PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 14.03.2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 14 marca 2007

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu.

A oto informacje.

1. PZK OPP.
Jesteśmy w okresie rozliczeniowym za rok 2006. Przypominam, że PZK jest organizacją pożytku publicznego i z tej racji może być beneficjentem 1% kwoty od podatku. Środki te pozwalają realizować wiele ważnych przedsięwzięć. 80 % tych środków jest do dyspozycji OT PZK, którym darczyńcy dedykują swoje wpłaty. Z pozostałych w dyspozycji ZG PZK 20% w ostatnich dwóch latach PZK wsparło szkolenie naszych następców podczas obozów szkoleniowych w sportach obronnych. Tak będzie i w tym roku. Niektóre OT prowadzą ewidencję wpłat, rekordzista w chwili obecnej ma już ponad 1000 zł i to dedykowane tylko jednemu klubowi.

2. Zaproszenie z PZRS.
Od Prezesa PZRS Pana Zdzisława Strzemiecznego otrzymałem zaproszenie do udziału w Zjeździe Delegatów PZRS, które odbędzie się w dniu 31 marca w Warszawie. Za zaproszenie dziękuję i postaram się uczestniczyć.

3. Uroczystość w ZG LOK.
W piątek 16 marca z ZG LOK na ul. Chocimskiej 14 w Warszawie odbędzie się uroczystość podsumowania SPK 2006. Po raz pierwszy klub PZK zajął podwójne pierwsze miejsce czyli jest Mistrzem Polski w kat KF oraz UKF. Ten klub to SP2PIK. W uroczystości weźmie udział przedstawicielstwo operatorów SP2PIK w osobach Kazika SP2FAX oraz Leszka SP2WKB. Na zaproszenie Prezesa LOK Pana Grzegorza Jarząbka będę tam reprezentował PZK. Mój udział jest wyrazem uznania dla wysiłku operatorskiego zespołu SP2PIK oraz SP5PSL, które godnie reprezentowały naszą organizację w SPK.

4. Podsumowanie zawodów Digi Mode Leszno 17.03.2007.
W dniu 17 marca w Leszczyńskim ratuszu będzie miała miejsce coroczna uroczystość podsumowania zawodów digi mode 2006. Koledzy, którzy zajęli czołowe miejsca w tych zawodach otrzymają tytuły Mistrza Polski. Są to Stanisław SP3HC w SSTV, Zbyszek SP2JNK w kat HELL, radioklub SP4KHM w kat PSK oraz Krzysztof SP5KP w kat RTTY. Uroczystym akcentem będzie także uhonorowanie OH PZK nr 672 Wydziału Zarządzania Kryzysowego UW w Poznaniu. W imprezie weźmie udział Bogdan SP3IQ Sekretarz Generalny PZK, który koordynuje sprawy sportowe PZK.

5. Gość z Indii w PZK
We czwartek w Bydgoszczy w sekretariacie ZG PZK będzie gościł Pan Suri Stiramamurthy VU2MY/SO3MY Prezes i Dyrektor NIAR. Dostojny gość będzie w SP przebywał na zaproszenie Leszka SP3DOI. Dzięki aktywności NIAR oraz samego Prezesa była możliwa bezprecedensowa aktywność europejskich operatorów z VU7 w roku 2006.

6. Konsultacje aktów prawnych
Otrzymaliśmy z Ministerstwa Transportu zaproszenie do konsultacji dokumentu pt. „Strategia szerokopasmowego dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013”. Materiał ten jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu. Ewentualne uwagi proszę kierować do Sekretariatu ZG PZK sp2jmr@pzk.org.pl .To kolejny trzeci w tym roku dokument konsultowany przez PZK. W dniu 13 marca w Sejmie RP Tadeusz SP9HQJ wiceprezes PZK uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP na temat Ustawy o Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

7. 40 lat SP3ZAH
W tym roku ten leszczyński radioklub obchodzi swe 40-lecie. Z tej okazji koledzy Ryszard SP3CUG, Jan SP3AMZ, Władek SP3FFR opracowali monografię wydaną dzięki pomocy Urzędu Miasta Leszna. Sekretariat ZG otrzymał jeden egzemplarz tego bardzo ciekawego wydawnictwa. Dziękujemy.

8. Zawieszenie licencji w IRAKU - http://www.arrl.org/?artid=7293 - pod tym linkiem do strony ARRL jest informacja o zawieszeniu wszystkich licencji w Iraku do odwołania ( (IARS)

9. Uwaga: Zmiana terminu zebrania SOT PZK czyli OT 13
Walne zebranie odbędzie się w dniu 12 maja o godz. 10.00 w kawiarni na Górze Szybowcowej. Zapraszamy na
spotkanie nie tylko członków SOT PZK, ale wszystkich zainteresowanych i sympatyków.

10. Informacja dotycząca udziału udziału w Posiedzeniu Podkomisji Infrastruktury Sejmu RP w sprawie 2 aktów prawnych

W dniu 13 marca br. o godz. 11.00, jako przedstawiciel PZK, wziąłem udział w Posiedzeniu Podkomisji Infrastruktury Sejmu RP, gdzie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (druk nr 1388).
2.Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne ( druk nr 1470 ).
Z uwagi na nieobecność większości posłów RP w wyznaczonym terminie, Posiedzenie przesunięto na godz. 11.30, po czym przystąpiono do procedowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, w tym 21 posłów Podkomisji biorących udział w głosowaniu. Pozostałe osoby to przedstawiciele między innymi strony rządowej, UKE, ABW oraz organizacji pozarządowych, a w nich między innymi przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji społecznych, nie posiadających prawa głosowania, lecz jedynie jako opiniodawcy. Posłem sprawozdawcą punktu 1 był Przewodniczący Podkomisji Antoni Mężydło i zebrani posłowie jednogłośnie przegłosowali sprawozdanie. Tak więc projekt ustawy o kompatybilności będzie przedmiotem głosowania Sejmu RP. Gwoli wyjaśnienia należy wspomnieć, iż zapisy zawarte w projekcie ustawy są korzystne dla naszego środowiska.
Zapisy projektu wspomnianej ustawy są konkretyzacją Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r., zastępującej Dyrektywę z roku 1989 tj. 1989/336/EWG, a jej przepisy mają wejść w życie z dniem 20 lipca 2007 roku. Proponowana ustawa, określająca wymogi zgodności z zasadniczymi wymaganiami sprzętu i urządzeń mogących powodować zaburzenia w środowisku elektromagnetycznym, jak też zasady oceny zgodności przez jednostki notyfikowane, jest adresowana przede wszystkim do producentów, importerów i sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prezes UKE będzie mógł, w oparciu o przepisy ustawy, zakazać wprowadzania na rynek sprzętu nie spełniającego wymogów zgodności z zasadniczymi wymaganiami, wymaganiami więc nie oznakowanymi symbolem zgodności CE.
Odnośnie służby amatorskiej, istotny jest zapis art. 2 pkt 2 projektu ustawy, stwierdzający, że przepisów proponowanej ustawy nie stosuje się do urządzeń, o których jest mowa w art. 153 ust. 4 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Oznacza to, że przepisów proponowanej ustawy nie stosuje się do urządzeń przeznaczonych do stosowania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, nie będących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów części do montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów dla własnych potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacji amatorskiej.
Tak więc przepisy proponowanej ustawy nie będą dotyczyć amatorskich urządzeń nadawczych i nadawczo – odbiorczych, zmontowanych samodzielnie przez krótkofalowców z posiadanych części i podzespołów, podzespołów tym także z nabytych zestawów ( tzw. kit's ), a także urządzeń fabrycznych, w których krótkofalowiec poczynił nawet nieznaczne modyfikacje.
W świetle proponowanych zmian nową ustawą, zaleca się zatem wszystkim krótkofalowcom, zainteresowanym nabyciem urządzeń nadawczo – odbiorczym przeznaczonych do używania wyłącznie w amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej tj. urządzeń będących przedmiotem oferty handlowej ( np. urządzenia znanych firm Yaesu, Icom czy Kenwood ), aby nabywając fabryczne urządzenia nadawcze i nadawczo – odbiorcze po dniu 20 lipca 2007 roku, wybierali wyłącznie urządzenia oznakowane znakiem zgodności CE. Pozwoli to na uniknięcie problemów w kontaktach ze służbami kontrolnymi UKE.
( powyższa informacja w sprawie nabywania urządzeń nadawczo – odbiorczych po 20 lipca 2007 roku oraz komentarz do proponowanych zapisów nowej ustawy oparta jest na komentarzu Krzysztofa - SP5HS i zalecam jej stosowanie ).
W trakcie rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Podkomisji Infrastruktury, a dotyczącej pierwszego czytania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, większością głosów odrzucono powyższy projekt. Przedmiotem sporu był głównie proponowany przez wnioskodawców z PiS, zapis odnoszący się do 5 – letniego przechowywania bilingów przez operatorów sieci telefonii, podczas gdy standardy europejskie przewidują 2 – letni okres takiego przechowywania. Posłowie opozycji parlamentarnej potraktowali ten proponowany zapis jako zamach na demokrację. Tak więc sprawa zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne nie została rozstrzygnięta i będzie przedmiotem dalszego procesowania w późniejszym terminie.

Opracował: Wiceprezes Prezes PZK Tadeusz Pamięta – SP9HQJ

11. Spotkanie zarządów OT- 01 i OT-13
W niedzielę 11 marca br. odbyło się we Wrocławiu spotkanie zarządów dwu sąsiadujących Oddziałów Terenowych PZK: dolnośląskiego OT-01 i sudeckiego OT-13. W spotkaniu uczestniczyli - ze strony OT-01:
Stanisław - SP6BCC, Stanisław - SP6IXU, Tadeusz- SP6HQT i Jerzy - SQ6FHP;
ze strony OT-13: Robert - SP6RGB, Zdzisław SP6LB, Dionizy-SP6IEQ, Stanisław SP6GNO.
Spotkanie poświęcone było ustaleniu zasad współpracy obu oddziałów w sprawach dotyczących środowiska krótkofalarskiego.
Omówiono sprawy integracji całego środowiska krótkofalarskiego w ramach okręgu SP6 poprzez organizację cyklicznych wspólnych spotkań integracyjnych. Postanowiono wspólnie przygotować materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminu na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i zorganizować dodatkową sesję egzaminacyjna we Wrocławiu w maju br. Omówiono sprawę podjęcia przygotowań do powołania komisji egzaminacyjnych w SP6 w przypadku przejęcia przez PZK obowiązku przeprowadzania egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Ponadto omówiono sprawy utworzenia wspólnych zespołów konsultantów specjalistycznych d/s konstrukcji i promieniowania anten radiostacji amatorskich a także sprawę organizacji amatorskiej sieci łączności ratunkowej, jako sieci rezerwowej dla państwowych służb zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych i związane z tym tematem sprawy przemienników VHF - uruchomienia nowych przemienników oraz ożywienia nieczynnych.
Na zakończenie spotkania oceniono obsługę QSL w ramach okręgu SP6 i problemy z tym związane.
Ponieważ podobne spotkanie sąsiadujących zarządów OT-01 i OT-11 odbyło się wcześniej, bo już w dniu 11 listopada ubiegłego roku, obecnie postanowiono zorganizować w najbliższym czasie spotkanie Zarządów wszystkich trzech Oddziałów Terenowych: OT-01, OT-11 i OT-13.

12. Kolejna Edycja Zawodów o puchar Syrenki Warszawskiej

Organizator czyli Praski OT PZK zaprasza do udziału w kolejnej edycji zawodów.
Regulamin w załączeniu.

Tyle informacji na dzisiaj Vy 73!
Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.
V edycja Zawodów o "Statuetkę Syrenki Warszawskiej"


Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Burmistrz Dzielnicy Warszawa–Rembertów

Część HF

Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klubowe i nasłuchowcy.

Termin: 18 marca 2007r. od 16.00-17.30 UTC (17:00-18:30 lokalnego)

Pasmo: 3,5 MHz.

Emisje: CW i SSB - wyłącznie w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją. Z tą samą stacją można przeprowadzić punktowaną łączność tylko raz, niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:
(1) Stacje indywidualne i klubowe na CW;
(2) Stacje indywidualne i klubowe na SSB;
(3) Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 5 W out) na CW;
(4) Stacje indywidualne i klubowe QRP (do 10 W out) na SSB; ,
(5) SWLs.

Uwagi:
(a) Uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje.
(b) Uczestnik zawodów może pracować tylko pod jednym znakiem
(indywidualnym lub klubowym);
(c) Operatorzy stacji indywidualnych powinni pracować na własnym sprzęcie,
tzn. nie współdzielonym z innym operatorem na czas pracy w zawodach.

Grupy kontrolne:
- stacje QRP - RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu + QRP
(np. 59001WMQRP lub 599001WMQRP);
- pozostałe stacje -> RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + skrót powiatu
(np. 59001WM lub 599001WM);
- SWLs: odbierają raporty obu stacji; ten sam znak nie może się powtórzyć więcej jak dwa razy.

Punktacja:
- za łączności ze stacjami QRP z byłych stolic: Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania ( PX) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) - 6 pkt., pozostałe stacje QRP przyznają – 2 pkt.;
- za łączności ze stacjami z byłych stolic : Ostrowa Lednickiego i Gniezna (GZ), Poznania (PX ) , Płocka (PD), Krakowa (KM) , Lublina (LU) oraz z Warszawy (WM) – 5 pkt., pozostałe stacje przyznają – 1 pkt.

Mnożnik: ogólna liczba łączności ze stacjami z powiatów GZ, KM, PX, PD, LU i WM.

Uzasadnienie historyczne wybranych powiatów powyżej - nad regulaminem.

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x (1 + mnożnik).

Nagrody:
za zajęcie miejsc 1-3 - statuetki "Syrenki Warszawskiej" i dyplom;
za miejsce 4-6 – dyplomy.O "Statuetkę Syrenki Warszawskiej" – VHF+


Organizatorzy: Praski OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Miasta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga–Południe, Burmistrz Dzielnicy Warszawa–Rembertów.

Uczestnicy: radiostacje indywidualne i klubowe.

Termin: 18 marca 2007 r., od 19.00 do 20.30 UTC (20:00-21:30 lokalnego)

Pasma: VHF - 144 MHz i UHF - 432 MHz.

Emisje: CW, SSB i FM, wyłącznie w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją; łączności przez przemienniki są niedozwolone; na jednym paśmie można z tą samą stacją przeprowadzić punktowaną łączność tylko raz, niezależnie od emisji.

Klasyfikacje:
(1) Stacje indywidualne i klubowe VHF i UHF na CW, SSB i FM;
(2) Stacje indywidualne i klubowe VHF tylko FM;

Uwaga! Stacja musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje. Uczestnik zawodów może podczas ich trwania pracować tylko pod jednym znakiem (indywidualnym lub klubowym). Operatorzy stacji indywidualnych powinni pracować na własnym sprzęcie, tzn. niewspółdzielonym z innym operatorem na czas pracy w zawodach.

Grupy kontrolne:
RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + lokator (np. 59001KO02MF lub 599001KO02MF), obowiązuje numeracja ciągła dla wszystkich łączności.

Punktacja: za każdy kilometr odległości od korespondenta - 1 pkt.

Mnożnik: każdy nowy średni kwadrat WW. loc. (np. KO01, JO82 itp.).

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów x mnożnik.

Nagrody:
za zajęcie miejsc 1-3 - statuetka "Syrenki Warszawskiej" i dyplom,
za miejsca 4-6 – dyplomy.

UWAGA!
W miarę pozyskiwania sponsorów przewidziane są dodatkowe nagrody, które podane będę najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zawodów na stronie Praskiego OT PZK w dziale Klubowe - Zawody - Zawody o "Statuetkę Syrenki Warszawskiej"

Dzienniki:
- logi papierowe w ciągu 14 dni na adres: Wiesław Paszta SQ5ABG, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 13a/24,
- logi w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: syrenka@potpzk.waw.pl.
Dziennik winien zawierać : znak, imię, nazwisko, adres stacji, oznaczenie klasyfikacji, obliczoną punktację.
Niespełnienie powyższych warunków zakwalifikuje dziennik wyłącznie do kontroli.
Dzienniki nadesłane po terminie będą użyte do kontroli.


W imieniu Organizatorów
Karolina SQ5LTZLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,466,666 Unikalnych wizyt