Komunikat PZK nr 40/2017 z dnia 13.12. 2017
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-12-14 / 14:19
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 40/2017 z dnia 13. grudnia 2017 r.Witamy wszystkich Słuchaczy naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej najistotniejsze informacje z ostatniego okresu:

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK 9.12.2017 r.

W posiedzeniu Prezydium ZG PZK uczestniczyli wszyscy członkowie prezydium poza SP2JLR (nieobecność usprawiedliwiona). Jako gość w posiedzeniu uczestniczył Kol. Jerzy Najda HF1D, przewodniczący GKR PZK.

W trakcie posiedzenia omówiono kolejno:
a) Bieżące sprawy finansowe
Skarbnik PZK poinformował o bieżącym stanie finansów: na dzień 8.12.2017 r. na koncie ZG PZK znajdowało się ponad 73 tys. zł (w tym 8500 to składki na rok 2018). W ramach tej kwoty do dyspozycji Oddziałów Terenowych z tyt. 1% jest przeznaczone 40 tys. a reszta to środki bieżące PZK. Na kontach Oddziałów Terenowych PZK nie posiadających osobowości prawnej znajduje się ok 150 tys. zł. Prezydium oceniło sytuację finansów PZK jako dobrą i niestwarzającą zagrożenia dla wykonania tegorocznego budżetu .

b) Prowizorium budżetowe na rok 2018
Projekt budżetu PZK na 2018 rok przygotowany został przez Komisję Finansową PZK w składzie: Marek SP5LS, Maciek SP9MRN, Marek SP3AMO. W pracach komisji czynnie uczestniczył również Waldemar 3Z6AEF - Prezes PZK. Prezydium przeanalizowało i uzupełniło prowizorium budżetowe. W najbliższym czasie prowizorium będzie przekazane członkom Zarządu Głównego (przedstawicielom Oddziałów Terenowych PZK) i potem opublikowane.
Prezydium wyraża podziękowanie członkom Komisji Finansowej za wydatną pomoc przy tworzeniu budżetu PZK na rok 2018.
c) Prezydium zobowiązuje zarządy OT PZK do przekazania do końca stycznia 2018 r. projektów budżetów OT na rok 2018, wraz z planami pracy na rok 2018 oraz sprawozdaniami z działalności w roku 2017.
d) Rezygnacje osób funkcyjnych
- Prezydium przyjęło rezygnację z funkcji Award Managera Jerzego SP3SLU.
- Prezydium przyjęło rezygnację Remigiusza Neumana SQ7AN z funkcji redaktora Naczelnego Krótkofalowca Polskiego i Tygodnika Krótkofalowca, oraz szefa zespołu Informacji i Promocji PZK.
e) Prezydium ogłasza konkurs na funkcję redaktora naczelnego rKrótkofalowca Polskiegor1; (KP). Do czasu jego rozstrzygnięcia, obowiązki redaktora będzie pełnił Sekretarz PZK we współpracy z Prezesem PZK.
f) Prezydium powołało kol. Wiesława Postawkę SQ9V na funkcję rAward Managera PZKr1;.
g) Zgodnie z wnioskiem GKR PZK, prezydium przystąpiło do weryfikacji funkcji przy Zarządzie Głównym PZK. Wszystkie osoby funkcyjne (managerowie, koordynatorzy) złożą sprawozdania, które będą podstawą do weryfikacji. Prezydium likwiduje funkcję rKoordynatora Packet Radior1; jako obecnie niepotrzebną z powodu braku szerszego zainteresowania tą emisją.
h) Prezydium podjęło uchwałę o nadaniu Medalu im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa kol. Andrzejowi Kubiakowi SP7DDD.
i) Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej Odznaki Honorowej PZK Kolegom:

Jerzemu Turbińskiemu SP7NJT,
Wiesławowi Strengelowi SP7AAK,
Krzysztofowi Soboniowi SP7GIQ.


j) Prezes PZK zreferował stan realizacji zadania publicznego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, polegającego na inwentaryzacji archiwum ZG PZK i Oddziałów Terenowych PZK. Dotychczas przeprowadzono inwentaryzacje zasobu ZG PZK i Sekretariatu oraz wybranych OT PZK. Zadanie zostało sfinansowane w 72,60% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego rWspieranie działań archiwalnych 2017r1;, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
k) Kol. Marek SP5LS przedstawił stan zaawansowania prac Komisji Statutowej stwierdzając, że KS nie jest komisją strategii lecz ma do wykonania konkretne zadanie: przygotowanie projektu koniecznych modyfikacji Statutu w związku ze zmianami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Następnie Kol. Waldemar 3Z6AEF omówił szczegółowo możliwości i konieczności związane z przygotowaniem Statutu w wersji minimalnej oraz maksymalnej.
Posiedzenie trwało łącznie 6 godzin.

[info: SP2JMR]

2. Informacja Komisji Statutowej PZK

Komisja Statutowa powołana z KZD w Łowiczu pracowała na przestrzeni lat *) w zmiennym składzie. Od września 2016 r. do 23.09.2017 w skład KS wchodzili SP2JLR, SP3GIL, SP5LS, SP6T. Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK 23.09.2017 do KS włączono SP5ELA i SP6M, zaś na ostatnim posiedzeniu 9.12.2017 r. przyjęto rezygnację z udziału w KS: SP6M i SP6T.

Aktualny skład Komisji Statutowej PZK to: SP2JLR, SP3GIL, SP5ELA, SP5LS.

We wszystkich posiedzeniach KS od września 2016 bierze udział 3Z6AEF - Prezes PZK. Na jednym z posiedzeń obecny był również SP2JMR - Sekretarz PZK.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Komisja Statutowa miała osiem posiedzeń (2-3 godzinnych) w trybie telekonferencji. Na kolejne posiedzenie 13.12.2017 r. zaproszony został HF1D - Przewodniczący GKR PZK.

Komisja Statutowa współpracuje z delegatami na KZD PZK za pośrednictwem listy pocztowej na której są delegaci na KZD, członkowie prezydium ZG PZK i członkowie GKR PZK. Uruchomiony jest także panel dyskusyjny na Forum PZK.

Obecnie dopracowywane są szczegóły tzw. "minimalnej" wersji projektu Statutu PZK, tzn. takiej, która zachowuje zapisy dotychczasowego Statutu PZK - poza tymi, które muszą być zmienione w związku z wymogami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa obliguje do dostosowania statutu w terminie do 20 maja 2018 r.

Równolegle trwają prace nad opracowaniem projektu statutu, uwzględniającego analizę materiałów ubiegłych lat (opracowania Komisji Strategii i Struktury z roku 2008, uchwały KZD w Łowiczu 2012, wnioski KZD w Burzeninie 2016, projekty statutów z lat 2008, 2012 i 2016, które nie uzyskały akceptacji Zjazdów) oraz wnioski składane aktualnie przez delegatów na liście. Po opracowaniu projekt zostanie skierowany do dyskusji na listę Delegatów na KZD PZK, a następnie do akceptacji przez Prezydium ZG PZK.

Komisja Statutowa

[info: SP5ELA]

*) Kalendarium KS
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4168


3. Barbórkowe Spotkanie Krótkofalowców w Rybniku Niedobczycach

Z inicjatywy Rybnickiego OT PZK przy współpracy SITG (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa) oraz klubu SP9PRO, 8 grudnia br. o godz. 16.30 w restauracji NOT w Rybniku r11; Niedobczycach odbyło się Barbórkowe Spotkanie Krótkofalowców, w którym wzięło udział 65 osób r11; przedstawicieli Oddziału i okolicznych klubów krótkofalarskich. Spotkanie prowadził znany powszechnie DX-man, uczestnik wielu wypraw krótkofalarskich Wojciech Kłosok SP9PT. Na wstępie uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć ostatnich zmarłych krótkofalowców ziemi rybnickiej. Jedną ze zmarłych ostatnio osób był były wieloletni prezes Rybnickiego OT PZK, powszechnie lubiany i szanowany działacz Antoni Magiera SP9FRZ. Na spotkanie to przybył również powszechnie znany w Polsce Janek OK2BIQ, organizator corocznych spotkań w Tyrze w Czechach.
W pierwszej części Jan SP3CYY w towarzystwie Jerzego SP3GEM zdał relację z ostatniej krótkofalarskiej sześcioosobowej wyprawy na Saint Barts, której uczestnikami byli : Włodek SP6EQZ, Jan SP3CYY, Jerzy SP3GEM, Janusz SP6IXF, Krzysztof SP6JIU i Ryszard K1CC. Wyprawa ta obfitowała w wiele nieprzewidzianych sytuacji i problemów. Warunki pobytu okazały się nie najlepsze, ponieważ dokuczała wysoka temperatura, moskity, a także ogromny hałas pracujących w pobliżu koparek. Mimo tych trudności uczestnicy wyprawy przeprowadzili ponad 63 tys. łączności i wzięli udział w zawodach CQ WW DX Contest w części telegraficznej. Obaj prelegenci, pokazując zdjęcia wyprawy, z niezwykłą swadą opowiadali swoje przygody. Po zakończeniu wystąpienia obaj prelegenci otrzymali od Wojciecha SP9PT okolicznościowe kufle.
W drugiej części spotkania, obecny na spotkaniu przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie prezesa Rybnickiego OT PZK Eugeniusza SQ9HZM wręczył Odznaki Honorowe PZK przyznane przez Zarząd Główny PZK dla 9 najbardziej zasłużonych krótkofalowców z rejonu Rybnika i okolic tj. dla Grzegorza SP9AHB, Zygfryda SP9DTR, Alojzego SP9CTH, Joachima SP9EBQ, Józefa SP9EYX, Jerzego SP9FUC, Jerzego SP9FUU, Józefa SP9HVW i Rudolfa SP9RCF. Ponadto Tadeusz SP9HQJ wręczył okolicznościowe dyplomy dla najbardziej wyróżniających się aktywistów tj. dla Wojciecha SP9PT, Piotra SP9QMP, Romana SP9FOW, Eugeniusza SQ9HZM, Rudolfa SP9RCF, Huberta SP9MDY i Jerzego SP9FUC. Prezes siemianowickiego klubu SP9KJM Eugeniusz SP9IIA wręczył okolicznościowe gadżety w postaci mini kluczy telegraficznych dla Wojciecha SP9PT, Piotra SP9QMP i Romana SP9FOW.
W trzeciej części spotkania Adam SQ9S dokonał podsumowania i podał oficjalne wyniki Konkursu Rybnickiego 2017, a następnie Eugeniusz SQ9HZM w towarzystwie Koordynatora ds. sportów PZK Grzegorza - Spike'a SP9NJ wręczył nagrody i dyplomy dla zwycięzców Konkursu. Warto zaznaczyć, że Spike SP9NJ jest autorem dość ciekawej aplikacji umożliwiającej łatwy wgląd w zgłoszone logi wszystkich uczestników zawodów. Znak każdej stacji jest jednocześnie odnośnikiem do nadesłanego logu, co umożliwia analizę udziału każdego uczestnika zawodów.
Spotkanie odbyło się przy suto zastawionych stołach, gdzie nikomu nie zabrakło golonki, napojów i ciastek, choć chleb ze smalcem miał również swoje powodzenie. Spotkanie to było również okazją do wymiany uwag i doświadczeń operatorskich i konstrukcyjnych, a także stanowiło integrację lokalnego środowiska. Krótka informacja i galeria zdjęć z tego spotkania znajduje się na stronie internetowej Rybnickiego OT PZK tj. http://ot31.pzk.org.pl , gdzie autorem zdjęć jest Wiesław SQ9V. Link do zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipNzu-lLxw4oxmnznZCoF08yltp78lqLwAd0HKjpn9tgRUoNIIASF7zWFuUz-xRWow?key=N2NlOGtwWXdHVFozbjlDc3FvSDhOT3V2dHIzRWZ3

Info: Tadeusz SP9HQJ

4. Konkurs Rybnicki - wyniki

W dniu 08.12 br. na corocznym Spotkaniu Barbórkowym OT31 ogłoszono wyniki Konkursu Rybnickiego.
Zostały również opublikowane na stronie http://ot31.pzk.org.pl/all_results.htm
Dyplomy uczestnictwa - elektroniczne zostaną wysłane w ciągu kilku najbliższych dni.
Nagrody oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca, dla stacji których nie było na spotkaniu wyślemy pocztą.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Skład komisji:
SQ9HZM, SQ9S, SQ9V

73! Gienek SQ9HZM

5. OB QSL SP4-informacje

Poniżej krótka informacja dla wszystkich zainteresowanych.
Informuję, że wg stanu na dzień dzisiejszy w Okręgowym Biurze QSL SP4 znajduje się 77 sztuk kart QSL dla członków innych OT niż OT-17, w tym 47 sztuk to zwroty i 30 sztuk to karty niewymiarowe.
Czas przebywania kart QSL otrzymywanych w 10 kg paczkach z Centralnego Biura QSL w OB QSL SP4 wynosi od kilku godzin do kilku dni (w tym dwa wolne od pracy). Jeśli ktoś twierdzi, że to za długo, to nic na to nie poradzę.

Pozdrawiam,
Tadeusz SP4GFG
QSL Manager Okręgu SP4

6. Radiowy Biuletyn Informacyjny

Tym, którzy wolą słuchać niż czytać przypominam, że cały czas w niedzielę o godz. 09.00 UTC (10.00 lokalnego czasu) na częstotliwości 3700 kHz +- QRM jest nadawany Radiowy Biuletyn Informacyjny. Jego emisja jest prowadzona ze stacji SP5PRW w Grodzisku Mazowieckim na QRO. Biuletyn zawiera więcej informacji niż niniejszy komunikat, a niektóre z sygnalizowanych informacji są czytane w całości. Jest to zasługa Jurka SP5BLD Redaktora Naczelnego RBI.
Polecam wszystkim zainteresowanym.

Info . SP2JMR

SP9QZO S.K.
Z żalem informuję, że dzisiaj 06.12.2017 r. odszedł do wieczności nasz kolega Stefan Przeliorz SP9QZO. Wielki miłośnik fal milimetrowych i wieloletni konstruktor urządzeń UKF, VHF oraz bikonów.
Uroczystości pogrzebowe ś.p. Stefana SP9QZO odbyły się w sobotę 9 grudnia w Kościele p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach.

Gienek SQ9HZM

Jerzy Nowak - SP3TL S.K.

Otrzymałem dzisiaj smutną wiadomość, że w dniu 30 listopada 2017 r. Jurek SP3TL odszedł do krainy wiecznych DX-ów. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT14), członek Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF". Świetny Kolega, uczestnik sympozjów w Gajowie. Będzie nam Ciebie Jerzy brakowało!
Cześć Jego pamięci!
Członkowie klubu SP0VHF

Info: Stanisław SP6MLK

SP5MXH S.K.
Z żalem i smutkiem zawiadamiam, że nasz Kolega i Przyjaciel Krzysztof Geppert SP5MXH zmarł w dniu 11 listopada 2017 roku w Szpitalu Bielańskim. Przyczyną był powtórny rozległy zawał serca. Odszedł spokojnie we śnie. Pogrzeb świecki Krzysztofa odbył się na Cmentarzu Północnym w Wólce Węglowej w dniu 22 listopada 2017 r., i złożono urnę do grobu rodzinnego w sektorze S-VIII-12, 2 rząd, grób 33.

Wojciech Wolczedski
________________________________________
Krzysztof Geppert SP5MHX był wspaniałym Kolegą krótkofalowcem. Miał wielu przyjaciół wśród krótkofalowców. Jakiś czas temu, po jego przeprowadzce z Sadyby na Żoliborz spotykałem się z nim w jego domu.
W wyniku ciężkiego wypadku samochodowego Krzysztof został sparaliżowany od pasa w dół i poruszał się na wózku inwalidzkim. Pomimo tego nieszczęścia nie załamał się, był niezwykle pracowity, śledził też zawsze nowości na rynku elektroniki i urządzeń radiowych. Prowadził serwis elektroniczny, wielu krótkofalowcom serwisował i naprawiał ich urządzenia. Często działał bezinteresownie. Był niezwykle dobrze i pedantycznie zorganizowany. Miał talent do wielu spraw. Za to go zawsze podziwiałem! Krzysztof był też fanem fotografii, robił piękne zdjęcia obiektów w trybie macro, generował atrakcyjne komputerowe fraktale. Jego ciekawe prace można do dziś znaleźć w sieci, niestety część materiału przepadła. Krzysztof przez wiele lat prowadził dobrej jakości stronę WWW w Internecie. Tutaj ocalało kilka galerii zdjęć (369): http://www.pbase.com/sp5mxh
Krzysztof był jednym z promotorów działań emisją packet radio w latach 90-tych, opracował ówcześnie płytki modemu. Współpracowaliśmy z Krzysztofem SP5MXH w klubie SP5PBE w zakresie rozwoju sieci Packet Radio w SP5. Krzysztof był w przeszłości członkiem Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.
Cześć Jego pamięci!

Zygmunt Szumski SP5ELA

Redakcja dziękuje za przesłane materiały: Panu Wojciechowi Wolczedskiemu, Tadeuszowi SP9HQJ, Zygmuntowi SP5ELA, Tadeuszowi SP4GFG, Eugeniuszowi SQ9HZM, Stanisławowi SP6MLK.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: "Tygodnika Krótkofalowca" oraz "Krótkofalowca Polskiego".


Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU, nadający komunikaty środowe PZK.