PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na zdień 31.03.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZK Komunikat sekretariatu ZG PZK na 31 marca 2010.

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!
news: Pisanka.jpgZ okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz swoim własnym składam Wam serdeczne życzenia Zdrowych, Wesołych i Obfitych Świąt oraz bardzo mokrego "lanego poniedziałku".

Życzę Wam także, aby w tym świątecznym okresie znalazł się czas na nasze wspaniałe hobby krótkofalarstwo.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
Prezes PZK

A teraz informacje
1. SP DX Contest 2010. W imieniu prezydium ZG PZK oraz SP DX Clubu zapraszam do udziału w naszych najważniejszych zawodach. Start w nich powinien być punktem honoru dla każdego krótkofalowca SP. W roku jubileuszowym 80 lat PZK oraz 85 lat IARU ma to szczególny wydźwięk, a to także z powodu akcji dyplomowej. Pamiętajmy, że zawody te mogą być dla naszych korespondentów także okazją do zdobycia cennych punktów zarówno do dyplomu jubileuszowego 80 lat PZK-85 lat IARU jak i wielu innych dyplomów wydawanych przez PZK. Do usłyszenia w zawodach.
To już w sobotę 3 kwietnia od godz. 15.00 UTC (17.00 lokalnego) Piotr SP2JMR

2. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ŁOŚ 2010
Kolejny, już czwarty rok z rzędu zapraszamy na spotykanie w plenerze w pięknej okolicy Jury Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej. Uroczysta impreza bo połączona z centralnymi obchodami 80-lecia PZK odbędzie się w dniach 29-30.05.2010 w Jaworznie k. Wielunia, początek godź.10.00.
W programie jak zwykle ciekawe prelekcje i odczyty oraz wystąpienia przedstawicieli klubów specjalistycznych. Przewidujemy niespodzianki i atrakcje również dla rodzin krótkofalowców.
Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, różne napoje i milą atmosferę a firma cateringowa przedstawi bogatą ofertę dań z grilla i kuchni polowej. Każdy posiadacz karimaty i śpiwora ma zapewniony bezpłatny nocleg w namiocie bez potrzeby rezerwacji. Informacja o bardziej wygodnych warunkach nocowania jest zamieszczona na stronach internetowych organizatorów. W czasie trwania spotkania czynna będzie stacja okolicznościowa SP80PZK.
Jak zwykle nie przewidujemy żadnych opłat ani zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.
Zespół SP7KED i SP9KDA

3. Po posiedzeniu prezydium. W dniu 30 marca br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK odbyło się kolejne 3-cie w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczyła jako gość Pani Urszula Dąbrowska księgowa PZK. Obecny był cały skład Prezydium ZG PZK. Części obrad przysłuchiwał się zaproszony przez prezesa PZK Eugeniusz Kurzeja SP9IIA znany działacz na rzecz rozwoju krótkofalarstwa i sportów obronnych, prezes klubu SP9KJM z Siemianowic Śląskich.
W czasie posiedzenia :
· Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego składającego się z Bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PZK za rok 2009.
· Prezydium podjęło uchwałą o zmianie zasad (polityki rachunkowości) i postanawia zmienić w części III pkt 10 na: Wynik finansowy ustalony w rachunku wyników jako nadwyżka między przychodami i kosztami r11;zalicza się na przychody w następnym roku obrotowym, a nadwyżkę kosztów nad przychodami zalicza się w koszty następnego roku obrotowego. Uchwałę podjęto zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 1994 r. Art. 10 ust. 2.
· Omówiono bieżącą sytuację finansową w PZK, określając ją jako dobrą.
Na lokacie znajduje się 143 tys. zł, na koncie bieżącym 40.000 zł. Co pozwala na zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z projektem budżetu na 2010 rok.

· Omówiono sprawę sprzętu pozyskiwanego  z MON, która przedstawia się następująco: PZK wystąpił do MON o 25 radiostacji R140 oraz 2 R137. Możliwość przekazania z MON dla PZK wystąpi w III i IV kw 2010 roku. Również zostanie uruchomiona współpraca z OSP, które pozyskały podobny sprzęt dla innych celów niż krótkofalarstwo.
· Po zakończeniu przyjmowania na stan przekazanego sprzętu PZK przekaże radiostacje ich użytkownikom na podstawie umów. Prezydium przeznacza pozyskany sprzęt w pierwszej kolejności dla stacji zespołu SN0HQ, a następnie dla klubów, które złożyły zapotrzebowanie.

· Prezydium dziękuje kol. Marianowi Soter SP6FIG za pomoc w inwentaryzacji sprzętu krótkofalarskiego na obiektach TP EmiTel. Co stanowi kolejny etap realizacji podpisanej w styczniu 2010 umowy pomiędzy TP EmiTel, a PZK.

· Wprowadzanie OSEC jest w trakcie realizacji i zbliża się ku końcowi. Prezydium zobowiązuje Jana SP2JLR do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia wprowadzania danych o członkach i OT, w tych OT które dotychczas tego nie zrobiły.

· Prezydium zapoznało się z sytuacją pomocy w sprawach r antenowychr1; dla członków PZK i zaakceptowało dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie.
(SP2JMR).

4. Fryderyk Chopin 1810-2010. W związku z przypadającą w tym roku 200-tną rocznicą urodzin Wielkiego Polaka i Muzyka Fryderyka Chopina pragnę przypomnieć, że są aktywne na pasmach amatorskich pod okolicznościowymi znakami stacje amatorskie 3Z0FCH i HF200FCH uruchomione przez środowisko sochaczewskich krótkofalowców. Ponieważ F. Chopin urodził się w pobliskiej Żelazowej Woli nie mogliśmy nie zauważyć i nie uczcić tej wielkiej i wspaniałej osobistości muzyki polskiej. Pomimo wszelkich trudności ze znalezieniem sponsora zdecydowaliśmy się ruszyć najpierw z jedną stacją 3Z0FCH, a ostatnio dzięki życzliwości i pomocy kolegi Zygmunta SP5AYY uruchomiliśmy drugi znak HF200FCH oraz wydawanie dyplomu. Za łączności z w/w stacjami można zdobyć Dyplom rFryderyk Chopin 1810-2010r1;. Warunkiem zdobycia w/w dyplomu jest nawiązanie łączności ze stacjami 3Z0FCH i HF200FCH na pasmach amatorskich. Stacje DX-owe oraz pracujące na CW wystarczy QSO z jedną stacją okolicznościową.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.republika.pl/sp7pad/chopin.htm

Zapraszam wszystkich krótkofalowców na pasma amatorskie do QSO i zdobycia dyplomu. Stacje będą QRV do 31 sierpnia 2010 roku.
73 Stanisław sp7mjl@wp.pl

5. Walne zebranie sprawozdawcze Podkarpackiego Oddziału PZK w Krośnie.
W dniu 21 marca br. odbyło się statutowe walne, sprawozdawcze zebranie członków Podkarpackiego Oddziału PZK w Krośnie (OT 05), po upływie połowy kadencji. Zebranie odbyło się w drugim terminie z uwagi na frekwencję nie przekraczającą 50% stanu członków; obecnych było 49 na 102 członków aktualnego stanu osobowego, tj. 48 %.
Władze PZK reprezentował kol. Witold Onaczyszyn SP9MRO, z-ca przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Podkarpackiego Oddziału.
Obrady otworzył prezes Oddziału kolega Wiesław SP8NFZ. Przed rozpoczęciem obrad zebrani, na wniosek kol. Wiesława uczcili minutą ciszy byłych kolegów krótkofalowców: Czesława SP8LNI, Ryszarda SP8NFN i Bogusława SP8TJD, którzy w okresie sprawozdawczym odeszli do Krainy Wiecznych DX-ów.
Po części organizacyjnej : przyjęciu porządku obrad, powołaniu protokolantów, wybraniu komisji mandatowej, oraz komisji uchwał i wniosków, zebraniu przewodniczył wybrany jednomyślnie kol. Krzysztof SQ8NGV.
W głównym punkcie obrad kol. Wiesław SP8NFZ r11; prezes zarządu Oddziału przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres od 1 marca 2008 r. do 20 marca 2010 r.
W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu koncentrowała się głównie na organizacyjnym umocnieniu Oddziału (przyjęto 20 nowych członków, odbyto 12 posiedzeń), zagadnieniach finansowych i oszczędnym gospodarowaniu środkami, porządkowaniu gospodarki inwentarzowej, zapewnieniu warunków lokalowych, organizacji zawodów (konkursu O Replikę Lampy I. Łukasiewicz), pracy przemienników. Kol. Wiesław przedstawił wniosek Zarządu o podwyższenie składki oddziałowej
Zagadnienia finansowe Oddziału omówił także szczegółowo kol. Marek SP8NFX r11; skarbnik.

W kolejnym punkcie obrad, kol. Wojciech SP8MI r11; przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności Komisji, która wysoko oceniła działalność organizacyjną i oszczędną gospodarkę finansową Oddziału, jak również działalność QSL Managera na okręg 8, kol. Aleksandra SP8ASP. Kol. Wojciech SP8MI w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu o podwyższenie składki oddziałowej.

Problemy przedstawione w sprawozdaniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o podwyższenie składki oddziałowej były przedmiotem ożywionej dyskusji.
W pierwszej kolejności wystąpił kol. Witold SP9MRO, który jako wybrany przez Oddział delegat przedstawił m. innymi swoją działalność we władzach PZK, podkreślił aktywną pracę Oddziału i życzliwość ZG PZK, upamiętnienie rocznicy 80-lecia PZK, aktywność w organizowanych zawodach oraz propagowanie odpisów 1% od podatków wśród członków.
Członkowie w dyskusji odnieśli się do tematów zawartych w sprawozdaniu prezesa, a ponadto m.in. mówili o konieczności konserwacji i remontów działających przemienników. Podnoszono również sprawy związane z ZG PZK i statutem, idące w kierunku zwiększenia samodzielności oddziałów, większego zainteresowania ZG sprawami oddziałów i ewentualnej pomocy w nadzwyczajnych sytuacjach, jak również dofinansowania remontu przemiennika SR8T oraz organizowanych przez Oddział imprez o charakterze krajowym. Akcentowano także szybsze rozliczanie przez ZG PZK środków pochodzących z 1 % odpisów podatkowych oraz konieczność bezpośredniego przekazywania tych środków do oddziałów posiadających osobowość prawną.
Do podniesionych w dyskusji zapytań i wniosków ustosunkowywali się i udzielali wyjaśnień kol. kol.: Witold SP9MRO r11; przedstawiciel GKR PZK, Wiesław SP8NFZ r11; prezes oraz Jan SP8OON r11;sekretarz.
Na wniosek Komisji Uchwał i wniosków Walne Zebranie Członków przyjęło uchwały w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Oddziału za okres połowy kadencji i udzieleniu
absolutorium członkom Zarządu Oddział r11; jednogłośnie,
- podwyższenia składki oddziałowej począwszy od 2010 r. r11; przy 3-ch głosach wstrzymujących się od głosowania.

Przyjęte zostały również wnioski zmierzające do dalszego umocnienia Oddziału, zwiększenia aktywności klubów oraz propagowania idei krótkofalarstwa.
Na zakończenie zebrania kol .Wiesław SP8NFZ podziękował wszystkim zebranym za aktywny udział. Szczególne słowa podziękowania przekazał także Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie za bezpłatne udostępnienie pięknego, wyposażonego odpowiednio lokalu i stworzenie przez to odpowiednich warunków do prowadzenia obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, wszyscy uczestnicy zebrania z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, wzbogaconej projekcją filmową, przedstawionej przez kol. Stanisława Strzyżewskiego SQ8X r11; członka Oddziału, z wyprawy DX-owej rRapa Nui 2009r1; pracującego pod znakiem XR0Y.(SP8OON)
SP8NFZ.

6. Kwietniowe wydanie MK QTC.
Kwiecień będzie dla krótkofalowców miesiącem szczególnym. Odbywać się tu bowiem będzie kilka ważnych imprez operatorskich, w których udział jest poniekąd honorowym obowiązkiem każdego polskiego radiooperatora. Sztandarowym wydarzeniem jest Światowy Dzień Krótkofalowca - World Amateur Radio Day (WARD), przypadający 18 bm. Tegoroczne obchody odbywają się w 85. rocznicę utworzenia IARU, międzynarodowej unii krajowych stowarzyszeń krótkofalarskich. W dziele jej utworzenia aktywny udział brali także pionierzy amatorskiego radia z Polski, którzy pięć lat później utworzyli własną organizację r11; Polski Związek Krótkofalowców. Tegoroczne obchody święta krótkofalowców całego świata odbywać się będą pod hasłem: Krótkofalarstwo - Połączenie doświadczeń radiooperatorskich z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. Od kilku już lat Reakcja MK QTC wraz z PZK jest w tym dniu organizatorem dwóch ważnych akcji. Są to krajowe zawody WARD Contest i wydanie okolicznościowego dyplomu WARD Award. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku specjalne wyróżnienie w postaci wpisu do dyplomu podstawowego przyznawane będzie za spełnienie regulaminowych warunków przy użyciu cyfrowych emisji. W tym roku centralna radiostacja PGA-C PZK będzie także pracowała ze specjalnym znakiem wywoławczym SO0WARD. Mamy kilka sygnałów o innych polskich stacjach, które w podobny sposób uczczą rocznicę powołania IARU. Wcześniej, bo w pierwszy weekend czekają nas zawody SP DX Contest. To jedne z najstarszych zawodów na świecie, i dlatego liczny w nich udział jest bardzo uzasadniony. Podobnie jak w SP DX RTTY Contest, które z roku na rok przyciągają coraz większą ilość uczestników.
Fanom zawodów krótkofalarskich przypominamy także o comiesięcznym PGA TEST, w których ostatnio bierze udział ponad 200 radiooperatorów. Zawodów krótkofalarskich w kwietniu jest więcej. Wystarczy spojrzeć w kalendarz imprez radiowych, krajowych i międzynarodowych. O tym wszystkim przeczytacie w kwietniowym MK QTC.

Spis treści MK QTC 4/2010
214 dyplomów PGA
3W6C z AS-185
50-lecie RNARS
8J6AIRA z AS-077+
Bardzo, bardzo długie fale
Certyfikaty r11; po nowemu
DCL-eQSL.cc
Dla prenumeratorów MK QTC 50% taniej
Duńczycy na 5MHz
DX Holiday
Dyplomy z MK QTC r11; nowe zasady
Echo Dnia o Michale SQ7NSN
Galeria F6AJA
GB70KM r11; Katyn Memorial
Ham Radio 2010
Holland Contest r11; wyniki
HPW-2009 r11; wyniki
Jak pracują mistrzowie
Jeśli możesz r11; pomóż
Kalendarz Zawodów HF i VHF+
Kierunek Wenus
Klub czy stowarzyszenie?
Księstwo Seborga
Ku pamięci
Lekarze bez granic
Leksykon krótkofalowca (4)
Lista SPFFs
Marcowy TEST
Muzeum QSL w Wiedniu
Nasi na Maderze
Nie bądź policjantem
Nielegalna praca w zawodach HF
Nowe pasma dla SP-HAMs
W centrum uwagi
Odwołanie SP PGA Contest
Pamiątkowy dyplom
PGA TEST III r11; wyniki
Piraci z Jemenu zalegalizowani
Płytki drukowane
Poszukiwane adresy
Pożyteczne eksperymentowanie
PPR r11; dyplomy i certyfikaty
Prezes o niezrzeszonych
Przemiennik w Kwidzynie
QRV z Grenlandii
QRV z Wietnamu
QSL via
R1ANF i R1AND
Radiostacje Grunwaldzkie
Radiowa wystawa w Nowym Sączu
RDXC 2010
Regulaminy zawodów HF i VHF+
Rocznica Purmerendu
Rozmowa przy herbatce z konfiturami
Słońce wychodzi z minimum
Słyszał Mars Express
SO0WARD
SP r11; krótkofalarski raj
SP DX Contest r11; regulamin
SP DX RTTY Contest r11; wyniki
SP QSL Kolekcja
SPFF-EE Award
SPFF-H 60 Award dla SP9NLQ
Strona wspierająca
Tylko dla wytrawnych OPs
Ukraińska Odyseja
Urodziny Fryderyka r11; akcja eterowa
VE na LF
VU4RBI u królowej
W PGA-C PZK
W rocznicę śmierci Ojca Świętego
WARD Contest r11; regulamin
Warszawskie SPFFs
We właściwych kopertach
Wyniki zawodów oświęcimskich
Z wejściem na wulkan
Zaliczył już 523 wyspy
Zjazdowa radiostacja

7. Zaproszenie do udziału w zawodach. W imieniu Klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach, zapraszam do udziału w już VI-tych Zawodach  "O Pisankę Wielkanocną" w załączeniu do komunikatu regulamin tych zawodów. 
W imieniu Klubu SP9KDU
Robert SQ9FMU

8. Komunikat o satelitarnej emisji programu KRÓTKOFALOWCY BIS. Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelitach POLSAT +, CANAL +, HOT BIRD oraz na znanych platformach cyfrowych i prawie wszystkich sieciach telewizji kablowej w Polsce.
Program KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
Najbliższe wydanie w niedzielę 4.04.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi udział krótkofalowców wrocławskich i radioamatorów w współtworzeniu telewizyjnej bazy nadawczej w 1957 roku na Dolnym Śląsku.
Wiele osób już nie żyje z naszego grona przyjaciół, ale Leszek Kowalski SP6CT znany nadawca z Wrocławia przed kamerą wraz z unikalnymi zdjęciami poświadczy nasz bezsporny udział w tej ważnej nie tylko dla Dolnego Śląska społecznej, obywatelskiej misji ludzi amatorskiej anteny, w tworzenia telewizji publicznej.
Warto w tym momencie dodać, że program K BIS jest równolegle zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji na portalu www.videoexpres.pl, pod nowym logo programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki techniczne odbioru, przyjaznej nam stacji satelitarnej EDUSAT.
Dane odbioru są zamieszczone na portalu EDUSAT http://szkola.wsseuczelnia.edu.pl/node/116
UWAGA !!!
Tam gdzie wasza telewizja kablowa jeszcze nie retransmituje TV EDUSAT (program KRÓTKOFALOWCY BIS), występujcie na piśmie do właścicieli rkablówekr1;, z prośbą by tę stację można było na waszych telewizorach oglądać. Najlepiej, gdy będą te prośby podpisane przez kilkunastu lub więcej abonamentów danej sieci.
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i można ją retransmitować za darmo i nie jest kodowana, jak większość niestety stacji, nie tylko komercyjnych.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

9. SP QSL Kolekcja
.
Gromadzone  od  kilku  lat  karty QSL polskich krótkofalowców znalazły swoje  miejsce i wkrótce będą wystawione do publicznego wglądu. Zasoby liczą  juz  ponad  5000  kart  QSL, zeskanowanych i podzielonych na 15 tematycznych  działów.  Tyle samo czeka na obróbkę. Przypominam, że do kolekcji  przyjmujemy QSL SP-HAMs, nadawców, nasłuchowców, radiostacji klubowych i okolicznościowych. W SP QSL Kolekcji są też karty polskich operatorów  stale  lub  czasowo  QRV poza granicami kraju, a także QSL DX-pedycji  z  udziałem  SP  OPs. Karty w postaci elektronicznej należy przesyłać   na adres   qtc@post.pl,   a  papierowe:  Redakcja  MK  QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko. SP QSL Kolekcja to barwna kolekcja ilustrująca historię i dzień dzisiejszy polskiego krótkofalarstwa. Zachęcamy do aktywnej pomocy w zasilaniu jej zasobów.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.

VI-te Zawody "O Pisankę Wielkanocną" 2010.

rO Pisankę Wielkanocnąr1; r11; HF
Organizator: Klub LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwiecień 2010r., od 15.00 do 17.00 UTC
(17.00 do 19.00 local).
Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji). Maksymalna moc
wyjściowa: 100 W.
Emisje: CW i SSB.
Raporty: RS(T) + nr QSO + skrót wojew. i powiatu (forma zapisu w przesyłanym dzienniku
np.: 599 001GTG lub 59 001GTG). Numeracja QSOs łączna dla CW i SSB.
Punktacja: 1QSO r11; l pkt.
Mnożnik: powiaty liczone jeden raz bez względu na emisję. Z tą samą stacją można przeprowadzić łączność na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po nawiązaniu QSO obowiązuje pozostanie QRV daną emisją przez minimum 5 minut.
Wynik końcowy: suma punktów za QSOs razy mnożnik.
Klasyfikacje:
Grupa rA-HFr1; r11; stacje indywidualne na CW i SSB,
Grupa rB-HFr1; r11; stacje indywidualne na CW,
Grupa rC-HFr1; r11; stacje indywidualne na SSB,
Grupa rD-HFr1; r11; stacje klubowe na CW i SSB,
Grupa rE-HFr1; r11; stacje QRP (maksymalna moc wyjściowa CW do 5 W, SSB do 10 W),
Grupa rF-HFr1; r11; stacje nasłuchowe (SWL) na SSB i CW.
UWAGA: Grupa klasyfikacyjna rF-HFr1; przeznaczona jest dla stacji nie posiadających licencji nadawcy.
Punktacja dla SWL: w dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksymalnie
6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. Nasłuchowców obowiązuje odebranie
obydwu znaków i raportów. Punktacja jak dla nadawców.
Uwaga: punktowany jest kompletny nasłuch, a nie oddzielnie dwie korespondujące
stacje; punkty zalicza się dla pierwszego z podanych w logu korespondentów. Ten
sam znak i ten sam nasłuch może być punktowany tylko jeden raz.
Dzienniki: format Cabrillo, w terminie 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU,
ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl
Nagrody: za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej dyplomy.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU.

rO Pisankę Wielkanocnąr1; r11; VHF
Organizator: Klub SP9KDU w Tarnowskich Górach.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwiecień 2010r., od 18.00 do 19.00 czas UTC
(20.00 do 21.00 local).
Pasmo: 145MHz. Maksymalna moc wyjściowa: 50 W.
Emisja: FM (praca simpleksowa, wyłącznie w kanałach FM). QSOs via przemienniki nie będą zaliczane.
Raporty: RS + nr QSO + WW loc (forma zapisu w przesyłanym dzienniku np.: 59 001JO90KK).
Punktacja: za każdy km odległości (QRB) od korespondenta r11; l pkt., QSO w obrębie tego samego
lokatora r11; 1 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.
Klasyfikacje:
Grupa rA-VHFr1; r11; stacje indywidualne,
Grupa rB-VHFr1; r11; stacje klubowe.
Dzienniki: w formacie Cabrillo, termin 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU,
ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; lub e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl
Nagrody: za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej dyplomy.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,431,985 Unikalnych wizyt