UKE, PZK i egzaminy
Dodane przez SP5ELA dnia 2018-12-01 / 06:47
Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym przedstawić kilka faktów związanych z tematem "powierzenia prowadzenia egzaminów organizacji zrzeszającej radioamatorów". Może wyjaśnią niektóre wątpliwości i błędne opinie (wierzę, że wynikające z niewiedzy, a nie braku dobrej woli...)

Sprawa ta przewijała się od kilku lat w czasie spotkań i konsultacji z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Ministerstwem Cyfryzacji (MAiC, MC). Polski Związek Krótkofalowców zwracał się do Prezesa UKE w tej sprawie (pisma Prezesów PZK z maja 2015 i października 2017). Z podobnymi wnioskami/zapytaniami zwracały się również ZHP i FOPOR. Z ZHP ustalono m.in. "współuczestniczenie w pracach środowiska dotyczących przekazania organizacjom radioamatorskim egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej" (zob. Notatkę ze spotkania w czasie Sejmiku Łączności ZHP 2016 r. - dostępna na portalu PZK).

Pod koniec 2017 roku Szef Inspektoratu łączności ZHP wystąpił do Prezesa UKE z pismem "w sprawie przejęcia przez Organizacje Radioamatorskie organizacji i przeprowadzenia egzaminów na Uprawnienia Radiokomunikacyjne w Służbie Amatorskiej." Pismo zostało wysłane "Za porozumieniu i za zgodą: Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku krótkofalowców, Fundacji OPOR, Związku Harcerstwa Polskiego".

Odpowiedź otrzymaliśmy na początku marca br. W odpowiedzi określone zostały szczegółowe wymagania dotyczące organizacji zrzeszającej radioamatorów, której można przekazać egzaminy. Wskazano na szereg zagadnień, które muszą być określone przez organizację, jako potencjalnego wykonawcę zadania w tym m.in. sposób tworzenia komisji i zespołów egzaminacyjnych; zasady opracowywania harmonogramu egzaminów; zasady obsługi, przetwarzania, archiwizacji wniosków i zaświadczeń (świadectw) z uwzględnieniem wymogów UODO i RODO. Jednocześnie wskazano na brak możliwości odpłatnego przekazania prowadzenia egzaminów, ponieważ obecnie odbywają się one w oparciu o infrastrukturę Urzędu (sprzęt, pracownicy) w ramach zadań realizowanych przez Urząd.

Przystąpiliśmy do prac analitycznych, próbując oszacować możliwość realizacji wymagań Prezesa UKE lub ewentualnie możliwości zmian tych wymagań. Prace te zostały przerwane po otrzymaniu informacji od prezesa FOPOR, że sprawa będzie "załatwiana innymi kanałami"...

Okazało się, że "w międzyczasie" (na początku lutego br. - jeszcze przed otrzymaniem odpowiedzi z UKE) koledzy złożyli petycję w sprawie zmiany ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Dostępny jest tekst petycji, opinia Biura Analiz Sejmowych oraz zapis posiedzenia komisji, na której rozpatrywano petycję:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-324/18

W październiku br. odbyłem spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji, na którym min. wyjaśniłem jakie jest stanowisko PZK (uzgodnione przez Prezydium ZG PZK) w kontekście pisma Prezesa UKE i prowadzonych prac przed Komisją Petycji w związku z petycją 145-324/18. W ślad za tym spotkaniem skierowane zostało pismo Prezesa PZK do Departamentu Telekomunikacji MC.


Koleżanki i Koledzy,

przed dalszą kontynuacją dyskusji w sprawie "powierzenia prowadzenia egzaminów organizacji zrzeszającej radioamatorów", uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z treściami pism, które przesyłam w załącznikach oraz dostępnymi w podanych linkach. Albowiem sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż "zgłoszenie się społecznych egzaminatorów"...

Polski Związek Krótkofalowców ze swoją infrastrukturą organizacyjną potencjalnie byłby w stanie zapewnić obsługę merytoryczną prowadzenia egzaminów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jednakże zapewnienie obsługi formalnej, a w szczególności przetwarzania, archiwizacji wniosków i zaświadczeń (świadectw) z uwzględnieniem wymogów UODO/RODO, konieczności rozpatrywania ew. protestów i reklamacji, przy założeniu zniesienia opłat za egzaminy i jednoczesnym braku zewnętrznego finansowania zadania - może być trudne lub wręcz niemożliwe.

--
73!
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes PZK

Dokumenty:
news: Ikonka_PDF_50px.jpg 1. UKE-sprawa-egzaminow-dla-OZR.pdf
news: Ikonka_PDF_50px.jpg 2. 324-petycja_opinia-prawna.pdf
news: Ikonka_PDF_50px.jpg 3. [PZK]_MC-powierzenie-egzaminow.pdf