NKZD PZK, Warszawa 19.01.2019
Dodane przez 3z6aef dnia 2019-01-23 / 12:05
ATTN: Członkinie i członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców

Koleżanki i Koledzy,

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK, zwołany przez Zarząd Główny PZK na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, odbył się 19 stycznia br. w Warszawie.

Zgodnie z wnioskiem i porządkiem obrad przedstawionym przez wnioskodawcę, Zjazd miał rozpatrzeć trzy sprawy:
- skrócenie kadencji i wybór nowych władz PZK,
- skrócenie kadencji i wybory GKR PZK,
- powołanie Komisji Statutowej.
W uzasadnieniu wniosku o zwołanie zjazdu podano nadzwyczajne okoliczności: utratę zaufania GKR PZK do Skarbnika PZK oraz brak reakcji Prezydium ZG PZK i jego działania uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie PZK.

Głosowanie w trybie elektronicznym Zarządu Głównego PZK uchwały zwołującej NKZD odbyło się w sierpniu 2018 r. przynosząc wynik negatywny (większość opowiedziała się za niezwoływaniem zjazdu nadzwyczajnego). Wobec protestu GKR PZK oraz skargi do Organu Nadzoru, Prezydium ZG PZK przygotowało kolejny projekt uchwały zwołującej NKZD. Mimo zastrzeżeń odnośnie do zgodności porządku obrad ze Statutem PZK, uchwała o zwołaniu NKZD została tym razem podjęta pozytywnie, na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK 1 grudnia 2018 r.

Poza sprawami proceduralnymi (wybór przewodniczącego i prezydium zjazdu, wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków, przyjęcie regulaminu i porządku obrad), Zjazd merytorycznie głosował wnioski formalne oraz jedną uchwałę:
- wniosek przewodniczącego GKR PZK o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego skrócenia kadencji GKR PZK (wniosek przegłosowany pozytywnie),
- wniosek delegata OT-04 o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego skrócenia kadencji władz PZK, jako niezgodnego ze Statutem PZK (wniosek przegłosowany pozytywnie),
- uchwała zobowiązująca Prezydium ZG PZK do podjęcia działań mających na celu wskazanie błędów w Statucie PZK przez wybrana kancelarie prawną. Przygotowane zmiany mają być procedowane na następnym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym PZK (uchwała podjęta pozytywnie).

Pełny protokół obrad NKZD PZK z dnia 19.01.2019 r. w Warszawie jest obecnie opracowywany w konfrontacji z nagraniami obrad i będzie dostępny w ciągu kilku dni wraz ze wszystkimi materiałami pozjazdowymi. Część materiałów np. tekst dokumentów odczytanych podczas godzinnego wystąpienia przewodniczącego GKR PZK oraz odpowiedź Prezesa PZK na zarzuty zawarte w sprawozdaniu, udzielona w odpowiedzi na skargę do Organu Nadzoru, są od kilku miesięcy dostępne na portalu PZK w dziale Download.

Czy cele Zjazdu zostały zatem wypełnione i dlaczego tak/nie? Na to pytanie powinien odpowiedzieć wnioskodawca o zwołanie NKZD, czyli Główna Komisja Rewizyjna...

Moim zdaniem Zjazd nie rozwiązał podstawowej, formalnie istotnej z punktu widzenia działania Związku sprawy: przywrócenia pełnej funkcjonalności organu wewnętrznej kontroli stowarzyszenia.

W świetle zapisów Regulaminu GKR PZK, obecny dwuosobowy skład (przy początkowym pięcioosobowym + dwóch zastępców) nie jest w stanie skutecznie podejmować uchwał, co jest rzeczywiście faktycznym ograniczeniem. Nie umniejsza to co prawda możliwości sprawowania czynności kontrolnych GKR wobec organów i jednostek organizacyjnych PZK (prezydium ZG, oddziały terenowe, kluby) - pod tym względem nawet jednoosobowy skład może skutecznie działać - ale nie umożliwia podjęcia uchwały np. z wnioskami o udzielenie/nieudzielenie absolutorium, uchwały opiniującej budżet/bilans itd.

Niestety, najprostsze rozwiązanie tego problemu polegające na rezygnacji dwóch członków GKR, ich ponowne kandydowanie wraz z innymi kandydatami i wybór pięcioosobowego składu (plus dwóch zastępców) nie zostało podczas NKZD zastosowane.

Czy zatem będzie konieczne zwołanie kolejnego nadzwyczajnego zjazdu? A może da się to naprawić w inny sposób? Dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, ale zapewniam że rozważane są różne rozwiązania i wybierane te, które skutecznie przywrócą normalne działanie Związku.

73!
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes PZK