Komunikat PZK nr 19/21 z dnia 12.05.2021
Dodane przez sp2jmr dnia 2021-05-13 / 11:49
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 19/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK 10.05.2021 r.

Zgodnie z ustaleniem z 26 kwietnia br. w dniu 10 maja 2021 r. o godz.20.00 w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora Microsoft Teams odbyło się 5. w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Obecni: Tadeusz SP9HQJ, Mariusz SP5ITI, Piotr SP2LQP, Piotr SP2JMR -prezydium ZG PZK; Stanisław SQ2EEQ, Adam SQ1GPR, Krzysztof SQ2JK, Ireneusz SP6TRX - reprezentujący GKR oraz Armand SP3QFE, Zbyszek SP7MTU, Krzysztof SP7WME, Jan SP7TOP, Marek SP3AMO, Grzegorz SQ2MTK, Tomasz SP3QDM oraz Zygmunt SP5ELA - goście posiedzenia. Po powitaniu Prezes PZK przekazał prowadzenie posiedzenia Piotrowi SP2LQP.

1. Prezes PZK poinformował o ostatnio podjętych działaniach:

a) Prezes PZK objął patronatem stowarzyszenie "Polska Szkoła Survivalu" w Krakowie. Praktyczną realizację patronatu zabezpieczy OT10 PZK

b) Współpraca pomiędzy PZK a Wojskami Obrony Terytorialnej.
Prezydium zajęło się kwestią ostatnio podpisanego "porozumienia" pomiędzy PZK, a 13 Śląską Brygadą WOT. Po przedstawieniu przez prezesa PZK Tadeusza Pamiętę SP9HQJ relacji z rozmów oraz podpisanego dokumentu, prezydium jednoznacznie stwierdziło, że całe zamieszanie wokół dokumentu, budzące wiele emocji w ostatnim tygodniu, szczególnie
w środowisku SP EmCom, zostało spowodowane przekazaniem przez prezesa PZK nieprecyzyjnej informacji w tej sprawie. De facto sporządzono rNotatkę o współpracyr1;. Prezydium uznało, że stanowi ona dopiero podstawę do wypracowania porozumienia. Upoważnionym do prowadzenia rozmów w tej sprawie jest Krzysztof Gaudnik SP7WME. Dopiero po wypracowaniu tekstu porozumienia o współpracy z 13 Śląską Brygadą WOT zostanie ono podpisane ze strony Związku przez prezesa PZK, a członkowie PZK zapoznani z jego treścią.

Jednocześnie zamieszanie spowodowane nieprecyzyjnie przekazaną informacją, w tym przypisanie Krzysztofowi SP7WME w całej sprawie funkcji, której nie pełni, doprowadziło do zaognienia sytuacji na linii Ogólnopolski Klub SP EmCom PZK r11; Prezydium ZG PZK. Wskazało ono ewidentnie, że zasady funkcjonowania klubu w kontekście zapisów Statutu PZK wymagają pilnego przedyskutowania. Jednak sprawą najpilniejszą jest przeprowadzenie wyborów zarządu Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK, który obecnie funkcjonuje w niepełnym składzie.

Prezydium ZG PZK przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni opublikowaniem notatki, która nie może być obowiązującą z powodu wad prawnych.

c) PZK wpłaciło składkę do IARU w kwocie 26508 zł, co jest zgodne z kwotą zaplanowaną w prowizorium budżetowym na 2021 rok.

2. W ramach innych spraw wniesionych przez członków Prezydium:

a) Mariusz SP5ITI zreferował sprawę współpracy pomiędzy PZK a POLSA. Dotyczy to m.in. współdziałania z firmami chcącymi wspólnie z nami eksploatować obiekty w przestrzeni kosmicznej. Chodzi tu o łączność eksperymentalną pomiędzy ziemią - satelitą- satelitą - ziemia. Do realizacji tego i innych przedsięwzięć zamierzamy powołać zespół w składzie Tomasz SP3QDM, Armand SP3QFE, Mariusz SP5ITI oraz jedna osoba wytypowana przez PK UKF.

b) Dyskutowano o organizacji Zjazdu SN0HQ w ośrodku "Nad Zalewem".

c) Planowana jest organizacja Posiedzenia ZG PZK formie tradycyjnej lub zdalnej na początku września br. w miarę możliwości zw. z pandemią.

d) SP DX Contest. Omówiono wstępnie sposoby motywacji zawodników z SP, aby zwiększyć ich udział w kolejnych edycjach tych zawodów. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy prezydium zajmie się szczegółowo tym tematem, to samo dotyczy współzawodnictwa międzyoddziałowego.

e) Dyskutowano o sprawach funkcjonowania klubów i oddziałów PZK. Tą kwestię omówił Mariusz SP5ITI. OT i kluby powinny być pierwszym punktem kontaktu dla zainteresowanych krótkofalarstwem. Niestety często atmosfera w klubach, w dniach tzw. klubowych nie odpowiada promowaniu krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży. Natomiast sprzęt w klubach i OT PZK będący własnością PZK powinien być użytkowany w sposób właściwy. Zasady jego użytkowania opracuje Mariusz SP5ITI.

f) Prezydium zajmowało się także sprawami administracyjnymi oraz informatycznymi, w tym zagadnieniami związanymi z tworzeniem nowego portalu PZK.

g) Uzgodniono, że najbliższe posiedzenie Prezydium odbędzie się
w poniedziałek dnia 31 maja br. o godz.18.00, także z wykorzystaniem
komunikatora Microsoft Teams.

h) Posiedzenie zakończono o godz.23.35.

Info. Piotr SP2JMR

2. Informacja po spotkaniu z Prezesem UKE w sprawie egzaminów na świadectwa operatorów urządzeń radiowych

W dniu 11.05.2021 r. odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie online z wiceprezesem UKE, Panem Krzysztofem Dylem, wicedyrektorką Departamentu Częstotliwości, Panią Wiolettą Pilipiec i naczelnikiem Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej, Panem Markiem Otrębą, w sprawie egzaminów na świadectwa operatorów urządzeń radiowych. W spotkaniu z ramienia PZK wziął udział Mariusz Busiło SP5ITI, wiceprezes PZK. Na spotkaniu byli także przedstawiciele innych organizacji krótkofalarskich.
Celami PZK przedstawionymi na spotkaniu jest:
1. w pierwszej kolejności wsparcie Prezesa UKE w niezwłocznym uruchomieniu egzaminów, na podstawie obowiązujących przepisów, najlepiej przed wakacjami,

2. udział w pracach nad docelowym modelem sposobu egzaminowania,
w tym współpraca nad aktualizacją bazy pytań, modyfikacją przepisów
i wprowadzeniem platformy egzaminowania zdalnego.

W ramach punktu pierwszego, PZK zadeklarował chęć niezwłocznego zawarcia
z Prezesem UKE porozumienia, w którym uregulowano by zasady kierowania społecznych egzaminatorów do Komisji powoływanej przez Prezesa UKE, sposobu organizacji sesji i sesji dodatkowych oraz kierowania i wyboru egzaminatorów na konkretne sesje egzaminacyjne, a także współpracy nad aktualizacją bazy pytań.
Przedstawiona koncepcja, rekomendowania osób do Komisji egzaminacyjnej, jako sposobu do szybkiego uruchomienia egzaminów znalazła wsparcie pozostałych organizacji krótkofalarskich obecnych na spotkaniu. Uznano, że to dobry sposób weryfikacji zdolności środowiska do współdziałania w organizacji egzaminów, a doświadczenie zdobyte po obu stronach powinno być wykorzystane przy budowaniu systemu docelowego.
Ważną kwestią otwartą pozostały kryteria wyboru społecznych egzaminatorów, którzy zgodnie z przepisami muszą spełnić wymagania w zakresie niezbędnych: wiedzy i umiejętności, a także nadzoru nad egzaminatorami przez organizacje kierujące danych egzaminatorów społecznych.
Pan Marek Otręba zaprosił do aktualizacji bazy pytań zalecając oparcie ich na sylabusie CEPT.
PZK deklaruje, że może przedstawić Prezesowi UKE propozycję takiego porozumienia najdalej do poniedziałku, 17 maja, tak aby było możliwe zawarcie go jeszcze w maju. PZK zadeklarował, że nie widzi przeszkód, aby ten projekt stanowił podstawę do zawarcia porozumień Prezesa UKE z innymi organizacjami.

Informację sporządził:

Mariusz Busiło SP5ITI wiceprezes PZK

3. Ankieta IARU R1

Ważne!

Pomóż nam zbadać słabe i mocne strony krótkofalarstwa w Polsce!
Stowarzyszenia krótkofalowców z Regionu 1 IARU podjęły się przeprowadzania analizy stanu krótkofalarstwa w swoich krajach, zbadania mocnych i słabych stron a także zewnętrznych zagrożeń i szans na rozwój naszego hobby.
W związku z tym w imieniu PZK, jako członka IARU, zwracamy się z prośbą do wszystkich krótkofalowców w Polsce o wypełnienie ankiety SWOT znajdującej się pod poniższym linkiem: 

Stan krótkofalarstwa w Polsce

https://forms.gle/Re75F5CexnQxLqDG7

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o uważne przeczytanie objaśnień.
Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich krótkofalowców, aktywnych i nieaktywnych, nasłuchowców i innej maści pasjonatów łączności radiowych. Zaproszenie jest adresowane do osób będących członkami PZK, innych organizacji, a także samotników.
Więcej wyjaśnień w samej ankiecie. Nie czekaj! Wypełnij już dzisiaj (ogromna prośba: nie później niż do dnia 23.05.2021 r.) i pochwal się tym na social mediach! 😊
Ankietę koordynuje Zespół przedstawicieli PZK na obrady Konferencji Generalnej IARU R1 2021 w następującym składzie: Kol. Mariusz Busiło SP5ITI, Kol. Michał Brennek SP2J, Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC, Kol. Piotr Wilkoń SQ8L i Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV.

Info Paweł SP7TEV, Mariusz SP5ITI


4. Wspólny komunikat OT-10 i OT-12 PZK

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!
Z nieukrywaną przyjemnością i satysfakcją pragniemy zakomunikować wszystkim sympatykom krótkofalarstwa, że Zarządy Oddziałów Terenowych PZK nr 10 oraz nr 12 w Krakowie weszły na drogę porozumienia w sprawie integracji małopolskich środowisk krótkofalarskich. Oznacza to, iż nasze Zarządy wyraziły pozytywne intencje w sprawie połączenia się administracyjnego naszych oddziałów, by przywrócić historyczny status naszego wspaniałego środowiska,
a tym samym urzeczywistnić powrót do tradycyjnego, pierwotnego kształtu Terenowego Oddziału PZK w Krakowie. Jak obiecujący jest ten zamysł i jak bardzo oczekiwany - wiemy wszyscy: jedno wspólne środowisko, jeden front działań, pełna współpraca, wspólny i szeroko rozumiany rozwój.
Kochani! rKrótkofalarstwo jest to hobby polegające na nawiązywaniu dwustronnych łączności między krótkofalowcami...r1; - to ogólna definicja naszego hobby, którym się cieszymy, które sprawia nam wiele satysfakcji i przyjemności.

Niebawem minie 100 lat od czasu, gdy na ziemi krakowskiej nasi wspaniali poprzednicy w imię wspomnianej idei zaczęli pracę w eterze. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu w roku 1929 powstał Krakowski Klub Krótkofalowców. Jednak ta komórka mogła zaistnieć wyłącznie dzięki skutecznemu i wspólnemu działaniu oraz organicznej pracy naszych wspaniałych poprzedników, którzy borykali się przy tym niejednokrotnie z wieloma przeciwnościami formalnymi, organizacyjnymi, finansowymi czy zwykłą ludzką nieprzychylnością.

Dlatego też mając na względzie pamięć o wszystkich członkach naszego środowiska, którzy przez wiele dekad aktywnie pracowali nad jego integracją i rozwojem, ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnego środowiska krótkofalarskiego w naszym regionie miło nam poinformować, że Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK w Krakowie oraz Krakowski Oddział Terenowy OT-12 PZK rozpoczęły wspólne wstępne konsultacje, mające na celu opracowanie propozycji planu utworzenia jednego, wspólnego dla całego środowiska krótkofalarskiego naszego regionu - Oddziału Terenowego. Dzięki temu działaniu przywrócony zostanie jego historyczny status i znaczenie oraz co równie istotne - pozwoli nam w pełni zacieśniać współpracę całego środowiska oraz skuteczniej wspierać jego działania
w zakresie naszego realnego rozwoju dla dobra jego obecnych i przyszłych członków.

Serdecznie prosimy zatem wszystkich do współpracy w tym zakresie na szczeblach indywidualnych i klubowych, abyśmy mogli wspólnie stawić czoła temu wyzwaniu. Prosimy również o mentalne wsparcie całego środowiska w osiągnięciu tego szczytnego celu jakim jest lepsza przyszłość naszej pasji.
Niebawem poinformujemy wszystkich naszych członków o szczegółach naszych działań.
Z życzeniami zdrowia i wielu sukcesów:


Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK
OT-10 PZK w Krakowie Michał Matusik SQ9ZAY, Prezes Krakowskiego OT PZK (OT12 ) w Krakowie Michał Wilczyński SP9XWM


II Wydarzenia

5. Apel organizatorów -100 Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego 1921-2021

Akcja dyplomowa klubu SP6PAZ - SO100PS z Opola. Przypominamy, że wszyscy Koledzy i Koleżanki, którzy uzbierali w naszej akcji 3 QSO na trzech różnych pasmach lub 3 QSO trzema różnymi emisjami - proszeni są o pobieranie swoich dyplomów ze strony:

https://www.qrz.com/db/so100ps lub ze strony LOGSP: https://logsp.pzk.org.pl/a/1921ps/

Pobranie dyplomu nie zamyka drogi do robienia kolejnych łącznościi powiększania swojego dorobku (liczby QSO) i wzięcia udziału w losowaniu nagród niespodzianek.

Vy 73! Organizatorzy - SO100PS - SP6PAZ z Opola

6. Zmiana na funkcji KF Managera w VERON i inne informacje KF Managera PZK

Po dwudziestu latach pracy jako KF Manager VERON, Sjoerd Ypma PA0SHY odchodzi z funkcji, przekazując pałeczkę swojemu następcy Teo Konig PA1CW.
Sjoerd, Wielkie dzięki za dobrą współpracę w komitecie C4 i gorąco witam Teo - nowego KF Managera VERON.

73 Tom DF5JL
R1 HF Manager / R1 Przewodniczący Komitetu C4

Southgate Amateur Radio News donosi ...

Potrzeba rozszerzenia pasma radiowego w zakresie 3-12 MHz.
Krótkofalowcy podkreślają, że komitet WIA ds. strategii widma opublikował swoją odpowiedź na pięcioletnią prognozę widma ACMA w 2021 r. o potrzebie rozszerzenia amatorskiego widma radiowego w zakresie 3-12 MHz.

WIA (Australia) pisze:
Globalny popyt na amatorskie widmo HF wzrósł, szczególnie od początku pandemii COVID. Duża liczba stacji (szczególnie w paśmie 7 MHz), zarówno z legalnych, jak i nieautoryzowanych nielegalnych transmisji, jest często liczna w okresach zwiększonej propagacji jonosferycznej. Ponadto wzrost napięcia na całym świecie spowodował częstsze stosowanie systemów radarowych dużej mocy zakłócających amatorską komunikację HF w dużych segmentach widma, szczególnie w niższych pasmach częstotliwości. WIA zamierza poszukać możliwości poszerzenia dostępu na pasma amatorskie w segmencie 3-12 MHz w ciągu następnych 5 lat dla amatorów australijskich, zgodnie z przydziałami międzynarodowymi, chociaż WIA przyznaje, że jest to niższy priorytet niż inne proponowane pozycje.

Możesz pobrać pełny dokument odpowiedzi WIA pod adresem https://www.wia.org.au/newsevents/news/2021/20210428-1/

73 Tom DF5JL

Nowa sublicencja na 60 m / 5 MHz WRC-15 jest teraz dostępna dla Nowej Zelandii

Po zakończeniu okresu próbnej dwukanałowej pracy w paśmie 60 m w Nowej Zelandii w 2020 roku, NZART ma przyjemność ogłosić, że po negocjacjach z regulatorem RSM, udało się uzyskać licencję zezwalającą na pracę wszystkich krótkofalowców z Nowej Zelandii w paśmie 60 m (5 MHz) na warunkach zatwierdzonych na WRC-15. Maksymalna dopuszczalna moc to 15 W EIRP (efektywna moc promieniowana izotropowo). Podobnie jak w przypadku poprzedniej pracy testowej na 60 m, wszyscy którzy chcą pracować na paśmie, muszą wypełnić i podpisać nową sublicencję, która jest deklaracją o zapoznaniu się z warunkami użytkowania, przed podjęciem pracy. Sublicencja udzielana jest na okres dwunastu miesięcy, aby umożliwić RSM ocenę, czy występują jakiekolwiek problemy z zakłóceniami. Jeśli nie, to NZART będzie negocjować
z RSM o dodanie pasma 60 m (5 MHz) do GURL (Licencja radiowa dla użytkowników ogólnych). Jeśli te negocjacje zakończą się sukcesem, wówczas potrzeba posiadania sublicencji nie będzie wymagana w przyszłości.

Źródło: SARN, NZART

73 Tom DF5JL

Informacje z poczty mailowej HF Managerów R1 IARU opracował:

Marek SP3AMO, KF Manager PZK


7. Łączność kryzysowa EMCOM OT-15 Łódź na Central Kiribati T31T

Zdjęcie widoczne w wersji PDF

To nie byle jaka akcja, to akcja na Pacyfiku, na Kanton Island.
Od lewej: Przemek SP7VC i koordynator rWild Fish & Wildlifer30;r1;.
No trzeba przyznać- daleko sięgnęli!

Info: SP5ELA

III Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

CN - Maroko
14 maja br. przypada 65 rocznica powstania Królewskich Sił Zbrojnych
i Bezpieczeństwa Narodowego Maroka. Z tej okazji do 16 maja czynna jest stacja CN65FAR. QSL via RW6HS.

DL - Niemcy
Od 1 maja do 30 września DA30BRR nadaje z okazji 30-lecia Rezerwatu Biosfery Rhön wpisanego do UNESCO.

F - Francja
W dniach 15 do 29 maja stacja TM100CLG będzie QRV z okazji 100-lecia miasta Capelle la Grande. QSL via F8KGS.

Członkowie F5KMY od 6 maja do 10 czerwca używają znaku TM25TL oddając honor haitańskiemu generałowi Toussaint Louverture. Urodzony w Saint Domingue generał pomógł francuskiemu rządowi znieść niewolnictwo. To dzięki niemu jego kraj uzyskał niepodległość Haiti. QSL via F5KMY.

G r11; Anglia. Andy G0SFJ do 30 maja nadaje jako GB5SAR (Search and Rescue).
QSL via eQSL. https://www.sosradioweek.org.uk/

Klub Krótkofalowców Bedford & District do 16 maja nadaje jako GB6BMA
z Bromham Mill.

GI - Irlandia Północna. W 1932 roku Amelia Earhart była pierwszą kobietą, która przeleciała w pojedynkę Atlantyk samolotem.
Z tej okazji North West Group ARC upamiętni to wydarzenie znakiem GB0AEL.

LZ r11; Bułgaria. Od 1 maja do 30 czerwca Georgi LZ2VP nadaje jako LZ100VARNA.
Varna jest trzecim pod względem liczby ludności miastem Bułgarii po Sofii i Płowdiwie.

Do końca 2021 roku członkowie "High Speed Club" używają znaku LZ70HSC.
QSL via LZ2JE.

OA - Peru. Aldo OA4DPM przypomina, że w maju nadaje stacja OC200P, z okazji 200-lecia niepodległości Peru. QSL via OA4O.

OE -= Austria. Helmut OE1TKW do 7 czerwca jest QRV z okazji 60 rocznicy powstania VHSC jako OE60VHSC.

PA - Holandia
Z okazji 65 edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie do 22 maja aktywna jest stacja PD21EUROSONG.

VE - Kanada Z okazji 70 rocznicy założenia klubu Radio Amateur du Quebec od 15 maja do 15 lipca czynna będzie stacja VC2AQC.

VK - Australia
VI50SG do końca 2021 roku obchodzi 50 rocznicę powstania St. George Amateur Raio Society. QSL via VK2LE.

YV - Wenezuela
Stacja okolicznościowa YW200BC nadaje do końca roku z okazji Bitwy pod Carabobo. Uważa się, że to bitwa pod Carabobo 200 lat temu była decydującą bitwą o niepodległość Wenezueli. QSL via YV4KW.

Zawody 15 - 16 maja 2021 r.
UN DX Contest http://undxc.kz/rules-eng/
His Maj. King of Spain Contest CW http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/

Eliminacje do WRTC 2022 z uwzględnieniem wyników CQ WW CW 2020
https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?CountryRanking=1&country=SP#score

Pozdrawiam Adam SQ9S

9. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

IARU Region 1 70 MHz MGM Contest - 15-16 maja 2021, początek godz. 14:00 w sobotę, zakończenie 13:59 UTC w niedzielę.
Dla zawodów MGM na częstotliwościach 50 i 70 MHz, wprowadzonych do kalendarza zawodów IARU R1 kilka tygodni temu, podstawowe zasady regulaminowe zostały przedstawione w Komunikacie Nr 88 IARU (dostępny na stronie Stowarzyszenia PK UKF https://pk-ukf.p l ). Przypominam, że jak informuje sekretariat IARU R1, aktualizacja Handbooka v.9.1 nastąpi
w najbliższym czasie.
EUROPEAN EME Contest 23 cm (1.3 GHz) - zawody organizowane przez DUBUS/REF, 15-16 maj 2021, godz. 00:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm

SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 18 maj 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 20 maja 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
Stanisław SQ2EEQ

10. Interkontest - współzawodnictwo
W dniu 08.05.2021 o 13:12, Krzysztof SP7GIQ pisze:
Wyniki za Intercontest 2020 prawie policzone, brakuje jednych zawodów, ale
w klasyfikacji niewiele się zmieni.
Przy 8 grupach klasyfikacyjnych mamy dwie, gdzie powtarzają się znaki, więc tych do obdarowania będzie sześciu.
Cztery znaki indywidualne i dwa zespoły.
Gdyby były odpowiednie środki, to może coś takiego zaproponować na nagrody:
https://konektor5000.pl/index.php?p5121,saa2-nanovna-analizator-antenowy-50khz-3ghz-hf-vhf-uhf-lte-wifi-2-4ghz-dotykowy-wyswietlacz-2-8

Krzysztof SP7GIQ
Komisja Intercontest

IV. Technika


V. Informatyka i oprogramowanie

11. Operator naszych serwerów PZK - KEI.PL

Polski Związek Krótkofalowców większość serwerów utrzymuję u operatora KEI.pl. Od początku 2020 roku, roku początku światowej pandemii wszyscy operatorzy serwerów i operatorzy telekomunikacyjni znaleźli się w wyjątkowej i zarazem trudnej sytuacji. Ruch w sieci wzrósł 4-krotnie, obciążenie łączy i serwerów również.
Jak wypada rnaszr1; operator KEI.pl? W ocenie Administratora SI PZK wypada całkiem przyzwoicie. Są oczywiście wzloty i upadki. KEI.pl ma całodobowy "support techniczny"- to ważne. 95% połączeń z serwisem technicznym KEI praktykowane jest w godzinach nocnych.

Ilustracje widoczne w wersji PDF

Admin SP5ELA12. Zaproszenie od TechSoup
View online


Cześć,

Zastanawialiście się, czy Wasza organizacja jest bezpieczna w sieci?
Zapraszamy na webinar o cyberbezpieczeństwie po praktyczne przykłady i wskazówki!

Cyfrowe rozmowy #10
Czy Twoja organizacja jest bezpieczna w sieci?
13 maja, 11.00 - 12.15

Podczas webinaru pokażemy realne przykłady fałszywych maili - zobaczycie, że nie zawsze jest łatwo je rozpoznać!
Podzielimy się wskazówkami, na co zwracać uwagę podczas codziennego funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej i na co uczulić pracowników naszej organizacji.
Porozmawiamy również o narzędziach, które wspierają cyberbezpieczeństwo. W jakie z nich warto inwestować?

Gości webinaru będą eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Paweł Sawicki i Marek Zaleski.
Zapisz się na webinar

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Fundacja TechSoup, Bracka 25, 00-028 Warszawa, Polska


VI Prawo i przepisy

13. Konsultacje w sprawie egzaminów UKE, patrz pkt. 2 Komunikatu.

VII. Humor w PZK

14. K3 Elecraft w dobie COVID

Ilustracje widoczne w wersji PDF


VIII. Propagacja fal radiowych

15. Ostatnie cykle słoneczne
Ilustracje widoczne w wersji PDF

Porównanie 4 i dwóch ostatnich cykli słonecznych. Źródło: WDC-SILSO

Info: SP5ELA

IX. Silent Key's
__________________________________________________________
SP3HBO SK.

Z wielkim żalem i bólem informujemy, że odszedł do krainy wiecznych DX-ów nasz kolega Czesław Wandt SP3HBO ze Słubic.
Czesiu, będzie nam Ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju.
Czesiu zmarł 25 kwietnia 2021 r. i został pochowany na cmentarzu w Słubicach.

Info. Tomasz SP3WVL
__________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Mietkowi SP5DZE, Michałowi SQ9ZAY, Michałowi SP9XWM, Krzysztofowi SP6DVP, Tomaszowi SP3WVL, Mariuszowi SP5ITI, Piotrowi SP2LQP, TechSoup, KEI.pl.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny komunikatów odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).