PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelację dot. urządzeń PLT
Opcje newsa
IARU R1 NEWSGrupa Robocza 1. Regionu IARU (EUROCOM WG) wystosowała interpelację parlamentarną do eurodeputowanej Parlamentu Europejskiego Birgit Sippel, która patronowała wystawie o krótkofalarstwie w Europarlamencie ok. rok temu. Pani Birgit Sippel przekazała interpelację do Komisji Europejskiej, aby uzyskać odpowiedź w formie pisemnej. Niedawno została opublikowana odpowiedź, o raczej wymijającym wydźwięku. EUROCOM zamierza kontynuować zagadnienie, w celu uzyskania bardziej precyzyjnej odpowiedzi (tłumaczenie treści obu odnośnych dokumentów poniżej - przyp. tłum.).

Zapytania parlamentarne, dnia 17 lutego 2011
E-001340/2011
Pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie
Artykuł 117
Birgit Sippel (S&D)

Temat: Odbiór krótkofalowych sygnałów radiowych w sąsiedztwie modemów PLT

Urządzenia wykorzystujące technologię telekomunikacji za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej (Power line telecommunications/PLT) są coraz częściej wprowadzane do obrotu i użytkowania na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area/EEA). Celem w tym przypadku jest wymiana danych za pośrednictwem linii energetycznych, a technologia PLT umożliwia łączenie komputerów i urządzeń elektrycznych w sieć. Jeśli zatem wymienia się dane pomiędzy urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przy dużych szybkościach transmisji, to można również sobie wyobrazić inne zastosowania tej technologii.

Coraz częściej pojawiają się skargi od użytkowników radioodbiorników wykorzystujących zakres fal krótkich (ale także od innych użytkowników tego zakresu fal), którzy nie mogą we właściwy sposób odbierać międzynarodowych stacji radiowych znajdujących się w pobliżu modemów PLT. W celu utrzymania na rzecz społeczeństwa swobodnego przepływu informacji, co stanowi jedno z europejskich praw podstawowych, należy zatem podjąć działania legislacyjne - w celu zagwarantowania swobody odbioru informacji z odnośnych źródeł również w przyszłości.

Bez radiofonii na falach krótkich nie istnieje gwarancja wolności i pluralizmu mediów, gdyż radio jest tym właśnie medium, które z największym prawdopodobieństwem jest w stanie umożliwić dostarczanie informacji bez ingerencji czynników rządowych. Internet jest bardzo pomocny jako źródło informacji, ale w każdej chwili może on zostać poddany wpływowi (niedemokratycznych) gremiów rządowych np. przez wirusy, lub nawet zostać wyłączony.

1. Jakie środki zostały podjęte w celu zapewnienia dalszej możliwości odbioru krótkofalowych sygnałów radiowych, w kontekście swobody przepływu informacji?

2. Która instytucja (jednostka organizacyjna) Unii Europejskiej ma za zadanie monitorowanie skuteczności podjętych środków?

3. Gdzie w praktyce miały miejsce czynności sprawdzające, czy sygnały radiowe na falach krótkich będą właściwie odbierane w pobliżu urządzeń PLT?

4. Jaki jest, zgodnie z klasyfikacją Komisji (Europejskiej - przyp. tłum.), zasięg generowania zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od używanych we wnętrzach budynków (domowych) urządzeń PLT?

5. Jaki jest, zgodnie z klasyfikacją Komisji, zasięg generowania zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń PLT z dostępem na dużym obszarze oraz od "inteligentnych systemów pomiarowych"?

6. Jakie badania Komisja zawarła w swojej analizie potencjalnych zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń PLT?

Adres do tekstu oryginalnego w języku angielskim:
http://www.dl9kce.de/hide/110415%20EC%20PLC%20Sippel%20Question%20EN.pdf

Adres do tekstu oryginalnego w języku niemieckim:
http://www.dl9kce.de/hide/110415%20EC%20PLC%20Sippel%20Frage%20DE.pdf

EN
E-001340/2011
Odpowiedź udzielona przez Pana Tajani
w imieniu Komisji
(12.4.2011)

Technologia PLT jest stosowana głównie jako alternatywa dla bezprzewodowych systemów dystrybucji Internetu. Nie jest ona nowa na rynku Unii Europejskiej, a jej wdrażanie rozpoczęło się w różnych krajach UE ponad 10 lat temu. Komisja i niektóre władze krajowe otrzymały skargi od miłośników radia, choć ogólnie Komisja nie może stwierdzić, że doszło do znaczącej ilości przypadków zakłóceń spowodowanych przez PLT.

Oprzyrządowanie PLT musi spełniać zasadnicze wymogi zgodności z Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (1), a tym samym nie może generować poziomu zakłóceń elektromagnetycznych, powyżej którego urządzenia radiowe i telekomunikacyjne nie mogą funkcjonować zgodnie z ich przeznaczeniem. Na szczeblu międzynarodowym brak jest zharmonizowanej normy, która pozwoliłaby zapewnić istnienie zgodności z zasadniczymi wymogami Dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej/EMC (2). W ten sposób Komisja złożyła ostatnio wniosek do CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, przyp. tłum.) o dokonanie działań normalizacyjnych na szczeblu UE w celu stworzenia odpowiednich norm zharmonizowanych. Oczekuje się, że projekt takiej normy zostanie poddany pod głosowanie w najbliższych miesiącach. W ramach tego standardu proponuje się, aby służby radiowe były odpowiednio chronione za pomocą statycznego lub dynamicznego wycinania takich częstotliwości, które mogą być poddane zakłóceniom ze strony PLT.

W ramach Komisji jednostką organizacyjną odpowiedzialną za działania w zakresie zgodności urządzeń z Dyrektywami EMC i R&TTE (3) jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG Enterprise and Industry), we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG Information Society and Media). Wdrożenie tych dyrektyw spoczywa na państwach członkowskich (Unii Europejskiej - przyp. tłum.), których organy nadzoru rynku mają zatem za zadanie monitorowanie skutków powodowanych przez PLT.

Zasięg zakłóceń pochodzących od urządzeń PLT, jeżeli takowe istnieją, jest trudny do oszacowania, jako że zakłócenia te nie pochodzą od samych urządzeń PLT, ale z przewodów (domowych lub instytucjonalnych instalacji elektrycznych), do których są podłączone. Dlatego też zakłócenia w dużej mierze zależą od instalacji, w oparciu o które działają urządzenia PLT. Dlatego konieczne jest zbadanie każdego przypadku, w którym udowodniono wspomniane zakłócenia.

Komisja nie stworzyła jakiejkolwiek klasyfikacji odnośnych urządzeń. Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi i monitoruje sytuację poprzez Grupę Współpracy Administracyjnej ds. Dyrektywy EMC (Administrative Co-operation group of the EMC Direcitve). Większość przypadków została rozwiązana przez władze krajowe lub przez operatorów telekomunikacyjnych, którzy używają przedmiotowej technologii. Zwraca się również uwagę na raport opublikowany niedawno przez niezależnego regulatora oraz organ ochrony konkurencji dla przemysłu telekomunikacyjnego w Wielkiej Brytanii (OFCOM), który analizuje prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń pochodzących z urządzeń PLT. (4)

Przypisy:

1) Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC (Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG)
2) OJ L 390, 31.12.2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, seria L)
3) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności)
4) http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/technology-research/pltreport.pdf

Adres do tekstu oryginalnego w języku angielskim:
http://www.dl9kce.de/hide/110415%20EC%20PLC%20Sippel%20Answer%20EN.pdf

Adres do tekstu oryginalnego w języku niemieckim:
http://www.dl9kce.de/hide/110415%20EC%20PLC%20Sippel%20Antwort%20DE.pdf

Źródło informacji:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=742:parliamentary-question-on-plt-now-answered-by-european-commission&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący Grupy Roboczej EUROCOM 1. Regionu IARU

Opracowanie i tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,450,994 Unikalnych wizyt