PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 1
RSS

KS-36. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 5.09.2012r.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

news: pzk_new.png
KOMUNIKAT NR 36/2012  z dnia 5.09.2012r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej najważniejsze informacje.

1.    Spotkanie w Sejmie RP. Prezydium ZG PZK informuje, że w dniach 6 i 7 września br. w Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk 627). Polski Związek Krótkofalowców na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, której Przewodniczącym jest Pan poseł Janusz Piechociński będą reprezentować Koledzy Jerzy Jakubowski SP7CBG i Andrzej Dzierzkowski SP8LBK. Swoje uwagi do projektu ustawy Prezydium ZG PZK przesłało w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych drogą elektroniczną, na adres sekretariatu Komisji Infrastruktury zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. Treść pisma w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Jerzy Jakubowski SP7CBG                                                                                  
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

2.    II Konferencja ARISS. Grupa ARISS POLSKA informuje, że na dzień 20 października br. planowana jest II Ogólnopolska Konferencja Uczestników Programu ARISS.
Konferencja odbędzie się w Pustkowie - Osiedlu koło Dębicy w gościnnych murach Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Konferencję współorganizują szkoły z Brzeźnicy i Stobiernej, które przygotowują się do łączności z ISS.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych tematyką ARISS - zarówno krótkofalowców jak i przedstawicieli szkół.
Informacje na temat zgłoszeń do udziału w konferencji, noclegów itp.
podane zostaną na stronie internetowej konferencji:
www.konferencja.krotkofalowcy.org

 Jednocześnie na prośbę obecnego koordynatora ARISS, zapraszamy do zgłaszania się chętnych środowisk celem organizacji III Konferencji w 2013 roku.

 Hubert Hajduk SQ9AOL

3.    Posiedzenie prezydium ZG PZK.  Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia prezydium ZG PZK z dnia 12 czerwca 2012 najbliższe posiedzenie prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 12 września br. od godz. 13:00, w Mariantowie k/Turku na posesji Jerzego SP3SLU. Adres to: Mariantów 45A, 62-710 (gmina) Władysławów, powiat Turek.
Przewidywany porządek obrad:
1. Finanse PZK - informacja oraz analiza wydatków na bieżący rok.
2. Podsumowanie obozu szkoleniowego PZK
3. Podsumowanie "Pucharu Europy" w HST
4. Współpraca PZK z organami władzy, rzeczywistość i perspektywy
5. Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium i członków GKR.
Jerzy SP7CBG
4.    ZAWODY O PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY 2012. W dniu 16 września br. odbędą się coroczne zawody organizowane przez OT 27. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału. Regulamin zawodów na stronie http://ot27.cb-kf.pl/news.php  .W trakcie zawodów istnieje możliwość spełnienia warunków do zdobycia DYPLOMU OT 27 - regulamin w zakładce " DYPLOM OT 27 ".

73 Krzysztof SP3FYX

5.    Zjazd SPOTC. W dniach 31.08.12 -2.09.12 w miejscowości Soczewka odbył się XXIV Zjazd Klubu Seniorów PZK "SPOTC". Zjazd był zjazdem sprawozdawczo -  wyborczym. W wyniku wyborów Zarząd SPOTC pozostał bez zamian. Pomimo małej frekwencji zjazd był bardzo udany. Więcej informacji na stronie SPOTC. Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy dalszej owocnej działalności.

6.    Komunikat RBI. W związku z poważną awaria komputera Red. Nacz. RBI od 1.09.2012 wstrzymuje się czasowo nadawanie komunikatów RBI na falach krótkich.
Również do odwalania wstrzymuje się obecnie przygotowywanie programów radiowego biuletynu ukazującego się na stronie RBI.
Wszelkie informacje nadesłane na adres redakcji RBI będą publikowane na portalu.
Jerzy Kucharski SP5BLD

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Załącznik do komunikatu

Warszawa, dnia 4 września 2012r.
L. Dz. 22/P/2012

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII Kadencja
Komisja Infrastruktury


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627)

W odpowiedzi na pismo INF-0141-2/3-12 z dnia 31 sierpnia 2012r. Polski Związek Krótkofalowców przesyła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627).

Polski Związek Krótkofalowców widzi konieczność wprowadzenia n/w zmian w Prawie telekomunikacyjnym:

1. w Art. 2 ust. 37 - po słowie „łączności,” dopisać „również z wykorzystaniem sieci Internet,”;

2. w Art. 3 w ust 3 dodaje się pkt w brzmieniu: 6) Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU);

3. w Art. 148 w ust 4 dodaje się pkt w brzmieniu: 4) sposób identyfikacji stacji;

4. w Art. 150 ust 2 pkt 1) - po słowie „radioamatorów” dopisać „(krótkofalowców), posiadających ważne pozwolenia radiowe”;

Uzasadnienie:

Ad. 1 Proponowana przez Polski Związek Krótkofalowców zmiana definicji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej dopuszczałaby bardzo popularne i szybko rozwijające się na całym świecie zestawienia przez osoby posiadające pozwolenia radiowe (licencje) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,  połączeń i tworzenie sieci z wykorzystaniem aplikacji komputerowej i sieci Internet pod nazwą ECHOLINK i D-STAR.
Proponowana zmiana (modyfikacja) różni się nieco od tej zawartej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, jednak pragniemy zauważyć, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009r. http://www.nettax.pl/dzienniki/duuel/2009/337/spis.htm w pkt. 12 dopuszcza zmianę lub doprecyzowanie niektórych definicji zawartych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, w taki sposób, aby uwzględniały one rozwój technologii i rynku oraz, aby wyeliminować niejednoznaczności zidentyfikowane podczas tworzenia i wdrażania ram regulacyjnych.
Dodać należy również, że zmiana ta jest usankcjonowaniem stanu rzeczy istniejącego od wielu lat (za milczącym przyzwoleniem UKE).
Zestawianie połączeń i tworzenie sieci z wykorzystaniem aplikacji komputerowej i sieci Internet pod nazwą ECHOLINK i D-STAR w ślad za radioamatorami z innych krajów jest realizowane od wielu lat przez polskich krótkofalowców posiadających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Polski Związek Krótkofalowców już od wielu lat czyni starania w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w tym temacie o zalegalizowanie tej technologii, pragnąc tym samym nadążyć za rozwojem nowych i coraz bardziej popularnych w innych krajach technik łączności.

Ad. 2 Proponowane przez Polski Związek Krótkofalowców uzupełnienie Art.3 Ustawy Prawo telekomunikacyjne o pkt. 6 i dopisanie kolejnej organizacji międzynarodowej jest jak najbardziej wskazane. International Amateur Radio Union (IARU) jest organizacją zrzeszającą krajowe organizacje radioamatorów (krótkofalowców). Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN) uznaje IARU za organizację pozarządową (NGO), ze względu na status doradczy w ramach innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, tj. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). ITU uznaje IARU jako organizację międzynarodową (CV/Art. 19, nr 230).
- IARU jest członkiem sektorowym w ramach Sektora Radiokomunikacji (R) oraz Sektora Rozwoju Telekomunikacji (D) ITU. IARU bierze udział w Konferencji Pełnomocników, Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych oraz Światowych Konferencjach Rozwoju Telekomunikacji.
- IARU aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych ITU-R, ich zespołów roboczych i grup zadaniowych, w pracach Grupy Doradczej ds. Radiokomunikacji (RAG), spotkaniach przygotowawczych poprzedzających Konferencję, a także w pracach 2. Grupy Badawczej ITU-D.

Ad. 3 Dopisanie punktu o sposobie identyfikacji stacji amatorskich umożliwi uregulowanie sprawy identyfikacji radiostacji amatorskich. Obecnie stosowany sposób identyfikacji stacji radioamatorskich w zależności od ich przeznaczenia został opracowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Krótkofalowców ponad 50 lat temu i w żaden sposób nie odzwierciedla obecnej sytuacji prawnej, jaka została wprowadzona i obowiązuje w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz nie uwzględnia nowych technik łączności radiowych, który zostały stworzone od tamtego czasu. Próba skodyfikowanie sposobu identyfikacji stacji amatorskich podjęta przez Prezesa UKE w drodze wydania Zarządzenia Nr 32 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej spotyka się z krytyką części środowisk krótkofalarskich. Stworzenie delegacji ustawowej do zawarcia regulacji dotyczącej sposobu identyfikacji w rozporządzeniu w sprawie pozwoleń dla służby amatorskiej, w naszym przekonaniu jest niezbędne.

Ad.4 Jest to doprecyzowanie podanego w projekcie zmiany ustawy określenia organizacji, której można powierzyć prowadzenie egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Samo słowo radioamatorów jest to bardzo ogólne i w potocznym rozumieniu określa osoby interesującej się sprawami radiowymi. Równie dobrze może to być stowarzyszenie miłośników audycji radiowych czy też kolekcjonerów sprzętu radiowego, np. starych odbiorników radiowych, czyli innych osób nie mających żadnego związku z krótkofalarstwem. Proponowana przez Polski Związek Krótkofalowców zmiana poprzez dopisanie słów „(krótkofalowców) posiadających pozwolenia radiowe” jednoznacznie określi, organizacje, którym Prezes UKE może powierzyć przeprowadzanie egzaminów.

Jednocześnie informujemy, że niektóre z w/w propozycji zmiany Prawa telekomunikacyjnego składaliśmy do UKE i do Ministerstwa Infrastruktury podczas poprzednich konsultacji społecznych (w załączeniu kopie pism) i z ubolewaniem możemy stwierdzić, że nie zrozumiałym dla nas jest fakt, że do tej pory nie zostały przyjęte. Dodać należy, że proponowane zmiany nie generują żadnych strat w budżecie państwa, a korzyści przyniosą nieocenione, głównie w uporządkowaniu regulacji prawnych dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Prezes
Polskiego Związku Krótkofalowców
/-/ Jerzy Jakubowski


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,224,674 Unikalnych wizyt