Ubezpieczenie członków PZK 2020
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-02-12 / 06:59
Ubezpieczenia członków PZK

Na serwerze PZK w dziale "download" zostały uporzdkowane dokumenty polis ubezpieczeniowych PZK. Wszystkie polisy znajduj się w dziale "Ubezpieczenia".

Nowa polisa ubezpieczeniowa PZK zawarta jest na okres 04.02.2020 do 03.02.2021 r.
De facto są to dwie polisy, jedna obejmuje ubezpieczenie członków PZK od odpowiedzialności cywilnej (OC). Druga jest polisą OC dla Polskiego Związku Krótkofalowców (jako stowarzyszenia).

Pomysł z ubezpieczaniem członków PZK powstał w 2008 roku głównie z powodu coraz większych trudności z uzyskiwaniem zgód administracji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na stawianie lub tylko wieszanie naszych anten. Na problemy natrafiali także Ci z nas, którzy anteny już mieli zainstalowane. Poza rzekomą szkodliwością naszej działalności krótkofalarskiej głównym argumentem przeciwko naszym antenom było zagrożenie dla osób trzecich i ich mienia związane z naszą pracą i posiadanymi antenami. Dotyczyło to także dachów i ścian budynków na których były i są zainstalowane nasze anteny. Drugą polisą poza OC z tytułu prowadzenia działalności krótkofalarskiej do 2013 roku była polisa na tzw. „radiocasco” czyli ubezpieczenie sprzętu. Niestety z powodu znacznej szkodowości i rosnących stawek za ubezpieczenie z tej polisy musieliśmy zrezygnować. Szkodowość z tyt. „radiocasco” w latach 2010-2012 wyniosła ok. 8000 zł, natomiast w 2014 roku przekroczyła 18000 zł czyli była wyższa od składki ubezpieczeniowej (11000 zł). Spowodowało to dwukrotne podniesienie oferty opłaty za polisę do kwoty 24000 zł na rok 2015. W tej sytuacji z powodów ekonomicznych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia sprzętu naszych członków.

Pozostaje natomiast polisa z tyt. OC z ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty 15000 zł na jedno zdarzenie. Roczna suma gwarantowana dla wszystkich wydarzeń ubezpieczeniowych członków PZK w skali roku wynosi 300.000 PLN. Informacja o takim ubezpieczeniu oraz wydruk kopii samej polisy stanowią istotny argument w rozmowach z administracjami budynków, a także z sąsiadami obawiającymi się uszkodzenia infrastruktury lub przedmiotów na swoich posesjach.

Oczywiście istotne jest samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a biorąc pod uwagę coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska atmosferyczne też ma swoje znaczenie. Póki co szkodowość z tyt. ubezpieczenia OC wynosi nieco ponad 600 zł/rok (2018 r.). Pozwala to na stosunkowo niską składkę roczną nie przekraczającą 4 zł na 1 członka PZK**. Podobne indywidualne ubezpieczenie OC kosztuje co najmniej 80-100 zł/rok/osobę, czyli różnica jest dość znacząca.

Dodam jeszcze, że ogromną pomoc w początkowym okresie funkcjonowania ubezpieczeń, zawieraniu umów, ustalaniu zakresu ubezpieczeń etc. okazał ówczesnemu prezydium ZG PZK Zygmunt SP5ELA, który udostępnił nam swoją dokumentację ubezpieczeniową.

*Uwaga. Jest to uzupełniony o zmienione elementy ubezpieczenia skrót artykułu SP2JMR z Komunikatu PZK 9/2019 r.

** Zarząd Główny PZK na mocy uchwały określił dopuszczalną górną granicę kwoty ubezpieczenia przypadająca na członka.

Link do dokumentów polisy PZK

Info. Zygi SP5ELA