Komunikat sekretariatu ZG PZK na 7.10.09
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-10-07 / 21:07
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 7.10.09


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Wybory uzupełniające w Małopolskim Stowarzyszeniu Krótkofalowców (OT 10 PZK)
29 września br. przy ul. Basztowej w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców – X Oddziału Terenowego PZK. Celem Zebrania było przeprowadzenie uzupełniających wyborów do składu Zarządu Oddziału w związku ze śmiercią Stefana Wyjadłowskiego SP9EOH. Do Zarządu Oddziału zebrani wybrali Lesława Strylskiego  SP9ATE. W czasie zebrania dokonano wybory uzupełniające go Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, poszerzając jej skład o zastępców członków tj. SP9XUM i SQ9SRT. Na zebraniu obecny był Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację PZK i stan prac nad przyszłym Statutem PZK, a także odpowiadał na pytania z sali. Zebrani większością głosów przegłosowali dokument pod nazwą „Stanowisko członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie wyrażone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 29 września 2009 r.”, którego odpis został przesłany do Prezydium ZG PZK. W Stanowisku tym stwierdza się, że większość członków  Oddziału  nie widzi konieczności dokonywania rewolucyjnych zmian w Statucie PZK, tworzenia nowych stanowisk i struktur zarządzania – Statut należy uznać za poprawny, wymagający jedynie drobnych korekt. Koniecznym wydaje się dokonanie zmiany w systemie zarządzania Związkiem tj. decentralizacja – przejęcie większości zadań na szczebel oddziału. Według założeń Stanowiska kraj winien być podzielony na silne okręgi krótkofalarskie, a każdemu oddziałowi winien być przypisany geograficzny obszar działania. Każdy oddział winien posiadać osobowość prawną, a jego przedstawiciel winien być członkiem ZG PZK. Wskazane jest, aby ze szczegółowymi tezami Stanowiska Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców zapoznać nie tylko autorów przyszłego Statutu PZK.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz PZK2. Posiedzenie ZG PZK.
W dniu 10 października 2009 w Sali konferencyjnej UKE odbędzie się kolejne Posiedzenie ZG PZK. W porządku obrad m.in. powołanie oficera łącznikowego IARU –PZK, zatwierdzenie bilansu za 2008 rok, dyskusja na temat prowizorium budżetowego PZK na rok 2010, obchody 80 lat PZK, OH i ZOH PZK, regulamin głosowania elektronicznego.
W Posiedzeniu biorą udział członkowie ZG PZK reprezentujący OT, członkowie prezydium ZG PZK – z głosem decydującym. Członkowie GKR jako ciało opiniujące i nadzorujące funkcjonowanie PZK oraz goście z głosem doradczym.
Jest to już 3. Posiedzenie zwołane w 2009 r. Poprzednie zwołane na 27 czerwca się nie odbyło z powodu braku quorum.3. Szkolenie „antenowe” .
W dniu 17 października w siedzibie OT 37 w Warszawie odbędzie się zgodnie z zapowiedzią szkolenie na temat przepisów związanych z instalowaniem i eksploatacją anten. W szkoleniu wezmą udział osoby wytypowane przez Zarządy OT. Szkolenie będą prowadzili: Dionizy SP6IEQ i Piotr SP2JMR.4. Październikowe QTC.
W październiku wszystkich czynnych w eterze krótkofalowców czeka kila wydarzeń, których nie sposób pominąć. Najważniejszym będą międzynarodowe zawody CQ WW DX Contest rozgrywane emisją SSB w ostatni weekend. Warto sobie zaplanować w nich udział, bo zanosi się na możliwość zaliczenia wielu ciekawych stacji z całego świata. W numerze październikowym publikujemy ciekawą analizę logów z CQ WW, jaką przeprowadził jeden z ukraińskich nadawców. To tekst, który delikatnie informuje, że w dobie komputerów, jakiekolwiek oszustwa czy manipulacje są bardzo łatwe do wykrycia. Jak się oszukuje innych w zawodach? Polecam bardzo wnikliwą lekturę artykułu „Sposób na sukces”.
W tym miesiącu rozegrane będą krajowe zawody telegraficzne – SP CW Contest. Zachęcamy do udziału SP-HAMs, a w szczególności członków takich klubów wyczynowych jak SP CW Club i SPCC-PZK.
Innych wiadomości jest bardzo dużo, co pozwoli czytelnikom MK QTC na zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i na świecie.  73 de Sylwester, SP2FAP
           


5. W październikowym MK QTC przeczytamy zatem o:
135 dyplomów i prawie 500 Certyfikatów PGA
35 lat SP1PEA
550 lat Bukaresztu
9H3PA i inni
Akcja dyplomowa na medal
ARRL 2009 Contest – wyniki CW, SSB i RTTY
Bacon na 137 kHz
Coś dla konstruktorów
CQ WW CW 2008 – wyniki
CubeSats na orbicie
Dni Morza 2009- wyniki
Dyplom dla UZ1P
Dzień Edukacji Narodowej – maraton
Flag Counter dla każdego
Foniczne zawody bez mikrofonu!
HMPM 140 Celebration
HS1A – niezwykły monarcha
Jesień na Podgórzu – spotkanie w Jodłówce
Jubileusz dyplomu WAZ
K7A z Alaski
Kalendarz zawodów 
Kongres FIRAC
Krótkofalarstwo bez granic
Musztarda po obiedzie
N51NOU z Rarotonga
Najbliższe egzaminy
Papież w Czechach
Pierwsze dyplomy SPFF Awards
Pioruny w moim domu
PKRK Contest 2009
Polacy na Polinezji
Pomyłka administracji
Poszukiwane adresy
QRZ.COM na portalu PGA
QSL via
Regulaminy zawodów HF
SESH Award
Słuchajmy ISS
SN0PL w powiecie łukowskim
SP CW Contest
SP DX Contest 2009 – wyniki
Specjalne prefiksy w Szkocji
SPFF-H i SPFF-E Awards
Sposób na sukces
Ściśle jawne
Urlopowe impresje SP5NHV
W listopadzie na Easter Island 
Wakacje na Rodos
WFF LogSerach
Wrześniowy PGA TEST
Wyniki P-AH-C
Wyniki zawodów sztorcowych
Wyprawa do Luxemburga
Wyprawa YT1AD i YU1DW
Z nami polecisz w … eter
Zawody Zegrzyńskie – wyniki
Zespoły HQ w SP
Złoty Jubileusz BARTG6. Maraton z okazji DEN.
Jarosławski OT PZK zaprasza do udziału w maratonie Jarosławskim. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.                            Tyle informacji na dzisiaj.
                                Vy 73! Piotr SP2JMRZałącznik .
Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O
KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA                   
im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY W  R Z E S Z O W I E

O R G A N I Z U J Ą

MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI
„ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ”R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej , promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP o mocy do 100 W.- udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 9 i 10.X.2009 r.. w godzinach :
    9 . X.2009 r. piątek –  od 17,00 do 20,00. czasu lokalnego (15,00-18,00 UTC)
   10 . X.2009 r. sobota –   od   7,00 do 20,00. czasu lokalnego (5,00-18,00 UTC)
UWAGA: w dniu 10.X.2009 r z przerwą od godz. 6,00 do7,00  i  od 15,00 do
                 16,00 UTC to jest na czas zawodów :  PGA-TEST- 2009.

4. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
5. Punktacja :
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV             -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem             - 15 pkt.               
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami woj. podkarpackiego - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi Dyplom „JAROSŁAW”        -  5 pkt.
  e- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział  w maratonie - 1 pkt.
 
 UWAGA : Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich łączenia .
 6. Klasyfikacja :
a-    Radiostacje indywidualne nauczycieli
b-    Pozostałe radiostacje indywidualne
c-    Radiostacje indywidualne z woj. podkarpackiego
d-    Radiostacje klubowe
e-    Najaktywniejsza radiostacja organizatora

 7. Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz :
a-    Stacja organizatora podaje - JA np. 59-JA.
b-    Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN np.59- DN .
c-    Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np.59-RZ.
d-    Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW” podają  jego numer np.-   59-025 lub 59-A 025.
e-    Pozostałe stacje podają – MJ oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-030.   
8. Wywołanie : Wywołanie w Maratonie Jarosławskim .
9. Nagrody:
a-    za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b- za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
c- za zajęcie do 10-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ
10.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników Maratonu.
11. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20.X.2009 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać grupę klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienia z obliczona punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8 ZIV  37-500 Jarosław , skr.poczt.127. lub pocztą elektroniczną    E-mail : ot35@o2.pl
13. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  pwd. Jagoda Dryś  SP8AYL  - Komendantka Hufca
            Członkowie   - phm. Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP - Kierownik Klubu
                                  - hm. Mirosław Froń  SP 8 TJX – Członek Klubu.
                                                     

                                                                VY-73! – CZUWAJ !

Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie .

                                                                                         Organizatorzy !.