PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 05 marca 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 5 marca 2008.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Zaczynam niestety od bardzo smutnych informacji:

SP9 AFI s.k.  
Kazimierz Gaszczyk z Bielska Białej. Kol. Kazimierz ukończył  82 lata , był nestorem śląskiego krótkofalarstwa.  Był także  kilkunastoletnim prezesem Beskidzkiego Radioklubu SP9KAT, wieloletnim członkiem PZK i wychowawcą szerokiej rzeszy krótkofalowców. Był prekursorem łączności na UKF i UKF+ na terenie Bielska i Śląska,  a także znakomitym konstruktorem urządzeń KF i UKF. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4 marca 2008 w Bielsku Białej. W ostatniej jego drodze towarzyszyła Mu liczna grupa miejscowych krótkofalowców wraz przedstawicielami ZG PZK, GKR i aktywu Śląskiego OT PZK.
Jacek SP9JCN

SP1JX s.k.

Z głębokim żalem powiadamiam,  że dziś o godzinie 17 odszedł do krainy wiecznych DX  nasz kolega  Andrzej Włodarczyk SP1JX. Po bardzo krótkiej chorobie.
Info: Józef SP1MHQ
Ś.P. Andrzej był wspaniałym odznaczającym się poczuciem humoru i ogromną życzliwością kolegą, aktywnym krótkofalowcem, członkiem SPDXC oraz SPOTC. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Cześć jego pamięci. Piotr SP2JMR

A oto następne:

1.Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W dniu 9 marca godz..13.00 w siedzibie sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy odbędzie się kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZK. W porządku obrad : przygotowanie materiałów na Posiedzenie ZG PZK w dniu 12 kwietnia 2008 , realizacja budżetu PZK za 2007 rok, omówienie kontroli GKR, sprawy bieżące.

2. XXVII ognisko WOT.
A właściwie całego środowiska Warszawskiego i SP5. W sobotę 1 marca przy bardzo złej deszczowej pogodzie na Bemowie spotkało się ponad 90 krótkofalowców często wraz z osobami towarzyszącymi. Jak zwykle ognisko było okazją do bezpośrednich rozmów na różne tematy, wymiany doświadczeń i czasem kart QSL. W tym roku przypadł mi w udziale pod nieobecność prezesów OT 25 i OT 37 zaszczyt uroczystego otwarcia ogniska za co bardzo dziękuję Zarządom obydwóch OT.
Obecni na spotkaniu koledzy mieli okazję podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami i uwagami na tematy bieżące dot. naszej organizacji a także planów na najbliższa i dalszą przyszłość. Jeszcze raz dziękuję Kol. Irkowi SQ5MX za zaproszenie. (SP2JMR)
  
3. Walne zebranie OT10.
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców Oddział PZK w Krakowie w dniu 2 marca odbyło swoje kolejne sprawozdawczo wyborcze zebranie. Zebranie miało podwójny charakter. Pierwszą okazją były obchody 80 lecia krótkofalarstwa. Uroczysta część rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10 prezentacją opracowaną przez Piotra SP9BWJ na temat historii krakowskiego krótkofalarstwa. Prelekcja była wspaniale przygotowana i wszyscy z wielkim zaciekawieniem jej wysłuchali oglądając archiwalne zdjęcia na ekranie. Ta część była również okazją do odznaczeń szesnastu Kolegów członków OT 10 Odznakami Honorowymi  PZK nadanymi  Uchwałą ZG PZK z dnia 17 listopada 2007  . W tej części uczestniczył przedstawiciel Prezydenta Krakowa w randze Dyrektora wydziału, a konkretnie Wydziału Bezpieczeństwa i ochrony ludności. W tej części  głos zabrali goście zebrania czyli przedstawiciel Prezydenta Pan Dyrektor Antoni Nawrot oraz moja skromna osoba.
Władze naczelne były reprezentowane przez Kol. Macieja SP9DQY Przewodniczącego GKR, oraz przez piszącego te słowa Piotra SP2JMR .
Po krótkiej przerwie przystąpiono do części  roboczej zebrania. Stwierdzono prawomocność obrad w II terminie Na 117 członków OT 10 obecnych było 42 czyli 36% uprawnionych. Odczytane zostały sprawozdania ZO PZK nr 10 i OKR. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi MSK OT PZK.
Osobnym akcentem sprawozdawczym było sprawozdanie z bardzo bogatej działalności Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców, które to przygotował i omówił Kol. Stanisław SP9MRY. Mówiliśmy już na temat godnej naśladowania aktywności BGK z Makowa Podhalańskiego sporo i pisaliśmy o Nich także w Krótkofalowcu Polskim.
Wybory przeprowadzono w trzech turach: do ZO, OKR oraz na delegatów na XVI Krajowy Zjazd PZK.  Nowo wybrany ZO PZK jest identyczny z ustępującym, czyli w dalszym ciągu Prezesem OT 10 jest Kol. Bożena SP9MAT,  Jej prawą ręką Kol. Piotr SP9BWJ. Również delegatami na Zjazd PZK zostali  wybrani  Kol. Bożena SP9MAT oraz Piotr SP9BWJ.
Zebranie było bardzo dobrze zorganizowane. Odbywało się ono w siedzibie MSK przy ul. Basztowej 9 w Krakowie. Takie centralne położenie lokalu ma duże znaczenie zwłaszcza dla zamiejscowych członków OT 10 oraz dla gości z po za Krakowa. Tu należy się wielkie uznanie dla Kol. Bożeny SP9MAT długoletniego prezesa MSK OT10 PZK i jego członkom za determinację w utrzymaniu lokalu w tak prestiżowym miejscu. PIOTR SP2JMR

4.Walne zebranie OT 27.
Krótka informacja po odbytym Walnym Zebraniu członków OT PZK Południowej Wielkopolski w Ostrowie  Wlkp. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15. W zebraniu udział wzięło 31 członków Oddziału co na 66 aktualnego stanu na dzień  Zjazdu stanowi ok.45 % . Po otwarciu i przywitaniu zebranych a także po krótkim zagajeniu wybrano
 przewodniczącego Zebrania w osobie Zdzisława SP3GIL.   Zatwierdzono porządek obrad oraz dokonano wyboru protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej. Po potwierdzeniu prawomocności obrad przystąpiono do odczytania sprawozdań Zarządu  OT27 i OKR . Na wniosek OKR jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi
 Po wystąpieniu mojej osoby jako przedstawiciela  władz naczelnych PZK i odczytaniu listu
 Prezesa  PZK Piotra SP2JMR skierowanego do zebranych Zdzisław SP3GIL  omówił zasady wyboru Zarządu OT 27 i OKR-u na kolejną kadencję, a  także delegata na XVI Zjazd Krajowy PZK. Teraz  przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Zarządu OT , OKR oraz na
Delegata na Zjazd Krajowy. Po zamknięciu list rozdano karty do głosowania, a po ich zebraniu i  krótkiej przerwie przystąpiono do dyskusji po zamknięciu której  komisja wyborcza ogłosiła wyniki głosowania. W ich wyniku władze OT PZK Południowej Wielkopolski przedstawiają się następująco:
 Z A R Z Ą D :
 Prezes -                    Janusz SP3J
v-ce Prezes-               Arkadiusz  SP3VZN
 Skarbnik-                    Krzysztof SP3FYX
 Członek Zarządu-        Jan SP3ESV
 Członek Zarządu-              SP3RNZ
 O K R :
 Przewodnoiczący-         Mieczysław SP3IGP
 Sekretarz-                   Piotr  SP3HVS
Członek-                       Zenon SP3JBI
 
 D E L E G A T :
 Delegat   Kol. Jerzy  SP3GEM
 Z-ca Delegata  Kol. Zdzisław   SP3GIL
Po odczytaniu Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zebranie  zakończyło swoje obrady. Należy podkreślić, że Walne Zebranie było bardzo dobrze przygotowane i  sprawnie przeprowadzone w bardzo miłej  koleżeńskiej atmosferze . 
 Bohdan  SP9VJ

5.Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału Podkarpackiego PZK w Krośnie.
     1 marca o godzinie 10.30 ( w drugim terminie ) w Sali Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krośnie odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Podkarpackiego Oddziału Terenowego PZK w Krośnie, w którym na ogólną liczbę 73 członków Oddziału wzięły udział 34 osoby, co stanowiło poniżej 50 % zebranych. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, który w trakcie zebrania wręczył Odznaki Honorowe przyznane przez ZG PZK następującym Kolegom : SP8AJC, SP8AQA, SP8GRS, SP8HDP, SP8JPR, SP8SRS, SP8GYR. Zebranie sprawnie poprowadził Prezes Oddziału – Ryszard SP8XS. W sprawozdaniu z działalności Oddziału za okres od 4.06.2005 r. do chwili obecnej, Prezes Oddziału odniósł się do najważniejszych przedsięwzięć, jakimi zajmował się Zarząd Oddziału. Do najważniejszych z nich należały : kontynuacja zawodów pod nazwą „O replikę Lampy Łukasiewicza”, uporządkowanie sprawy lokalnych przemienników. Wysoko oceniono pracę Oddziałowego QSL Managera – Olka, SP8ASP, który w dowód uznania otrzymał od Witolda SP9MRO okolicznościową koszulkę z wyprawy na Agalegę. Oddział zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i przeżywa trudności finansowe, związane z przegranymi procesami w sprawie masztu antenowego. Sprawozdanie złożył również Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Adam SP8TJK stwierdzając, ż nie ma uwag co do pracy Zarządu Oddziału. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Dyskusja toczyła się wokół istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym między innymi w sprawie pozyskania wpływu z tytułu 1 procentowego odpisu podatkowego na PZK jako organizację pożytku publicznego. W tym kontekście Adam SP8TJK zapoznał zebranych z praktycznymi aspektami dokonywania wpłat na rzecz PZK. Jeden z wniosków dotyczył udzielenia pomocy finansowej Oddziałowi przez Zarząd Główny PZK w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi przegranymi procesami o maszt antenowy. Wojtek SP8MI zwrócił uwagę na bardzo dobre relacje ze środowiskiem lwowskich krótkofalowców – to specyfika rejonów przygranicznych. Zwrócono uwagę na osiągnięcia sportowe niektórych lokalnych nadawców, w tym m.in. SP8AJC, SP9JPA, SP8OOB, SP8GYR, SP8TJD. Witold SP8MRO przypomniał zebranym o możliwości pozyskaniu środków finansowych z MSZ i PKN „Orlen”, jak też środków unijnych  w ramach programu „Kapitał Ludzki”. Dla przypomnienia : specjalistą w zakresie tego programu jest Piotr SP9LVZ – autor opracowania dla krótkofalowców. W głosowaniu tajnym zebrani wybrali skład nowego Zarządu Oddziału tj. Prezes Zarządu Oddziału – Wiesław SP8NFZ, Sekretarz – Jan SP8OON oraz Skarbnik – Marek SP8NFX. Wybrano również skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej tj. Przewodniczący – Wojtek SP8MI oraz Adam SP8TJK i Józef SP8HDP. Delegatem na Zjazd Krajowy PZK wybrany został Witold SP9MRO, zastępcą delegata SP8ODY.  Jako przedstawiciel Prezydium ZG PZK zapoznałem zebranych z treścią listu skierowanego do zebranych i odpowiadałem na liczne pytania dyskutantów. Zwróciłem również uwagę na kwestię pozyskiwania przez oddziały i kluby, jak też środowiska polonijne za granicą środków unijnych, w ramach programu „Kapitał Ludzki” oraz z funduszu MSZ. Nie omieszkałem zalecać organizowania się lokalnych społeczności krótkofalarskich w strukturach centrów zarządzania kryzysowego, ponieważ jest to jeden ze sposobów pokonywania problemu antenowego, jak też sposób na pozyskania kolejnych sojuszników do ochrony naszych krótkofalarskich interesów.
Opracował : Vice Prezes PZK – Tadeusz SP9HQJ
    
6. Walne Zebrania OT.
Przed nami są w najbliższym czasie nast. Walne Zebrania OT PZK
- OT 50 – 15 marca w Gliwicach
 -OT 31 -  16 marca w Rybniku
 
7. Walne Zebrania.
Przypominam, że dokumenty po Walnych Zebraniach wyborczych delegatów na XVI Zjazd PZK zgodnie z § 2 pkt 4 Ordynacji Wyborczej Oddziały Terenowe PZK przesyłają do Sekretariatu ZG PZK.  Termin to 14 dni po Walnym zebraniu OT jednakże nie przekraczalny termin to 15 marca 2008. W związku  z tym, że 15 marca jest dniem wolnym od pracy ostatecznym terminem wpływu dokumentów jest dzień 17 marca 2008.
Dokumenty wymagane to co najmniej :
1. protokół z Walnego zebrania,
2. protokół komisji skrutacyjnej z wyborów delegatów, o ile wyniki wyborów nie są dokładnie opisane w protokóle.
3. lista obecności na walnym zebraniu.    
Dokumenty mogą być w formie potwierdzonej przez członka Zarządu OT  kopii.
W razie nie dosłania dokumentów na adres sekretariatu ZG PZK w określonym  w Ordynacji terminie wybór delegatów uznany będzie za nie ważny.

Do dnia dzisiejszego do sekretariatu ZG PZK nie nadeszły materiały z Walnych zebrań wyborczych nast. OT : 
OT 12 , OT 16,  OT23, OT25, OT37.
Braki w dokumentacji z Walnych zebrań występują w:
OT 08 –brak kopii listy obecności ,
OT14 –brak kopii listy obecności ,
OT 18- brak kopii listy obecności

OT 10, OT 05, OT27 mają jeszcze czas do 17 marca włącznie , to samo dotyczy mających się odbyć w dniu 15 i 16 marca Walnych Zebrań.  Piotr SP2JMR.

8. SPYL Contest
8 marca w godzinach od 7-9 czasu lokalnego odbędą się kolejne zawody organizowane przez ZG PZK oraz SPYL klub.
Życząc wszystkim YL oraz XYL Wszystkiego Najlepszego z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet zapraszamy do udziału w zawodach. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Vy 73! SP9MAT oraz SP2JMR
 
9. Zawody o Puchar Burmistrza Jarosławia.
Odbędą się w dniu 9.marca 2008 r. (niedziela) od 6,00 do 7,00 UTC (od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego). -regulamin w załączeniu . Zapraszamy - Zbyszek SP8AUP

10. PGA TEST III
1 marca br. po raz trzeci rozegrany został PGA TEST, a dwa dni później opublikowano wyniki (www.skjkc.pl/pga). Lektura jest bardzo ciekawa, a szczegółowa analiza logu każdego uczestnika bardzo pouczająca. Informacja o popełnionych błędach pozwala na ich unikanie w przyszłości. Zasada punktowania wyłącznie poprawnych QSO przynosi widoczne efekty, co wyrażone jest w statystyce dot. poprawnych łączności. Pod względem poprawności, PGA TEST ma najwyższy procent takich QSO. Takie wynik cieszy, ponieważ świadczy o coraz lepszej kondycji operatorskich zawodników. Twarde reguły znajdują zrozumienie, a rzetelne wyniki odzwierciedlają wkład każdego uczestnika. W marcowej turze sklasyfikowano 122 stacje; 28 na CW, 73 na SSB, 12 na CW i SSB oraz 9 stacji klubowych. Przeprowadzono łącznie 4767 poprawnych QSO (87.1% z łącznej ilości 5475 QSOs). Warto jeszcze przypomnieć, że 16 marca rozegrane zostaną zawody PGA Contest. Ich regulamin zamieszczony jest na portalu PZK(www.pzk.org.pl) i PGA (www.skjkc.pl/pga). Uwaga! Szczegółowa analiza PGA TEST III, wyniki oraz komentarze ukażą się w najbliższym wydaniu MK QTC. 

   Tyle informacji na dzisiaj Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załączniki.
Regulamin Zawodów „SP YL Contest”
Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK i SP YL Club.

1. Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2008 r. w godz. 6.oo-8.oo UTC (7.oo - 9.oo czasu lokalnego).
3. Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
   a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                                         20 pkt
   b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C               15 pkt
   c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C         10 pkt
   d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                                                 5 pkt
   e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych             1 pkt
       Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
       Ze stacją indywidualną można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”,  na CW: dla YL  „CQ OM”, dla OM „CQ YL”
7. Raporty.
     a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności  od 001,  np. 59/001
     b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny od 001 + znak (nadaw. lub nasł.)
                                                                                                                     np. 59/001/SP1XXX
   c. YLs :  będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny + numer legitymacji : np.59/001/002
   d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + literę D i numer dyplomu: np.59/001/D123
   Krótkofalowcy kobiety posiadające  znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze        
   stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.

 - łączność można powtórzyć wyłącznie ze stacją klubową w przypadku zmiany operatorki.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom ,
   a YL nie może rozdawać punktów jako sumę YL + dyplom.

8.Wynik końcowy  :
                               - dla stacji indywidualnych: suma zdobytych punktów
                               - dla stacji klubowych: suma zdobytych punktów podzielona przez ilość operatorek
 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów
                                   max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch  stacji .

9. Klasyfikacja:
    a.  Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
    b.  Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
    c.  Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
    d.  Stacje nasłuchowe

10. Nagrody
     Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca puchary
     ufundowane przez ZG PZK.
11. Dzienniki wraz z obliczoną punktacją prosimy przesłać na adres :
      Bożena Łacheta SP9MAT, skr. poczt. 678, 30-960 Kraków 1 lub OT PZK skr. poczt. 606, 30-960 Kraków 1
     w terminie do dnia 31.03.2008 r. Dzienniki za zawody można przesłać e-mailem , w formie tylko tekstowej ( txt )
     wraz z obliczoną punktacją , na adres : sp9pkz@op.pl . Logi w innej formie nie będą przyjmowane.
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2008 r.

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.

13. Komisja zawodów: przewodnicząca SP9MAT, członkowie SP9CPS, SP9DQW, SP9IDC.
      Decyzje Komisji są ostateczne.
                                                                                                                                                                     


Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia

                                                     Organizuje

                                ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN

1. Celem  organizowania  Zawodów  jest złożenie hołdu tym, którzy  brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju .
2. Do udziału w Zawodach zaprasza  się operatorów  radiostacji  indywidualnych i klubowych SP.
3. Zawody odbędą się w dniu 9 marca 2008 roku ( niedziela ) od godz.  6.00 do 7.00 UTC ( od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego )
4. Pasmo 3,5 MHz - SSB.
5. Punktacja :
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  SP 8  PEF        - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"           - 10 pkt.
     c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"  -   5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i       
                                                                                                         klubowymi   -   1 pkt.
UWAGA : Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie , bez możliwości ich
                    łączenia .          
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
 Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu :Jarosław: np. 59/001/JA/2p lub 59/001/MJ/1 pkt.
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne YL-ek.
     b) radiostacje indywidualne OM .
     c) radiostacje Klubowe .
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora .
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR”
b) za zajęcie od I-go do II-go miejsca w każdej grupie -   DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu  PZK a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2008 r. czytelnego  zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności (lokalny) raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z  obliczoną  punktacją należy  przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail    ot 35 @ o2. pl
13.  Decyzje Komisji są ostateczne.
14.  Komisja w składzie:
 Przewodniczący   - SP 8 AUP
 Członkowie:  - SP 8 IE 
    - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do  zestawienia z udziału w zawodach.
        VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I.    Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II.   Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
      indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu
      miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V.   Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.
             EU - 5 pkt.
      DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzoneprzez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę  należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław" .

Adresatów niniejszego Regulaminu  prosimy o jego rozpropagowanie.
                                                                              Organizatorzy.
  

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,281 Unikalnych wizyt