PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Ustawa o zmianie ustawy o działalności PPiW
Opcje newsa
1% OPP
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

ustawa
    z dnia 5 sierpnia 2015 r.

    o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    oraz ustawy o fundacjach

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) wprowadza się następujące zmiany:

    1)     w art. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu:

    „5)    operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4, w sposób, o którym mowa w art. 16a;

    6)     realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie projektu;

    7)     projekcie – rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w art. 4, realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa w art. 16a.”;

    2)     w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    „1)    niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,”;

    3)     w art. 4 w ust. 1:

    a)     po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    „5a)  działalności na rzecz integracji cudzoziemców;”,

    b)     pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    „6)    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);”,

    c)     pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    „15)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;”,

    d)     po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

    „22a)     udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;”;

    4)     po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu:

    „Art. 4a. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które:

    1)     wykonują zadania publiczne, lub

    2)     dysponują majątkiem publicznym

    – udostępniają informację publiczną na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie.

    Art. 4b. Udostępnianie informacji publicznej następuje:

    1)     poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) albo

    2)     poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo

    3)     na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

    Art. 4c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udostępniania informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”;

    5)     w art. 5a:

    a)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    „2a. W przypadku gdy po konsultacjach, o których mowa w ust. 1, właściwa rada działalności pożytku publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy, opinię tę organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu rocznego lub wieloletniego programu współpracy.”,

    b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”,

    c)     w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:”,

    d)     dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    „5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

    1)     cel główny i cele szczegółowe programu;

    2)     zakres przedmiotowy;

    3)     okres realizacji programu;

    4)     sposób realizacji programu;

    5)     wysokość środków planowanych na realizację programu.”;

    6)     w art. 5b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Minister lub wojewoda przyjmują, w drodze zarządzenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres nie dłuższy niż 5 lat.”;

    7)     w art. 8 w ust. 1:

    a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    „2)    sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

    a)     rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.[1])), lub

    b)     integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.[2]));”,

    b)     dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    „3)    sprzedaż przedmiotów darowizny.”;

    8)     w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    „2)    przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”;

    9)     w art. 11:

    a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a–11c lub art. 19a.”,

    b)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    „4. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.”,

    c)     dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    „6. W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ˗ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.[3])).”;

    10)   w art. 13 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    „2a. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania.”;

    11)   w art. 14:

    a)     w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    „Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art. 11a–11c, zawiera w szczególności:”,

    b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.”;

    12)   w art. 15:

    a)     ust. 2e otrzymuje brzmienie:

    „2e. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.”,

    b)     po ust. 2e dodaje się ust. 2ea w brzmieniu:

    „2ea. Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:

    1)     uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;

    2)     wydawać opinie.”;

    13)   w art. 16:

    a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.”,

    b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca zadania realizowanego w sposób, o którym mowa w art. 16a, określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.”,

    c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    „4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.”,

    d)     uchyla się ust. 7;

    14)   po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

    „Art. 16a. 1. Operator projektu zleca realizację całości zadania publicznego realizatorom projektów wybranym na zasadach i w trybie określonych w ofercie, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz umowie, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 1a.

    2. Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.

    3. Realizatorzy projektów, przyjmując zlecenie realizacji projektu w trybie określonym w ust. 1, zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie z operatorem projektu, a operator projektu zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na realizację projektu.

    4. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy operatorem projektu a realizatorem projektu.”;

    15)   art. 17 otrzymuje brzmienie:

    „Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

    1)     stopnia realizacji zadania;

    2)     efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;

    3)     prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

    4)     prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.”;

    16)   w art. 18 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    „4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:

    1)     szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;

    2)     zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

    3)     informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.

    5. Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach zleconych zadań, dotyczące:

    1)     nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;

    2)     zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;

    3)     terminów realizacji projektów;

    4)     wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;

    5)     wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.”;

    17)   art. 19 otrzymuje brzmienie:

    „Art.19. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

    1)     wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2,

    2)     ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6,

    3)     wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18

    – uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób i czas realizacji zadania publicznego, a także sposób jego rozliczenia.”;

    18)   w art. 19a po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7d w brzmieniu:

    „7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.

    7b. Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności:

    1)     zakres rzeczowy zadania publicznego;

    2)     termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;

    3)     szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

    7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera:

    1)     opis wykonania zadania;

    2)     zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

    7d. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.”;

    19)   w art. 19b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    „1)    działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;”;

    20)   w art. 22 dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu:

    „5. W przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości organizacji pożytku publicznego z uwagi na fakt, że majątek organizacji pożytku publicznego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla informację, o której mowa w ust. 2, lub organizację, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.

    6. Właściwy sąd rejestrowy, wydając postanowienie w przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

    7. Organizacja pożytku publicznego, w stosunku do której właściwy sąd rejestrowy wydał postanowienie, o którym mowa w ust. 6:

    1)     informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania tego postanowienia środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia;

    2)     przekazuje niewydatkowane na dzień wydania tego postanowienia środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

    8. W przypadku niepoinformowania lub nieprzekazania środków, o których mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wzywa organizację pożytku publicznego do zwrotu niewydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub przedstawienia niezbędnych wyjaśnień.

    9. W przypadku niezastosowania się organizacji pożytku publicznego do wezwania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję określającą kwotę niewydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i określa termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978).”;

    21)   w art. 22a w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    „l)     po złożeniu wniosku o wpis, jeżeli wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło:

    a)     na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4,

    b)     z urzędu na podstawie art. 22 ust. 5, a właściwy sąd prawomocnie uchylił, stwierdził nieważność lub ustalił nieistnienie uchwały organu organizacji pożytku publicznego o otwarciu likwidacji albo uchylił postępowanie upadłościowe wobec organizacji pożytku publicznego;

    2)     po upływie 2 lat od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli wykreślenie nastąpiło:

    a)     na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

    b)     z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lit. b.”;

    22)   w art. 23:

    a)     po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

    „2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”,

    b)     ust. 6b otrzymuje brzmienie:

    „6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.”;

    23)   w art. 27:

    a)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

    „2a. W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej lub skarbowej, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

    2b. Środki, o których mowa w ust. 2a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

    2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, o których mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1.”,

    b)     dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    „4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1–2 i 2b, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.”;

    24)   po art. 27a dodaje się art. 27aa i art. 27ab w brzmieniu:

    „Art. 27aa. 1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie.

    2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.

    3. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

    4. W przypadku przekazania środków, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

    5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwierdzeniu nieprawidłowości przez niego lub inny organ, może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.

    Art. 27ab. 1. Tworzy się Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

    2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

    3. Dysponent Funduszu prowadzi szczegółową ewidencję środków finansowych przekazanych na rzecz Funduszu i wzywa organizacje, o których mowa w ust. 4, do przekazania środków na rzecz Funduszu.

    4. Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, środki wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27 ust. 2 oraz środki, o których mowa w art. 27aa ust. 3.

    5. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13.

    6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu, uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia organizacji pożytku publicznego, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony.”;

    25)   w dziale II w rozdziale 3 po art. 27b dodaje się art. 27c w brzmieniu:

    „Art. 27c. 1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

    2. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

    1)     możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo

    2)     braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

    3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.”;

    26)   w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8–10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24–27, art. 27aa, art. 27c oraz art. 42–48, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

    27)   po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

    „Art. 29a. 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli, o której mowa w art. 29, wobec tej samej organizacji pożytku publicznego.

    2. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych.

    3. Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.

    4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez organizację pożytku publicznego, można przeprowadzić powtórną kontrolę wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 2.”;

    28)   w art. 33 uchyla się ust. 4 i 5;

    29)   w art. 33a:

    a)     w ust. 2:

    –     w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

    „b)   podmiotu wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”,

    –     dodaje się pkt 4–8 w brzmieniu:

    „4)    posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.[4])), w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy;

    5)     niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455);

    6)     naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 24;

    7)     niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego;

    8)     posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”,

    b)     dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

    „4. Właściwe organy udzielają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane z urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń.

    5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

    30)   po art. 33a dodaje się art. 33aa w brzmieniu:

    „Art. 33aa. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przekazanej przez sąd lub organ administracji publicznej informacji o naruszeniu wymogów określonych w art. 20, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.”;

    31)   w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3. Kadencja Rady trwa 3 lata.”;

    32)   w art. 36:

    a)     ust.1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:

    1)     przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

    2)     przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

    3)     przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.”,

    b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią co najmniej połowę składu Rady.”;

    33)   art. 40 otrzymuje brzmienie:

    „Art. 40. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.”;

    34)   w art. 41a:

    a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką”.”,

    b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.[5])).”,

    c)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    „2a. Rada Wojewódzka, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa w uchwale sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.”,

    d)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    „4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata.”;

    35)   art. 41d otrzymuje brzmienie:

    „Art. 41d. Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38.”;

    36)   w art. 41e:

    a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.”,

    b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. W przypadku nieutworzenia Rady Powiatowej lub Rady Gminnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 101 i art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[6])) oraz art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[7])).”,

    c)     uchyla się ust. 2,

    d)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata.”;

    37)   w art. 41g dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

    „2. Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji:

    1)     na jego wniosek;

    2)     na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3 jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;

    3)     w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

    4)     w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

    5)     w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady Gminnej.”;

    38)   w art. 41i po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    „1a. Rada Powiatowa lub Rada Gminna, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.”;

    39)   w dziale II w rozdziale 6 po art. 41i dodaje się art. 41j w brzmieniu:

    „Art. 41j. Do Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38.”;

    40)   art. 50a otrzymuje brzmienie:

    „Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego.”;

    41)   w art. 50b uchyla się ust. 2;

    42)   po art. 50b dodaje się art. 50c–50e w brzmieniu:

    „Art. 50c. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.

    2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.

    Art. 50d. Kto, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wypełnia obowiązku przekazywania informacji, o której mowa w art. 27c, podlega karze grzywny.

    Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b–50d, następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.[8])).”.

    Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.[9])) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    „2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).”.

    Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    Art. 4. 1. Do Rady Działalności Pożytku Publicznego powołanej przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 31 i 32 niniejszej ustawy stosuje się przepisy odpowiednio art. 35 ust. 3 i art. 36 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    2. Do Rady Wojewódzkiej, Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

    Art. 5. Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

    Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

     

     

     

                                                                                                   MARSZAŁEK SEJMU

                                                                                                   W/Z

                                                                                                                     

     

                                                                                                / – / Elżbieta Radziszewska

                                                                                                    Wicemarszałek Sejmu

     

     

     


    [1])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493.

    [2])      Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1211.

    [3])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

    [4])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218, 396, 539, 774 i 978.

    [5])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

    [6])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

    [7])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i 1045.

    [8])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841.

    [9])      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,417,812 Unikalnych wizyt