PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 24 marca 2010.
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat Sekretariatu ZG PZK na 24 marca 2010.
1. Zakończenie akcji dyplomowej NO MORE WAR. W dniu wczorajszym wysłane zostały ostatnie z pośród 530 dyplomów w tej największej akcji organizowanej centralnie przez PZK. Podczas akcji stacje okolicznościowe przeprowadziły łącznie ponad 61000 QSOr17;s.
Wszystkie one zostały potwierdzone okolicznościowymi kartami QSL
Pomysłodawcą akcji jest Wiesław SQ5ABG, a współtwórcami koncepcji są Tomek SP5CCC, Bogdan SP3IQ, Edward SP2AJO oraz Czesław SP2UKB.
Całe przedsięwzięcie zrealizował Czesław Mrall SP2UKB. To ogrom pracy i problemów do rozwiązania, z którymi Czesław sobie doskonale poradził. Wysyłka dyplomów odbyła się wprawdzie z prawie 3 miesięcznym opóźnieniem, ale było to także wynikiem przesuwających się terminów druku kart i samych dyplomów.
Akcja odbywała się pod Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej RP oraz była także dofinansowana z funduszy MON.
Spotkała się ona z szerokim bardzo pozytywnym odbiorem zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegółowe zestawienie ilości QSOr17;s i dyplomów opublikujemy w KP nr 5/2010.
W imieniu wszystkich zainteresowanych, a w szczególności prezydium ZG PZK Czesławowi SP2UKB składam serdeczne podziękowania za pracę koncepcyjną i trud organizacyjny podjęte w ramach akcji NO MORE WAR. (SP2JMR)

2. Walne Zebranie OT 25. W sobotę 20 marca w salce parafialnej kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny przy ul. Gdańskiej 6a w Warszawie odbyło się kolejne w ciągu ostatnich 4 miesięcy Walne Zebranie członków tego największego bo ponad 300 osobowego OT PZK.
Frekwencja jak na środowisko WOT była dość dobra, bo w zebraniu uczestniczyło 51 członków OT25. Zebranie prowadził Tomek SP5CCC z właściwą sobie kulturą i wyczuciem szybko niekiedy zmieniającej się sytuacji. Po ustaleniu porządku obrad oraz wyborze stosownych komisji głos zabrał Prezes WOT Robert Luśnia SP5XVY. Odczytał sprawozdanie z działalności WOT za okres od ostatniego walnego zebrania WOT. Uczestnicy zgromadzenia nie zapoznali się natomiast ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok, które było w trakcie przygotowania.
Następnie głos zabrał Zygmunt Szumski SP5ELA przewodniczący OKR. Po odczytaniu sprawozdania OKR przedstawiła zebranym wnioski o nieudzielenie absolutorium członkom ustępującego zarządu WOT. Wnioski były w ramach OKR przegłosowane w stosunku głosów: jednogłośnie i 3:1 za nieudzieleniem. W trakcie głosowania zebrani przyjęli sprawozdanie, a następnie udzielili absolutorium wszystkim ustępującym członkom zarządu WOT.
W kolejnym punkcie znalazły się sprawy członkowskie wśród których miały być uwzględnione wnioski o wykluczenie trzech członków WOT z PZK. Dwa z tych wniosków nie zostały faktycznie zgłoszone, a trzeci nie był poddany pod głosowanie z powodów uchybień formalnych. Decyzję tę podjął prowadzący zebranie chcąc zapobiec możliwości zaskarżenia zawierającej błędy prawne uchwały.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyborów nowego zarządu WOT oraz OKR.
Jedynym kandydatem na funkcję prezesa OT 25 okazał się Marek Ruszczak SP5UAR, któremu Walne Zebranie w głosowaniu tajnym powierzyło tę funkcję. W drugiej kolejności wybrano zarząd WOT w składzie Zenek SP5CNG, Robert SP5XVY oraz Oskar SQ5NBK.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna po kolejnych dwóch głosowaniach została wybrana w składzie SP5IXS, SQ5NHK oraz SQ5RDA. Dla informacji podam, ze pierwsze głosowanie na członków GKR zostało unieważnione z powodu uchybień formalnych.
W trakcie liczenia głosów był czas na omówienie sytuacji w PZK oraz na odpowiedzi na pytania padające z sali w kierunku prezydium ZG, na które odpowiadałem.
Na zebraniu GKR PZK była reprezentowana przez Jerzego SP3GEM, a prezydium ZG PZK przez piszącego te słowa Piotra SP2JMR - HF80JMR.
Nowemu Zarządowi WOT gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy dla dobra i rozwoju zarówno WOT jak i całego PZK. (SP2JMR)

3. Walne zebranie Dolnośląskiego OT PZK (OT01).W dniu 21 marca br. odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie w Dolnośląskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców. Zebranie odbyło się w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, na które przybyło 94 członków Oddziału tj. 33,47% jego stanu osobowego.
Obrady otworzył prezes Oddziału kolega Staszek SP6BCC. Po części organizacyjnej tj. wyborze kol. Tomka SP6T na przewodniczącego zebrania, powołaniu protokolanta, komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Staszek SP6BCC dokonał podsumowania działalności Zarządu Oddziału za okres od 19 marca 2006 roku tj. za okres od ostatniego walnego, zebrania sprawozdawczego-wyborczego Oddziału.
Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w swym wystąpieniu podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału i wnioskował o udzielenie absolutorium dla jego członków. W głosowaniu walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców udzieliło absolutorium czterem członkom ustępującego Zarządu Oddziału. Absolutorium nie uzyskał kol. Ryszard SQ6DGR
W długotrwałym procesie, wybrano prezesa Oddziału, którym został kol. Waldemar 3Z6AEF a następnie członków Zarządu Oddziału i członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarząd Oddziału wybrani zostali kol. kol. Ryszard SP6IFN, Wojciech SQ6ADN, Piotr SQ6VY i Bartosz SQ6ILS. Zarząd ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie: kol. kol. Marian SP6M, Tomasz SP6T i Grzegorz SP6CPN.
Niestety i tym razem nie był obecny kol. Hubert SP6RT, któremu Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie nadał Odznakę Honorową PZK. Odznakę odebrał upoważniony przedstawiciel.
W swoim wystąpieniu podziękowałem członkom ustępującego Zarządu z ogrom pracy jaką wykonali na rzecz Związku i Oddziału w czasie ostatnich czterech lat. Członkom nowo powołanego Zarządu pogratulowałem zaufania jakim obdarzyli ich zebrani i życzyłem sukcesów w realizowaniu obowiązków jakich się podjęli. Przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, obchody 80 r11; lecia Związku, przygotowania do posiedzenia Zarządu Głównego PZK, stan prac nad zwołaniem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury. (SP2JLR)

4. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
Na dzień 30 marca 2010 godz. 15.00 zwołuję Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
Miejsce to siedziba Sekretariatu ZG PZK ul. Modrzewiowa 25, Bydgoszcz.
Proponowany porządek obrad:
- sprawozdania za rok 2009-
- sprzęt pozyskiwany  z MON-informacja (SP2JMR),
- umowa z TP Emitel i inwentaryzacja naszego sprzętu na jej obiektach
- zawansowanie wprowadzania OSEC,
- pomoc w sprawach antenowych dla członków PZK,
- Walne Zebrania OT PZK -omówienie,
- Hamfest 2010- SP3IQ
- sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium. 
Piotr SP2JMR prezes PZK

5. Komunikat Redakcji RBI PZK na 24.03.2010 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK przekazuje poniższą wiadomość.
Od niedzieli 21.03.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania drugiej części programu radiowego z uroczystego spotkania z okazji podwójnego jubileuszu 80 lat Polskiego Związku Krótkofalowców i 85 lat Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego (IARU), które odbyło się w piątek 26 lutego.2010 r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2.
Tym razem program będzie poświęcony historii krótkofalarstwa polskiego w latach 1945-1958. Będzie to zapis dźwiękowy wystąpienia na ten temat, podczas tego uroczystego spotkania, Kolegi Tomka SP5CCC.
Ten program RBI /premiera na falach krótkich/ był wyemitowany w dniu 21.03.2010 r. o godzinie 10.30 L na QRG 7125 i 3700 kHz oraz o godzinie 22.30 L na częstotliwości 3703 kHz.
Powtórka programu RBI na falach krótkich w niedzielę 28.03.2010 r. o godzinie 10.30 i 22.30 L w okolicy częstotliwości 3700 kHz +/- QRM. O godzinie 10.30 L również dodatkowo próbna emisja w okolicy QRG 7125 kHz +/- QRM

Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę z mała mocą 50-100 W:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz lub 7095 kHz +/- QRM /emisja stała/
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.

Od kilku tygodni trwają niedzielne, przedpołudniowe próby emisji programu RBI, z małą mocą około 50 W w paśmie 7 MHz w okolicy nowej częstotliwości 7125 kHz +/- QRM lub pomiędzy 7100-7150 kHz/. Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.

Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

6. Komunikat o satelitarnej emisji programu KRÓTKOFALOWCY BIS.

Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelitach POLSAT +, CANAL + , HOT BIRD oraz na znanych platformach cyfrowych i prawie wszystkich sieciach telewizji kablowej w Polsce.
Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
Ponowne wydanie w najbliższą niedzielę 28 bm o godzinie 21.00 czasu polskiego.
W programie między innymi udział krótkofalowców wrocławskich i radioamatorów w współtworzeniu telewizyjnej bazy nadawczej w 1957 roku na Dolnym Śląsku.
Wiele osób już nie żyje, ale Leszek Kowalski SP6CT z Wrocławia przed kamerą wraz z unikalnymi zdjęciami poświadcza nasz bezsporny udział w tej ważnej nie tylko dla Dolnego Śląska społecznej, obywatelskiej misji ludzi amatorskiej anteny, w tworzenia telewizji publicznej w Polsce.
Warto w tym momencie dodać, że program K BIS jest równolegle zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji na portalu www.videoexpres.pl , pod nowym logo programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych sąsiadów, przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki techniczne odbioru, przyjaznej nam stacji satelitarnej EDUSAT.
Dane odbioru stacji EDUSAT są zamieszczone na www.videoexpres.pl
UWAGA !!!
Tam gdzie wasza telewizja kablowa jeszcze nie retransmituje TV EDUSAT (program KRÓTKOFALOWCY BIS), występujcie na piśmie do właścicieli rkablówekr1;, z prośbą by tę stację można było na waszych telewizorach w oglądać.
Najlepiej, gdy będą te prośby podpisane przez kilkunastu lub więcej abonamentów danej sieci.
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i można ją retransmitować za darmo i nie jest kodowana, jak większość stacji nie tylko komercyjnych.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

7. Harcerska radiostacja papieska - GB4MJP w rocznice śmierci Ojca Świętego.
W rocznice śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II będzie aktywna radiostacja harcerska GB4MJP (Memory of Pope John Paul). Aktywnością tej radiostacji polscy harcerze mieszkający w Londynie oddają cześć polskiemu Papieżowi. Radiostacja będzie aktywna w dniach 27.03 r11; 11.04.2010. Karty qsl potwierdzające nawiązanie łączności z GB4MJP będą wysłane w terminie późniejszym.
Radioklub oczekuje na wznowienie druku kart qsl dla radiostacji papieskiej. Łączności z tą radiostacją nie będą zaliczane do dyplomu r0;100-lat Harcerstwar1; wydawanego przez nasz radioklub w ramach akcji 100-lecia Powstania Harcerstwa.
Więcej o aktywnościach naszego radioklubu na naszej stronie: www.g0zhp.org

8. GB70KM r11; Katyn Memorial. W 70-tą rocznice zbrodni katyńskiej z Domu Harcerskiego w Londynie, będzie aktywna radiostacja harcerska GB70KM (Katyn Memorial). Radiostacja będzie aktywna w dniach 28.03 - 24.04.2010 "Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie"
Pamięci 14500 polskich jeńców, którzy zginęli w 1940 roku z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie z których 4500 zostało odkrytych w masowych grobach w Katyniu
Harcerze ZHP działającego poza granicami Kraju, w hołdzie tysięcy polskich jeńców wojennych: oficerów, policjantów, intelektualistów, urzędników państwowych zamordowanych przez NKWD.
Łączności z tą radiostacją nie będą zaliczane do dyplomu r0;100-lat Harcerstwar1; wydawanego przez nasz radioklub w ramach akcji 100-lecia Powstania Harcerstwa.
Więcej o aktywnościach radioklubu na naszej stronie: www.g0zhp.org

9. Walne zebranie OT51. Otrzymaliśmy zaproszenie na Walne Zebranie członków Staropolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, które odbędzie się 17 kwietnia 2010 roku w Nowej Słupii w ośrodku "Pod Skałką" o godzinie 10.00.
Program przewiduje:
1. Przywitanie uczestników i zaproszonych gości
2. Sprawdzenie obecności pod kątem prawomocności obrad
3. Powołanie protokolanta i komisji uchwał
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Sprawozdanie za ostatnie półrocze:
-Prezesa
-Skarbnika
-Sekretarza
-V-ce Prezesa ds. sportowych
-Komisji rewizyjnej
6. Podsumowanie Staropolskich Dni Aktywności
7. Przemienniki w Oddziale - omówienie
8. Omówienie aktualnej sytuacji w Związku przed Zjazdem Nadzwyczajnym PZK
9. Rejs OT-51 po Adriatyku - październik 2010 roku
10. Sprawy różne
11. Podjęcie uchwał
12. Zakończenie obrad
Prezes OT-51 Paweł Szmyd SP7SP.

10. Fryderyk Chopin 2010
Już w połowie zeszłego roku przemyśliwałem nad organizacją krótkofalarskich obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Popytałem tu i ówdzie i wszystko wydawało się proste. Krótkofalowcy chętni do współpracy są, okolicznościowych znaków wywoławczych możny ułożyć całe mnóstwo. Pozostała jedna najważniejsza sprawa czyli karty QSL. Porządnej jakości, logicznej treści i dla wszystkich. Właściciel drukarni, z którym omawiałem tę kwestię powiedział: nie będę zarabiał na idei. Zwrócicie koszty papieru, krótko i na temat. Szukam zatem sponsora, nasze karty QSL z informacją o Fryderyku Chopinie, dwusetnej rocznicy urodzin i międzynarodowych jej obchodach trafią wszak do hodowcy reniferów w dalekiej Jakucji, plantatora tytoniu w Wirginii, mongolskiej jurty i południowoamerykańskiej hacjendy. W najdalsze zakątki świata, wszędzie tam gdzie są krótkofalowcy.
Dotrą do ludzi, którzy nigdy o Fryderyku nie słyszeli lub mają o nim mgliste pojęcie. Któż może być bardziej kompetentny i zainteresowany takim nagłośnieniem sprawy ?
Odpowiedź nasuwała się sama. To NIFC ( Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ) powołany do krzewienia wiedzy o Chopinie, popularyzowania Jego muzyki i utrzymywany w znacznej mierze z naszych podatków.
Stosowne pismo z ramienia ZG PZK sygnowane prze prezesa poszło i po pewnym czasie otrzymaliśmy taką oto odpowiedź........ W imieniu P. Dyrektora Andrzeja Sułka serdecznie dziękuję za propozycję współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i chęć udziału Polskiego Związku Krótkofalowców w obchodach 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Niestety Instytut  nie może Państwa wesprzeć w opisanym zakresie, gdyż nie realizuje tego typu działań...............
....jak w filmach Stanisława Barei. To czym zajmuje się NIFC, jakie działania realizuje ? Działania zmierzające do zwiększenia produkcji glinianych kogutków ?
Tymczasem przeciętny Polak myśli, że Chopin to ten z pudełka czekoladek czy butelki wódki. Według badań, głębsze zainteresowanie muzyką Chopina deklaruje 3 % Polaków a zaledwie 30 % rozpoznaję ją. A NIFC pokazuje nam plecy.
Mówi się trudno i już się nie kocha. Szkoda tylko, że polski Stasio, hodowca reniferów z dalekiej Jakucji, plantator tytoniu ...itd. nigdy nie dowiedzą kim był Fryderyk Chopin i jaki wkład wniósł do polskiej i światowej kultury.
I właściwie na tym można by zakończyć tę smutną historię gdyby nie pewien myślący człowiek, który podczas dorocznego ogniska SP5 zapytał mnie czemu nic się nie dzieje , czemu nad sprawą zapadła cisza ? Po wysłuchaniu i przemyśleniu mojej odpowiedzi rzekł krótko :organizuj, ja zapewnię karty. Skoro tak powiedział a następnie swoje słowa potwierdził mailem mam pełne podstawy by Mu wierzyć. A zatem..........
KOLEŻNKI i KOLEDZY ogłaszam rnabórr1; chętnych do wzięcia udziału w krótkofalarskiej akcji F R D E R Y K C H O P I N 2010
Przewidziane jest 20 znaków specjalnych dla operatorów stacji indywidualnych i klubowych, doświadczonych i aktywnych w eterze. Praca minimum dwiema emisjami i na kilku pasmach. To podstawowy warunek. Ponad to liczę na masowy udział koleżanek i kolegów, którzy zechcą nadawać pod własnym znakiem, tyle że z numerem 200. np. SP200PB,SQ200WAA, SP200OZ itp.
Każdy zgłaszający się i przyjęty kandydat otrzyma w najkrótszym z możliwych czasie 1000 specjalnych kart QSL a w miarę rozwoju akcji i zapotrzebowania kolejną partię.
Dla stacji z przydzielonymi znakami specjalnymi planuję krótkie 3 r11; miesięczne okresy intensywnego nadawania. Sądzę, że to wystarczy bo zapał minie, ogień zgaśnie a znaki ,,osłuchają,, się. W kolejnym kwartale rozpocznie druga grupa a następnie trzecia. O to samo apeluję do kolegów nadających z numerem 200. W ten sposób zapewnimy w miarę równomierną aktywność stacji ,,chopinowskich,, do końca tego roku.
Nie byłbym sobą gdybym przy jej okazji nie pomyślał o dyplomie Będzie ale o tym następnym razem. Zapraszam zatem wszystkich chętnych. Zaznaczam, że sponsor życzy sobie by akcja miała zasięg ogólnoświatowy.
Niech sygnały Waszych stacji zabrzmią na całym świecie co najmniej tak pięknie jak brzmi muzyka Fryderyka Chopina.
73 Piotr SP5PB
zgłoszenia proszę kierować: sp5pb@interia .pl

11. SP6JLW mistrzem EME.
 
Za "432 and above EME News" podaję, że Andrzej SP6JLW uzyskał najlepszy   wynik na świecie w "Zawodach EME SSB Contest 1296 MHz"  
 http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/news.php?readmore=158 
 http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme1004.pdf 
 GRATULACJE!!!!!
Staszek SP6MLK
Do gratulacji dołącza się prezydium ZG PZK.
Andrzeju! Dziękujemy, to piękny akcent dla całej rzeszy krótkofalowców z SP.

12. Zaproszenie do udziału w maratonie. Organizator Maratonu z okazji 25 lecia powstania SPYL Clubu Jarosławski Klub krótkofalowców SP8PEF zaprasza do udziału w maratonie. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik:

M I Ę D Z Y Z A K Ł A D O W Y K L U B P O L S K I E G O Z W I Ą Z K U
K R Ó T K O F A L O W C Ó W
P R Z Y B U R M I S T R Z U M I A S T A J A R O S Ł A W I A

O R G A N I Z U J E

Maraton Krótkofalarski

O rKRÓTKOFALARSKI ZŁOTY MIKROFON r1;

z okazji Jubileuszu XXV-tej rocznicy powstania w Jarosławiu w dniu 21.VII.1985 r. Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców SP r11; YL r11; C.

R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest upamiętnienie historii powstania z inicjatywy
Klubu Jarosławskich Krótkofalowców SP 8 PEF I-go Spotkania Kobiet Krótkofalowców, które przekształciło się w I-szy Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP -YL-C w dniu 21.VII.2005 r.

2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych
z SP o mocy do 100 W r11; stacje zagraniczne mile widziane.

3. Maraton odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2010 r. w godzinach :
27. III sobota od 6,00 do 8,00 i od 14,00 do 20,00 UTC
28. III niedziela od 5,00 do 7,00 i od 13,00 do 18,00 UTC

4. Pasmo 3,5 MHz r11; emisja SSB.

5. Punktacja:
a / za nawiązanie łączności ze stacjami organizatora SP 8 PEF i SN25PYL - 20 pkt.
b / za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem uczestniczką I-go
Spotkania Kobiet Krótkofalowców w dniu 21.VII.1985 r. - 15 pkt.
c / za nawiązanie łączności z pozostałymi kobietami krótkofalowcami - 10 pkt.
d / za nawiązanie łączności ze stacją klubową z operatorem nadawcą lub
nasłuchowcem kobietą - 5 pkt.
e / za nawiązanie łączności kolegą krótkofalowcem - 1 pkt.

6. Uczestnicy Maratonu wymieniają następujące raporty:
a / stacje organizatora podają raport RS i trzy cyfrowy numer łączności np. 59-001.
b / kobiety krótkofalowcy uczestniczki I-go Spotkania Kobiet Krótkofalowców
podają raport RS i trzy cyfrowy numer łączności oraz litery SJ np. 59-001-SJ.
c / pozostałe kobiety krótkofalowcy podają raport RS i trzy cyfrowy numer łączności
oraz litery YL np. 59-001- YL
d / stacje klubowe z operatorem kobietą podają raport RS i trzy cyfrowy numer
łączności oraz znak nadawcy lub nasłuchowca operatorki np. 59-001-SP8RHG.
e / stacje indywidualne OM podają raport RS i trzy cyfrowy numer
łączności oraz litery OM np. 59-001-OM.

Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

8. Klasyfikacja :

a / radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców YL
b / radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców OM
c / radiostacje klubowe z operatorem kobietą YL
d / radiostacje klubowe z operatorem kolegą OM
e / najaktywniejsza radiostacja organizatora maratonu.

9. Nagrody :
a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach -
rKRÓTKOFALARSKI ZŁOTY MIKROFONr1;
b / za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie - DYPLOM

Fundatorami rZłotych Mikrofonów r1; są ;

- Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie
- Prezes ZG PZK
- Prezes OT PZK w Jarosławiu
- Pierwsza Prezes SP-YL-C
- Sekretarz Generalny PZK

10. Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia maratonu i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu w PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników maratonu.

11. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 5.IV.2010 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności z obliczoną punktacją, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności, raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres:

Klub Łączności SP 8 PEF 37-500 Jarosław, skr. poczt 127 lub elektronicznie E-mail: ot35@o2.pl

13 Decyzje komisji są ostateczne.

14.Komisja w składzie:

Przewodnicząca: - Zofia Guzowska SP 8 LNO
Członkinie - Anita Banaś SP 8 TCQ
- Teresa Lewko SQ 8 FEC

VY r11; 73 !

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie - Organizatorzy


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,279,808 Unikalnych wizyt