Komunikat PZK nr 25/2018 z dnia 20.06.2018
Dodane przez sp2jmr dnia 2018-06-20 / 18:33
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr 25/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK 15.06.2018 r.

Drugie w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło się 15 czerwca w Warszawie. Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF otworzył obrady o godz. 18:02. Obecni byli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZK poza wiceprezesem Janem Dąbrowskim SP2JLR (nieobecność usprawiedliwiona) oraz: Marek Ruszczak SP5UAR przedstawiciel GKR, Koordynator PZK ds. Sportu Grzegorz Rendchen SP9NJ oraz Zygmunt Szumski SP5ELA, jako administrator systemów informatycznych PZK i prezes OT-73.

1. Sprawy finansowe

a) Skarbnik omówił bieżącą sytuację finansową określając ją jako zadowalającą. Na rachunku bieżącym ZG jest 126 685 zł oraz 50 062,86 zł na lokacie. W związku z przenoszeniem kont bankowych szczegółowe określenie stanu środków oddziałów terenowych nie zostało dokładnie podane. W bieżącym roku z tytułu 1% OPP oddziały terenowe wydały dotychczas ok 21 tys. zł zaś z konta centralnego 8 tys. zł. Dla OT jest zabezpieczona kwota 91 tys. zł przeznaczona do wyłącznego wykorzystania z tytułu 1% OPP oraz 19 tys. zł do dyspozycji ZG.

b) Przedstawiciel GKR PZK omówił szczegółowo działania kontrolne podjęte w biurze rachunkowym BOMAT w związku z nieprawidłowościami w bilansie PZK za rok 2017, co było bezpośrednią przyczyną przeniesienia planowanego wcześniej posiedzenia Zarządu Głównego na dzień 16 czerwca br. Odebrany 15 czerwca br. skorygowany bilans zamyka się sumą bilansową 324 452,76 zł na koniec roku 2017, przy sumie aktywów trwałych 43 303,94 i aktywów obrotowych 281 148,82 zł.

c) Prezydium ZG PZK przyjęło skorygowany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową, kierując wszystkie dokumenty do zatwierdzenia na posiedzenie ZG PZK.

2. Sprawy osobowe

a) Prezydium ZG PZK powołało Andrzeja Gaba SO6XL na funkcję Koordynatora PZK ds. Ochrony Danych Osobowych,
b) Prezydium ZG PZK powołało stałą Komisję ds. Ochrony Danych Osobowych w składzie: Andrzej Bojan SP8AB, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Zygmunt Szumski SP5ELA,

c) Prezydium ZG PZK powołało Marka Nieznalskiego SP9HTY na funkcję Managera Odznaki Honorowej PZK,

d) Prezydium ZG PZK odwołało Piotra Szołkowskiego SP5QAT z funkcji UKF Managera PZK i powołało na tę funkcję Tomasza Babuta SP5XMU,

e) Prezydium ZG PZK powołało Romana Bala SP9MRN jako likwidatora Toruńskiego OT PZK im. M. Kopernika (OT49), kierując wniosek do Zarządu Głównego o zatwierdzenie powołania,

f) Wobec rezygnacji Kol. Grzegorza Gowina SP9BZM, Prezydium ZG PZK dokonało zmiany na funkcji Managera QSL okręgu SP9, dziękując Grzegorzowi SP9BZM oraz współpracującemu z nim Marianowi SP9EMI za długoletnią pracę społeczną na rzecz PZK i powołało Artura Służałka SQ9BDB na funkcję QSL Managera SP9.

4. Prezydium ZG PZK na wniosek Śląskiego OT PZK (OT-06) nadało Medal im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa Panu Zbigniewowi Krupskiemu Dyrektorowi DK "Chemik" w Siemianowicach Śl. (jest to medal nr 40).

5. Prezydium ZG PZK rozpatrzyło wniosek o rozszerzenie "Pakietu Startowego PZK" o zestaw odbiornika jednopasmowego przedstawiony przez Sekretarza PZK. Sprawę przekazano wiceprezesowi ds. organizacyjnych, odpowiedzialnemu za Pakiet Startowy.

6. Prezydium ZG PZK przedyskutowało temat współpracy pomiędzy biurem rachunkowym BOMAT a PZK. W dyskusji brał udział przedstawiciel GKR Marek Ruszczak SP5UAR.

7. Marek Suwalski SP5LS wniósł o wystąpienie Prezydium ZG PZK do ZG PZK z wnioskiem o odebranie Odznaki Honorowej PZK Zbigniewowi Mądrzyńskiemu SP2JNK, na podstawie par. 21 Regulaminu OH PZK. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Głównego PZK z takim wnioskiem.

Posiedzenie zakończono ok. godz.22:30

Protokół posiedzenia zostanie opublikowany w najbliższym czasie w odnośnym dziale na Portalu PZK oraz dostarczony do Oddziałów Terenowych przez Sekretariat ZG PZK.

[Info: Piotr SP2JMR, Sekretarz PZK]

2. Posiedzenie Zarządu Głównego PZK 16.06.2018 r. w Warszawie.

Posiedzenie odbyło się w sali przy ul. Hrubieszowskiej w Warszawie. Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF otworzył obrady o godz. 10:20 witając członków ZG PZK, GKR PZK w pełnym 3-osobowym składzie oraz gości: Grzegorz Rendchen SP9NJ (Koordynator PZK ds. Sportu), Jerzy Kucharski SP5BLD (Redakcja RBI), Artur Służałek SQ9BDB oraz Zbyszek Gniotek SP7MTU.

1. Po powołaniu protokolantów oraz 3 komisji, Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności potwierdziła prawomocność obrad. Uczestniczyło w nich 22 z 36 członków ZG PZK czyli frekwencja wyniosła 61%.

2. ZG PZK na wniosek Prezesa PZK dokonał zmian porządku obrad, aby zapewnić czas na uchwalenie najistotniejszych punktów posiedzenia czyli bloku spraw finansowych oraz spraw osobowych.

3. Po przegłosowaniu zmienionego porządku obrad oraz regulaminu obrad ZG PZK przyjął protokół z Posiedzenia ZG PZK z 13 maja 2017 r.

4. Prezes PZK omówił przyczyny przeniesienia posiedzenia ZG PZK na 16.06.2018. Prezes podkreślił, że przez ostatnie dwa tygodnie Kol. Marek Ruszczak SP5UAR, jako członek GKR wykonał ogromną pracę, kontrolując dokumentację w biurze rachunkowym, które ponownie księgowało cały rok 2017.

5. Marek SP5UAR omówił szczegółowo czynności kontrolne, prowadzone w biurze rachunkowym i przekazał zalecenia dla Prezydium ZG PZK oraz dla biura. Bilans za 2017 rok został sporządzony w dniu 15 czerwca 2018 r. GKR zarekomendowała przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Z kolei Marek SP5UAR odpowiadał na zapytania z sali.

6. Bożena Manarczyk, właścicielka biura BOMAT odniosła się do wystąpienia przedstawiciela GKR, poruszając także sprawę kontaktów pomiędzy Skarbnikiem PZK a biurem oraz omówiła nieprawidłowości w opisywaniu rachunków i rozbieżności pomiędzy datami wypłat, a datami rachunków.

7. ZG PZK jednogłośnie zatwierdził bilans oraz rachunek zysów i strat za rok 2017.

8. ZG PZK zdecydował, że przyjęcie informacji dodatkowej do bilansu i ostateczne zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 odbędzie za się poprzez głosowanie w drodze elektronicznej w terminie do 30.06.2018 r.

9. ZG PZK zdecydował o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej w kwocie 56 094,09 zł na zwiększenie przychodów w bieżącym roku obrotowym.

10. Marek SP5UAR za zgodą prowadzącego zabrał głos w sprawie Memoriału SP5WL wymieniając zwycięzców oraz wręczył obecnym puchary i dyplomy.

11 Skarbnik przekazał bieżącą informację o stanie finansów PZK, która pokrywała się z punktem 1a informacji z posiedzenia Prezydium ZG PZK w dniu poprzednim.

12. Kolejny punkt to budżet PZK na rok 2018 utworzony w oparciu o prognozowane wpływy i wydatki oraz wykonanie budżetu za 2017 r i pierwsze miesiące 2018 roku. Skarbnik szczegółowo omówił poszczególne pozycje budżetu w wersji 5. Wyjaśnił niektóre przychody i wydatki. Zaapelował o wydatkowanie 1 % z tytułu odpisów 1% OPP przez Oddziały PZK. Następnie miała miejsce dyskusja o budżecie. W efekcie jej powstała wersja 6 budżetu PZK, którą ZG uchwalił jednogłośnie.

13. Po długiej dyskusji ZG PZK nie zatwierdził powołania Klubu Ogólnopolskiego PZK o nazwie "DIG Polska".

14. ZG PZK Powołał likwidatora OT im Mikołaja Kopernika w Toruniu (OT49) w osobie Romana Bala SP9MRN.

15. Na wniosek Prezydium ZG PZK Zarząd Główny PZK w głosowaniu tajnym odebrał OH PZK Zbigniewowi Mądrzyńskiemu SP2JNK.

16. Zarząd Główny odznaczył Odznaką Honorową PZK n/w Kolegów:

1 SP2NBV Wacław Grabowski
2 SP9FRZ Antoni Magiera
3 SP9MDY Hubert Marcinek
4 SP9FKQ Józef Kozłowski
5 SP9FOW Roman Gładysz
6 SP9QMP Piotr Sanecznik
7 SP5IKO Andrzej Białach
8 SP8FB Mirosław Biszczat
9 SQ8JCB Mariusz Ciszak
10 SP8LBK Andrzej Dzierzkowski
11 SQ8MFB Zbigniew Ulanowski
12 SP8NTH Grzegorz Wołoszun
13 SP6NIK Jan Perlak
14 SP6FPY Jerzy Flakowski
15 SP6IXO Zbigniew Małas
16 SP6JOQ Zbigniew Rokicki
17 SP6NIF Mieczysław Kozłowski
18 SP7CKG Czesław Miszczak
19 SP9MRN Roman Bal
20 SP7NHS Mirosław Młodzik
21 HF3Y Edward Waligóra
22 SP9CPU Andrzej Tarchalski
23 SQ9DXT Jan Madecki
24 SP6GIY Tadeusz Syrytczyk
25 SP5GH Tomasz Jokiel
26 SQ2DMU Irena Seehaber
27 SP2FNS Zbigniew Ostrowski
28 SP2MSF Ireneusz Kończykowski
29 SP2SWT Kazimierz Obuchowski
30 SQ2EAT Stanisław Kubiak
31 SP2GCJ Zenon Trykowski
32 SP2FUD Bogdan Mądry
33 SQ2BNM Mariusz Thomas
34 SP2JLR Jan Dąbrowski
35 SP9AI Bronisław Duda
36 SP6JOE Stanisław Dzwoniarski

17. Zarząd Główny w głosowaniu tajnym podjął uchwałę o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową PZK n/w Kolegów:

1 SP1IVL Stanisław Smoleń
2 SP1O Radosław Soroka
3 SP3CMA Jarosław Hołubowski
4 SP3EOL Czesław Hajduk
5 SP4ETO Andrzej Sobiela
6 SP6CCI Bolesław Konieczny
7 SP7BCA Tomasz Wiza
8 SP7VH Edward Zaręba
9 SP6IXF Janusz Szymański
10 SP6EQZ Włodzimierz Herej
11 SP6WM Witold Marchewka
12 SP6AEG Andrzej Zgieb
13 SP7NJT Jerzy Turbiński
14 SP7AAK Wiesław Strenegel
15 SP7GIQ Krzysztof Soboń SP7GIQ
16 SP9CTW Alfred Jabłoński

18. Obrady posiedzenia Zarządu Głównego PZK zakończono ok. godz. 17:00.

Powyższe informacje zarówno z posiedzenia Prezydium ZG PZK jak i ZG PZK nie oddają szczegółowo całości omawianych spraw i zajmowanych głosów. Pełna informacja zostanie zamieszczona w ciągu kilkunastu najbliższych dni na Portalu PZK w dziale Download - dokumenty organizacyjne - protokoły, jako protokół z posiedzenia prezydium ZG PZK i odpowiednio z posiedzenia ZG PZK.

[Info: Piotr SP2JMR, Sekretarz PZK]

3. 60 lat na falach eteru!

W najbliższą niedzielę tj. 24.06.2018 r. minie 60 lat od chwili gdy młody nasłuchowiec Jerzy Miśkiewicz SP8 530, który pod tym znakiem uzyskał potwierdzenia z 176 podmiotów DX CC i zdobył dziesiątki dyplomów ze wszystkich kontynentów otrzymał zezwolenie ze znakiem SP8TK. Krótkofalowiec znany w środowisku lubelskim jako współinicjator założenia Lubelskiego Klubu Krótkofalowców jak i Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie.
Po szczeblach kariery krótkofalarskiej wspinał się w otoczeniu takich ludzi jak SP8CK, SP8CP, SP8HR, SP8SZ. Kolega klubowy Tadeusza SP8HT (obecnie SP7HT). Od 1973 r. do 1990 wchodził w skład ZG PZK. W1982 r. Anatol SP5CM zaproponował Jurkowi stanowisko Dyrektora Biura ZG PZK, a w 1983 r. ZG PZK powierzył mu funkcję Sekretarza Generalnego PZK.
Posiada bogatą wiedzę jak i archiwum dotyczące polskiego krótkofalarstwa. Często jego artykuły historyczne zamieszczane są w mediach krótkofalarskich.
Przez ostanie dwa lata aktywnie działa w zespole opracowującym życiorysy krótkofalowców ze stażem licencyjnym 50 lat. Jurek wyszedł z inicjatywą opracowania biografii Prezesów PZK.
Jako jeden z dwudziestu krótkofalowców SP został trzykrotnie wyróżniony przez PZK: Honorową Odznaka PZK, Złotą Honorową Odznaką PZK oraz tytułem rHonorowy Członek PZKr1;
Szczegółowy życiorys Jurka przez jego skromność rodzi się w wielkich bólach już 20 miesięcy ale jako zespól gwarantujemy, że na pewno powstanie i pojawi się na stronach "RBI" i "SP OTC".
Jurkowi za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych wielu lat w zdrowiu, aktywności na pasmach oraz w tworzeniu historii krótkofalarstwa polskiego.

W imieniu zespołu
Ryszard SP3CUG

Gratulujemy Jurkowi SP8TK Członkowi Honorowemu Polskiego Związku Krótkofalowców wytrwałości w uprawianiu naszego pięknego hobby.

Redakcja Komunikatów,


4. Spotkanie krótkofalowców Polski północnej czyli Bachorze 2018

Od 8 do 10 czerwca 2018 r. odbyły się 5. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców w Bachorzu koło Chojnic. Dwie najważniejsze elementy dopisały - uczestnicy i pogoda. Pojawiła się liczna reprezentacja koleżanek i kolegów z oddziałów PZK - organizatorów, ale również osoby niezrzeszone w związku, ich rodziny i nie-krótkofalowcy, ale zainteresowani problematyką naszego hobby. Przypomnijmy, że spotkanie jest efektem współpracy oddziałów PZK bydgoskiego (04), pomorskiego (09), żuławskiego (16), środkowopomorskiego (22), nadnoteckiego (23) i toruńskiego (26). Przygotowanie całości to praca Piotra SP2LQP, pomysłodawcy spotkania w takiej formule, oraz Wojtka SP2ALT.
Dniem głównym MSK jest zawsze sobota i tak było tym razem. Poza osobami, które decydują się na spędzenie w Bachorzu czasy od soboty do niedzieli ogromna rzesza uczestników przyjeżdża tylko w sobotę. Trzeba było wszystkich ogarnąć,  zarejestrować, wydać identyfikator, przydziałową wodę - w czym dzielnie pomagali Karol SP2RTA i dwaj Grzegorze SQ2MTK i SQ2PHK.
W tym dniu, poza indywidualnymi spotkaniami, można zaopatrzyć się w akcesoria do naszego hobby, odbywają się giełda sprzętowa i prelekcje i pokazy. To okazja do zobaczenia rozwiązań stosowanych przez innych kolegów sprzętowych i np. do pracy terenowej, zapoznanie się ze sprzętem, którym posługują się koledzy - fabrycznym i home made. Choć ten ostatni to rozwiązania w pełni profesjonalne, gdzie oprogramowanie procesorów użytych w TRX-ach jest nie mniej ważne niż fragmenty układowe, wykonane głównie w technologii smd. Czasy rdajcie mi spinacz i sznurowadło, to zrobię helikopterr1; (McGyver) minęły bezpowrotnie. Przyjechał Krzysztof SQ2LIP ze swoim odrestaurowanym Uazem i wojskowym sprzętem łączności. Niezmiennie sposób odrestaurowania samochodu wzbudza podziw oglądających. W podobnym stanie jest sprzęt i ten fabryczny, i ten LIP-made.
Prelekcje jak zawsze wzbudziły duże zainteresowanie obecnych i nawet bez większego przypominania, że zaczyna się kolejna, miały szerokie audytorium. W tym roku były to następujące tematy: 1) SQ2EEQ & SP2KMH: Czy Joe Taylor K1JT, laureat Nagrody Nobla i znany wszystkim przyjaciel krótkofalowców, przypadkowo zniszczył radio amatorskie? (O emisjach cyfrowych, m.in JT65), 2) SP3UY i SP3EOL: Transceiver SDR - budowa i prezentacja działającego urządzenia. 3) SP2RTA: Stacja remote - praktyczne rozwiązanie (instalacja, konfiguracja, praca w czasie spotkania, czyli to o czym mówimy - działa!), 4) SP2DDV: Łączności air scatter, 5) SP2TMT team: Praktyczne udzielanie pierwszej pomocy (instruktaż i ćwiczenia z fantomem), 6) SP2JQR: mały wzmacniacz (gabarytowo) o dużej mocy - prezentacja konstrukcji i wykonania działającego egzemplarza, 7) SP2ALT: wycieczka (na nóżkach, nie paluszkiem po mapie!) po Parku Narodowym "Bory Tucholskie".
Robert SP2ROB w czasie MSK intensywnie działał kamerą, więc dzięki temu, kto zainteresowany, można na YouTube zobaczyć i migawki ze spotkania, i co najważniejsze  - prelekcje. W serwisie trzeba wpisać "Bachorze 2018 ". Są dwa filmy, w sumie 2 i pół godziny oglądania!
Tradycyjnie odbyło się losowanie pamiątek ze spotkania. Zawsze znajdą się dobre dusze, które zechcą uatrakcyjnić ten punkt programu. W tym roku Cezary SP7UKL (Ham Radio Shop) ufundował Baofenga UV-5r i kubki rkrótkofalarskie oraz notesy, Leszek SP1BKS dorzucił 2 zwijaki antenowe i 2x30m linki do mocowania anten, a Zbyszek SP1F lutownicę gazową Weller (świetna do prac terenowych). Od Bogdana SP2EBG dostaliśmy koszulkę i kubek z wyprawy VK9XSP. Od klubu SP1D dotarł pokaźny pakiet map Pomorza Zachodniego, a Darek SQ1OD przekazał dwie mapy świata z wykazem prefiksów. Były książki od ZG PZK (SP6T, "Marna głowa jednozakresowa" i Promocji Regionu z Chojnic (o zabytkowym - ma prawie 150 lat - dworcu kolejowym w Chojnicach). Organizator dorzucił trzy kubki z logo imprezy. Było z czego wybierać!
Kto nie zostawał, po losowaniu upominków wyjeżdżał, kto zostawał po kolacji, o 21.00 powędrował na ognisko. W niedzielę, po śniadanku wszyscy, którzy pozostawali na nocleg, rozjechali się do domów. I było po 5. Międzyoddziałowym Spotkaniu Krótkofalowców Bachorze 2018.

W 2019 r. ma być 6. Damy radę!

Piotr SP2LQP

5. RBI tak pisze o Bachorzu 2018:

Spotkanie, jak co roku, mało charakter otwarty. Przeznaczone było nie tylko dla członków PZK i ich rodzin, ale także dla osób zainteresowanych krótkofalarstwem, jako szeroko pojętym hobby związanym z prowadzeniem łączności radiowych i aspektami techniczno-organizacyjnymi z tym związanymi. Miejscem spotkania był ośrodek wypoczynkowym "Natura". Nie było tam trudno trafić, bo jest to jedyny ośrodek wypoczynkowy w Bachorzu. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia reportaż filmowy zrealizowany w sobotę 9.06.2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=8Q86Cp-KVjA&feature=share
Jurek SP5BLD

6. Spotkanie w Kampinosie

Czerwiec, to miesiąc, w którym zaczynają się odbywać spotkania krótkofalarskie. Jest ich wiele. Niestety, niektóre odbywają się, w tym samym czasie. Jednym ze spotkań krótkofalarskich odbywającym się na początku czerwce jest spotkanie w Kampinosie.
W dniu 2 czerwca 2018 r. w Kampinowskim Parku Narodowym obyło się kolejne VII Spotkanie Krótkofalarskie. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przedstawia reportaż radiowy na ten temat. Autorem reportażu jest, pracujący w Programie Trzecim Polskiego Radia, a od kilku miesięcy również współpracujący z RBI, kolega Sebastian SO5WB. W reportażu wypowiadają się: Ryszard Reich SP4BBU (mówi o swoich książkach), Paweł Szmyd SP7SP (omawia temat wzmacniaczy) raz SP5TA z Mazowieckiej Sieci Ratunkowej. Na koniec, o tym spotkaniu krótkofalarskim, mówi jeden z organizatorów Arek Kozioł SP5SSZ. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego zaprasza do wysłuchania tego reportażu.

http://www.rbi.ampr.org/news.php?readmore=583

Jurek SP5BLD

7. Skrócony spis treści Świata Radio 7/2018:

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: AnyTone AT-D868UV
PREZENTACJA: Miernik sygnału DVB, Premiera Kenwood TS-890
ŁĄCZNOŚĆ: Łączności SSB na UKF-ie, PUK i inne konkursy
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Lubię spędzać czas z aparaturą pomiarową
HOBBY: Tranzystorowy wzmacniacz wg W6PQL, Lampowe wzmacniacze mocy na GU50
DIGEST: Radiowe przyrządy pomiarowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

8. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2018

Zaproszenie do udziału w Mistrzostwach IARU HF
Relacja z HamFestu Friedrichshafen 2018
ŁOŚ 2018 - podsumowanie
Krótkofalowcy Słupska społeczeństwu

Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Andrzejowi SP5AHT, Jurkowi SP5BLD, Piotrowi SP2LQP, Ryszardowi SP3CUG.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl, tk-redakcja@pzk.org.pl.

W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.