręgu siódmego. Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
(informację przekazali Krótkofalowcy z Sieradza i Jerzy SP3SLU)

Jurek SP3SLU

TNX. TNX. TNX. Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Markowi SP5UAR.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.


Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU - nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2016
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

70,278,075 Unikalnych wizyt