PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

KS-51. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 17.12.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 KOMUNIKAT NR 51/2014 z dnia 16.12.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Narada w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Narada odbyła się w dniu 11 grudnia 2014 roku w Ośrodku Konferencyjnym MON. Zaproszone zostały organizacje proobronne mające w swoich statutach zapisane cele działalności związane z obronnością Państwa oraz posiadające aktualne porozumienia o współpracy z resortem Obrony Narodowej. Naradę prowadził generał dywizji prof. dr hab. Bogusław Pacek Radca Ministra Obrony Narodowej. Celem jej było przedstawienie „Pakietu możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym” oraz dyskusja o nim. Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali: Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK oraz Hubert Anysz SP5RE zastępca EmCom Managera PZK.
W podczas narady został zaprezentowany materiał pt. "Możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym". W materiale tym są zawarte następujące tezy:
W czasie pokoju
a)    Działalność na rzecz zwiększenia potencjału obronnego państwa
b)    Kształtowanie postaw proobronnych
c)    Współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych
W czasie kryzysu (o charakterze militarnym) i wojny
a)    Stanowienie zasobów osobowych dla pododdziałów Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwowych
b)    Wsparcie na rzecz zapewnienia swobody operacyjnej w Strefie Działań Bezpośrednich (SDB)
c)    Wsparcie działań niekinetycznych (bez użycia broni) w SDB
d)    Wsparcie informacyjno rozpoznawcze (w tym pełnienie funkcji przewodników dla jednostek operacyjnych)
e)    Rozbudowa inżynieryjna terenu w SDB
f)    Inne zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony
Ze strony prowadzącego naradę Pana generała Bogusława Packa padła propozycja by na pierwszym etapie współpracy organizacje proobronne skoncentrowały się na możliwości udziału w szkoleniu wojskowym (proobronnym) swoich członków.
Materiał, którego główne punkty przedstawiłem powyżej może być udostępniony zainteresowanym członkom PZK. Również oczekuję propozycji ze strony Koleżanek i Kolegów, chcących współdziałać z prezydium oraz z zespołem EmCom Managera w tworzeniu programów związanych z tematyką proobronną oraz ich realizacji.
Sprawa jest dość pilna ponieważ powinniśmy jako PZK ustosunkować się do propozycji zwartych materiale z narady do 22. grudnia 2014 r. włącznie.
Piotr SP2JMR - sp2jmr@pzk.org.pl

   2 . Przedświąteczne spotkanie opłatkowe łódzkiego środowiska krótkofalowców 2014. W czwartek w dniu 11.12.2014 r. miało miejsce doroczne, przedświąteczne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK. Odbyło się ono dzięki życzliwości kierownictwa Domu Kultury „Zarzewie” w siedzibie tej placówki w Łodzi.
Imprezę zainaugurował o godz. 18.00 Kol. Przemek SP7VC, który na początku poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich tych Naszych Przyjaciół, którzy w ostatnim czasie przenieśli się do krainy wiecznych DX-ów. Następnie Przemek omówił wszystkie działania i inicjatywy, które zostały zrealizowane pod egidą nowego Zarządu Oddziału OT-15 w ciągu ostatnich 9 miesięcy. A dalej… były już miłe i zróżnicowane w treści rozmowy w przeróżnych konfiguracjach osobowych, które odbywały się przy naprawdę suto zastawionym stole, pełnym wszelkiego świątecznego jadła i napitków!… Dokładnych obliczeń nie zdołano przeprowadzić, ale w sumie wszystkich uczestników imprezy, płci obojga, było ok. 40, a wśród nich znalazł się nawet gość z zagranicy – Kol. Davide IK2AHG, przebywający w Polsce na kilkuletnim kontrakcie i zamieszkujący niedaleko Łodzi, aktywny w eterze z naszego terytorium pod znakiem SP7AHG. Całość zakończyła się ok. godz. 21.00 z przyczyn organizacyjnych, ale salę wszyscy opuszczali bardzo niechętnie, bo spotkanie było naprawdę miłe i sympatyczne pod każdym względem, a na pewno przyczyniło się do zacieśnienia więzów koleżeńskich w naszym łódzkim środowisku..!
   Jerzy SP7CBG

3.    Spotkanie świąteczno-noworoczne Bydgoskiego OT PZK.
W dniu 13 grudnia br. w barze Tekla w Bydgoszczy odbyło się spotkanie seniorów Bydgoskiego Oddziału PZK oraz członków OT 04. W imprezie uczestniczyło ok. 30 osób.
    Piotr SP2JMR

4.    Po Walnym Zebraniu OT12. Informujemy, że w dniu 13.12.2014 odbyło się zebranie  sprawozdawczo -  wyborcze w OT-12 w Krakowie.

Wybrany został nowy zarząd w skład którego weszli:
prezes                 kol. Jan Żukowski      SP 9 ICU
za-ca prezesa     kol. Krzysztof             SP 9 BGL
sekretarz             kol. Wiesław              SP 9 CUZ
skarbnik              kol. Krzysztof             SQ 9 FCF
członek zarządu kol.  Eugeniusz           SP 9 HIL
QSL menager      kol. Krzysztof             SQ 9 FCF
Na zebraniu padło wiele ciekawych wniosków, które zarząd przyjął do realizacji.  Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia OT-12 życzy całej  Braci Krótkofalarskiej samych szczęśliwych dni, zdrowia i pokoju  płynącego z  Betlejemskiej szopy.                                      
 Za zarząd  Wiesław   SP9CUZ  - sekretarz

5.    Walne Zebranie Sprawozdawcze VOT PZK.  W dniu 13.12.2014 r. w sali Lunch Clubu w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Zarząd VOT PZK, Skarbnik oraz OKR przedstawili sprawozdania obejmujące okres od początku kadencji Władz VOT PZK. Sprawozdania zostały pp przyjęte jednomyślnie. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć czterech członków oddziału, którzy przeszli do krainy wiecznych dx-ów (SP5OI, SP5CJX, SP5EOT i SP5LM) oraz minutą ciszy ofiary stanu wojennego wprowadzonego 13.12.1981 r.
Zebranie podjęło uchwały:
- jako niezbędne dopuszczenie głosowań elektronicznych w sprawach organizacyjnych,
- uznało konieczność podjęcia prac zmierzających do ewaluacji procedur głosowań elektronicznych (zdalnych) we wszystkich sprawach związkowych.
Dyskutowano problematykę nadawania Odznak Honorowych PZK.

W zebraniu wzięło udział 21 członków Wirtualnego OT PZK, co stanowi 25% stanu członkowskiego OT.
 
Po części oficjalnej Marcin SP5ES przedstawił prezentację z wyprawy dx-owej na Pacyfik: Samoa 5W i Tokelau ZK3. W wyprawie tej udział wzięli: Jacek SP5EAQ - 5W0AF i ZK3Q oraz Marcin SP5ES 5W0AG i ZK3E.
Info: SP5ELA
                                            
6. Przemiennik D -star na kominie elektrociepłowni Kawęczyn.
Poniższy list Jurka SP5SSB prezesa WOT (OT25) PZK publikuję, ponieważ na niektórych otwartych forach dyskusyjnych rozgorzała dyskusja, która nie powinna mieć miejsca, a w której pojawiają się argumenty i osądy nieprawdziwe. Podważają one dobre imię PZK i wypaczają poprzez pryzmat lokalnego konfliktu istotę naszej działalności. (SP2JMR)

 "W dniu 15 grudnia 2014 wyłączono przemiennik SR5WW zainstalowany na kominie Elektrociepłowni Kawęczyn. Przemiennik wyłączono z powodów merytorycznych i formalno-prawnych. Taką informację zamieściłem na stronie internetowej OT25. Kwestie merytoryczne dotyczą współpracy z osobami obsługującymi przemiennik, którą trudno ocenić jako pozytywną skoro wzajemna współpraca przynosi mierne efekty z powodu prawdopodobnego braku możliwości współdziałania powodującego negatywny wpływ na pozostałe przemienniki FM (interferencje i zakłócenia). Kilkakrotnie zwracane uwagi o nieprawidłowościach niestety były ignorowane. Zainstalowane urządzenie było pozbawione formalnej deklaracji użyczenia dla działalności statutowej Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Zarząd WOT PZK nie był informowany o wjazdach osób upoważnionych na komin EC Kawęczyn oraz dokonywanych czynnościach technicznych. Kwestie formalno-prawne dotyczą zawartej umowy pomiędzy PGNiG "Termika" a WOT PZK na eksploatację urządzeń nadawczych na kominie EC Kawęczyn. W obecnym stanie rzeczy funkcjonowanie w/w  przemiennika jest niemożliwe. Z przyczyn formalnych treści zawartej umowy nie ujawnię dla szerokiego forum. W całej tej sprawie istotnym jest fakt, że właściciel przemiennika D-star wraz ze swoimi współpracownikami próbował być decydentem w stosunku do WOT PZK. Wielka burza medialna jaka powstała po wyłączeniu przemiennika jest bardzo brutalna i ignorująca dobre imię WOT PZK oraz moją osobę. Dużo można powiedzieć nie znając dogłębnie zaistniałego problemu i to głównie przez osoby mające zerowe pojęcie o umowie, która normuje możliwość użytkowania urządzeń nadawczych na kominie EC Kawęczyn przez WOT PZK. Tematu nie uważam za zamknięty, jest niewielka szansa na powrót do normalizacji i uruchomienie przemiennika D-star, współpracę zaoferował Polski Związek Krótkofalowców organizacja, która jest zainteresowana funkcjonowaniem wszystkich przemienników, a więc i wyżej wymienionego.
W związku z tym zarówno PZK jak i WOT oczekuje  dalszych propozycji oraz określenia formy współpracy. Istotnym jest tylko to, aby wszelkie koszty eksploatacji pokrywał WOT PZK. Jako prezes WOT wielokrotnie apelowałem do kolegów o dokonywanie na konto WOT PZK przekazań 1% z tyt. OPP z zaznaczeniem „na przemienniki warszawskie”, odzew był zerowy. Mam nadzieje że temat jest rozwojowy i jest szansa urealnienia go. Nr  KRS: 000160653 z zaznaczeniem „Przemienniki warszawskie”. Jako WOT nie pobieramy 20% na funkcjonowanie oddziału, a 100% odpisu podatkowego przeznaczone jest na określony cel. Decyzja należy do Was.
Vy 73!  Jurek SP5SSB prezes WOT"

6. Wykład o PZK dla FIA. W dniu 16.12.2014 r. w godzinach 19-22 na “zlecenie” wiceprezesa PZK Piotra SP2JMR został przeprowadzony wykład o Polskim Związku Krótkofalowców oraz o szeroko rozumianej działalności radioamatorskiej dla stowarzyszenia paramilitarnego (obronnego) FIA – Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią. FIA jest stowarzyszeniem proobronnym działającym na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Na spotkaniu zaprezentowano profil działalności Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) oraz możliwości komunikacyjne w ramach Radiowej Służby Amatorskiej i Amatorskiej Służby Satelitarnej. Przybliżony został APRS - Automatic Packet Reporting System jako jawny amatorski system taktyczny, który pozwala na zbieranie informacji (nie tylko pozycji) z terenu w czasie rzeczywistym. Możliwości APRS omówiono i zaprezentowano w praktyce zarówno jako komunikacja tylko mobilna bez wykorzystania komputera czy laptopa, oraz z wykorzystaniem danych pochodzących z Internetu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w komputerze. Wyjaśniono dlaczego posiadamy 26 pasm radiowych oraz jak to jest możliwe, aby móc prowadzić na wybranych pasmach łączności ze stacjami, które są daleko poza widnokręgiem, czasami wręcz na innym kontynencie oraz dlaczego w ogóle możemy prowadzić łączności radiowe. Uczestnicy otrzymali bandplany przygotowane na plakat na Konferencje pt. „Polska w Kosmosie Wczoraj, Dziś i Jutro w Warszawie”, o której informowaliśmy w Komunikacie ZG PZK nr 47 z dnia 19.11.2014 r. Zaprezentowano sprzęt radiowy amatorski oraz niektóre militarne rozwiązania, jak również różne typy anten. W naszym odczuciu największe jednak wrażenie na uczestnikach zrobiła spontanicznie przeprowadzona głosowa łączność radiowa z ręcznego radia przez lokalny przemiennik warszawski w paśmie 2m. Przypadkowym rozmówcą był Kolega Andrzej SO5WJ z Pruszkowa, który również podał wyraźną informację, że łączność prowadzi z radia ręcznego. Serdecznie dziękujemy mu za zgłoszenie na wywołanie ogólne. Na spotkaniu ze strony uczestników FIA padało wiele pytań, lecz nie udało się w zaplanowanym czasie wyczerpać wszystkich zagadnień.

Wykład i prezentację prowadzili: Armand Budzianowski SP3QFE i Zygmunt Szumski SP5ELA.

Fotka: członek Oddziału Warszawskiego FIA – Barbara, Zygi SP5ELA (PZK), Prezes OW FIA Tomasz Stasiak, Mariusz Sybilski członek Zarządu FIA.
Info: Armand SP3QFE i Zygmunt SP5ELA

7. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2015.
W imieniu Przewodniczącego Komitetu Programowego XV Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, dr hab. inż. Sławomira Hausmana oraz Komitetu Organizacyjnego – z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 – życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, wielu sukcesów i zawodowej satysfakcji.
Pisząc o zawodowej satysfakcji, pragniemy przypomnieć o bardzo szybko zbliżających się terminach związanych z KKRRiT 2015:
-  do 5 stycznia 2015 r. – czekamy na nadsyłane referaty,
-  do 16 lutego 2015 r. – poinformujemy o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Programowego,
-  do 10 marca 2015 r. – oczekujemy na końcowe wersje referatów (uwzględniające uwagi recenzentów).
 
Przypominamy, że konferencja odbędzie się w terminie 8 – 10 kwietnia 2015 r. w Łodzi. Zachęcamy do udziału w konferencji. Tradycyjnie, wszystkie zakwalifikowane referaty będą opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych. Równolegle z XV Konferencją odbędą się targi „e-telekom” (e-technologie, e-usługi, e-społeczeństwo). Prosimy o rozpropagowanie informacji o Konferencji i Targach w swoim środowisku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na witrynach internetowych:
 
http://www.eletel.p.lodz.pl/KKRRiT_2015/
http://www.targi.lodz.pl/targi/285-i-targi-e-telekom/informacje/
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny KKRRiT 2015

7.    Po zawodach Barbórka 2014.
Na stronie Rybnickiego Oddziału PZK opublikowano wyniki zawodów Barbórka 2014:
http://ot31.pzk.org.pl/barborka_wyniki2014.html

oraz wyniki konkursu Rybnickiego Okręgu Przemysłowego:
http://ot31.pzk.org.pl/konkurs_wyniki.html
Henryk SQ9MZ

8. Ćwiczenia EmCom. W dniu 15. grudnia  między godziną 19.00 a 20.10 czasu lokalnego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia łączności kryzysowej  w paśmie 40m i 80m ogłoszone dniu 15.12.2014 na terenie SP. W skrócie - jeśli chodzi o pasmo 7 MHz to .... to ze względu na lokalny czas godz. 19.00 i brak propagacji na SP - ćwiczenia się nie udały. Lokalnie zgłosiły się trzy stacje:
Kol. SP6EBK  - Adam - (DASR)
Kol. SP6GVU - Andrzej
Kol. SQ6WZ - Grzegorz
Po nieudanych próbach na 7MHz przeszliśmy na pasmo 3.5 MHz a konkretnie na 3.717 MHz. Oto stacje które odpowiedziały na wywołanie stacji SP6PSR:
Kol. SQ3TGF - Błażej (WASR)
KoL. SP3POW - Błażej (WASR)
Kol. SQ2ETN - Zbyszek (Kuj/Pom ASR)
Kol. SP2DDX - Roman (Kuj/Pom ASR)
Kol. SP9MLI/2 -Leszek
Kol. SP6BXZ - Andrzej (DASR)
Kol. SQ2EAH - Mariusz
Kol. SP3VZY - Grzegorz
Kol. SP7IIX - Marian
Kol. SP9LDC - Włodek
W imieniu stacji SP1KSR jak i SP6PSR serdecznie dziękuję wszystkim stacjom, które wzięły udział w nieoficjalnych ćwiczeniach.
Jest to na przyszłość sygnał do tego, aby podobne i nieoficjalne spotkania sympatyków jak i konkretnych Amatorskich Sieci Ratunkowych odbywały się częściej (choćby dwa razy w miesiącu) i były organizowane w porze jesienno - zimowej  w paśmie 80m.
73! 3z6aet - Robert
Gł. Koordynator sieci DASR www.dasr.pl

9. VK9XSP. Polska ekspedycja VK9XSP została nominowana do głosowania na ekspedycję roku! Strona http://www.dx-world.net/  lewy górny róg.

Są też Jacek i Marcin z Tokelau ZK3. Na liście jest 27 ekspedycji. Ale głosowanie jest trudniejsze jak poprzednio.
Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie głosowania swoim znakiem i adresem mailowym z QRZ.com, a następnie dostaje się linka do głosowania.
Można głosować na 5 ekspedycji. Głosowanie trwa do końca tego roku.

Włodek SP6EQZ

Adn. Pkt.9. Ekspedycje 2014 roku (dostępne dopiero po zalogowaniu):
TX7G ¬ - ¬ MARQUESAS
3C0BYP ¬ - ¬ ANNOBON
S9TF ¬ - ¬ SAO TOME & PRINCIPE
FT4TA ¬ - ¬ TROMELIN
E30FB ¬ - ¬ ERITREA
5I0DX ¬ - ¬ ZANZIBAR, TANZANIA
A35V & A35X ¬ - ¬ TONGA
T30D ¬ - ¬ WESTERN KIRIBATI
ZK3E & ZK3Q ¬ - ¬ TOKELAU (polska ekspedycja)
ZD9XF ¬ - ¬ TRISTAN DA CUNHA
VK9MT ¬ - ¬ MELLISH REEF
XW1YC / XW7T ¬ - ¬ LAOS
VK9NT ¬ - ¬ NORFOLK ISLAND
FT5ZM ¬ - AMSTERDAM ISLAND
4S7DFG, 4S7FRG, 4S7LXG ¬ - ¬ SRI LANKA
ZL7AAA ¬ - ¬ CHATHAM ISLANDS
VK9XSP ¬ - ¬ CHRISTMAS ISLAND (polska ekspedycja)
TO7CC ¬ - ¬ REUNION
YJ0X ¬ - ¬ VANUATU
TX6G ¬ - ¬ AUSTRAL ISLANDS
VU4CB, VU4KV and VU4K ¬ - ¬ ANDAMAN & NICOBAR
4W/G3ZEM ¬ - ¬ TIMOR LESTE
P29NI / P29VCX ¬ - ¬ PAPUA NEW GUINEA
VK9DLX ¬ - ¬ LORD HOWE ISLAND /operator sp5xvy wykasował z logu wybrane QSO z SP/
UA4WHX ¬ - SOUTH AMERICAN TOUR
C21GC ¬ - ¬ NAURU
5R8M ¬ - ¬ MADAGASCAR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Komitetowi Organizacyjnemu KKRRiT, Wisławowi SP9CUZ, Armandowi SP3QFE, Zygmuntowi SP5ELA, Jurkowi SP5SSB, Henrykowi SQ9MZ, Robertowi 3Z6AET, Włodkowi SP6EQZ.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,711,280 Unikalnych wizyt