PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.12.2009
Opcje newsa
Komunikaty PZK
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 16.12.2009.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Serdeczne podziękowania kieruję do byłego już administratora portalu www.pzk.org.pl Grzegorza SP1THJ za wieloletnią, bo prawie 9 letnią współpracę, za jego ogromny wkład w kształtowanie polityki informacyjnej PZK i nieraz bardzo niewdzięczną pracę na rzecz naszej organizacji.

Od dnia 15 grudnia portal PZK www.pzk.org.pl ma nowego administratora jest nim Zygmunt SP5ELA, któremu życzę wytrwałości i zrozumienia dla korzystających z portalu PZK we wszelkich możliwych formach.


1. Dwie umowy.
W dniu wczorajszym sfinalizowane zostało podpisanie dwóch ważnych dla PZK umów.

Pierwsza z nich to „Porozumienie ramowe o współpracy w działalności sportowej i sportów łączności pomiędzy Ligą Obrony Kraju, a Polskim Związkiem Krótkofalowców”. Porozumienie to jest niezwykle istotne, zwłaszcza, że współdziałanie takie trwa od bardzo wielu lat, a w ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy wzrastającą liczbę wspólnych imprez. Porozumienie reguluje m. in. zasady udziału członków stowarzyszeń we wspólnych reprezentacjach, obieg informacji oraz zasady koordynacji przedsięwzięć sportowych. Ze strony LOK umowę podpisał płk mgr Włodzimierz Melion Dyrektor ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura Zarządu Głównego LOK, a ze strony PZK Bogdan Machowiak SP3IQ wiceprezes ds. sportowych oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

Druga umowa dotyczy organizacji Mistrzostw I regionu IARU w szybkiej telegrafii i została zawarta pomiędzy Skierniewickim Stowarzyszeniem Radioorientacji Sportowej, a PZK. Umowa ta szczegółowo określa zasady organizacji i wzajemne zależności dot. organizacji tej ważnej imprezy sportowej. Stanowi ona jeden z głównych akcentów sportowych obchodów  80. Rocznicy powstania PZK oraz jest ważnym elementem we współpracy pomiędzy LOK i PZK. Mistrzostwa te odbędą się w Skierniewicach w dniach 5-9 października 2010. SSRS jest w tym przypadku wykonawcą realizującym nieodpłatnie większość zadań na zlecenie PZK w ramach opłat tzw. startowych oraz dotacji.
Ze strony SSRS umowę podpisał Alfred Cwenar SP7HOR prezes stowarzyszenia oraz Jan Kulhawik sekretarz SSRS. Ze strony PZK jak wyżej Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR.


2. Logo PZK.
W dniu 03.12.09 Urząd Patentowy RP nadał numer Z-363698 dla Logo PZK jako znaku towarowego oraz nr Wp-15743 dla „Medalu im. Braci Odyńców, za zasługi dla krótkofalarstwa polskiego”. Od tego czasu obydwa znaki są chronione z mocy prawa.


3. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 10.12.09.
Zgodnie z zapowiedzią w siedzibie sekretariatu ZG PZK odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK.
Obecni:  cały skład prezydium oraz Robert Luśnia SP5XVY członek ZG PZK.
Poniżej przedstawiam uchwały prezydium oraz zagadnienia, którymi się zajmowaliśmy:

- ZOH PZK- uchwała prezydium: Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu w „Krótkofalowcu Polskim” nr 2/2010 zamiaru nadania ZOH Kol. –
       a)Andrzejowi Koba SP8BWR oraz Kol. Henrykowi Żurańskiemu SP8DHJ na wniosek zarządu OT20.
     b)Januszowi Banasiowi SP9LAS – na wniosek zarządu OT 28     

- Sprawa ARDF managera PZK - Prezydium występuje z wnioskiem do Klubu Radiolokacji Sportowej o wyznaczenie kandydata na funkcję ARDF Managera PZK. Dotychczasowy ARDF Manager Krzysztof SP5HS z dniem 31 grudnia 2009 złożył rezygnację z pełnionych funkcji, co uczynił w piśmie 37/10/09. Jednocześnie Prezydium wyraża podziękowania Krzysztofowi Słomczyńskiemu
SP5HS za Jego wybitną działalność na rzecz rozwoju ARDF w SP i na świecie, a
    także za Jego nieoceniony wkład w rozwój polskiego krótkofalarstwa.     

- QSL manager SP5. Prezydium ZG PZK przyjmuje rezygnację Sylwestra Pielaszka SP5XOL z funkcji QSL Managera SP5 i powołuje na tę funkcję Kol Ewę Michałowską SP5HEN. Jednocześnie prezydium dziękuje Kol. Sylwestrowi SP5XOL za prawie 10 lat pełnienia tej odpowiedzialnej i wymagającej znacznego zaangażowania funkcji. Kol. Sylwester pracował jako okręgowy QSL manager wzorowo ku zadowoleniu zarówno krótkofalowców SP5 jak i CB QSL.

- Spotkanie QSL managerów. Prezydium postanawia zorganizować spotkanie szkoleniowo - dyskusyjne okręgowych QSL managerów : maj – czerwiec 2010. Spotkanie zorganizuje Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK.

- QTC. Prezydium postanawia zaprenumerować MK QTC dla 9 okręgowych QSL managerów PZK.

- Dyplomy. Prezydium akceptuje wydawanie przez PZK dwóch nowych dyplomów: „Poland on long Wave Award” oraz „ Miasta Polskie”, jednakże pod warunkiem zaliczania łączności z wszystkimi miastami w SP. Propozycję wydawania tych dyplomów przedstawił Award Manager PZK Andrzej Buras  SQ7B.

- ŁOŚ 2010 – centralne obchody 80 lat PZK- Prezydium akceptuje program centralnego spotkania  ŁOŚ 2010 z uzupełnieniami o prelekcję historyczną ok. 30 min., wystąpienie prezesa PZK, ewentualne OH i ZOH PZK oraz inne wyróżnienia. Zostaną wystosowane zaproszenia do: P. Anny Streżyńskiej  -Patrona Honorowego Jubileuszu, pozostałych członków Komitetu Honorowego obchodów3 wojewodów, 3 marszałków województw, 3 starostów powiatowych granicznych powiatów,  trzech delegatur UKE, Wójta gminy Rudniki.

- ARISS. Prezydium przeanalizowało materiał  Krystiana Górskiego SQ2KL - Koordynatora ARISS PZK. Prezydium akceptuje program przedstawiony przez koordynatora ARISS SP i zabezpieczy na ten cel kwotę 4500 zł z w ramach budżetu PZK na 2010. Prezydium uważa także za słuszną koncepcję łączenia radioastronomii z krótkofalarstwem. Jest to dobry sposób na zainteresowanie naszym hobby młodzieży.

-Sport.
W sprawach sportowych Prezydium zapoznało się z problematyką tworzenia  kalendarza zawodów na rok 2010, którą omówił Bogdan SP3IQ. Prezydium podjęło uchwałę o zmianie terminu zgłaszania regulaminów zawodów na do 15 listopada roku poprzedzającego. Ponadto Prezydium zapoznało się z zawansowaniem przygotowań do organizacji Mistrzostw I Regionu IARU w HST, które odbędą się w dniach 5-9 października 2010 r. Bezpośrednim organizatorem będzie Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej. Jest także uzgodniony komitet organizacyjny Mistrzostw. Uzgodnienia zostały poczynione podczas Posiedzenia Komisji Łączności przy ZG LOK w dniu 27 listopada 2009 r. w Warszawie. Impreza stanowi jeden z głównych akcentów sportowych obchodów Jubileuszu 80 lat PZK i jest organizowana przy współpracy z LOK.

- Finanse. Prowizorium budżetowe na 2010 rok. Sprawy finansowe referował  Sławek SP2JMB - skarbnik PZK. Propozycja wersji ostatecznej prowizorium, uwzględniającej wszystkie znane pozycje wydatków na rok 2010 zostanie opracowana i przesłana członkom Prezydium w 1 dekadzie stycznia 2010 r.
OPP od 2005 oddziały terenowe  wykorzystują średnio ok. 30%. Do końca 2009 zostało  wykorzystane ok.40%. Prezydium zwraca się do OT o przedstawienie propozycji wykorzystania przysługujących im  środków.
Na dzień 10 grudnia 2009 PZK posiada na lokacie kwotę 68 tys. zł oraz 18 tys. zł na koncie bieżącym. Prezydium oceniło sytuację finansową PZK jako zadowalającą.

- NKZD – proponowany termin to 27 lutego 2010. Uchwała zostanie zaproponowana ZG w formie jak na Posiedzenie ZG 10.10.09. Głosowanie odbędzie się zgodnie z regulaminem głosowania elektronicznego. Głosowanie  przeprowadzi  Tadeusz SP9HQJ.

- Sprawy różne:  OT 37 – Prezydium zwróci się formalnie do Zarządu OT 37 o wyjaśnienie kwestii zbierania składek tzw. klubowych oraz o informacje o sprzęcie pozyskanym od Sił Zbrojnych RP. Do  OT01- zostanie wystosowane  polecenie zwrócenia składek pobranych od klubów krótkofalarskich tym klubom.

- Medal. Prezydium postanowiło uhonorować „Medalem im. braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa” (nr 2)  Kol. Henryka Pachę SP6ARR twórcę, redaktora i producenta programu „Krótkofalowcy Bis”. Kol. Henryk nadaje od roku 2001 program Krótkofalowcy BIS. Wówczas był to pierwszy w SP program telewizji internetowej, który ze względu na swą specyfikę dociera do znacznej liczby odbiorców na całym świecie. Kol. Henryk przed rokiem 1990 był redaktorem programu „Krótkofalowcy” nadawanego w TVP.
(SP2JMR)


4. Walne zebranie Żuławskiego OT PZK (OT16)
Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Krótkofalowców, Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Technicznych w Malborku, ul. Narutowicza 14
Termin: 10 stycznia 2010 roku, godzina 11.00 ( drugi termin godzina 11.15 ).
Prezes Żuławskiego OT PZK
Wenancjusz Rolka SP2WN


5. Walne zebranie OT 14.
Zgodnie z zapowiedzią w Szczecińskim klubie garnizonowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Zachodniopomorskiego OT PZK. W porządku obrad znalazły się sprawozdania Zarządu OT oraz OKR OT 14. Sprawozdanie prezesa było wyjątkowo obszerne. Janusz SP1TMN niczego nie przemilczał ani też nikogo  nie pominął. Oddział tak jak zresztą całe PZK znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i ma palny tzw. inwestycyjne dotyczące zakupów i instalowania radiolatarni i przemienników. Uruchamianie nowych przemienników w tym cyfrowych, radiolatarni i bramek APRS jest specjalnością Andrzeja SP1WSR wiceprezesa ds. technicznych OT 14.
Oddział rozwija się bardzo dynamicznie zrzesza 187 członków oraz obsługuje 22 kluby krótkofalarskie przy czym właśnie powstają kolejne. Wszystkie  Kluby  otrzymały  na zebraniu CD z programami krótkofalarskimi, obowiązującym  Statutem  PZK i  Regulaminami  oraz Arkuszem Dionizego.
 To dobrze świadczy o kondycji OT i prężności organizacyjnej jego zarządu. Podczas zebrania miałem okazję wręczyć Ewie SP1LOS grawerton z podziękowaniem za 4 letnią pracę w prezydium ZG PZK w kadencji 2004-2008. Ewa była pierwszą w historii PZK kobietą działającą na tym szczeblu.
Środowisko Zachodniopomorskiego OT jest bardzo dobrze zintegrowane do czego przyczyniają się liczne organizowane tamże spotkania i aktywności np. z latarni morskich oraz coroczne zawody z okazji dni morza.
Najlepiej o integracji świadczy 42 % frekwencja na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Na sali obrad znajdowało się 74 członków OT 14 i to pomimo iż niektórzy by przyjechać pokonali ponad 100 km. To dobrze rokuje na przyszłość.
Miałem okazję odpowiadać na liczne pytania koleżanek i kolegów oraz opowiedzieć o teraźniejszości i przyszłości PZK, ze szczególnym uwzględnieniem zbliżających się obchodów 80. lecia PZK i 85- lecia IARU.


6. Walne zebranie Praskiego OT PZK.
W dniu 12 grudnia br. odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze, zebranie w Praskim Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców. Zebranie odbyło się w Ośrodku DGW w Warszawie, na które przybyło 47 członków Oddziału tj. 24,7% jego stanu.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Wiesiek SQ5ABG. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Wiesiek SQ5ABG  dokonał podsumowania działalności Oddziału za okres ostatnich dwóch lat tj. za okres od ostatniego walnego, zebrania sprawozdawczego Oddziału. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania pozostałych członków ustępującego Zarządu Oddziału.
Członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w swym wystąpieniu podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału i wnioskował o udzielenie absolutorium dla jego członków. W głosowaniu walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców udzieliło absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału.
W długotrwałym procesie, wybrano członków Zarządu  Oddziału i członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie:
•    kol. Maciek SQ5NAE – prezes,
•    kol. Piotr SP5DUZ – skarbnik,
•    kol. Karolina SQ5LTZ -  sekretarz,
•    kol. Mariusz SQ5M – wiceprezes ds. org.,
•    kol. Tomasz SP5MXF – wiceprezes ds. tech.,
•    kol. Marek SP5LS – członek zarządu ds. zawodów i współzawodnictwa,
•    kol. Łukasz SP9LDU – członek zarządu.

Natomiast Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie:
•    kol. Tomasz SQ2LID – przewodniczący,
•    kol. Marek SQ5GLB – członek,
•    kol. Grzegorz SP5LMT – członek.

QSL Managerowie pozostali bez zmian - Grażyna Sankiewicz SQ5MOV i Edward Sankiewicz SQ5LTH

Walne Zebranie ustanowiło również funkcję Honorowego Prezesa POT PZK. Został nim dotychczasowy Prezes POT PZK Wiesław Paszta SQ5ABG.

Korespondencję mailową nowy zarząd POT prosi by kierować na adres potpzk@potpzk.org.pl , adres strony internetowej www.potpzk.org.pl.
Podczas Walnego Zebrania Podjęto uchwałę o wysokości składki Oddziałowej na 2010 rok.

W swoim wystąpieniu przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, stan prac nad projektem statutu Związku, przygotowania do obchodów w przyszłym roku  80 – lecia Związku, stan środków, sposób ich podziału oraz zasady wykorzystania,  przekazanych na rzecz Związku jako Organizacji Pożytku Publicznego, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury. Omówiłem zagadnienia, które były tematem ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZK i podjęte na tym posiedzeniu uchwały.
Bezpośrednio po zebraniu rozpoczęło się spotkanie opłatkowe członków Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Na spotkanie przybyli przyjaciele i sympatycy Oddziału oraz członkowie Oddziału tradycyjnie z rodzinami.
Spotkanie oficjalnie rozpoczął prezes Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców kol. Maciek SQ5NAE. Przywitał gości i członków Oddziału, złożył wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne. W krótkich słowach podsumował kolejny (bogaty w wydarzenia) rok działalności członków Oddziału i nakreślił zamierzenia na nadchodzący 2010 rok i lata następne. Zdrowych, spokojnych spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2010 Roku życzyli goście. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.
Dalsza część spotkania odbywała się przy suto zastawionych stołach. Napoje gorące serwowali najmłodsi członkowie Oddziału (nasłuchowcy) znakomicie się z tego zadania wywiązując.
(SP2JLR)

P.S.
Gratulujemy nowym władzom i dziękujemy za podjęcie się trudu kierowania jednym z większych OT PZK. Życzymy dalszych sukcesów w promowaniu i uprawianiu krótkofalarstwa, a także w sprawach organizacyjnych.
Dziękujemy poprzednim władzom Praskiego OT PZK za aktywność i bardzo skuteczne promowanie krótkofalarstwa. Szczególne podziękowania należą się Wiesławowi SQ5ABG założycielowi najpierw Południowo – Praskiego, przemianowanego na Praski OT PZK, o którym można powiedzieć, że drugim jego życiem jest nasze wspaniałe hobby. (prezydium ZG PZK)


7. Kłamstwa o nas czyli o PZK.
 Na stronie grupy osób posiadających pozwolenia radiowe
http://www.ssr.org.pl/articles.php?article_id=1 cytaty o nas tj. o PZK
http://www.ssr.org.pl/news.php?readmore=71   jest to strona stowarzyszenia zwykłego, którego mottem przewodnim jest: po pierwsze przyjaźni otoczeniu, pomocni innym ... ukazała
się ostatnio sensacyjna wiadomość :
Jak informują źródła zbliżone do Polskiego Związku Krótkofalowców od dłuższego czasu w PZK trwa kontrola skarbowa. Inspektorzy Skarbowi zainteresowali się nieprawidłowościami związanymi z rozliczeniami finansowymi PZK i działaniami rażącego naruszenia statusu OPP przez władze PZK. Działanie to jest bez precedensu biorąc pod uwagę fakt, że od dłuższego czasu wszelkie sprawozdania finansowe PZK są przyjmowane przez Zarząd Główny.

Informacja ta jest  nieprawdziwa, pomimo iż, przywykłem już do licznych przejawów wrogości, informuję o zaistniałym fakcie ponieważ nie mogę pozostać bezczynny wobec kłamstw i oszczerstw rzucanych na dobrze funkcjonującą organizację jaką jest PZK.
Kontrola nawet gdyby była nie jest niczym nadzwyczajnym. PZK było już w tym roku kontrolowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jego księgowość audytowana przez specjalistyczną firmę. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień. (sp2jmr)


8.Viadrina !!!
Poniższą informację przekazuję dla wszystkich zainteresowanych, z zapytaniem o chęć włączenia się z naszymi polskimi akcentami do tej imprezy. W spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą bierzemy jako PZK udział oficjalnie lub półoficjalnie od co najmniej 6 lat. Można zmienić formę i zakres naszego tam uczestnictwa. Poniżej list, który otrzymałem od Zbyszka SP3NYF po sobotnim Walnym Zebraniu Zachodnio-Pomorskiego OT PZK:

„Byłem tam jesienią ubiegłego i tego roku.
Za każdym razem Peter Zenker DL2FI z którym rozmawiałem i teraz i rok temu, i który jest jednym z głównych organizatorów, pokazywał mi swoje wizje zrobienia z tej imprezy dużego spotkania. Miejsce jest rzeczywiście dobre, bo blisko Berlina, przy samej granicy z Polską, a i do Czech nie jest daleko, jeżeli wybrać się autostradą. Liczy też w przyszłości na Belgię, Holandię, Danię i Skandynawów. Jest żywo zainteresowany współpracą. Chciałby, żeby Polacy pomogli zrobić polską wersję strony www.ham-radio-viadrina.org . Liczy nie tylko na nasze wizyty na tamtejszej, bogatej giełdzie, ale też na nasze prelekcje. Bez problemu możemy robić odczyty i prezentacje po polsku. jest pełne zaplecze. Wiem, że mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia na naszym podwórku, ale tak będzie zawsze. Natomiast jest szansa wyjścia w Europe z jeszcze jednym rodzajem działalności/współpracy.
Pomyślałem sobie, że OT 14 jest w tym momencie w luksusowej sytuacji.
Pisałem do Janusza SP1TMN, który robi kawał dobrej roboty, co widać. W sumie jedyna sprawa która może być trudna, to znalezienie ludzi. Niby o znajomość języka nie jest trudno, ale o czas - niełatwo. Można by przetłumaczyć stronę, zrobić ze dwie prezentacje, może by się znalazł ktoś, kto będzie je na bieżąco tłumaczył.  Postawić stoisko PZK lub OT 14 z materiałami w więcej niż jednym języku. I na początek byłoby nieźle. Pojawiają się też stoiska polskich krótkofalowców na Viadrinie.
Współpraca PZK z sąsiadami z południa i ze wschodu jest nawiązana i powoli się rozwija. Na zachodzie jakoś nie idzie. A tu przecież perspektywy są lepsze.
I na koniec trochę informacji. otóż sama idea jest opisana tu:
http://www.ham-radio-viadrina.org/Organisator.html
Jak widać, nie organizuje tego DARC, tylko dwóch ludzi: DL2FI i DL7NIK.
Przygotowania do Viadriny 2010 rozpoczynają po Nowym Roku..
Póki co - najlepszego! Zbyszek SP3NYF”


9. Głosujmy na naszych.
Wśród nominowanych do najlepszej DXpedycji minionego roku znalazły się stacje polskich OPs:
    * 3D2KJ/3D2MJ     (sp5eaq, sp5drh)
    * TX5SPA/TX5SPM   (m.in. sp3doi, sp3cyy i sp9pt)
    * XR0Y            (m.in. sp7hov, sq8x)
Bezpośredni link do strony głosowań:
http://dx-hamspirit.com/dxpedition-of-the-yearc-2009
SP2FAP
 

10. Skrócony spis treści ŚR1/2010
 AKTUALNOŚCI:  Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców,  Zawody
 ANTENY: Anteny dookólne – przegląd właściwości
 TEST:  FLEX-3000,  Kolejna wersja Johnny'ego,
 SDR kontra Orion
 PREZENTACJA:  Ręczny radiotelefon CB w samochodzie,
 Amatorskie analizatory radiowe (1)
 ŚWIAT KF/UKF:  Z życia klubów i oddziałów PZK
 ŁĄCZNOŚC:  Amatorska telewizja w pasmach mikrofalowych
 RA¬DIO RETRO: Polskie Radio Kolekcjonerskie
 WYWIAD:  20 lat firmy President Electronics Poland
 HOBBY: Traper 2010
 DYPLOMY: Dyplomy krajowe
 DIGEST:  Różnorodne technologie radiowe
 FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
 Lista obecności: Anteny CB
 RYNEK i GIEłDA
 DODATEK: Kalendarz zawodów 2010
 Spis treści ŚR 2009
 

11. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2010
OPP – podziękowania
Jubileuszowo i przyszłościowo
QSL- czyli coś o CB QSL (SP2IU)
Aktualności
Award Manager informuje
Ernst Krenkel RAEM (SP5HS)
Walne zebrania OT 25 i OT13


12. NKP 2009 Contest.
W zawodach NKP Contest rozegranych 6 grudnia br. sklasyfikowano 226 stacji, które przeprowadziły 11264 bezbłędnych QSO. Wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty Udziału. Za pierwsze miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznano dyplomy. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymali:
Puchar Prezesa PZK    
Grupa MO-MIX         SP7KDJ
Grupa MO-CW         SP7KWW  
Grupa MO-SSB         SP9KTL
Grupa Grupa SO-MIX     SQ9E     
Grupa SO-QRP-MIX         SQ2DYF
Grupa SO-CW         SP2QG    
Puchar Redaktora Naczelnego
Grupa SO-SSB         SP9HZW
Grupa SO-QRP-SSB        SP8TJK     
Nagroda rzeczowa SP5KP
Grupa SO-QRP-CW         SP2DNI
Oficjalne wyniki, w tym szczegółowe rozliczenie każdego zawodnika, znajdują się na portalu PGA. Będą też opublikowane w styczniowym MK QTC.


3Z84NKP. Dla upamiętnienia 84. rocznicy przeprowadzenia pierwszej potwierdzonej łączności radiowej polskiego krótkofalowca (TPAX) z holenderskim nadawcą N-PM, Ogólnopolski Klub PGA-C PZK uruchomił w grudniu okolicznościową radiostację o znaku wywoławczym 3Z84NKP. Stacja była QRV w dniach od 1 do 20 grudnia 2009 r. Jej operatorzy (SP6JIR, SQ9ITA, SP2FAP, SP2JFB) przeprowadzili 2348 QSOs. QSL via eQSL.cc.


13. PGA 2009 Test.
12 grudnia zakończyła się roczna edycja comiesięcznych zawodów PGA TEST. W dwunastu turach uczestnicy przeprowadzili łącznie poprawnych 100.809 QSOs. W każdej miesięcznej turze startowało zawsze ok. 150 zawodników. Oficjalne wyniki, w tym szczegółowe rozliczenie każdego zawodnika,  znajdują się na portalu PGA - http://www.pga.pzk.pl   Będą też opublikowane w styczniowym MK QTC. Na uwagę zasługuje też analiza Klasyfikacji Generalnej.


14. PGA 2010 Test.
Od nowego roku zawody PGA Test rozgrywane będą przy nieco zmienionym regulaminie. Najważniejszą zmianą jest praca bez konieczności łamania swoich znaków wywoławczych w przypadkach pracy terenowej. Przyjęte rozwiązanie wprowadza jednoznaczne dla wszystkich liczenie punktów w Klasyfikacji Generalnej. Nowy regulamin dostępny będzie w styczniowym wydaniu MK QTC oraz na portalu PGA.    


15. Książka o ludziach z pasją. *
Olsztyński nadawca, Ryszard SP4BBU jest autorem książki „Krótkofalarstwo - moja pasja”. To praca niezwykła, bo oparta na wspomnieniach SP HAMs. Zachęcamy do lektury. Jest dostępna wyłącznie w postaci elektronicznej pod adresem: http://www.sp4bbu.pl    
Wkrótce – jak zapowiada autor – ukaże się poszerzona wersja tej unikalnej pracy. Każdy jeszcze może wnieść do niej swoje wspomnienia przesyłając materiały w terminie do końca stycznia 2010 r. na adres sp4bbu@wp.pl   (sp2fap)
Oto jedna z opinii (autorstwa Eugeniusza, SP4OZ) na temat tej książki:   
Zupełnie przypadkiem, rozmawiając z Wojtkiem SP2JK, dowiedziałem się, że Kol. Ryszard SP4BBU z Olsztyna zebrał, opracował i przygotował do druku wspomnienia (zwierzenie) krótkofalowców. Część z nich ma już niestety dopisek (SK), nie o to jednak chodzi. Przeczytałem tą książkę jednym tchem, ponieważ jest ona dostępna na stronie Ryszarda / www.sp4bbu.pl /.
Po otwarciu tej strony są cztery zakładki a ostatnia ma nazwę „Krótkofalarstwo moją pasją”. Po kliknięciu na tą zakładkę otworzy się strona z książką na środku. Wystarczy kliknąć na tą książkę aby się ona otworzyła i pozostaje tylko czytanie. W wersji drukowanej JESZCZE jej nie ma. Ja przeczytałem ją dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem nie mogłem później skojarzyć co i gdzie. Za duży natłok emocji. Uważam, że jest to praca, bardzo innowacyjna jeśli chodzi o samo założenie, jaką wykonał Ryszard. Bardzo często „łażę” po stronach dotyczących krótkofalarstwa i samych krótkofalowców, ale książki w takiej formy nie spotkałem nigdzie. Nie chodzi mi tu jednak przechwałki, ale o zwykłą informację, że takie coś istnieje. Polecam więc książkę wszystkim, których interesują dzieje krótkofalarstwa. Ponieważ w planach jest drugi tom wspomnień Kolegów krótkofalowców, więc zainteresowani, którzy mają coś ciekawego do upamiętnienia, niech nawiążą kontakt z Ryszardem.


16. Chiński satelita.
Chiny mają swego satelitę amatorskiego. Jest to wystrzelony 15 grudnia br. CAS-1 / XW-1. Waży 50 kg i orbituje na wysokości 1200 km. Ziemię obiega w ciągu 109 minut. Jego najważniejsze parametry: Mode V/U (J) FM Voice Repeater: Uplink: 145.8250 MHz FM, ; Downlink: 435.6750 MHz FM. Mode V/U (J) Linear Transponder: Uplink:145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW;  Downlink:435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW. Mode V/U (J) PacSat BBS: Uplink: 145.8250 MHz AFSK 1200 BPS, Downlink: 435.6750 MHz AFSK 1200 BPS. Mode Beacon: Downlink: 435.7900 MHz CW. Dane telemetrii można sobie (w formacie PDF) pobrać ze strony:   http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/documents/


17. NKP 2009 Award.
Pamiątkowy dyplom NKP 2009 Award wydawany jest dla upamiętnienie nawiązania w dniu 6 grudnia 1925 r. pierwszej potwierdzonej łączności radiowej polskiego krótkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX z holenderskim nadawcą Ten Kate, N-PM. Wydawcą dyplomu jest Redakcja MK QTC przy współpracy z PZK. Szczegóły regulaminowe w bieżącym wydaniu QTC oraz na portalu PGA.


18. Dyplomy.
W ramach programu dyplomowego PGA wydano 579 Certyfikatów przyznawanych za pracę krótkofalarską z gminnych wypraw terenowych (GWT). Przyznano także 161 dyplomów wyczynowych.


19. SPFF-H Award.
W SPFF Awards to program dyplomowy funkcjonujący w ramach międzynarodowego programu i fundacji WFF. W SP dyplomy przyznawane są za QSO z co najmniej 3 obiektami SPFF. Łącznie wydano 107 takich dyplomów – głównie za pośrednictwem nowoczesnego systemu WFF LogSearch autorstwa EW4DX.


20. Ranking WFF.
Liderem tabeli rankingowej w SP w programie dyplomowym WFF jest Czesław, SP2AOB mający na swoim koncie 203 różne WFF. Na drugimi miejscu jest SP4NKU (162 WFF), a na trzecim SP5X (148 WFF). Stacji SP w tabeli jest więcej, i wszystkie niemal mają spełnione warunki do wielu dyplomów wydawanych przez WFF, w tym także SPFF Hunter Award.


21. eQTC Express.
eQTC Express to dodatkowy serwis informacyjny wysyłany do wszystkich prenumeratorów MK QTC. Zawiera pilne wiadomości operatorskie przydatne każdemu czynnemu w eterze krótkofalowcowi. eQTC Expres rozsyłany jest bezpłatnie.


22. Uwaga na IRC.
Warto pamiętać, że stare wzory IRC są ważne jeszcze do końca br. Można się ich „pozbyć” przy wysyłce kart QSL poza SP, opłacając przesyłki na poczcie lub zamieniając je na znaczki pocztowe. To jedyny sposób, bo opłacanie nimi np. dyplomów nie wchodzi już w grę.  
Od nowego roku obowiązują już nowe wzory IRC – patrz http://www.pga.pzk.pl/index.php?go=news&id=1242  


23. 109-letni nadawca.
Najstarszy krótkofalowiec świata  ma 109 lat i nadal pracuje w eterze, na SSB na 15m. Nadawców mających ponad 100 lat jest na świecie więcej. Należą nawet do specjalnego klubu Old Old Old Timer Club (OOOTC). Czy znane są podobne przypadki w SP? Info pse na adres: qtc@post.pl Szczegóły dot. członków OOOTC podane będą w najbliższym MK QTC.  


24. Ale plama.
W poniedziałek, 14 grudnia br. o godzinie 01.20 UTC pojawiła się szybko rosnąca grupa plam na Słońcu nazwana nr 1035. Efekty wyrzutów solar flare będą odczuwalne już 18 grudnia czyli już w piątek. Warto będzie posłuchać wtedy pasm radiowych. W tej chwili plamy szybko „rosną” i są już siedem razy większe od Ziemi. Specjaliści prognozują, że to dobry początek kolejnego cyklu Słonecznego. Na portalu PGA jest zamieszczona fotografia plam, które mogą zmienić losy propagacji jonosferycznej.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

* Poniżej uzupełnienie do komunikatu.
Książka SP4BBU jest do nabycia w formie książkowej.
Szczegółowe informacje na stronie www.sp6.otwarte24.pl
oraz e-mail mezcom@op.pl
Książka kosztuje 14 zł.+ koszt wysyłki 6 zł.= 20 zł
Książka została wydrukowana przez SP7DDD.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,433,371 Unikalnych wizyt