PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

KS-25. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 24.06.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 25/2015 z dnia 24.06.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    PLC  ciąg dalszy. PLC czyli Power Line Communication stanowi największe zagrożenie dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Na nic nam dobre przepisy i regulacje oraz super sprzęt skoro QRM będzie tak wielki, że już niczego nie usłyszymy. PZK odniósł pewne sukcesy w walce z PLC w latach 2003-2006. Nasze działania zahamowały wówczas powszechny rozwój "internetu z gniazdka". Tym niemniej zagrożenie nie zniknęło całkowicie. Walka o czysty eter przeniosła się obecnie do sfery norm. Z naszej tj. PZK strony nad tym aspektem pracuje Marek Bury SP1JNY EMC Manager PZK członek Komitetu Technicznego 104 w Polskim Komitecie Normalizacji. Prowadząc swoją działalność walcząc o czystość eteru Marek reprezentuje interesy całego środowiska radioamatorskiego.
Poniżej informacja od Marka SP1JNY. (SP2JMR)
 
Na stronie Polskiego Komitetu Normalizacji w Strefie normalizacji  w zakładce Ankieta powszechna ukazała się informacja o rozpoczęciu Ankiety Powszechnej dotycząca propozycji normy prEN 50561-2.
Szczegóły można znaleźć w zakładce:
https://pzn.pkn.pl/pzn-share/page/pzn/polling?pollingType=DEFAULT  
 
Komitetem Technicznym prowadzącym jest KT104 (ds. kompatybilności elektromagnetycznej EMC) którego aktywnym uczestnikiem jest Polski Związek Krótkofalowców.
Termin zgłaszania uwag upływa z dniem 23 lipca 2015 roku.
Dla informacji:
Propozycja normy prEN 50561-2 Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 2: Apparatus for access-network use czyli Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 2: Urządzenia do zastosowania w sieci dostępowej.
 
W uproszczeniu  propozycja normy dotyczącej PLC - jest to część druga, która  dotyczy wymagań na urządzenia sieci dostępowej.
Ankieta powszechna dotycząca propozycji normy jest  jednym z pierwszych etapów  w procesie legislacyjnym, po którym jest przedstawiana wersja po uwagach podlegająca głosowaniu  przez poszczególne kraje.  

Marek  SP1JNY  EMC Manager PZK

2.    Umowa z Wojewodą Dolnośląskim.

W dniu 17 czerwca 2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski Pan Tomasz Smolarz podpisał Porozumienie z Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców dotyczące współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach zagrażających (...) Cały artykuł: http://emcom.pzk.org.pl/news.php?readmore=101
Co oznacza podpisanie takiego porozumienia? Możliwość porozumienia się z ludźmi w chwili jakiegoś zagrożenia, np. powodzi. Wojewoda Tomasz Smolarz podkreśla, że w takich sytuacjach telefony komórkowe czy stacjonarne zawodzą.
Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest 1200 krótkofalowców. Sprawdzili się w 2010 roku podczas powodzi w regionie. Ich pomoc w przekazywaniu informacji o koniecznej pomocy była wtedy bezcenna.
Współpraca w ramach dzisiaj zawartego porozumienia będzie polegać w szczególności na:
•    tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie województwa dolnośląskiego;
•    współpracy i wymianie informacji o zagrożeniach pomiędzy sygnatariuszami porozumienia;
•    działaniu wspomagającym i uzupełniającym organizację łączności radiowej na potrzeby informowania służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
•    pomocy lokalnym służbą w organizowaniu likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych;
•    organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych ćwiczeń krótkofalowców w zakresie łączności na szczeblu wojewódzkim w celu utrwalenia i ujednolicenia sposobu komunikacji;
•    propagowaniu wśród obywateli zachowań zwiększających bezpieczeństwo podczas zdarzeń kryzysowych.
Na dzisiaj, w ramach Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej na terenie naszego województwa działa 140 stacji w 21 aktywnych powiatach. Natomiast na terenie samego Wrocławia 49 stacji. Infrastruktura łączności składa się z:
•    18 przemienników w województwie,
•    12 różnych lokalizacji,
•    6 instalacji powyżej 700 m n.p.m.,
•    4 przemienników we Wrocławiu w tym jeden na Sky Tower,
•    2 zakresów używanych pasm (VHF/UHF),
•    pokryciu całego województwa.
Źródło: http://www.prw.pl/articles/view/43270/Wojewoda-podpisal-porozumienie-z-krorkofalowcami

3.    Grupy tematyczne SP EmCom.
W nawiązaniu do roboczych ustaleń, które zapadły w czasie panelu dyskusyjnego SP EmCom, który odbył się 30 maja 2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców "ŁOŚ 2015", zainteresowanych krótkofalowców zapraszamy do współpracy przy realizacji poszczególnych obszarów tematycznych. Przewidujemy następujące grupy tematyczne:
 
¬- Grupa 1: organizacja ćwiczeń z sąsiednimi krajami,

¬- Grupa 2: organizacja regularnych prób łączności KF/UKF na terenie SP,

¬- Grupa 3: opracowanie informatora „dla każdego”, jak się zachować, gdy usłyszymy akcję ratunkową na pasmach krótkofalarskich,

¬- Grupa 4: opracowanie jednolitych krajowych procedur operatorskich,

¬- Grupa 5: utworzenie w ramach SP EmCom „grupy reagowania” do działań w ramach międzynarodowej sieci IARU uruchamianej w czasie wielkoskalowych katastrof naturalnych.
 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do udziału w pracach w danej grupie/grupach bezpośrednio na adres sq6iyr()pzk.org.pl do dnia 3.07.2015 r. Po tym terminie dla poszczególnych grup roboczych zostaną przydzielone szczegółowe zadania związane z realizacją danego zagadnienia. Zapraszamy do współpracy! http://emcom.pzk.org.pl/news.php
Zespół SP EmCom

4.    SN0HQ-reprezentacja PZK w Mistrzostwach Świata HF.
Promujemy naszą reprezentację na kanałach społecznościowych. Zapraszam serdecznie do aktywności i wspierania SN0HQ.
Facebook - https://www.facebook.com/pages/SN0HQ/386730511504393
Twitter - https://twitter.com/SN0HQ
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC9QEFsXOMlZMlVrgfHo7jFA
Google+ - https://plus.google.com/106551112098541251547/posts

Proszę o przesyłanie wszelkich materiałów związanych z SN0HQ. Jest to bardzo dobra promocja w Internecie.

VY73 Łukasz SQ8GHY
E-mail: sq8ghy@wp.pl

5.    Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa.
18 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej odbyło się pierwsze spotkanie 15 przedstawicieli środowiska beskidzkich krótkofalowców z klubu SP9KOZ w Kozach i SP9KAT w Bielsku – Białej z 18 przedstawicielami gminnych jednostek samorządowych z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. W spotkaniu wziął udział wicestarosta Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej Grzegorz Szetyński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej Andrzej Radkowski, a spotkanie prowadził Piotr Faltus SP9LVZ, główny pomysłodawca i inicjator Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratowniczej.
     Spotkanie otworzył wicestarosta Grzegorz Szetyński dziękując beskidzkim krótkofalowcom za inicjatywę w postaci alternatywnego wspierania systemów łączności służb ratowniczych w przypadku zagrożeń cywilizacyjnych i zachęcając przedstawicieli gminnych struktur zarządzania kryzysowego do zapoznania się z projektem i wdrożeniem go w życie.
     Sekretarz PZ PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zwrócił uwagę na fakt, że środowisko krótkofalowców na przestrzeni lat wykazało niezwykłą aktywność w przypadku zaistnienia zagrożeń cywilizacyjnych. Jednym z przykładów jest między innymi akcja niesienia pomocy w czasie powodzi w dorzeczu Odry w 1997 roku, kiedy to krótkofalowcy skutecznie wspierali łączność wyspecjalizowanych służb. Zwrócił również uwagę na fakt, iż na terenie kraju istnieje szereg takich oddolnych inicjatyw, a doświadczenia dolnośląskich krótkofalowców, którzy stworzyli DASR (Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa) powinny stanowić wzorzec do naśladowania. W swym wystąpieniu podkreślił, że inicjatywa beskidzkich krótkofalowców to obopólna korzyść, zwłaszcza dla służb ratowniczych, które mogą liczyć na pomoc naszego środowiska.
     Ze szczegółami projektu zapoznał zebranych Piotr Faltus SP9LVZ, pełniący również funkcję prezesa Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego stwierdzając, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest aktywizacja środowiska krótkofalowców na rzecz wzrostu bezpieczeństwa lokalnych wspólnot. Cel ten będzie realizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej połączonych grup krótkofalowców i przedstawicieli samorządów na temat sieciowego systemu radiowej łączności ratunkowej z wykorzystaniem amatorskiego przemiennika radiowego, wypracowanie wspólnych procedur działania, podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi lokalnych krótkofalowców i lokalnymi samorządami w zakresie zabezpieczenia kryzysowej łączności oraz odbycie cyklu wspólnych ćwiczeń współdziałania. Projekt ten został wypracowany na podstawie analizy problemów, jakie napotykają lokalne struktury zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza braku dostatecznego pokrycia zasięgiem łączności telefonii komórkowej i radiowej części obszarów objętych projektem znajdujących się w kotlinach górskich Beskidów. W tej sytuacji środowisko krótkofalowców wychodzi z propozycją pomocy w zapewnieniu łączności między innymi poprzez wykorzystanie istniejących, jak też stworzenie nowego przemiennika radiowego na UKF. Problemy z zapewnieniem łączności radiowej w tym rejonie potwierdził obecny na sali komendant Komisariatu Policji w Skobiernicach podinspektor Sławomir Walczak. Z relacji Piotra Faltusa SP9LVZ wynikało, że region ten narażony jest głównie na powodzie, wichury,  zerwanie linii energetycznych, a środowisko krótkofalowców może okazać się tu przydatne z uwagi na posiadany sprzęt, doświadczenie i mobilność.
     W toku dyskusji omawiano praktyczne aspekty wdrożenia w życie projektu BASR, a szczegółowych informacji na zadawane pytanie udzielił udzielał Piotr Faltus SP9LVZ i Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Jednym z założeń projektu jest budowa lokalnego przemiennika radiowego w paśmie amatorskim 144 MHz z przeznaczeniem do łączności ratunkowej. Dalsze działania to wypracowanie zasad współpracy sieci z jednostkami samorządowymi, opracowanie regulaminu prowadzenia łączności, warsztaty w zakresie współdziałania sieci, jak też ćwiczenia łączności kryzysowej. Końcowym etapem projektu będzie podpisanie porozumienia w sprawie wspólnych działań na wypadek zagrożeń.
     Informacje na temat Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratowniczej znajdują się na stronie: http://basr.sp-radio.eu/
     Reasumując: ta ciekawa inicjatywa godna jest naśladowania prze pozostałe oddziały i kluby w kraju. Dzięki takim inicjatywom, w ramach opracowywanych projektów, można pozyskiwać z zewnątrz środki na sprzęt radiowy, przemienniki, szkolenie itd.
Opracował Tadeusz SP9HQJ, sekretarz PZK.

6.    Spotkanie krótkofalowców w Woli Okrzejskiej.
21 maja br. w Woli Okrzejskiej odbyło się kolejne już VII spotkanie krótkofalowców.
Organizowane przez Łukowskich krótkofalowców z klubu SP8YES coroczne spotkania, podsumowujące największe krajowe zawody „QUO VADIS”, są dobrą okazją do odświeżenia znajomości, koleżeńskich rozmów i wymiany doświadczeń i nie przypadkiem odbywają się w tej miejscowości. Wola Okrzejska to miejsce urodzenia naszego wielkiego powieściopisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza, autora m.in. powieści „QUO VADIS”, od której swoją nazwę wzięły zawody.
Tegoroczne spotkanie zgromadziło około 50 osób. Byli to uczestnicy zwodów QV oraz członkowie ich rodzin, nie tylko z Województwa Lubelskiego i chociaż frekwencja była trochę mniejsza niż w latach ubiegłych - prawdopodobnie dlatego, że w tym samym dniu odbywały się zawody 50 MHz IARU Region 1 Contest i część kolegów w nich startowała - to nikt z przybyłych nie mógł być zawiedziony.
Głównym punktem spotkania było omówienie i podsumowanie tegorocznych zawodów oraz wręczenie pucharów i nagród. Ta część spotkania odbyła się w Muzeum Henryka Sienkiewicza. Spotkanie rozpoczął i przywitał zebranych Dyrektor Muzeum Pan Maciej Cybulski,  po czym pałeczkę przejął kol. Krzysztof SP5KP – pomysłodawca zawodów i ich główny organizator oraz prezes Lubelskiego OT kol. Jurek SP8HPW.

W tegorocznych zwodach udział wzięło 212 stacji, co jest aktualnym rekordem w zawodach krajowych. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
A - Stacje indywidualne pracujące emisją CW     SP7IVO
B - Stacje indywidualne pracujące emisją SSB     SQ4G
C - Stacje indywidualne pracujące emisjami CW+SSB     SP9A
D - Stacje klubowe pracujące emisją CW     SP4KCF
E - Stacje klubowe pracujące emisją SSB     SP4KHM
F - Stacje klubowe pracujące emisją CW+SSB     SP3KWA
G - Stacje indywidualne i klubowe z w. lubelskiego pracujące emisją CW     SN8T
H - Stacje indywidualne i klubowe z w. lubelskiego pracujące emisją SSB     SP8H
J - Stacje indywidualne QRP pracujące emisją CW     SP2AEK
K - Stacje indywidualne QRP pracujące emisją SSB     SP7VTQ
L - Stacje indywidualne QRP pracujące emisjami CW+SSB     SQ2DYF
Dwie stacje organizatora SN0HS i SP5KP nie były klasyfikowane.

Puchary i dyplomy dla zwycięzców obecnych na spotkaniu wręczali oprócz Jurka SP8HPW również sponsorzy, oraz gospodarz tego terenu i sponsor Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra.
W kolejnej części spotkania, wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez sponsorów. Były to m.in. anteny i baluny ufundowane przez Leszka SP1BKS, krótkofalarskie mapy świata, myszki komputerowe, pamięci przenośne, pedał PTT, słowniki i wiele, wiele innych.
Na zakończenie części oficjalnej spotkania, wśród wszystkich obecnych, rozlosowano upominki ufundowane przez Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Nagrody losowała kol. Kasia SP8-20-131, córka Mariusza SP8P, która na początku spotkania, z rąk Prezesa OT20 Jurka SP8HPW otrzymała swoją pierwszą licencję nasłuchową.
Po oficjalnej części spotkania wszyscy uczestnicy przenieśli się do parku aby po pamiątkowym zdjęciu spotkać się przy ognisku oraz kiełbaskach i bigosie.
Nawet trochę kapryśna pogoda – podczas biesiadowania zaczął padać ulewny deszcz – nikogo nie wystraszyła.
Andrzej SP8AB

7.    Relacja z II Sympozjum Integracyjnego GAJÓW 2015.
W dniach od 11 do 14 czerwca 2015 r. odbyło się w Gajowie II Sympozjum Integracyjne „Radiokomunikacja Amatorska UKF”. Formuła spotkania była podobna, jak w ubiegłym roku: wykłady, prelekcje i warsztaty pomiarowe oraz wystawa prac konkursu PUK-UKF 2015. Stałym, oficjalnym punktem programu było wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień we współzawodnictwie PZK, Top Activity UKF za rok 2014. Grawertony i dyplomy wręczał przedstawiciel Prezydium ZG PZK, Kol. Bogdan SP3IQ.
Najcenniejszą wartością Sympozjum jest udział w nim nie tylko polskich krótkofalowców z niemalże wszystkich okręgów, ale również Kolegów z Czech i Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej. Na liście Sympozjum zarejestrowało się 88 uczestników, którzy wysłuchali 15 wykładów. Wykłady były prowadzone w języku polskim, zaś obcojęzyczne w języku angielskim i niemieckim były na bieżąco tłumaczone. Specjalistyczna tematyka dotyczyła w większości techniki UKF i mikrofal oraz łączności EME, ale były również „lżejsze” tematy, dla mniej zaawansowanych uczestników Sympozjum.
W konkursie PUK-UKF, który jest wzorowany na technicznym konkursie na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie odbywającym się co roku w Burzeninie, zaprezentowano 4 prace - wszystkie zostały wyróżnione dyplomami i skromnymi nagrodami (mierniki elementów SMD), ufundowanymi przez DOT PZK. Konkurs jak zwykle odbywał się pod patronatem Redakcji „Świat Radio”, także ufundowała nagrody. Tegoroczni laureaci konkursu to Koledzy: Ireneusz SP5MX, Kazimierz SP7CKH, Robert SQ8AQX i Bogdan SQ9JKV.
Serdecznie dziękujemy organizatorom świetnie przygotowanej imprezy, z szczególnie: Staszkowi SP6MLK, Henrykowi SP6GWN i Waldkowi SP6EUA. Dziękujemy również ekipie Sowiogórskiego Klubu Krótkofalowców SP6YNR z Nowej Rudy oraz Stowarzyszeniu ECRA Góra Chełmiec pod przewodnictwem Tadeusza SP6HQT, , które współfinansowało imprezę wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem Terenowym PZK.
Pełna relacja z przebiegu Sympozjum dzień po dniu, wraz z prezentacją prac konkursowych PUK-UKF 2015 znajduje się na Portalu „Radiokomunikacja Amatorska UKF”, a serwis fotograficzny spotkania zapewnili Koledzy: Andrzej SP9AF i Zbyszek SP3RNY - dziękujemy!
http://www.ot01.pzk.org.pl/
http://ra-ukf.iq24.pl/
http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp?grupa=228229&temat=422779
Waldek 3Z6AEF

 8. Międzyoddziałowe spotkanie Krótkofalowców Bachorze 2015-06-24.
Spotkanie zostało zorganizowane 19-21. czerwca br. przez "północnocentralne" OT PZK tj. Zachodniopomorski, Środkowopomorski, Pomorski, Żuławski, Toruński, Bydgoski, Nadnotecki OT PZK.
Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników, pogoda była odpowiednia.
Oprócz celów integracyjnych spotkanie było bogate w treści popularyzatorskie. Było kilknaście prelekcji w tym Armanda SP3QFE opowiadająca o łącznościach i sprzęcie w ramach ARISS, a także Marka SP2MKO jednego z najznakomitszych UKF-owców SP i nie tylko, traktująca o antenach, ich dopasowaniu i skuteczności. W sumie prelekcji było aż 12 pogrupowanych w bloki rozdzielone porami posiłków. Organizatorzy zadbali także o rodziny krótkofalowców organizując bloki zajęć dla XYL i YL towarzyszących oraz dla dzieci. 
Spotkanie było drugim zorganizowanym wg pomysłu Zbyszka SQ2ETN prezesa Bydgoskiego OT PZK. Tym razem zaplanowane jako 3 dniowe.
Potwierdziło ono, że takie spotkania są bardzo potrzebne, a jego formuła oparta na ŁOŚ-owym wzorcu tj. wymiana doświadczeń, spora giełda oraz integracja sprawdziła się i tym razem. Prezydium ZG PZK było reprezentowane przez Zbyszka SP2JNK zcę prezesa ds. sportu oraz piszącego tą relację Piotra SP2JMR.
Podziękowania należą się bezpośrednim organizatorom w osobach Wojtka SP2ALT, Darka SP2HQY, Piotra SP2LQP oraz zarządom wymienionych wcześniej oddziałów terenowych.
Spotkanie doczekało się publikacji w "Gazecie Pomorskiej", która mimo paru błędów przybliża szerokiemu gremium czytelników nasze wspaniałe hobby.
Więcej informacji o spotkaniu na stronach oddziałowych w tym na www.pzk.bydgoszcz.pl, a link do artykułu to: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150623/INNEMIASTA04/150629775http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=
Fotoreportaż i nieco szersza relacja w "Krótkofalowcu Polskim" nr 8/2015.
Piotr SP2JMR

9.    III Zlot Krótkofalowców "Pszczelnik 2015".

W tym roku odbędzie się w Myśliborzu nad jeziorem myśliborskim, na terenie ośrodka harcerskiego w Myśliborzu, na ul. Szarych Szeregów - dojazd ulicą Północną!

W związku ze zmiana organizacji ruchu (wyłączono z ruchu część ulicy Szarych Szeregów) samochody zaparkujemy na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na ul. Północnej (300 m od miejsca zlotu).

Od 1 lipca będzie pracowała nasza stacja okolicznościowa SN82LOT dla upamiętnienia 82 rocznicy przelotu przez Atlantyk samolotu "Lituanica". 4 lipca będziemy na 145.550 MHz.

W budynku Hufca ZHP znajdują się miejsca noclegowe w cenie 25 zł brutto, które można zarezerwować telefonicznie pod numerem:
95 747 22 87.
Ci, którzy szukają komfortowych warunków mogą zarezerwować pokoje w "Pensjonacie nad Jeziorem" w cenie 70 zł.

W tym roku Zlot "Pszczelnik 2015" będzie imprezą szczególną. Traktujemy go jako imprezę Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK. Tu wręczymy wyróżnienia dla zasłużonych Krótkofalowców naszego Oddziału z okazji 85 rocznicy powołania do życia Polskiego Związku Krótkofalowców.

Zarejestrowani uczestnicy posilą się zagwarantowaną darmową grochówką!
Na terenie zlotu będzie można nabyć potrawy z grilla, oraz napoje.

Jeżeli masz części, stary niepotrzebne urządzenia łączności itp., które są Ci niepotrzebne, które Ci zawadzają i nie Wiesz co z nimi zrobić, a mogą się przydać innym, to ich nie wyrzucaj! Przywieź na zlot i przekaż na giełdę staroci. Może się komuś przydadzą!

Planujemy w programie, między innymi, (kolejność przypadkowa):
- Pokaz łączności satelitarnych - zaprezentują koledzy SQ1BHQ i SP1WSR;
- Konkurs odbioru CW RufzXP – prowadzi kol. Tadeusz SP1RKR;
- Konkurs Morse Runner – prowadzi kol. Mariusz SQ1TAW;
- Prezentacja praktyczna łączności cyfrowych JT65, i inne (SSTV) – kol. Mieczysław SP3CMX;
- Opowieść o wyprawie PJ7PT na Sint Maarten - kol. Czesław SP3HLM;
- Pokazy resuscytacji;
- Giełda starego sprzętu – staroci;
- Dla młodzieży Łowy na LISA - poprowadzi kol. Lech SP3JLM ;
- Rejs po jeziorze po godz. 15.00;
- Wycieczka do Pszczelnika – pomnik, muzeum – 15.00;
- Ognisko.

KOSZTY:
- Ponieważ organizacja zlotu wiąże się z pewnymi kosztami (wynajęcie terenu, drewno na ognisko, toalety, wykoszenie trawy na parkingu itp)  ustaliliśmy, że udział w imprezie to 10 zł, ale za to jeden z krótkofalowców biorących udział w zlocie wylosuje nagrodę specjalną - radiotelefon.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.sp1pmy.qrz.pl/
Stefan SP1JJY

10.    Zaproszenie na X Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 04-05 lipca 2015.

Szanowne Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy, użytkownicy CB-radio , a także sympatycy naszego wspaniałego hobby. Wszystkich  zainteresowanych, którzy chcą spędzić mile czas w gronie kolegów i przyjaciół, pasjonatów radia i fal eteru serdecznie zapraszamy po raz kolejny do Koniakowa na dziesiąte (jubileuszowe) spotkanie krótkofalarskie. W tym roku świętujemy również 85-lecie Polskiego Związku Krótkofalowców.
Jak sama nazwa wskazuje, nasze spotkanie ma charakter pikniku, więc miejmy na uwadze, że nie tylko samym radiem się żyje. Dołożymy i tym razem starań, aby nie zabrakło atrakcji dla jego uczestników. Piknik w Koniakowie to przede wszystkim jego wspaniali goście, stąd i tym razem mocno liczymy na Waszą niezawodną obecność. Jest on organizowany od 2006 roku, zawsze w 1-szej połowie lipca właśnie w Gospodzie i Pensjonacie „Koronka” w otoczeniu wspaniałego beskidzkiego krajobrazu -jako impreza towarzysząca kolejnym Dniom Gminy Istebna.
Serdecznie więc zapraszamy w dniach 04 i 05 lipca 2015 (sobota, niedziela)
na: X Piknik Eterowy SP, OK i OM - Koniaków 2015. Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok wzniesienia Koczy Zamek (wysokość 846 m n.p.m.) oraz punktu widokowego. Lokator JN99LN. Adres: 43-474 Koniaków 799.
Współrzędne do GPS: 49º33' N, 18º58' E. Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Istnieje możliwość zorganizowania własnego stoiska dającego możliwość zaprezentowania swojego klubu, firmy handlującej sprzętem radiowo-krótkofalarskim jak i giełdowym. Oczekujemy również na dalsze ciekawe informacje i propozycje wykładów oraz prezentacji interesujących brać krótkofalarską.
Rejestracja i przywitanie pierwszych gości: sobota od godz. 9-tej.
Startujemy o godz. 10-tej jak zwykle hucznie, bo z udziałem artylerii krótkofalarsko-brackiej.
Obok parkingu udostępnione będzie jak zwykle bezpłatne miejsce na przyczepy kempingowe oraz namioty. Ze względów organizacyjnych zachęcamy, (choć niekoniecznie) do rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego swoje uczestnictwo na adres organizatora: sp9fhz@gmail.com
Gospoda Koronka, jak co roku przygotuje smaczne góralskie i śląskie potrawy.
Jest również możliwość korzystania ze stacjonarnego grilla. Zaś w sobotni wieczór do tańca przygrywać będzie kapela góralska sympatyzująca z żywieckimi krótkofalowcami z Klubu SP9PSB.
Bliższe informacje dotyczące szczegółowego programu dostępne będą na stronie www.sp9psb.prv.pl. Informacja o Pensjonacie Koronka na stronie www.dwkoronka.pl .
Impreza odbywa się w całości „pod dachem”, więc jesteśmy niezależni od aktualnej pogody. Do kolejnego zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imieniu współorganizatorów:
Śląskiego Oddziału Terenowego PZK, Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB,
Henryk SP9FHZ, e-mail sp9fhz@gmail.com, tel. 502-286-600.

11. Spotkanie LIWOCZ 2015.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków krótkofalarstwa oraz krótkofalowców wraz z rodzinami na Spotkanie Krótkofalowców na Górze Liwocz koło Jasła.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 4 lipca 2015. Rozpoczęcie w godzinach przedpołudniowych. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się przy kościele pod wierzą widokową na której umieszczone są przemienniki SR8V oraz SR8JS na Górze Liwocz.
Informacje na stronie OT05: http://otpzk05.pl/
Info: SQ8ERB

12. Forum na portalu PZK.

Miło mi poinformować, że decyzją Prezesa PZK po 1. lipca zostanie ponownie uruchomione forum dyskusyjne na www.pzk.org.pl. Tak jak poprzednio będzie ono dostępne wyłącznie dla członków PZK. Obecnie trwają prace dotyczące aktualizacji regulaminu forum.
Piotr SP2JMR

13. Komunikat Award Managera dyplomu jubileuszowego 85 lat PZK-90 lat IARU.
Informuję, że wszystkie dyplomy zgłoszone do dnia 21. czerwca włącznie zostały wydrukowane. Łącznie wydałem 1072 dyplomy. To największa w historii PZK akcja dyplomowa. Do stacji krajowych dyplomy będą wysłane w dniu jutrzejszym wraz z numerem 7/2015 "Świata Radio" na adresy poszczególnych OT PZK. Dotyczy to dyplomów z numerami powyżej 870. Wcześniejsze były rozsyłane sukcesywnie tą samą drogą.
Dyplomy do stacji zagranicznych są rozsyłane na adresy biur QSL oddzielnymi pakietami lub łącznie z kartami QSL. Obowiązuje nas tu zasada optymalizacji kosztów.
Jak zwykle mamy sporo dyplomów do nie członków PZK. Wymienionych poniżej kolegów proszę o przesłanie na adres sekretariatu ZG PZK zaadresowanej koperty ze znaczkiem (zwykły, priorytet lub polecony). Zapewniamy usztywniacze w kopertach co zapobiegnie pognieceniu dyplomów

SP6BXM, SO7B, SQ9RNN, SO3AJP, SP5SC, SQ6RMH, SQ7EAC, SQ9PXG, SP5ITS, SQ9RQO, SP5LCZ, SQ5PTP, SQ7RKH,SQ5CZL, SQ7DCV, SQ7EWZ, SP5IUZ, SQ1SNN.

Piotr SP2JMR

14. Zawody DNI-ANDRYCHOWA 2015.

Jutro, 25 czerwca (czwartek) odbędzie się IV edycja Krajowych Zawodów DNI-ANDRYCHOWA, organizowanych przez Andrychowski Klub Łączności "Delta" SP9KUP:
w godz. od 15.00 do 16.00 UTC - część HF
w godz. od 17.00 do 18.00 UTC - część VHF
Celem zawodów jest trening i doskonalenie umiejętności operatorskich, promocja miasta Andrychów wśród krótkofalowców i nasłuchowców w kraju i za granicą, a także popularyzacja sportów łączności radiowej.
UWAGA!
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem, lecz przed, a nie po zawodach.
Regulamin zawodów dostępny jest na stronie:
http://www.sp9kup.andrychow.eu/viewpage.php?page_id=10
Na uczestników czekają trofea oraz nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów.
ZAPRASZAMY
Mariusz, sp9o

15. Polska wyprawa na wyspy Seychelles S79SP.
 Z przyjemnością informuję, iż po długotrwałym oczekiwaniu otrzymałem wczoraj licencję na naszą kolejną wyprawę dx'ową.
Tym razem będą to Seszele z tradycyjnym już sufiksem S79SP. 
Znak nawiązuje do tradycji naszych poprzednich wypraw oraz identyfikuje ekspedycję  jako polską narodową ekspedycję krótkofalarską.
Skład ekipy: SP6EQZ Włodek - kierownik ekipy, SP2EGB Bogdan, SP2GKS Gala, SP3CYY Jan, SP6FXY Ryszard, SP6JIU Krzysztof, SP9FOW Roman.
Planowany termin to 3 do 18 października 2015 (termin pracy w eterze). Mamy już zarezerwowane noclegi oraz rozeznane przeloty.
Dziękując za poprzednie dotacje tradycyjnie zwracam się, o finansowe wsparcie naszej kolejnej wyprawy, gdyż jak zwykle koszty wyjazdu są bardzo duże, a dodatkowe fundusze pozwolą nam na zabranie większej ilości sprzętu i anten co przyczyni się do większej ilości QSO i lepszej oceny pracy polskiej ekspedycji przez światową społeczność krótkofalarską.
W załączeniu kilka informacji o naszej lokalizacji. Stacja położona będzie na północnym krańcu głównej wyspy MAHE z otwartym terenem na najważniejsze zgrupowania krótkofalowców na świecie i  z obszernym terenem na ustawienie anten kierunkowych i beverages na najważniejsze kierunki świata.
Strona internetowa wyprawy   http://www.s79sp.dxing.pl/ jest w końcowej fazie opracowywania. Na stronie tej będzie, jak zwykle, szereg interesujących informacji o sprzęcie, częstotliwościach pracy wyprawy oraz o jej uczestnikach.
73! Włodek SP6EQZ

 16.  300 lat Lwowskiego browaru.   
Lwowski Klub Krótkofalowców zaprasza nie tylko wielbicieli złocistego trunku do zdobywania dyplomu z okazji  300 lat Lwowskiego browaru.
Regulamin  w załączniku do komunikatu.
Info. Zbyszek SP8AUP

17. Zaproszenie do łączności OZ/SP7VC & OZ/SP6IXF z "Majorki Północy" 22-25.06.2015.
W dniach 22-25.06.2015 wspólnie z Januszem SP6IXF i przyjaciółmi wybieramy się tradycyjnie kutrem na wyprawę dorszową wokół wyspy Bornholm  EU-030.
Wieczorkami, kiedy będziemy już w porcie planujemy aktywność radiową na falach krótkich 14, 18, 21, 24, 28MHz i aktywność MS w paśmie 4m z poszukiwanego lokatora JO75.
Zabierany sprzęt: TS-590+PA 500W+ anteny VDA, na 4m 4EL. Yagi +FT-847.
Zapraszamy do łączności we wtorek-23-go i środę-24-go po godz. 19 czasu lokalnego.
Do usłyszenia
Przemek SP7VC

18.     Konstrukcje krótkofalowca dla początkujących. Odpowiadając na prośby wielu Kolegów i Czytelników ŚR, zeskanowałem swoją pierwszą książkę i dodałem do Biblioteki Krótkofalowca na stronie www.swiatradio.com.pl
Za zgodą WKiŁ na stronie Świata Radio został umieszczony w pdf skan książki
"Konstrukcje krótkofalowca dla początkujących" - autor Andrzej Janeczek SP5AHT:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=99
 
Pozdrawiam
Andrzej SP5AHT


SQ6OR s.k.
W dniu 21 czerwca 2015 roku zmarł w wieku 67 lat, po długiej chorobie członek Sudeckiego OT PZK - pełniący funkcję Oddziałowego QSL Managera  kol. Jan Okapiec SQ6OR . Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Strzegomiu, w kaplicy przy ul. Olszowej - dnia 24 czerwca.
Będzie nam Ciebie brakowało - wspaniały kolego Janie!
Cześć Jego pamięci  -  Stanisław SP6BGF

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Mariuszowi SP9O, Przemkowi SP7VC, Rafałowi SQ6IYR, Włodkowi SP6EQZ, Stefanowi SP1JJY, Henrykowi SP9FHZ, Andrzejowi SP8AB, Andrzejowi SP5AHT, Staszkowi SP6BGF.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.


Załącznik
R E G U L A M I N   D Y P L O M U
300 LAT LWOWSKIEGO BROWARU
Lwowski Browar – jest najstarszym przedsiębiorstwem przemysłowym produkującym piwa na Ukrainie . Historia Lwowskiego  Browaru rozpoczyna sie w 1715 r., kiedy to Mnisi Jezuiccy zbudowali w dzielnicy Kleparów pierwszy przemysłowy Browar.
Budowle przemysłowe przedsiębiorstwa zapisane zostały w księgach UNESCO.
Odmiany lwowskiego piwa jak «Bawar Porter», «Imperial», «Exportowe» znane były daleko poza obszarami miasta. Już w połowie XIX wieku. Lwowski Browar byl jednym z trzech najlepszych browarów w ówczesnym imperium Austro-Węgier i uznany został za największe przedsiębiorstwo branży w regionie.
 Produkcja firmy "Kolos" uznana została za najlepszą w byłym  Związku Radzieckim. Takie odmiany piwa jak: "Lwówskie", "Żiguliwskie" i "Złota Niva" były wysoko oceniane przez wielbicieli tego napoju od  pracownika do kremlowskiego funkcjonariusza.
Od roku 2008  "Lwowski Browar " jest częścią Grupy Carlsberg i jest jednym z największych producentów piwa na Ukrainie. Jej produkcja eksportowana do takich krajów jak Białoruś, Hiszpania, Izrael, Mołdawia, Polska, USA, oraz Włochy.
Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od dnia 1 czerwca  2015 r. do dnia 1 listopada 2015 r.

  Do uzyskania  Dyplomu należy zdobyć 300 pkt. - zaliczane są łączności ze stacjami Lwowskiego okręgu (UR – UZ  + cyfra +W )  na wszystkich pasmach łącznie z WARC, oraz wszystkimi rodzajami emisji.

 Punktuacja:
    -  Stacja okolicznościowa EM300WLP -- 50 pkt. -  łączność obowiązkowa.
    -  Członkowie i LKK -- 25 pkt. (Spis członków LKK zamieszczony na stronie
         (http://lkk.org.ua/ індивідуальні-арс /)
-    Pozostałe stacje  okręgu Lwowskiego – 10 pkt.

Do punktacji zalicza  się łączności powtarzane na innych pasmach oraz łączności na tym samym paśmie lecz innym rodzajem emisji.
Punktacja dla stacji z innych kontynentów oraz dla stacji pracujących wyłącznie na UKF punkty liczą się podwójnie.
 
 Zgłoszenie na dyplom winno zawierać: Imię i Nazwisko, znak i adres pocztowy,
 znak  stacji przyznającej punkty, pasmo, datę i czas przeprowadzenia łączności.
Nasłuchowcy podaja dodatkowo znak wywoławczy korespondenta z którym pracowała stacja okolicznościowa i stacja przydzielająca punkty.

 Zgłoszenie należy przesłać na adres:
 P.O.B. 9190. Lviv-31. Ukraina. 79031
 lub na adres elektroniczny:   uw1wu@email.ua

Dyplom dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.
Koszt dyplomu w wersji  papierowej – 5 USD lub 3 IRC.
Wersja elektroniczna – bezpłatna.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2015
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,418,085 Unikalnych wizyt