Komunikat PZK 43/23 z dnia 25.10.2023
Dodane przez sp2jmr dnia 2023-10-26 / 16:12
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców 
NR 43/2023 z dnia 25 października 2023 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

Informacje

1 listopada br. "Wszystkich Świętych" nie będzie komunikatu w dotychczasowej formie. Wszystkie aktualne informacje zostaną umieszczone w formie tekstowej na portalu PZK w piątek 3 listopada jako "Komunikat PZK".

Informuję, że w dniach od 31 października do 2 listopada Sekretariat ZG PZK będzie nieczynny.

Piotr SP2JMR


I. Sprawy organizacyjne

1. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU Zlatibor 2023

W dniach 01-04.11.2023 w miejscowości Zlatibor w Serbii odbędzie Konferencja Generalna 1. Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union/IARU).
Konferencje Generalne IARU R1 odbywają się co trzy lata, a ostatnia - z uwagi na pandemię COVID-19 - odbyła się wirtualnie w dwóch częściach w latach 2020-2021.
W Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Zlatibor 2023 jako Delegaci Polskiego Związku Krótkofalowców udział wezmą następujący Koledzy:

- Tomasz Ciepielowski SP5CCC,
- Michał Brennek SP2J,
- Paweł Zakrzewski SP7TEV (Kierownik Delegacji).

W trakcie przedmiotowej Konferencji, przy uczestnictwie kilkuset delegatów z różnych państw członkowskich, omówionych zostanie wiele istotnych dla całego środowiska krótkofalarskiego spraw, związanych w dużej mierze ze strategiczną przyszłością naszego hobby oraz ochroną istniejących pasm amatorskich i ewentualnym pozyskiwaniem nowych wycinków widma radiowego (link do programu poniżej).

https://conf.iaru-r1.org/

Warto przypomnieć, że w 2025 roku IARU obchodzić będzie jubileusz 100-lecia swojego utworzenia, a związane z tą okolicznością uroczystości odbędą się najprawdopodobniej w Paryżu - miejscu formalnej inauguracji działalności naszej wspólnej organizacji międzynarodowej, reprezentującej interesy wszystkich krótkofalowców - niezależnie od ich przynależności organizacyjnej.
Nigdy nie zapominajmy, że im więcej osób zrzeszonych jest w organizacjach członkowskich IARU jako całości (czyli w 1., 2., i 3. Regionie), tym nasz wspólny głos na forum światowym (tj. w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union/ITU) oraz innych gremiów) jest silniejszy i bardziej reprezentatywny!

Opracowanie: Paweł Zakrzewski SP7TEV "Oficer Łącznikowy IARU - PZK"

2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 18 października przy wykorzystaniu komunikatora Teams odbyło się 6 w tym roku Posiedzenie Prezydium ZG PZK.

Obecni członkowie Prezydium: Tadeusz Pamięta SP9HQJ - prezes PZK, Marek Kuliński SP3AMO - wiceprezes PZK, Piotr Eichler SP2LQP - wiceprezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR - skarbnik PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR - sekretarz PZK, GKR: Stanisław Leszczyna - SQ2EEQ, Krzysztof Joachimiak SQ2JK, Adam Swiontek Brzezinski SQ1GPR, Krzysztof Kućmierz SQ1NIG, Ireneusz Kołodziej SP6TRX.
Goście: Waldemar Sznajder 3Z6AEF członek ZG PZK, Mirosław Sadowski SP5GNI Manager ds. EMC.

Prezes powitał wszystkich obecnych, odczytał proponowany porządek obrad i zapytał o jego akceptację. Porządek obrad został przyjęty.

1. Na wstępnie skarbnik PZK Jan SP2JLR przedstawił Stan finansów Związku na 17 października 2023. Przedstawia się on następująco:
- ZG PZK konto główne 152 546,85 zł
- OPP 80 577,88 zł plus lokata 100 000 zł,
- Oddziały Terenowe 144 566,19 zł,
Razem 377 690,92 zł plus lokata 100 000 zł.
Lokata do 11 grudnia br.

Składki przyjęte w ZG Związku - 352 510 zł tj. 102.18% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2023 rok.
Ponadto skarbnik przedstawił statystyki składkowe.
W dalszej części informacji finansowych Skarbnik zapoznał zebranych z informacją o realizacji budżetu na dzień 17 października.

2. Prezydium podjęło następujące uchwały:

a) O zatwierdzeniu poprawności przedstawionych przez Komitet Założycielski Ogólnopolskiego klubu PZK o nazwie rKrotkofalow.cyr1; dokumentów założycielskich i rekomendowaniu zatwierdzenia powołania Klubu Ogólnopolskiego "Krotkofalow.cy" przez Zarząd Główny PZK, na podst. § 33, 46 i 47 Statutu PZK.

b) O powołaniu komisji doraźnej pod nazwą Komisja Finansowa, ustalając co następuje:
Komisja Finansowa stanowi pomoc Skarbnikowi PZK w przygotowaniu projektu budżetu Związku na 2024. Szczególnie ważnym jest:

- przemyślenie struktury budżetu,
- wskazanie możliwości oszczędności oraz źródeł zewnętrznego finansowania
stowarzyszenia,
- rozważenie spraw związanych ze składkami PZK (kwoty, terminy, karencja ze wskazaniem ew. zmian w Statucie/regulaminach,
- w chwili podjęcia uchwały przez ZG PZK dot. uchwalenia budżetu komisja kończy swoją działalność.

Do Komisji Finansowej powołani zostali: Roman Bal SP9MRN, Sławomir Krysztofowicz SP3OKS, Michał Wilczyński SP9XWM.
Komisja będzie działała pod nadzorem skarbnika PZK.

c) O powołaniu komisji doraźnej pod nazwą Komisja Statutowa. W jej skład
wchodzą: Piotr Eichler SP2LQP, Paweł Gorgoń SP9OM, Jerzy Szawarski SP5SSB, Tomasz Zajdel SQ5T, Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
Nadzór nad pracami komisji sprawuje wiceprezes ds. organizacyjnych.

d) O powołaniu stałej komisji pod nazwą Komisja Historyczna Krótkofalarstwa Polskiego. W skład komisji wchodzą:
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, Grzegorz Walichnowski SP3CSD, Bogdan Szkudlarek SP3LD, Adam Nogaj SP5EPP, Jerzy Miśkiewicz SP8TK, Waldemar Sznajder 3Z6AEF.

e) O rejestracji "Komunikatu Polskiego Związku Krótkofalowców" jako czasopisma i wpisanie go do rejestru dzienników i czasopism jako tytułu prasowego. Po uzyskaniu wpisu do rejestru dzienników wystąpimy do Biblioteki Narodowej o nadanie numeru ISSN.

f) O powołaniu komisji stałej pod nazwą "Redakcja Komunikatów PZK".
Na funkcję redaktora naczelnego Prezydium ZG PZK powołało Piotra Skrzypczaka.
Redakcja zostanie zorganizowana przez redaktora naczelnego.
Nadzór nad pracą redakcji sprawuje Prezes PZK.

3. Prezydium zapoznało się z aspektami technicznymi i merytorycznymi systemu monitoringu ENAMS i zajęło się sprawą jego wdrożenia. Mirosław SP5GNI poinformował, że system mógłby zacząć działać w 2024 roku, lecz na tym etapie podejmowanie uchwał i działań jest nieco przedwczesne.
Poinformował także, że ostatnio na posiedzeniu Komitetu C7 podjęto decyzję o uruchomieniu monitoringu przy pomocy odbiorników SDR, co jednak nie jest w pełni kompatybilne z systemem ENAMS.

4. Jan SP2JLR zauważył, że trzeba podjąć prace w ramach OSEC, w tym oddzielić tę instalację od strony głównej PZK. System był stworzony dawno temu, a teraz trzeba dostosować go do obecnych wymagań. Omówił także sprawę zgłaszania klubów do ewidencji i związanych z tym problemów.

5. RODO
Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ poinformował, że w ub. tygodniu odbyło się spotkanie zespołu ds. RODO w składzie: Tadeusz SP9HQJ, Marek SP3AMO, Zygmunt SP5ELA, Andrzej SO6XL, Pani prawnik. Przedyskutowano sprawę RODO w PZK i poczyniono ustalenia dotyczące jego wdrażania.

6. Stanisław SQ2EEQ - zawnioskował o zmianę wizerunku PZK na Wikipedii.
Poruszył także sprawy powoływania Komisji Statutowej w minionych latach i efektów działań osób pracujących nad propozycjami zmian w Statucie.
W związku z uchwałą Prezydium ZG PZK z 21 września br. o zwołaniu posiedzenia ZG PZK z wykorzystaniem komunikatora TEAMS, GKR sprawdziła jak wygląda sprawa zdalnych posiedzeń władz PZK, czyli KZD oraz ZG PZK. Poinformował zebranych o ustaleniach GKR, które znajdują swoje odzwierciedlenie w opublikowanym protokole GKR.
Posiedzenie prezydium ZG PZK zakończono o godzinie 22.24.
Protokół z posiedzenia jest opublikowany w dziale download na portalu PZK

Info. Piotr SP2JMR

3. OPP

ZESTAWIENIE PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OT PZK NA DZIEŃ 22.10.2023 R.
(po uwzględnieniu wpływów za 2022 r. i odliczeniu 20% na ZG PZK oraz wydatków w 2023 roku)

Saldo końcowe
OT -- 01 -5 237.24 zł
OT -- 03 -1 503.77 zł
OT -- 04 - 5 683.72 zł
OT -- 05 - 7 073.78 zł
OT -- 06 - 2 820.28 zł
OT -- 08 - 1 875.46 zł
OT -- 09 - 12 016.37 zł
OT -- 10 - 6 552.41 zł
OT -- 11 - 364.56 zł
OT -- 12 - 4 370.98 zł
OT -- 13 - 7 726.22 zł
OT -- 14 - 6 814.16 zł
OT -- 15 - 11 820.80 zł
OT -- 16  - 2 352.53 zł
OT -- 17 -  4 062.56 zł
OT -- 18 - 2 611.30 zł
OT -- 20 - 6 787.72 zł
OT -- 21 - 6 556.77 zł
OT -- 22 - 3 176.27 zł
OT -- 23 - 2 858.71 zł
OT -- 24 - 1 648.72 zł
OT -- 25 -  495.52 zł
OT -- 26 - 1 912.54 zł
OT -- 27 - 13 411.95 zł
OT -- 28 - 747.98 zł
OT -- 29 - 1 120.69 zł
OT -- 31 - 2 411.63 zł
OT -- 32 - 8 468.56 zł
OT -- 35 - 358.11 zł
OT -- 37 - 4 895.97 zł
OT -- 50 - 546.92 zł
OT -- 51 - 2 193.59 zł
OT -- 73 - 5 867.82 zł
ZG PZK 146 345.61 zł
33 234.88 zł
179 580.49 zł

4. Walne Zebranie Nadnoteckiego OT PZK - OT23

Zarząd Nadnoteckiego Oddziału Terenowego informuje o zwołaniu zebrania sprawozdawczego w połowie kadencji, w dniu 19 listopada 2023 roku, w Ujściu przy ul. Czarnkowskiej 32 (Pizzeria). Obrady rozpoczynamy o godz. 09:30. Zaproszenia do Członków Oddziału wysłano na adresy mailowe.
Prosimy o punktualne przybycie.

Polski Związek Krótkofalowców
Oddział Nadnotecki
Sekretarz Sebastian Nowak SP2SNF

II. Wydarzenia

5. Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Jak już powszechnie wiadomo, prawdopodobnie w przyszłym roku, polski naukowiec weźmie udział w misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Kandydatem do udziału w misji Axiom-4 jest dr inż. Sławosz Uznański, z wykształcenia elektronik, pracownik naukowy.
Na pokładzie ISS nasz astronauta ma testować technologie polskich przedsiębiorstw, prowadzić eksperymenty, a także zrealizować program edukacyjny skierowany do uczniów. W związku z tym, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), ogłosiły konkurs na badania i eksperymenty do wykonania przez Polaka podczas pobytu na stacji kosmicznej. Nadesłano 66 zgłoszeń, z czego 18 zostało wstępnie wybranych przez POLSA do dalszego procedowania i realizacji. Wśród nich znajduje się projekt Polskiego Związku Krótkofalowców pt. "HAM Radio Lessons and Conversations"
Wniosek napisali i wysłali Koledzy Armand Budzianowski SP3QFE i Sławomir Szymanowski SQ3OOK ze wsparciem Piotra Skrzypczaka SP2JMR. Obecnie trwają przygotowania do kolejnych analiz i ocen projektu, tym razem na poziomie ESA.

Info. Tadeusz SP9HQJ

6. Memoriał SP3AXI

"Memoriał hm. Janka Bonikowskiego SP3AXI". Projekt będzie realizowany pod znakiem SN15AXI, od dnia 01.11.2023 do 31.01.2024, emisjami CW, SSB, DIGI. Projektem tym chcemy wraz Kolegami z rejonu Gostynia i Rawicza przypomnieć, uczcić pamięć o harcerzu, krótkofalowcu, wyjątkowym człowieku, który dla wielu był wzorem. /pełne info na stronie https://www.qrz.com/db/SN15AXI/
pozdrawiam,

Henryk SQ3LMR

7. Zaproszenie na targi

Zapraszam do odwiedzenia mnie podczas największych Targów Caravaningowych w Poznaniu. W dniach 27-29.10.2023 jestem swoim radiowym kamperem na stoisku w hali nr 4 Retro. Będę promował tam podróże z radiem i krótkofalarstwo.
Moja prelekcja o krótkofalarstwie odbędzie się w piątek 27.10.2023, o godzinie 15.00 na scenie głównej w Hali 3.

Zapraszam serdecznie
Przemek SP7VC

Info o zapraszającym, który w 2004 roku wyznaczył sobie ambitny cel: odwiedzenie stu krajów
Konsekwentnie to realizował i w 2023 roku odbył kamperem swoją jubileuszową podróż do setnej destynacji - Islandii - krainy ognia i lodu. Przemek przebył dziesiątki tysięcy kilometrów w powietrzu, setki mil na oceanach i tysiące kilometrów w swoim kamperze. Pływał po Pacyfiku i Karaibach, odwiedził sześć kontynentów, a ze swojej radiostacji nadawał z ponad osiemdziesięciu krajów. O tym wszystkim możemy przeczytać w wydanej przez niego w 2022 roku książce "Z radiem przez świat", podsumowującej jego kilkunastoletni dorobek podróżniczy.
Mottem książki jest ulubione zdanie jej autora: "Jeśli nie dorobiłeś się do czterdziestki, to raczej już się nie dorobisz - zacznij podróżować".
Do zobaczenia w strefie Retro podczas targów i prezentacji o Islandii na scenie głównej w piątek.

Przemek SP7VC

8. Pamięci tych co odeszli

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu pt. "Pamięci tych co odeszli', który jest częścią składową historii krótkofalarstwa na terenie działania b. OT PZK w Lesznie. https://youtu.be/Hz6LojInKHQ lub na YT tytuł "Pamięci tych co odeszli "

73! Ryszard SP3CUG

III. Sport

9. Zawody 2024

W roku 2024 Kalendarz zawodów PZK będzie prowadzony i opublikowany jak dotychczas na platformie informatycznej "LogSP". W pracach dotyczących Kalendarza zawodów krajowych 2024 biorą udział Andrzej SP8AB i Adam SQ9S.
Zgłoszenia do Kalendarza należy przesyłać na adres zawody@pzk.org.pl, koniecznie z kopią regulaminu w formacie PDF, w terminie do 15 listopada obecnego roku.
Kalendarz zawodów krajowych SP prowadzony przez Polski Związek Krótkofalowców nie dyskryminuje żadnych innych organizacji (LOK, ZHP, ZHR, kluby prywatne, itd.).
Kalendarz jest również publikowany każdego roku (na początku roku) w czasopiśmie rŚwiat Radior1;. Jeśli zostanie zachowany termin do 15 listopada, również Wasze zawody organizowane w 2024 roku zostaną opublikowane w Kalendarzu.
Pod adresem https://youtu.be/WIr3SLqHuPw jest film "jak dodać własnoręcznie zawody do Kalendarza".

Info. Adam SQ9S

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

9M6 - East Malaysia: Saty JE1JKL będzie aktywny jako 9M6NA z Labuan Island (OC - 133) w czasie CQ WW DX SSB Contest (SOAB 15 m) i CQ WW DX CW Contest (SOAB). QSL via LoTW i ClubLog OQRS.

A2 - Botswana: Stacja A25RU będzie aktywna od 26 października do 12 listopada. Siedmiu operatorów (SP6EQZ, OK8AU i pozostali) będzie aktywnych w pasmach od 160 do 6 m CW i SSB (trzy stacje) i digi (6-7 stacji). QSL via ClubLog OQRS.

A5 - Bhutan: Abie AB1F jest aktywny jako A52AA od 19 do 27 października, SSB w pasmach 40, 20, 15 i 10m. QSL via znak domowy, LoTW, eQSL, ClubLog.

H4 - Solomon Islands / Temotu Province: Aktywność stacji H40WA została przełożona na rok 2024, ale jeden z członków ekspedycji Jun OE1JUN/JH4RHF jedzie na solową ekspedycję. Będzie aktywny jako H44RH z Honiara (OC - 047) od 23 października prawdopodobnie do 31 października. Także planuje być aktywnym jako H40RH (Temotu Province) z Pigeon Island (OC - 065) od 1 do 9 listopada. Praca głównie na CW, możliwe SSB podczas CQ WW DX Contest, anteny drutowe, 100 W mocy. QSL via OE1JUN.

OY - Wyspy Owcze: Christian EA3NT, Col MM0NDX i Jonathan MM0OKG dołączą do lokalnych operatorów i wezmą udział w CQ WW DX SSB Contest jako OY6A (QSL via LoTW). Przed i po zawodach będą aktywni jako OY/znaki domowe.

PJ5 - Sint Eustatius: John W5JON będzie aktywny jako PJ5/W5JON od 25 do 31 października na SSB i FT8, pasma 60 do 6 m. QSL via LoTW lub direct na znak domowy.

V4 - St. Kitts: Ed N2HX będzie aktywny jako V4/N2HX od 21 października do 18 listopada, wliczając w to start w CQ WW DX SSB Contest jako V49R.

PJ7 - Sint Maarten: Po aktywności na St. Kitts Ed N2HX zmieni lokalizację na Sint Maarten. Będzie aktywny jako PJ7PL wliczając aktywność w czasie CQ WW DX CW Contest (25 - 26 listopad) i ARRL 10-Meter Contest (9 - 10 grudnia). QSL via znak domowy.

VK - Australia: Tom VK2WN (SP7WT) będzie aktywny jako AX37EUDXF od 15 października do 30 listopada celem uczczenia 37 rocznicy European DX Foundation. QSL via LoTW, eQSL, ClubLog OQRS. Nie używa biura.

ZF - Cayman Islands: Rich NN3W będzie aktywny jako ZF2RD od 24 do 31 października na CW i SSB, pasma KF, wraz ze startem w zawodach jako ZF2B. QSL via LoTW lub via NN3W.

Nadchodzące zawody:
CQ WorldWide DX Contest, SSB: 28 października 00:00Z do 29 października 23:59Z - https://www.cqww.com/rules.htm.

Zapowiadane aktywności w czasie zawodów: https://www.ng3k.com/Misc/cqs2023.html.

ARRL EME Contest: 28 października 00:00Z do 29 października 23:59Z
https://www.arrl.org/eme-contest.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

11. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

VHF FT8 Activity 144 MHz odbędą się we środę 1 listopada 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

MMC 144 Mhz - 4/5 listopada. Tak jak co roku, od wielu już lat, w pierwszy pełny weekend listopada odbędą się największe europejskie zawody dla telegrafistów w paśmie 144 MHz, organizowane i rozliczane przez włoskich krótkofalowców zrzeszonych w Associazione Radioamatori Italiani (ARI).
Zawody o pełnej nazwie 51th Marconi Memorial Contest VHF IARU Region 1 (często używany skrót - MMC) mają na VHF wieloletnią tradycję (od 1978) i odbywają się w telegraficznym wycinku pasma 144 MHz. Co roku bierze w nich udział kilkuset operatorów z całej EU, w tym znacząca liczba stacji SP.
Regulamin zawodów, obowiązujący w 2023 roku jest identyczny z Regulaminem Ogólnym Zawodów IARU R1, co łatwo sprawdzić pod adresem http://www.ari.it/english-area/vhf/6495-48th-marconi-memorial-contest-vhf.html, porównując je ze sobą.
Wskazanie w Regulaminach dozwolonych form korzystania z popularnego klastra ON4KST znacznie ułatwia nawiązanie dalekich łączności na kapryśnym już o tej porze roku paśmie 144 MHz. Przypomnimy o tych wyjątkowych zawodach w następnym Komunikacie, na kilka dni przed ich terminem. (wyłącznie w piątek 3 listopada na portalu PZK)

SPAC 144 MHz są to zawody aktywności UKF. Odbędą się we wtorek, 7 listopada 2023, godz. 18:00-22:00 UTC (uwaga - pierwsze zawody po zmianie czasu..!)
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.
Uwaga, ze względu na zmianę czasu wszystkie współzawodnictwa SPAC, jak również odbywające się podobnie jak w SP, zawsze we wtorki, zawody aktywności w krajach sąsiednich (DL, LA, SM, OZ, LY, YL) zmieniły godziny trwania na 18:00 r11; 22:00 UTC. Jednak w SP czas lokalny, w którym odbywają się zawody, pozostaje bez zmian (19:00-23:00).

Info. Stanisław SQ2EEQ


IV. ARISS

12. Wnioski do ARISS

Koordynator PZK ds. ARISS przypomina, że w dniu 27 października upływa termin składania wniosków na szkolne łączności ARISS, które będą realizowane w okresie lipiec r11; grudzień 2024 roku.
Kolejne okienko składania wniosków jest planowane na wiosnę przyszłego roku, o czym poinformuję w Komunikacie.
Link do strony internetowej ARISS Europa: https://www.ariss-eu.org/.
Sławek SQ3OOK Koordynator PZK ds. ARISS


V. Silent Keys

SP6OUQ SK

Z głębokim żalem informuję, że w dniu 19 października 2023 r. z grona opolskiego rejonu krótkofalowców odszedł do krainy wiecznych DX-ów Kolega Ryszard Drydkiewicz SP6OUQ, w wieku 70 lat. Wieloletni członek PZK, pełniący wiele funkcji w Opolskim Oddziale Terenowym PZK. Był członkiem klubu SP6KJO, do którego należał do chwili jego zawieszenia, a następnie rozwiązania (po stanie wojennym). W 2001 roku był współzałożycielem klubu SP6PNZ im. Ziemi Nyskiej w Nysie, w którego działalności uczestniczył aktywnie. W klubie był współorganizatorem wielu spotkań integracyjnych, a także wydawanych przez klub dyplomów: Twierdza Nysa, 780 i 790 lat Nysy. Był koleżeński, a posiadaną wiedzą techniczną dzielił się z kolegami.
W 2007 r. za swą pracę na rzecz OT PZK został uhonorowany Odznaką Honorową PZK nr 703. Ma w swoim dorobku zrobionych i potwierdzonych 300/300 podmiotów do DXCC, pracując na SSB, CW, RTTY oraz emisjami cyfrowymi.
Brał udział w ważniejszych zawodach światowych oraz w różnego rodzaju akcjach naszego klubu, w pracach na pasmach amatorskich pod różnymi znakami okolicznościowymi. Był koleżeński i swoim doświadczeniem operatorskim dzielił się z młodszymi krótkofalowcami w klubie, jak i również w naszym województwie i nie tylko. Cześć jego pamięci!

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 23.10.2023 na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.
Info. Włodek SQ6LBW Prezes Klubu SP6PNZ Nysa
_______________________________________________________________
SP6RCK SK

Pamięci Zbyszka Madeja SP6RCK by SP6SOX.
Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 23.10.2023 roku odszedł z grona krótkofalowców nasz serdeczny Kolega Zbyszek Madej SP6RCK.
Zbyszek urodził się 22.03.1948 roku w Katowicach.
Krótkofalowcem został na przełomie lat 70-80 tych. Z Brzegiem związany był od drugiej połowy lat 80-tych,kiedy to wstąpił do klubu SP6PCB. Jego pierwsi koledzy to: Paweł SP6BHT, Leszek SP6AGD, Staszek SP6EIY, Krzysiek SP6TPF, Staszek SP6CLF i wielu innych.
Zbyszka poznałem w 1986 roku dzięki Staszkowi SP6EIY. Zarazili rmłodychr1; krótkofalarstwem i tak przybyli: Jurek SP6SOX, Rysiek SP6SOZ Wojtek SP6TCS.
Zbyszek był nieprzeciętnym konstruktorem urządzeń krótkofalarskich. Jego wiedza i umiejętności w tym zakresie były na niespotykanie wysokim poziomie.
Wspólnie ze Zbyszkiem tworzyliśmy TRX-y na bazie SP5WW. Jako pierwsi uruchomiliśmy produkcję syntez wg. DL4JAL. Zbyszek konstruował także wzmacniacze liniowe dużych mocy.
Oprócz krótkofalarstwa był kierowcą rajdowym (uczestniczył w rajdach dolnośląskich). W pewnym momencie zakosztował motolotniarstwa, które niestety skończyło się ciężką kontuzją.
Miłość do krótkofalarstwa pozostała do końca Jego dni. Jego pasją stały się łączności emisjami cyfrowymi, w których był niedościgniony.
Zbyszek był członkiem SP DX Clubu oraz odznaczony Honorową Odznaką PZK z numerem 847.
W dniu dzisiejszym środowisko krótkofalowców brzeskich straciło Kolegę i wspaniałego człowieka.
Zbyszek pozostawił w żalu żonę Jolę, córkę Alicję oraz wnuczkę Mercedes.
Pożegnanie Zbyszka odbędzie się w Brzegu w czwartek lub w przyszłym tygodniu.

Żegnaj Zbyszku nasz drogi Kolego, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

Info. Jerzy SP6SOX & Krzysztof SP6DVP

________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Tadeuszowi SP9HQJ, Pawłowi SP7TEV, Sławomirowi SQ3OOK, Adamowi SQ9S, Marcinowi SP3BBS Stanisławowi SQ2EEQ, Henrykowi SQ3LMR, Włodzimierzowi SQ6LBW, Sebastianowi SP9TDA, Armandowi SP3QFE, Przemkowi SP7VC, Krzysztofowi SP6DVP, Jerzemu SP6SOX, Sebastianowi SP2SNF, Ryszardowi SP3CUG.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".