Komunikat PZK 8/24 z dnia 21.02.2024
Dodane przez sp2jmr dnia 2024-02-21 / 21:24
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 8/2024 z dnia 21 lutego 2024 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401


Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 tys. zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Budowa nowego portalu PZK

W związku z budową nowej strony PZK, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zdjęć lub grafik, które można wykorzystać do budowy nowego wizerunku PZK w Internecie. Jeśli ktoś byłby również zainteresowany współpracą nad szatą graficzną strony, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Adres kontaktowy: admin@pzk.org.pl.

Jakub SQ2PMN administrator SI PZK


2. Posiedzenie i uchwały prezydium ZG PZK

W dniu 18 lutego Prezydium ZG PZK w trybie głosowania elektronicznego Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę nr 8/2024/E o podaniu, wniosku Zarządu Toruńskiego OT PZK o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Januszowi Seehaber SP2GJV, do wiadomości ogółu członków PZK, w celu zebrania ich ewentualnych opinii w tej sprawie.

Z kolei w dniu 19 lutego odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium ZG PZK. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZK oraz zastępca członka Prezydium Tomasz SP3QDM. Główną Komisję Rewizyjną reprezentowali Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Krzysztof SQ2NIG. Gośćmi posiedzenia byli członkowie ZG PZK: Waldemar 3Z6AEF (OT-01), Michał SP2IQW (OT-09) oraz Jakub SQ2PMN administrator SI PZK.
Posiedzenie zostało zwołane w celu dokonania zmian w projekcie budżetu PZK na 2024 r. Zmiany te były konieczne z powodu potrzeby zabezpieczenia w pełni środków na druk kart QSL za akcję r550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernikar1;.
Prezydium Uchwałą nr 9/2024 przyjęło projekt budżetu na 2024, który przedstawi Zarządowi Głównemu.
Kolejną sprawą było przedstawienie trudnej sytuacji lokalowej sekretariatu ZG PZK wynikającej ze zmiany właściciela nieruchomości, w której wynajmowany jest lokal użytkowy stanowiący siedzibę sekretariatu ZG PZK oraz CB QSL.

Info. Piotr SP2JMR

3. Walne Zebranie Tarnowskiego OT-28 PZK

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie zwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału połączone z wyborem delegata OT-28 na XXVII KZD PZK, w Tarnowie, w lokalu LOK ul. Krzyska 17, w dniu 17.03.2024 r. o godz. 10:00, w drugim terminie o godz. 10:30.
Proponowany porządek zebrania znajduje się na stronie internetowej OT-28 PZK.

Info. Janusz SP9LAS Prezes OT-28

4. Po Walnym Zebraniu Zachodniopomorskiego OT-14 PZK

W dniu 20 stycznia br. w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego OT PZK. Zebranie odbyło drugim terminie, a frekwencja wyniosła 32,48%. Prezes OT-14 Janusz Tylkowski SP1TMN przedstawił sprawozdanie za minioną kadencję Zarządu OT. Oddzielne sprawozdanie przedstawił skarbnik ZOT Kamil Matysek SQ1M. Do sprawozdań nikt z zebranych nie wniósł uwag. W ramach uzupełnienia głos zabrał Andrzej SP1WSR który stwierdził, że nie ma uwag do sprawozdań, ale chciałby skorzystać z możliwości przedstawienia zakresu prac, które z innymi kolegami wykonywał na przemienniku w Kołowie. Podkreślił, że wszystkie prace techniczne zostały wykonane profesjonalnie.
W kolejnym punkcie po wystąpieniu Przewodniczącego OKR Tadeusza Kowalczyka SP1WWS, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wszyscy członkowie ustępującego Zarządu OT otrzymali absolutorium.

W wyniku wyborów członkami Zarządu ZOT PZK zostali:
- Stefan Jaworski SP1JJY
- Janusz Tylkowski SP1TMN
- Jacek Mruk SP1NEN
- Romuald Świlczewski SQ1FYX
- Kamil Matysek SQ1M

Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:
- Krzysztof Mruk SP1MGM
- Robert Hełminiak SP1D
- Piotr Wójcik SP1HN

Kolejnym punktem był wybór delegatów na XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK
Delegatami na KZD zostali wybrani:
- Stefan Jaworski SP1JJY
- Janusz Tylkowski SP1TMN

Zastępcami delegatów:
- Jacek Mruk SP1NEN
- Rafał Stępień SP3HTF

Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli do realizacji przez nowy Zarząd oraz Delegatów następujące dwie uchwały:

1. O podniesieniu składki oddziałowej ZOT PZK o 50%, czyli do kwoty 36 zł/rok.
2. O zobowiązaniu delegatów na Krajowy Zjazd PZK do zgłoszenia wniosku, aby Polski Związek Krótkofalowców był reprezentowany na "HAM RADIO".

Info. Stefan SP1JJY

5. Po walnym zebraniu Lubelskiego OT-20 PZK

W dniu 18.02.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK. Celem zebrania był wybór delegatów OT-20 na Krajowy Zjazd Delegatów oraz dyskusja i głosowanie propozycji podniesienia składki oddziałowej. Zebranie miało miejsce w Szkole Podstawowej Klonowic w Lublinie i rozpoczęło się o godzinie 11:30 w drugim terminie. Zebranie prowadził Grzegorz Barański SP8GPB - Prezes Zarządu OT-20.
W głosowaniu uczestnicy zebrania powołali na członków komisji mandatowej kolegów SQ8AL i SP8SFU, także protokolantów SP8HPW i SP8DHJ. Komisję Uchwał i Wniosków stanowili SP8ULA oraz SP8EB, co zostało po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie do tej komisji przegłosowane przez uczestników zebrania.
Komisja Mandatowa przedstawiła następujący wynik ustaleń: OT-20 liczy na dzień zebrania 158 członków, obecnych było 40 osób (25,3%). Zatem zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w drugim terminie.

W dalszej części zebrania dyskutowano propozycję podniesienia składki Oddziałowej. Prezes Zarządu SP8GPB przedstawił symulacje wydatków i planowanych kosztów. Biorąc pod uwagę ilość zawodów organizowanych przez OT-20 PZK i związanych z tym wydatków na grawertony i dyplomy, wydatki na podsumowanie zawodów QuoVadis oraz bieżącą obsługę oddziału (głównie oddziałowe biuro QSL), podniesienie składki Oddziałowej z obecnych 30 złotych rocznie (składka podstawowa członka zwyczajnego bez ulg) na 50 złotych rocznie winna zabezpieczyć potrzeby Oddziału do funkcjonowania w dotychczasowym zakresie. Po dyskusji zebrani przegłosowali proponowaną wysokość składki 50 złotych rocznie od członka zwyczajnego OT-20 PZK od roku 2025.

Drugim ważnym punktem zebrania był wybór delegatów Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK na czteroletnią kadencję. Oddział liczy 158 członków i zgodnie z ordynacją wyborczą ma prawo do wyboru dwóch delegatów na KZD PZK. W wyniku tajnego głosowania delegatami na KZD PZK zostali Andrzej SP8AB oraz Grzegorz SP8GPB, a zastępcami delegatów Radek SQ8SET i Wojtek SP8UFY.

Po głosowaniu odbyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami OT, a także zgłoszone zostały do Delegatów i zastępców Delegatów na KZD PZK propozycje tematów do poruszenia na zjeździe krajowym oraz do złożenia wniosków Walnego zebrania OT-20 PZK Zjazdowi Krajowemu Delegatów.
Na zakończenie prowadzący Walne Zebranie Prezes Zarządu OT-20 Grzegorz SP8GPB podziękował uczestnikom za udział. Na ręce Wojtka SQ8IFY przekazał również podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej Klonowic za przychylność i nieodpłatne udostępnienie sali szkolnej na obrady zebrania. Na tym zebranie zakończono.

Info. Jerzy Kowalski SP8HPW

6. Ulotka promująca krótkofalarstwo w szkołach

Mając na uwadze sposoby komunikowania się przez dzieci młodzież. Hubert SP9MDY wraz z Kolegami z Raciborskiego klubu SP9KJU opracowali projekt ulotki, która wg nas nadaje się do umieszczenia na tablicach informacyjnych w szkołach. Oczywiście to wszystko za zgodą dyrektorów szkół.
Publikuję tą ulotkę w wersji nieco zmienionej w stosunku do projektu jako załącznik do tego Komunikatu. Oczywiście każdy z chcących ją wykorzystać może ją zmodyfikować. Zdjęcie zamieszczone na ulotce jest mojego autorstwa i nie roszczę sobie do niego praw autorskich, osoby na nim widoczne są nie do zidentyfikowania.

Info. Piotr SP2JMR


II. Wydarzenia

7. Laur Myśliborski dla SP1PMY

Miło nam poinformować, że Myśliborski Klub Krótkofalowców SP1PMY został nominowany do prestiżowej nagrody Burmistrza Myśliborza o nazwie "Laur Myśliborski".
Klub SP1PMY należy do najaktywniejszych klubów PZK. Bierze udział w większości zawodów krajowych i zagranicznych oraz w akcjach dyplomowych. Organizuje coroczne imprezy pod nazwą "Pszczelnik", upamiętniające przelot przez Atlantyk dwóch litewskich pilotów. Mają one podwójny charakter, a mianowicie oprócz uczczenia kolejnych rocznic tego wielkiego wyczynu stanowią o pielęgnowaniu przyjacielskich relacji z Litwinami oraz są ważną na terenie Pomorza Zachodniego imprezą integracyjną.
Po za tym klub bierze aktywny udział w Dniach Myśliborza, WOŚP, Dniu Dziecka i wielu innych.
Klub posiada lokal radiostację oraz system antenowy umożliwiający zajecie przyzwoitych miejsc w zawodach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto klub aktywnie współpracuje z zespołami reagowania kryzysowego na wszystkich dostępnych poziomach.

Info. Stefan SP1JJY


8. Świat Radio 3-4/24

Skrócony spis treści Świata Radio 3-4/24
AKTUALNOŚCI: Zawody
ANTENY: Antena LPi wg SP3L, Antena MFJ1982
TEST: MLA-S (RT/R) w praktyce, Odbiorniki programowalne
PREZENTACJA: CB4M UNI
ŁĄCZNOŚĆ: Pełnodupleksowa praca emisjami FT8 i FT4 przez satelitę QO-100
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów krótkofalarskich
WYWIAD: Radioamatorstwo to szerokie hobby
HOBBY: Prosty analizator antenowy, Głośnik aktywny do TRX KF
DYPLOMY: Wybrane akcje dyplomowe
DIGEST: Różne rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy

Info. Andrzej SP5AHT


9. Krótkofalowiec Polski 3-4/2024

Konferencja Generalna R1 IARU
Posiedzenie Prezydium 1/2024
Spotkanie w MC 22.12.2023
Walne Zebrania OT
Spotkanie rOpłatkower1; w Jarosławiu
Krótkofalowcy i WOŚP
Silent Keys

Info. Tadeusz SP9HQJ


III. Sport

10. Wiadomości nie tylko DX-owe


PJ5 - Sint Eustatius: Janusz SP9FIH pracuje od początku stycznia do początku kwietnia z PJ5 Sint Eustatius z Karaibów (więcej info w punkcie 12 Komunikatu).

3B8 - Mauritius: Timo, OH1NA będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 3B8/OH1NA z wyspy Mauritius AF-049 od 25 lutego do 7 marca. QSL via OQRS.

5H - Tanzania: Nobby, G0VJG będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 5H3VJG z wyspy Zanzibar AF-032 od 7 do 20 marca. Będzie głównie aktywny na SSB, a także trochę CW i FT8. W planie udział w zawodach BERU. QSL via M0OXO OQRS.

9K - Kuwejt: 9K9NLD to znak okolicznościowy z okazji Narodowego Dnia Kuwejtu (25 lutego) oraz Dnia Wyzwolenia (26 lutego). QSL via EC6DX. Dołączają do obchodów również: Arabia Saudyjska, będzie aktywna jako HZ1KWT w dniach 19-25 lutego; Zjednoczone Emiraty Arabskie jako A60KWT QSL via EA7FTR w dniach 19-27 lutego; Bahrain jako A91KWT; QSL z 3B8 - Timo, OH1NA będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 3B8/OH1NA na Mauritiusie (AF-049) od 25 lutego do 7 marca. Będzie pracować w trybie CW, SSB, FT8 i FT4. QSL za pośrednictwem LoTW, Club Log's OQRS lub za pośrednictwem swojego krajowego znaku.

CO - Kuba: Zespół T44DX będzie aktywny z wyspy Isla de la Juventud NA-056 od 21 do 25 marca. QSL via RW6HS i LoTW.

FO/A - Austral: Jeff, K5WE i Craig, W5CCP będą aktywni jako TX7W z wyspy Raivavae OC-114 od 16 do 30 kwietnia. Będą głównie pracować emisją CW i FT8, a także trochę na SSB, RTTY i FT4. QSL via OQRS lub K5WE. W zależności od połączenia z Internetem, logi będą codziennie przesyłane do Club Log, lub Livestream będzie włączony. Szczegóły https://k5we.com/tx7w/.

H40 - Temotu: Zespół Intrepid DX wybiera się na wyspę Pigeon OC-065, Temotu w dniach od 22 lutego do 7 marca. Stacja będzie QRV jako H40WA. W skład zespołu wchodzą Rob N7QT, Paul N6PSE, Scott NE9U, Jay K4ZLE, Jay AC7DC, Bruce K3NQ, Don N6JRL i David AH6HY. Podczas pobytu na wyspie zespół będzie regularnie aktualizować swoją grupę na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/h40wa. QSL via M0URX OQRS. Szczegóły na https://intrepid-dx.com/h40wa/.

HZ - Arabia Saudyjska: Członkowie HZ1SAR są aktywni jako 7Z3FD, 8Z3FD i HZ3FD do 22 lutego. Świętują Dzień Założenia Arabii Saudyjskiej.

PJ7 - Saint Maarten: Gary, KC9EE, będzie ponownie aktywny jako PJ7EE na Saint Maarten NA-105 od 21 lutego do 6 marca. Będzie głównie aktywny na CW, a także SSB podczas zawodów ARRL DX SSB. QSL via OQRS.

TF - Islandia: Chuck, KC4KQE jest aktywny jako TF/KC4KQE z Islandii do 26 lutego. W planie aktywności POTA i SOTA.

VP6 - Pitcarin: Gerben, PG5M będzie aktywny jako VP6G z Wyspy Pitcairn OC-044 od 4 do 14 kwietnia. QSL via M0OXO OQRS. Szczegóły na stronie: https://dx.to/vp6g/.

V4 - St. Christopher & Nevis: Jeff, K1ZN będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako V44/K1ZN z Saint Kitts NA-104 od 27 lutego do 6 marca. QSL via znak domowy.

VU - Indie: Członkowie BARS Bengal Amateur Radio Society będą aktywni jako AT8BRS z kilku wysp z grupy IOTA AS-153 między 17 a 21 lutego. Usłyszymy ich z Ghoramara (17 lutego), Agnimari Char i Suparbhanga (18 lutego), Jambudwip (19 lutego), Lothian (20 lutego) i Bulcherry (21 lutego, jeśli czas pozwala). Będą QRV w okolicach 7140, 14240, 24280 i 28485 a także FT8 na 14074 i 21074.

W - USA: Zespół N4T będzie aktywny z IOTA Garden Key, Dry Tortugas NA-079 od 23 do 26 lutego. Planują być aktywni na pasmach 80-6 metrów z użyciem nawet trzech stacji w ciągu dnia i co najmniej jednej stacji w nocy. Więcej na https://www.drytortugas.info/. Ten sam znak będzie QRV między 19 lutego a 1 marca z różnych POTA na Florydzie. QSL via W3NY.

YJ - Vanuatu: Matt K0BBC, Luke VK3HJ, Chris VK3QB i Alan VK6CQ będą aktywni jako YJ0VK z Efate OC-035 od 29 marca do 11 kwietnia. Będą QRV na pasmach 40-6 metrów, z naciskiem na SSB i CW podczas pierwszego tygodnia, następnie podczas drugiego tygodnia skoncentrują się na CW i FT8. QSL via M0OXO OQRS. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/YJ0VK.

YO - Rumunia: Świętując 95. rocznicę pierwszego stowarzyszenia krótkofalowców w rumuńskim Arad County, stacje okolicznościowe YR95AR, YR95CC, YR95CH, YR95IN, YR95LI, YR95PE i YR95SE będą aktywne od 16 lutego do 31 maja.
Wydarzenie jest organizowane przez C.S. Radioklub Admira (YO2KBQ), następcę klubu założonego prawie wiek temu. Zobacz https://www.qrz.com/db/YR95AR dla uzyskania dodatkowych informacji.

ZD7 - Oliver, W6NV, ponownie działa jako ZD7W z Wyspy Świętej Heleny (AF-022) od 15 lutego i pozostanie tam do 23 lutego. Weźmie udział w konkursie ARRL DX CW, po którym będzie dostępny do kontaktów DX, skupiając się na pasmach 160, 80 i 40 metrów w trybie CW. QSL bezpośrednio do W6NV. Informacje na temat planu pracy będą zamieszczane na https://www.qrz.com/db/ZD7W za pośrednictwem EC6DX, w dniach 20-26 lutego.

Zawody 24 - 25 lutego 2024 r.
CQ 160M SSB http://www.cq160.com/rules.htm
UBA CW https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest
REF SSB https://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_cdfhfdx.pdf

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. Podsumowanie SPDXC Trophy 2023

Zakończyła się pierwsza edycja SP DX Club Trophy, nowego współzawodnictwa rozpoczętego w 2023 roku. Trophy cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 93 członków SP DX Clubu.
W kategorii SP DX Club Trophy Mixed triumf odniósł SQ9HZM, zaliczając imponujące 260 DXCC. Na kolejnych miejscach znaleźli się SP9KR i SP3QDM, obaj z wynikiem 247 DXCC. Tu o 2 miejscu zadecydowały tzw. małe punkty.
W kategorii SP DX Club Trophy CW pierwsze miejsce zajął SP1D, zdobywając 201 DXCC. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się SP7JLH (184) oraz SN5J/SP5JXK (178).
W kategorii SP DX Club Trophy SSB zwycięstwo przypadło SP7Y z 213 podmiotami DXCC. Na kolejnych miejscach znaleźli się SQ8ERS (187) i SQ9HZM (171).
W kategorii SP DX Club Trophy DIGI triumfowali SP2QVU (239), SQ9HZM (239) i SP7IIT (235), zajmując odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Pełne wyniki dostępne są na naszej oficjalnej stronie:
https://www.spdxc.org/index.php/spdxc-trophy-2023/.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, a także wszystkich uczestników. Dziękujemy za udział w SP DX Club Trophy! Nagrody zostaną wręczone podczas Zjazdu SPDXC.

Pozdrawiam,
Adam SQ9S


12. Nasz człowiek na Karaibach czyli PJ5/SP9FIH

Kolega Janusz SP9FIH pracuje od początku stycznia 2024 r. z PJ5 Sint Eustatius na Karaibach. Mimo pracy z małą mocą jest dobrze słyszalny w godzinach wczesno rannych na FT8, a o świcie i później na SSB z dobrym sygnałem na 40 m.
Od popołudnia do późnej nocy jest słyszany tymi emisjami na wyższych pasmach.
Zazwyczaj zaczyna od 10 m tak długo, jak propagacja pozwala. Potem przechodzi na coraz niższe pasma wykorzystując warunki propagacyjne do końca słyszalności w łącznościach z Europą.
Potem praca z krótkofalowcami z innych kontynentów. Eksperymenty z pracą na 80 m doprowadziły do uszkodzenia wzmacniacza i raczej do końca ekspedycji, czyli do początku kwietnia, będzie musiał pracować na samych TRX-ach Icom 7300.
Jednoosobowa ekspedycja i praca na 2 radiach jednocześnie, czasami dwa pasma na FT8, a czasami na jednym SSB, a na innym FT8.
Dodatkowo umilają życie Januszowi codzienne mrówki i komary, które zasmakowały w zagranicznej krwi i kąsają sprawdzając ile wytrzyma ten intruz, który wprowadził się do zajmowanego przez nich apartamentu.
Przy bardzo silnym wietrze trzeba czasami kilka razy w ciągu dnia poprawiać mocowanie anten, ustawiać je na inne kierunki z rana, a na inne wieczorem.
W ciągu dnia musi sobie przygotować posiłki i od czasu do czasu odwiedzić pieszo najbliższy sklep, do którego trzeba iść szybkim tempem około godziny.
Jeśli uda mu się kupić coś dobrego, to musi jeszcze bronić siebie i zakupy przed hordami psów, które atakują Janusza po drodze. Czego się jednak nie robi dla takiego hobby, jakim jest krótkofalarstwo bez remote station.

Info. Roman SP9FOW, autoryzacja Janusz SP9FIH.


13. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 2.3 GHz i wyżej. Są to zawody aktywności UKF i odbędą się we wtorek, 27 lutego 2024, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie http://spac.pk-ukf.pl/

I Próby Subregionalne IARU R1 all band, 2-3 marca 2024, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator PK UKF/PZK pod patronatem i zgodnie z Regulaminem zawodów IARU R1. Regulamin zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/.
Dzienniki należy wysłać w terminie do 11 marca br. poprzez stronę organizatora (Stowarzyszenie PK UKF): http://vhfcontests.pk-ukf.pl/?month=3
oraz do patrona (IARU) poprzez stronę o adresie:
https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?reset=1&PHPSESSID=mi653ifroq0459ri1rep91fn95.

Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Zachęcamy do skorzystania, bezpośredni link:
https://pkukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/.

SPAC 144 MHz - są to zawody aktywności UKF i odbędą się we wtorek, 5 marca 2024, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

VHF FT8 Activity 144 MHz. To zawody aktywności FT8, organizator BANAT (YO), środa 6 marca 2024, godz. 7:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

Info. Stanisław SQ2EEQ


14. Analizy ruchu na pasmach amatorskich - pasma i emisje

W zależności od momentu przeprowadzenia analizy procentowy rozkład QSO per emisja i per pasmo zmienia się.

Przykładowo - tydzień 9.02.2024 z przewagą FT8: Ilustracje widoczne w wersji PDF

I tydzień w którym były zawody WPX RTTY:

Jasno widać, jakie obecnie mamy tendencje w pracy na pasmach z zastosowaniem poszczególnych emisji. Analiza jest obarczona pewnym błędem systemowym, bo nie obejmuję pewnych grup QSO.
I na zakończenie aktywność na pasmach amatorskich. Obecnie strumień słoneczny Flux waha się w przedziale 150-190. I dlatego wyższe pasma są aktywne.

Dla ciekawskich - tygodniowe raporty są pod linkiem:
https://clublog.org/dxreport.html

Na podstawie danych z Club Log.

Opracował: SP5ELA

IV. Dział techniczny

15. PLC

Niestety z ubolewaniem należy stwierdzić, że na rynku polskim dalej odbywa się handel urządzeniami PLC (Power Line Communication). Oto przykład. Tym razem na rynek PL wprowadza te urządzenia co jakiś czas IBOD. Jest to firma, która na masową skalę prowadzi od lat sprzedaż wysyłkową na Europę, w tym do Polski.

Zygi SP5ELA

*Ostrzegajcie przed tymi "wynalazkami" swoich znajomych

V. Silent Keys
_______________________________________________________________
SP2WIW SK

W dniu 14 lutego br. po długiej chorobie zmarł kol. Jan Gawron SP2WIW, niegdyś aktywny krótkofalowiec, dobry Kolega, członek PZK w Bydgoskim OT PZK (OT-04). Pogrzeb odbył się w sobotę, 17 lutego 2024 r. o godz. 11:00 na cmentarzu parafialnym Parafii pw. św. Wincentego a Paulo, przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy.

Info. Andrzej SP2CA
____________________________________________________________________
SP9DTH SK

Dziś via e-mail otrzymałem informację od wnuczki Natalii Frej ze Skawiny, że zmarł jej dziadek Julian Żółty SP9DTH (ur. 1936) ze Skawiny. Pogrzeb odbył się sobotę 17 lutego 2024 r. w Skawinie, w Parafii Miłosierdzia Bożego.

Info. Tadeusz SP9HQJ
__________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Janowi SP2JLR, Tadeuszowi Andrzejowi SP2CA, SP9HQJ, Andrzejowi SP5AHT, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Januszowi SP9LAS, Stefanowi SP1JJY, Romanowi SP9FOW, Jakubowi SQ2PMN.


Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK rz urzędur1;, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK r11; subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".


Załącznik
(przykład ulotki)

Krótkofalarstwo
ależ to bardzo proste!

Posłuchaj radiostacji amatorskich:
1. Pobierz na rsmartfonar1; ze sklepu Play darmową aplikację: rpRxTx Liter1;. Ustaw polski odbiornik SO8O.
2. Uruchom nasłuchiwanie 3,700-3,750MHz lub 7,100-7,200 MHz (poszukaj stacje SP, czyli polskie).
3. Jeżeli nie zadziała, to pobierz aplikację rKiwi SDRr1; i wybierz polski odbiornik.
4. Spróbuj zanotować znak stacji słuchanej i jego korespondenta, oraz datę, czas, i częstotliwość.
5. Posłuchaj innych stacji nabierając wprawy w zapisywaniu danych i ucząc się czym jest krótkofalarstwo.
6. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, ściągnij książkę rABC Krótkofalowcar1; ze strony https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=63.
7. Jeżeli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym krótkofalowcem lub Klubem poprzez SMS: (miejsce na podanie namiarów) lub e-mail: (wpisać adres e-mail kontaktowy) (możemy nie odbierać telefonów od nieznanych numerów).

Zapraszamy serdecznie do intersującego hobby jakim jest krótkofalarstwo!

Polski Związek Krótkofalowców
www.pzk.org.pl, hqpzk@pzk.org.pl