Sprawozdanie z Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Landshut 2017
Dodane przez SP7TEV dnia 2017-12-04 / 22:39
Sprawozdanie z uczestnictwa delegacji Polskiego Związku Krótkofalowców w Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Landshut 2017 w dniach 16-23.09.2017 w Niemczech


W Landshut (drugie co do wielkości miasto Bawarii) w dniach 16-22 września 2017 r. odbyła się 24. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU (International Amateur Radio Union / Międzynarodowy Związek Krótkofalowców).

Region 1 IARU zrzesza 98 organizacji krajowych. Wg stanu na dzień rozpoczęcia Konferencji 27 organizacji miało niezapłacone składki członkowie, co oznacza, że w konferencji mogło uczestniczyć z prawem głosu 71 organizacji. W praktyce w 24. Konferencji Generalnej IARU R1 uczestniczyło 40 organizacji reprezentowanych bezpośrednio przez swoich delegatów. Ponadto w Konferencji uczestniczyło z prawem głosu 13 organizacji członkowskich 1. Regionu IARU, które reprezentowane były przez organizacje 1. Regionu, których przedstawiciele byli obecni na Konferencji Generalnej osobiście. Na takiej zasadzie delegacja PZK reprezentowała na wspomnianej konferencji Ukraiński Związek Krótkofalowców (UARL).

W Konferencji uczestniczyło łącznie 99 delegatów z 40 organizacji krajowych. Delegację Polskiego Związku Krótkofalowców na Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU stanowili: Paweł Zakrzewski, SP7TEV (Oficer Łącznikowy IARU - PZK) oraz Tomasz Ciepielowski, SP5CCC (Prezes Polskiego Klubu UKF). Paweł, SP7TEV pełnił funkcję przewodniczącego delegacji PZK (Head of Delegation / HoD). W odnośnej konferencji uczestniczyli również przedstawiciele 2. i 3. Regionu IARU.

Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło w niedzielę 17 września 2017 r. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć krótkofalowców, którzy nas opuścili na zawsze od czasu ostatniej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU w Bułgarii w 2014 r. (wspomniany został m. in. Kolega Krzysztof Słomczyński, SP5HS).

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Don Beattie, G3BJ - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU. Kolejno występowali też przedstawiciele organizatora oraz zaproszeni goście.

W imieniu gospodarza-organizatora konferencji - Niemieckiego Związku Krótkofalowców (DARC) wystąpił Christian Entsfellner, DL3MGB - Wiceprzewodniczący Zarządu DARC, Robert Mader - przedstawiciel parlamentu lokalnego Landshut, Thomas Weilacher - przedstawiciel BNetzA (Bundesnetzagentur für Elektrizitaet, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen/Federalna Agencja Sieci ds. Elektryczności, Gazu Telekomunikacji, Poczty i Kolei), na konferencji reprezentujący Grupę Roboczą CEPT ds. Zarządzania Widmem (CEPT WGFM), Mario Maniewicz - Wicedyrektor Biura Radiokomunikacyjnego ITU (ITU-R), oraz Tim Ellam, VE6SH - Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU. Uczestników Konferencji przywitali też inni przedstawiciele szczebla centralnego IARU, oraz Regionu 2. i 3 IARU.

Poczynając od niedzieli, delegaci rozpoczęli pracę w Grupach Roboczych (Komitety C2 - C7). Praca w tych gremiach skupiała się na dyskusji nad dokumentami zgłoszonymi przed rozpoczęciem Konferencji Generalnej (z wyjątkiem Komitetu C2 ds. organizacyjno-finansowych (udział w jego posiedzeniach osób spoza grona gremium jest bardzo ograniczony) oraz Komitetu C3 ds. administracyjnych i organizacyjnych o charakterze ogólnym, które powoływane są tylko na czas trwania konferencji) i wypracowaniu wspólnego - ostatecznego stanowiska w poszczególnych kwestiach.

Tak uzgodnione dokumenty poddane zostały pod głosowanie przez wszystkich delegatów w czasie trzeciej Sesji Plenarnej, w czwartek 21 września 2017 r.

W pierwszym dniu Konferencji Generalnej wybrano też Komisję Mandatowo - Wyborczą. Jej przewodniczącym został delegat PZK - Tomasz Ciepielowski, SP5CCC. W skład Komisji weszli też Brendan Minish, EI6IZ oraz Issa Ali Al Jardani, A41NW.

Delegaci PZK uczestniczyli w pracy następujących Grup Roboczych: w prace Komitetu C3 ds. administracyjnych i organizacyjnych o charakterze ogólnym oraz Komitetu C4 ds. KF zaangażowany był Paweł Zakrzewski, SP7TEV, a z kolei Tomasz Ciepielowski, SP5CCC brał udział we wszystkich posiedzeniach Komitetu C5 ds. VHF/UHF/uWave, a także w połączonych posiedzeniach Komitetu C5 i Komitetu C7 ds. kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto obaj delegaci uczestniczyli we wszystkich trzech Sesjach Plenarnych Konferencji Generalnej, a także doraźnie w roboczych posiedzeniach Grupy Roboczej ds. ARDF (Tomasz, SP5CCC) oraz Grupy Roboczej ds. Młodzieży (Paweł, SP7TEV), jak również w licznych spotkaniach nieformalnych o charakterze konsultacyjno-opiniotwórczym.

W trakcie ostatniej sesji, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej - Tomasz, SP5CCC ogłosił wyniki głosowania w sprawie wyboru miejsca organizacji Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU w 2020 r., a także wyniki głosowania dot. wyboru składu Komitetu Wykonawczego 1. Regionu na najbliższą kadencję.

Głosami zgromadzonych delegatów podjęta została decyzja, że Konferencja Generalna 1. Regionu IARU 2020 odbędzie się w Serbii (Novi Sad), na członków Komitetu Wykonawczego 1. Regionu na kadencję 2017-2020 zostały wybrane następujące osoby:

- Don Beattie, G3BJ - Przewodniczący Komitetu (jedyna kandydatura),
- Faisal Al-Admi, 9K2RR - Wiceprzewodniczący Komitetu (jedyna kandydatura),
- Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Sekretarz Komitetu (jedyna kandydatura),
- Andreas Thiemann, HB9JOE - Skarbnik Komitetu (jedyna kandydatura),
- Sylvain Azarian, F4GKR - członek Komitetu,
- Alessandro Carletti, IV3KKW - członek Komitetu,
- Mats Espling, SM6EAN - członek Komitetu,
- Joerg Jaehrig, DJ3HW - członek Komitetu,
- Oliver Tabakovski, Z32TO - członek Komitetu.

Pozostałymi kandydatami do KW 1. Regionu IARU byli:

- Ranko Boca, 4O3A
- Panayot Danev, LZ1US
- Souleymane Dialo, 6W1QL
- Rassie Erasmus, ZS1YT
- Michael Kastelic, OE1MCU

Delegaci konferencji jednogłośnie wybrali również kandydatów zgłoszonych na funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących grup oraz gremiów roboczych, a także kandydatów na koordynatorów pomocniczych 1. Regionu IARU (w prawie wszystkich przypadkach jest to kontynuacja dotychczasowych działań, na każdą funkcję zgłoszony został jeden kandydat).

W czasie Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Landshut 2017 odbyło się pięć spotkań Komitetu C3 ds. administracyjnych i organizacyjnych o charakterze ogólnym oraz dwa spotkania Komitetu C4 ds. KF.

Przedmiotem prac Komitetu C3 było 50 dokumentów, a Komitetu C4 - 18 dokumentów.

Spośród wszystkich dokumentów wypracowanych przez Komitet C2 (miały one charakter niejawny) oraz Komitety C3 i C5, a poddanych pod głosowanie i przyjętych na sesji plenarnej - należy wymienić następujące z nich:

Rekomendacja LA17_C2_Rec_02

Jeżeli liczba członków stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu nie wzrośnie znacząco do 2020 r., roczna składka członkowska zostanie tak skorygowana, aby zrównoważyć konstrukcję budżetu dla 1 Regionu IARU, czego nie zrobiono w ciągu ostatnich 18 lat.

Rekomendacja LA17_C3_Rec_21

Sześć miesięcy po wyborach, Komitet Wykonawczy powinien opublikować jasny plan i podział pracy na najbliższy okres. Każdego roku powinno zostać sporządzone szczegółowe sprawozdanie ze strony każdego członka KW, nt. postępów działań w jego zakresie zadań. Wszystkie te sprawozdania z postępów prac będą publikowane na stronie internetowej Regionu 1.

Rekomendacja LA17_C4_REC_01

Podręcznik dla Managerów KF 1. Regionu IARU (HF Managers' Handbook), v8.1 strona 113 oraz band plan KF 1. Regionu IARU zostaną zaktualizowane w następujący sposób:

Używanie emisji jednowstęgowej: poniżej 10 MHz zalecane jest używanie dolnej wstęgi (LSB), a powyżej 10 MHz - użycie górnej wstęgi (USB). Wyjątkiem jest pasmo 5 MHz, w którym zaleca się USB.

Rekomendacja LA17_C4_REC_02

W Regionie 1. Zostanie wdrożony poniższy proponowany plan wykorzystania alokacji 5 MHz WRC-15, w celu harmonizacji we wszystkich regionach:

5 351,5 - 5 354,0 kHz - CW - 200 Hz / emisje wąskopasmowe
5 354,0 - 5 366,0 kHz - wszystkie emisje - 2 700 Hz. Do transmisji głosu zalecane USB
5 366,0 - 5 366,5 kHz - wąskopasmowe emisje słabych sygnałów - 20 Hz

Zaleca się, aby częstotliwości w ramach alokacji WRC-15 były stosowane tylko wtedy, gdy nie ma innych częstotliwości dostępnych na 5 MHz w ramach uprawnień krajowych (ITU-R RR 4.4). Alokacji WRC-15 powinno się unikać dla lokalnych sieci i długich QSO, jeśli to możliwe. Można wykorzystywać pasmo 5 MHz do transmisji i ćwiczeń w ramach łączności kryzysowej.

Rekomendacja LA17_C4_REC_03

Zaleca się następującą zmianę band planu 1. Regionu IARU dla pasma 30 m:

10100 - 10130 kHz - 200 Hz - CW - 116 kHz - środek aktywności CW QRP
10130 - 10150 kHz - 500 Hz - emisje wąskopasmowe - emisje cyfrowe

Należy zwrócić uwagę, że CW jest dozwolone w całym paśmie.

Należy zauważyć, że istnieje rekomendacja IARU, zgodnie z którą nie powinno być żadnych radiolatarni (bikonów) poniżej 14 MHz (z wyjątkiem DK0WCY), a obecne radiolatarnie w paśmie 30 m działają wbrew tej rekomendacji.

Rekomendacja LA17_C4_REC_04
Zaleca się następującą zmianę band planu 1. Regionu IARU dla pasma 80 m:

3500 - 3510 kHz - 200 Hz - CW - priorytet dla operacji międzykontynentalnych
3510 - 3560 kHz - 200 Hz - CW - preferowane zawody CW / 3555 kHz - środek aktywności CW QRS
3560 - 3570 kHz - 200 Hz - CW - 3560 kHz - środek aktywności CW QRP
3570 - 3580 kHz - 200 Hz - wszystkie emisje wąskopasmowe - emisja cyfrowe
3580 - 3590 kHz - 500 Hz - wszystkie emisje wąskopasmowe - emisje cyfrowe
3590 - 3600 kHz - 500 Hz - wszystkie emisje wąskopasmowe - enisje cyfrowe - stacje danych kontrolowane automatycznie (bezobsługowe)

Rekomendacja LA17_C4_REC_06

Podręcznik dla Managerów KF 1. Regionu IARU (HF Managers' Handbook) zostanie zaktualizowany, aby uwzględnić pasmo 60 m na liście pasm wykluczonych.

Zawody powinny zostać ograniczone do pasm 160, 80, 40, 20, 15 oraz 10 m. Pasma 60, 30, 17 oraz 12 m nie powinny być wykorzystywane do zawodów.

Rekomendacja LA17_C4_REC_07

Region 1 współdziała z Regionem 2 i Regionem 3 w celu osiągnięcia większej harmonizacji planów podziału pasm (band planów) pomiędzy wszystkimi regionami.

Rekomendacja LA17_C4_REC_09

Aby zachować integralność służby amatorskiej, zachęca się organizatorów zawodów do ustanawiania regulaminów, które gwarantują, że wszystkie transmisje mieszczą się całkowicie w ramach przydzielonych pasm amatorskich.

Na podstawie Rekomendacji LA17_C4_REC_11, LA17_C4_REC_12, LA17_C4_REC_13 oraz LA17_C4_REC_14 powołano odpowiednio następujące osoby funkcyjne na stanowiska:

Tom Kamp, DF5JL - Przewodniczący Stałego Komitetu ds. KF (C4),
Ian Greenshields, G4FSU - Wiceprzewodniczący Stałego Komitetu ds. KF (C4),
Dennis Green, ZS4BS - Koordynator Radiolatarni (Bikonów) KF dla 1. Regionu,
Andre Schmidt, DL8WX - Wicekoordynator Radiolatarni (Bikonów) KF dla 1. Regionu.


W ciągu 5 dni trwania Konferencji Generalnej odbyły się trzy spotkania Komitetu C5 (VHF/UHF/SHF). Komitet C5 miał do przedyskutowania 56 dokumentów zgłoszonych między poprzednią Konferencją Generalną 1. Regionu IARU w Bułgarii (wrzesień 2014) a konferencją w Landshut. Wszystkie 59 dokumentów, nad jakimi pracował Komitet C5 podzielono tematycznie na: związane z band-planem pasm UKF i spektrum mikrofalowym, organizacją zawodów, sprawami organizacji pracy na pasmach UKF i techniki operatorskiej. Tak duża ilość dokumentów sprawiła, że Komitet C5 była jednym z najbardziej obciążonych pracą gremiów.

W pracach Komitetu C5 uczestniczyli bezpośrednio delegaci z 18 organizacji krajowych, ponadto 7 krajów członkowskich reprezentowanych było przez pełnomocnika.

Jak to wspomniano wcześniej, Polski Związek Krótkofalowców reprezentował interesy UARL - organizacji skupiającej krótkofalowców Ukrainy.

Ważne staje się przygotowanie niektórych krajów do rozmów z lokalną administracją w związku z wprowadzeniem licencjonowanego dostępu współdzielonego (LSA) dla wielu zakresów spektrum radiowego. Koncepcja LSA jest nowa i może odgrywać ważną rolę w przyszłym dostępie do widma. Istotną sprawą dla Regionu 1. IARU jest ustalenie sposobu argumentacji dla wspierania dyskusji i negocjacji w różnych krajach. To zwiększyłoby wartość dodaną przez IARU dla krajów członkowskich i pomoc w opracowaniu jednolitej argumentacji wspierającej.

Trzydniowe dyskusje w ramach prac Komitetu C5 zaowocowały ostatecznym sformułowaniem 29 rekomendacji. Były one później głosowane na Sesji Plenarnej w czwartek 21 września 2017 r. Wszystkie rekomendacje zostały przyjęte jednogłośnie.

Spośród najważniejszych decyzji opracowanych przez Komitet C5 należy wymienić następujące z nich:

Rekomendacja LA17_C5_Rec_16 (nowa kategoria w zawodach)

Proponuje się dodać do aktualnego Poradnika Managera VHF następujący tekst do rozdziału 5.3.2 (sekcja "Zawody"):
- Sekcja SINGLE - LOW POWER: stacje obsługiwane przez pojedynczego operatora, nie działające z pomocą innej osoby podczas zawodów, nadawanie z mocą mniejszą niż 100 W PEP i przy użyciu pojedynczej anteny kierunkowej (z tylko jednym elementem promieniującym - np. 9 elementem Yagi lub ramka 4 elementowa) do nadawania i odbioru (tylko 144 MHz);
- Sekcja MULTI - LOW POWER: stacje obsługiwane przez wiele operatorów, nadawanie z mocą mniej niż 100 W PEP i przy użyciu pojedynczej anteny kierunkowej (tylko jeden element promieniujący - np. 9 elementów Yagi lub ramka 4 elementowa) do nadawania i odbioru (tylko 144 MHz).

Rekomendacja LA17_C5_Rec_19 (zdyscyplinowanie uczestników zawodów)

Jeśli uczestnik podejmie próbę ukończenia QSO równolegle inną metodą (czat internetowy, DX Cluster (self-spotting), rozmowa telefoniczna, itp.) otrzyma żółtą kartkę od Grupy Roboczej ds. Zawodów C5. Lista stacji, które otrzymały żółte kartki zostanie opublikowana wraz z wynikami końcowymi. Uczestnik lub operator, który otrzyma dwie żółte kartki w trzech kolejnych zawodach 1. Regionu IARU (50-70/VHF/USHF) zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli ukarany uczestnik jest członkiem zespołu, to kara dotknie cały zespół. Grupa Robocza ds. Zawodów C5 będzie odpowiedzialna za te działania, a każdy krajowy Manager VHF może wnioskować o takie kary.


Powołanie przy Komitecie C5 Grupy Roboczej ds. Zawodów

Grupa ta prowadzona jest przez koordynatora zawodów, a w jej skład wchodzą doświadczeni uczestnicy zawodów UKF oraz specjaliści w zakresie informatyki. Grupa Robocza ds. Zawodów ma prawo zmienić regulaminy zawodów IARU. Przejęcie spraw zawodów przez Grupę Roboczą da Komitetowi C5 więcej czasu na omawianie bardziej strategicznych tematów.

Ze względu na nowatorską inicjatywę powołania Grupy Roboczej ds. Zawodów, przedstawiamy poniżej szczegóły organizacyjne tego nowego zespołu.

Cele Grupy Roboczej:

1) Organizacja i prowadzenie zawodów VHF/UHF/SHF 1. Regionu IARU, w tym:
- zbieranie dzienników zawodów,
- obliczanie wyników i rozsądzanie skarg,
- publikowanie oficjalnych wyników w odpowiednim czasie,
- przygotowywanie nagród i dyplomów.
2) Promocja zawodów, nowych emisji i wyższych częstotliwości.

Obowiązki:

1) Organizacja spotkań uczestników zawodów UKF, np. we Friedrichshafen, jako forum dyskusyjne oraz miejsce wręczania nagród.
2) W razie potrzeby zmiana regulaminów zawodów.
3) Doskonalenie metod organizacji zawodów.
4) Zdecydowanie kiedy i w jaki sposób uprawomocniają się zmiany w regulaminach zawodów.
5) Prowadzenie "Poradnika Managera VHF" w taki sposób, aby był referencyjnym źródłem informacji o zawodach VHF/UHF/SHF 1. Regionu IARU.
6) Zapewnienie dostępu do informacji o zawodach w Internecie.
7) Koordynacja rozwoju Contest Robotów.
8) Planowanie rocznego budżetu Grupy.
9) Składanie rocznego sprawozdania Komitetowi Wykonawczemu 1. Regionu IARU.
10) Prezentacja raportów na spotkaniach Komitetu C5.
11) Działanie w sposób otwarty i przejrzysty, w tym:

- regularne konsultacje z Contest Managerami i zawodnikami,
- wprowadzanie zmian w zawodach co najmniej 6 miesięcy przed terminem ich wprowadzenia w życie,
- w przypadku poważnych problemów dot. zawodów arbitrem pozostaje nadal Komitet C5.

Skład Grupy Roboczej:

- Koordynator Zawodów Grupy Roboczej C5,
- Przewodniczący Grupy Roboczej C5,
- max. 7 członków zwyczajnych Grupy Roboczej C5.

2) Członkami Grupy Roboczej powinni być aktywni uczestnicy zawodów UKF.

Wśród członków zwyczajnych, przynajmniej jeden musi być:

- ekspertem ds. informatyki,
- specjalistą VHF/UHF,
- specjalistą ds. mikrofal.

Aktualny skład Grupy Roboczej ds. Zwodów:

- Koordynator zawodów: Robert Vilhar, S53WW;
- Członkowie: Michael Kastelic , OE1MCU; Jan Karel, OK1VAO; Pascal Grandjean, F5LEN; Verner Topsoe, OZ5TG; Alessandro Carletti, IV3KKW; Rastislav Hrnko, OM3BH; Joe Devenyi, HA0LC.


Komitet C5 wybrał też Przewodniczącego na kolejną kadencję. Został nim ponownie Jacques Verleijen, ON4AVJ, a jego zastępcą - Jann Traschewski, DG8NGN.

Komitet C5 zdecydował o opracowaniu i wprowadzeniu nowego Poradnika Managera VHF.Do czasu jego opracowania obowiązuje Poradnik Managera VHF v.7.x

W piątek 22 września 2017 r. delegaci Konferencji Generalnej mieli możliwość zwiedzić zakłady BMW w Dingolfing.


Oryginalne wersje wszystkich rekomendacji można znaleźć w dokumencie pt. "Raport z 24 Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU" ("Conference Report of the 24th IARU Region 1 General Conference"), dostępny na stronie: http://iaru-r1.org/index.php/downloads/func-startdown/977/.Opracowanie zbiorcze materiału: Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - Prezes Polskiego Klubu UKF oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK