PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

KS-48. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 2.12.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 48/2015 z dnia 02.12.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1. Zmiana konta bankowego Zarządu Głównego PZK.
Z dniem 1 grudnia 2015r. kontem właściwym dla wszelkich operacji finansowych w tym dla przelewania środków ze składek członkowskich będzie konto w BGŻ BNP Paribas S.A. o nazwie Polski Związek Krótkofalowców
nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0408 9110
W związku z tym proszę od 1. grudnia 2015 r. wszelkie wpłaty kierować na powyższe konto.
Piotr SP2JMR

2. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK.

Posiedzenie odbyło się w pomieszczeniach Sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 25. Początek posiedzenia godz. 11.40. Obecni Jerzy Jakubowski SP7CBG, Jan Dąbrowski SP2JLR, Bogdan Machowiak SP3IQ, Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Zbigniew Mądrzyński SP2JNK, Piotr Skrzypczak SP2JMR, Sylwia Dąbrowska księgowa PZK (pełny skład prezydium oraz księgowa PZK).

1. Sytuacja finansowa po 11 miesiącach 2015.
Odnotowano zmniejszenie przychodów finansowych PZK w roku 2015. Przychody za bieżący rok są mniejsze od planowanych. Decydujący wpływ na to ma zmniejszenie wpływu z tyt. odpisów 1% od podatku na PZK jako OPP o ok., 19000 zł (o 24%). Drugi powód to przekraczanie przez naszych Kolegów 70, roku życia i nabywanie prawa do niższej składki. To ma miejsce przy lekkiej tendencji wzrostowej ilości członków PZK. W związku z tym średnia składka na 1. członka PZK odprowadzana do "centrali" wyniosła w 2015 roku 70,24 zł łącznie z wpisowym na rzecz ZG PZK.
Spadek przychodów spowodował nie pełne wykonie niektórych pozycji planowanych w budżecie PZK na bieżący rok.

1.1. Analiza realizacji poszczególnych pozycji budżetu na rok 2015.
a) Prezydium szczegółowo przeanalizowało oszczędności z wyk. poszczególnych pozycji budżetu.
b) Przekroczenia w kilku pozycjach są związane z obchodami jubileuszu 85 lat powstania PZK. Przekroczenie wydatków w stosunku do planowanych w działalności sportowej wymaga dodatkowej analizy i szczegółowego rozliczenia. Przekroczenia te są związane z organizacją imprez sportowych w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) oraz udziałem reprezentacji PZK w zawodach zagranicznych.

1.2. Podczas opracowywania kolejnej wersji projektu budżetu na 2016 rok prezydium podjęło uchwałę o niedofinansowywaniu zawodów krajowych ze względu na znaczny spadek przychodów z tyt. składek członkowskich oraz dotychczasowe nierówne traktowanie organizatorów zawodów. Polegało ono na dofinansowaniu tylko części z ponad 70. zawodów krajowych.

2. XXII KZD odbędzie się w Burzeninie w dniach 21.-22. maja 2016 r.
Prezydium ZG PZK wnioskuje do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Sprawozdawczo –wyborczego  Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców w   Burzeninie w dniach 21.-22. maja 2016 r.

3. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o podaniu do wiadomości o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców w. wym. Kolegów.
  - Jacka Polańskiego SP1CNV na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego OT PZK (OT22),
  - Zbigniewa Kaźmierczaka SP1F na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego OT PZK (OT22),
  - Władysława Wdowczyka SP1AEN na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego OT PZK (OT22).

Prezydium postanowiło przedłożyć najbliższemu Zjazdowi Krajowemu Delegatów PZK wnioski o nadanie godności członka honorowego PZK kol. Tadeuszowi Grall SP7FP oraz Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK.

4. Sprawy SPEmCom. Prezydium przyjęło informację o wystąpieniu o tzw. "grant" z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w celu pozyskania środków na zorganizowanie sieci łączności kryzysowej w SP EmCom ściśle zintegrowanej z systemem Zarządzania Kryzysowego.
Prezydium przyjęło informację o planowanym Walnym Zebraniu Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SPEmCom, które powinno odbyć się w 1. połowie roku 2016.

5. Sprawy sportowe ARDF, HST, dyplomy, współzawodnictwa (SP2JNK) Przyjęliśmy informację o bieżących sprawach sportowych oraz o projektach na rok 2016.

6. Przekazanie radiostacji R140 z radioklubu SP9KDA (Marek Czarnecki SP9UO) do Staropolskiego OT PZK OT51 klub SP7POS (Paweł Szmyd SP7SP). Prezydium przekazuje w  użytkowanie Kol. Pawłowi SP7SP reprezentującemu klub SP7POS radiostację R140 na Starze 660 dotychczas stacjonującą na terenie działania klubu SP9KDA.

7. Prezydium zapoznało się z propozycjami konkursów na TRX oraz na anteny przekazane przez Adama Sobczyka SQ5RWQ i powróci do sprawy po rozwiązaniu konkursu na odbiornik ogłoszony we wrześniu br.

8. Prezydium rozumiejąc ważność działalności Marka Bury SP1JNY w pracach Komitetu Technicznego 104 Polskiego Komitetu Normalizacji oraz jego aktywność w pracach komitetu C7 R1 IARU uwzględniło odpowiednią pozycję w budżecie. Działalność w pracach różnych gremiów zajmujących się kompatybilnością elektromagnetyczną ma kluczowe znaczenie dla względnej czystości eteru, a więc dla możliwości pracy urządzeń krótkofalarskich. Odbywa się ona poprzez wpływ na kształtowanie norm zarówno krajowych jak i europejskich dot. emisji nieporządnych sygnałów (zakłóceń) w pasmach radiowych w tym przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Aktywność z tym zawiązana jest jednym z celów istnienia Polskiego Związku Krótkofalowców.
Prezydium dziękuję Markowi SP1JNY za dotychczasową bardzo owocną działalność w Komitecie Technicznym 104 Polskiego komitetu Normalizacyjnego oraz w komitecie C7 R1 IARU.

9. Obchody 90. rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców jako kolebki polskiego krótkofalarstwa i akcja dyplomowa.
Prezydium ogłasza tą akcję za akcję centralną i powierza jej realizację Kol. Zbigniewowi Guzowskiemu SP8AUP prezesowi Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK (OT35), wiceprezesowi Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w jednej osobie. PZK zabezpieczy druk dyplomów i kart QSL dla 6. stacji okolicznościowych. Regulamin dyplomu będzie w najbliższym czasie opublikowany na portalu PZK oraz w miesięczniku "Świat Radio".

10. Jerzy SP3SLU poinformował o pozyskaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej 3. radiostacji R140. Zostały one przekazane do klubów PZK: SP7PDL z Łowicza, SP6PYP z Bystrzycy oraz SP3YDE przy "Uczniowskim Klubie Sportowym Amator" Gniezno na podstawie porozumienia oraz umowy użyczenia. Celem przekazania w użytkowanie urządzenia do klubu SP3YDE było wsparcie i dalsza aktywizacja środowiska młodych krótkofalowców skupionych wokół tego klubu. Całą akcję prowadził Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.

11. Prezydium zapoznało się z 5. wnioskami OT25 na dofinansowanie przedsięwzięć oddziałowych na łączną kwotę 4100 zł. Odpowiedź dotycząca dofinansowania 3. zawodów jest zawarta w punkcie 1.2. niniejszego protokołu. Pozostałe pozycje zostaną rozpatrzone po uzyskaniu informacji o wpływach z tyt. składek za I. półrocze 2016 r.

12. Na wiosek GKR prezydium po raz kolejny zajęło się sprawą skargi Jacka Kaliszewskiego SP9AKI na działalność administratora portalu PZK z 2012 roku. Prezydium stoi na stanowisku, że administrator portalu działając na mocy pełnomocnictwa zawartego w umowie na administrowanie portalem PZK jest odpowiedzialny za treści zamieszczane na tymże portalu w tym na funkcjonującym w 2012 r. roku forum dyskusyjnym PZK. W związku ze szkodliwymi dla wizerunku Polskiego Związku Krótkofalowców treściami zamieszczanymi przez Jacka Kaliszewskiego, prezydium uznaje decyzję o zablokowaniu dostępu do forum dyskusyjnego Jackowi Kaliszewskiemu przez administratora portalu za ostateczną.

13. Prezydium ZG PZK w dniu 28 listopada 2015 r. podjęło uchwałę o wspieraniu przez krótkofalowców zrzeszonych w PZK działalności także w sferze kultury. Działalność ta  obejmuje w szczególności:

a.    Upowszechnianie wiedzy historycznej
b.    Umacnianie więzi Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z ojczyzną i jej kulturą narodową.
c.    Upowszechnianie polskiej kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.
d.    Podejmowanie działań związanych z promowaniem idei i wartości integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
e.     Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności w dziedzinach:
         - nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
         - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f.    Upowszechnianie polskiej kultury oraz sztuki;
g.    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
h.    Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
i.              Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Powyższe działania Polski Związek Krótkofalowców będzie prowadził poprzez pracę radiostacji amatorskich, druk i ekspedycję kart potwierdzenia łączności, druk dyplomów, organizację konferencji i sympozjów naukowych oraz akcje promocyjne w publikatorach PZK oraz w eterze.
Protokół zostanie opublikowany w najbliższych dniach na liście dyskusyjnej ZG PZK oraz na portalu www.pzk.org.pl.

Obrady prezydium zakończono o godz. 17.50
Piotr SP2JMR

3. Zielonogórska wystawa o krótkofalarstwie.
W dniu 18 listopada 2015 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wystawę "Krótkofalarstwo Zielonogórskie wczoraj i dziś". Na wystawie prezentowane są dokumenty archiwalne i pamiątkowe z początku rozwoju krótkofalarstwa w Zielonej Górze pochodzą głównie z już nie istniejącego klubu  SP3KBJ, w którym koncentrowało się nasze "życie na falach eteru".
Na wystawie można obejrzeć też zabytkowe eksponaty z kolekcji kol. kol. SP3GAX, SP3BNC, SP3FAR, SP3AMO, SP3AZO, SP3SBK SP3NYX.
Wystawa zorganizowana została przez Przemka SP3FAR.
Więcej informacji na stronie Muzeum Ziemi Lubuskiej: http://mzl.zgora.pl
Wystawę można zwiedzać w środy, czwartki i piątki w godzinach 11.00-17.00-tej
w soboty 10.00-15.00 tej, w niedzielę 10.00 - 16.00 tej.
Wystawa będzie czynna do 03.01.2016 r.
Pod tym adresem znajduje się informacja prasowa o wystawie:
http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/wystawa-poswiecona-historii-krotkofalarstwa-w-zielonej-gorze/6dhbfd#.Vk17UlGCzBc.email
Marek SP3AMO

4. Barbórka 2015.
Organizatorzy zapraszają do udziału w zawodach barbórkowych w dniu 4.12.2015 r.
KF godz. 15.30-17.30 UTC, UKF 19.00-21.00 UTC.
Regulamin w załączeniu.
Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB.

5. Po ćwiczeniach EmCom w Krakowie.
Ćwiczenia odbyły się planowo 28.11 w sobotę 28.11.2015 r.
Jako sukces należy uznać, że udało się wykonać próby łączności ze stacjami referencyjnymi nie w trzech, czy pięciu, ale w dziesięciu odrębnych punktach kontrolnych na terenie Krakowa.
Dopisali również korespondenci bardziej odlegli uczestniczący w ćwiczeniach z całej Małopolski, Śląska, Podkarpacia oraz dwóch kolegów z Niemiec, którzy wywołali z powodzeniem stację sztabową w paśmie 80 m (z okolic Lipska i Berlina).
Dziękuję za pomoc organizacyjną, chciałbym też podziękować na forum SP EmCom i po za nim wszystkim Kolegom uczestniczącym aktywnie w naszych ćwiczeniach oraz słuchającym nas podczas sobotniej akcji.

Pozdrawiam serdecznie,
Michał SP9XWM
Koordynator ds. Zespołu Łączności Kryzysowej OT-12 PZK w Krakowie

6. eMK QTC 12/2015.
Grudniowe wydanie eMK QTC to kolejne 60 stron informacji pożytecznych dla każdego czynnego w eterze krótkofalowca. Na uwagę zasługuje kilka tematów. Najważniejszy to 90. rocznica nawiązania przez polskiego radioamatora TPAX pierwszej potwierdzonej łączności radiowej ze stacją zagraniczną N0PM. Z tej okazji rozegrane będą zawody HF, wydawany też będzie pamiątkowy dyplom. Do udziału w zawodach - organizowanych przez QTC i PZK zapraszamy nadawców, którzy pragną uświetnić tę historyczną łączność z 6 grudnia 1925 roku. W numerze grudniowym m.in.:  - eMK QTC W grudniowym wydaniu m.in.: - Subskrypcja eQTC na 2015 rok, - HNY 2016 Party, - Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego zawody HF, - Regulaminy międzynarodowych zawodów HF, - Kalendarz krajowych zawodów HF & VHF,- Kalendarz międzynarodowych zawodów HF, - Zasady pracy na pasmach przeznaczonych dla radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, - Silent Keys, - Tnx, tnx, - IARU w WRC-15; mamy 5 MHz!, - Nowa nazwa ZL9, - Prefiks dla Kornwalii, - Biskupia Kopa zaprasza, - W obiektywie SP6EBK, - Nowe pasmo HF, - Marian Rejewski na falach eteru, - Narada HQ, -100 lat QSL, - QSL za CQ WW DX CW Contest 2015, - Poszukiwane adresy, QSL via wg 425 DXN, - Coetivy Island Pierwsza aktywność, - Grudzień młodych HAMs, - Wyprawy SPFGFs, - Brasil - Certificate "70th Anniversary of the end of World War II" - część XII, - Mountain Peaks Award, - Fata Morgana Award, - Dyplom Czuwaj nowa edycja, - Zanim znalazł się na orbicie, - Hi signals Leniwego Papcia, - Prawdy i mity o krótkofalowcach. Życzę miłej lektury i zachęcam do subskrypcji w 2016 roku.  Uwaga. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z bieżącym wydaniem eMK QTC może to zrobić ściągając sobie plik PDF spod adresu: http://cl.ly/3Y1P3T3I0f2z?_ga=1.217842709.202771147.1433061051    
73 de sp2fap

Ryszard Zajączkowski SQ6OU S.K.
Po kilku latach ciężkiej choroby, oczekując na transplantację serca 27 listopada 2015 roku o godzinie 11:00 zmarł w szpitalu w wieku 56 lat kolega Ryszard Zajączkowski SQ6OU (ex SQ6ILQ). Był emerytowanym podoficerem jednostki specjalnej. Był członkiem Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK (OT13).
Świętej pamięci Ryszard był animatorem i prezesem klubu SP6PCH w Jeleniej Górze. Informacje o terminie i miejscu jego pogrzebu przekazane będą później.
Cześć Jego pamięci!

Stanisław SP6BGF

SP8NAD S.K.
Z ogromnym żalem zawiadamiamy że w godzinach porannych 30 listopada 2015 roku zmarł w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie członek Oddziału Podkarpackiego PZK oraz klubu SP8KJX w Jaśle kol. Jacek Szaro SP8NAD.
Jacek SP8NAD, znakomity radiotelegrafista, amator DX-ów, zawodów i dyplomów krótkofalarskich. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Jaśle - Sobniów, dnia 2. grudnia godz. 14,00. Jacku będzie nam Ciebie brakowało.

Cześć Jego pamięci!

Koledzy Oddziału Podkarpackiego OT5 oraz klub SP8KJX


TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Staszkowi SP6BGF, Sylwestrowi SP2FAP, Michałowi SP9XWM, Arturowi SQ9BDB, Markowi SP9HTY, Markowi SP3AMO.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015


Załącznik.

Zawody - BARBÓRKA 2015  HF

Organizator: Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Terenowym OT-06 PZK w Katowicach.

Termin: 4 grudnia 2015 r. (piątek) od 15:30 do 17:30 UTC (obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach)
Pasmo / Emisja: 3,5 MHz wg Band Planu / SSB, CW
Raporty:
- stacja organizatora SP9PNB - RS(T) + litera "O"  („Olga”)
- członkowie OT-06 PZK  - RS(T) + litera "B"  („Barbara”)
- stacje indywidualne i klubowe, które są lub były związane z przemysłem wydobywczym (górnictwo węglowe, kopalnie soli, siarki, rud żelaza, miedzi i cynku, kopalnie odkrywkowe i kamieniołomy, przemysł naftowy, gazowy, maszynowy i pracujący na rzecz górnictwa, uczelnie i szkoły lub ich wydziały górnicze) - RS(T) + skrót "DG"
- stacje pozostałe - RS(T) + nr QSO (numeracja ciągła).

Punktacja:
QSO ze stacją podającą w raporcie "O" - 10 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie "B" - 5 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie "DG" - 2 pkt
QSO ze stacją podającą w raporcie numer QSO - 1 pkt
Punkty na CW liczą się podwójnie.
Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo premię 20 pkt za ułożenie hasła "BARBÓRKA" z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych (Ó = O). Znak wybranej stacji można wykorzystać jeden raz niezależnie od emisji.
Uwaga: QSO's z emisjami mieszanymi, błędnymi raportami, grupami kontrolnymi oraz przy różnicy czasu większej od 3 min. nie zalicza się.
Wynik końcowy: suma punktów za QSO's + premia. W razie równej ilości punktów o kolejności czołowych miejsc decyduje szybkość nawiązania łączności ze stacją organizatora.
SWL: punktacja jak dla nadawców. Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji. Znak stacji może być wykazany TYLKO RAZ DANĄ EMISJĄ.

Klasyfikacja:
A - stacje klubowe CW/SSB (mix),
B - stacje indywidualne CW,
C - stacje indywidualne SSB,
D - stacje indywidualne CW/SSB (mix),
E - stacje QRP CW/SSB (do 5 W output),
F - SWL

Uwagi:
Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie.
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika 100 W.

Nagrody:
Grawertony za 1 miejsce w każdej kategorii ufundował Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach.

za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, E, F – grawerton  i dyplom, za miejsca 2 i 3 – dyplom,
w grupie F - każdy sklasyfikowany uczestnik otrzyma dyplom.
Pozostałe stacje – Certyfikat Udziału w Zawodach.  Dyplomy i Certyfikaty – wersja elektroniczna.

Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres: zawody@pzk.katowice.pl  (tylko format Carrillo).
 (log jako załącznik - format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika - np. sp9hty.cbr lub sp9hty.log).
Temat listu: znak_HF - np. sp9hty_HF).
Komisja zaleca stosowanie programu DQR_LOG v.3.2.9.0 do logowania łączności. Program do pobrania ze strony autora programu Marka SP7DQR http://www.sp7dqr.pl/. Dotychczasowy program „Zawody Barbórkowe v.1.0” nie współpracuje poprawnie z obecną wersją regulaminu Zawodów.
Stacje indywidualne i klubowe podające w raportach skrót "DG" powinny w dzienniku określić nazwę i miejsce zakładu pracy, uczelni lub szkoły (w linijce SOAPBOX ).


Komisja: Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Regulamin zawodów BARBÓRKA 2015 VHF


Organizator: Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Terenowym OT-06 PZK w Katowicach.

Termin: 4 grudnia 2015 r. (piątek) od 19:00 do 21:00 UTC (obowiązuje 5 min QRT przed i po zawodach)
Pasmo: 145 MHz, wg Band Planu.
Emisja: FM.
Raporty: RS numer kolejny łączności + WW loc (np. 59 001 JO90OG)

Punktacja:
za każdy 1 km odległości (QRB) - 1 pkt, QSO z własnym lokatorem - 1 pkt,
za QSO ze stacją SP9PNB - dodatkowo premia  50 pkt,
każdy zawodnik może zdobywać dodatkowo premię 100 pkt za ułożenie hasła "BARBÓRKA" z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych (Ó = O). 
Znak wybranej stacji można wykorzystać jeden raz.
Wynik końcowy: suma punktów za QSO's + premia. W razie równej ilości punktów, o kolejności czołowych miejsc decyduje szybkość nawiązania łączności ze stacją organizatora.
Uwaga: nie zalicza się łączności przez przemienniki, różnicy czasu większej od 3 min. oraz z błędnie odebranymi znakami, raportami i grupami kontrolnymi.

Klasyfikacja:
G - stacje indywidualne i klubowe.
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.

Nagrody: Za pierwsze miejsce - grawerton i dyplom, za miejsca 2 do 5 - dyplom.
Pozostałe stacje – Certyfikat Udziału. Dyplomy i Certyfikaty – wersja elektroniczna.
Grawerton za I miejsce ufundował Śląski Oddział Terenowy OT-06 PZK w Katowicach.

Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres: zawody@pzk.katowice.pl  (log jako załącznik - format Cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika - np. sp9hty.cbr lub sp9hty.log. Temat listu: znak_VHF - np. sp9hty_VHF).
Komisja zaleca stosowanie programu DQR_LOG v.3.2.9.0 do logowania łączności. Program do pobrania ze strony autora programu Marka SP7DQR http://www.sp7dqr.pl/. Dotychczasowy program „Zawody Barbórkowe v.1.0” nie współpracuje poprawnie z obecną wersją regulaminu Zawodów.

Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Komisja: Marek SP9HTY,  Artur SQ9BDB.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,465,944 Unikalnych wizyt