Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 21 maja 2008.
Dodane przez sp3iq dnia 2008-05-21 / 20:06
W załączeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 21 maja 2008.
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 21 maja 2008

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

SQ9IES s.k. Z przykrością informuję iż 15 Maja 2008 roku odszedł od nas na zawsze do krainy wiecznych DX-ów Nasz Kolega Roman SQ9IES.
Roman był bardzo młodą osobą bo miał dopiero 29 lat. Ostanio mało aktywny na paśmie, głównie dlatego, że był mocno zapracowany, min. nad portalem http://eres.alpha.pl, którego był założycielem.
Przemek SP9KN

1.XVI (XVII) Krajowy Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczyrku

W dniach 17-18 maja w Domu Wypoczynkowym „Siemion” w Szczyrku odbył się kolejny już XVI sprawozdawczo wyborczy, a kolejny XVII Zjazd PZK, w którym wzięło udział ponad 70 osób, w tym 48 delegatów z oddziałów terenowych PZK. W przeddzień Zjazdu tj. dniu 16 maja odbyło się ostatnie posiedzenie ZG PZK bieżącej kadencji Prezydium , na którym zatwierdzono bilans i sprawozdania finansowe PZK za 2007 rok oraz budżet na 2008.

XVII Zjazd otworzył ustępujący Prezes PZK Piotr Skrzypczak – SP2JMR zarządzając na wstępie uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych ostatnio kolegów. W dalszej kolejności głos zabrał przedstawiciel UKE Pan Michał Półtorak, zwracając uwagę na dobre relacje pomiędzy PZK a UKE i życząc owocnych obrad.

Po wyborze i ukonstytuowaniu się Prezydium Zjazdu w składzie : Przewodniczący Kol. Zenek – SP3HUU oraz członkowie : Kol. Tomek – SP6T i Kol. Jurek – SP3GEM, a także Komisji Mandatowej pod przewodnictwem Kol. Marka – SP3AMO i członków Komisji : Kol. Janka - SP2JLR i Kol. Romana – SP9MRN przystąpiono do pracy merytorycznej. Komisja Mandatowa stwierdziła obecność 48 delegatów i prawomocność podejmowanychuchwał. Po korekcie zaproponowanego porządku obrad i przegłosowaniu Regulaminu Zjazdu powołano kolejne Komisje tj. Uchwał i Wniosków ( SP5CCC, SP6CIK, SP9VJ ), Statutową i Regulaminową ( SP3AMO, SP6RGB i SP9MRN ) oraz Skrutacyjną

( SP7CBG, SP3FLQ i SP8DHJ ).

Sprawozdanie z działalności ustępującego Prezydium złożył Prezes PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR, a następnie pozostali członkowie Prezydium tj. kol. Bogdan Machowiak – SP3IQ, Ewa Kołodziejska – SP1LOS oraz Tadeusz Pamięta – SP9HQJ. Z przyczyn osobistych na Zjeździe zabrakło Skarbnika PZK kol. Aleksandra Markiewicza i w związku z tym sprawozdanie finansowe przedstawił Prezes PZK – kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR. W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności Centralnego Biura QSL złożył kol.Zbyszek – SP2IU, po czym Przewodniczący GKR – kol. Maciej SP9DQY zapoznał delegatów ze sprawozdaniem GKR.

Obraz krótkofalarstwa polskiego zawarty w sprawozdaniu GKR wskazuje na dwa oblicza naszego ruchu. W klubach i oddziałach obserwuje się zwiększoną aktywność, podejmowanie wielu ciekawych i wartościowych inicjatyw – jednym słowem prawdziwe życie krótkofalarskie kwitnie w terenie. Nieco odmiennie wygląda sprawa na szczeblu centralnym tj. w ZG i Prezydium PZK, gdzie podejmuje się mniej działań o charakterze ofensywnym i inicjującym, natomiast koncentruje się na sprawach proceduralnych, sporach interpretacyjnych itd. Zdaniem GKR należy odbiurokratyzować szczebel centralny poprzez powierzenie księgowości, administracji i sprawozdawczości fachowcom, a zająć się strategicznymi celami mającymi na celu stwarzanie warunków do uprawiania naszego hobby. Co prawda w powszechnym odczuciu większości krótkofalowców obraz centrali nie przedstawia się aż tak źle, ponieważ środowisko otrzymuje to czego oczekuje, ale należy poprawić metodykę pracy ZG i Prezydium. Internet winien służyć nie tylko jako środek polityki informacyjnej dla członków PZK i na zewnątrz, ale również jako szybki środek komunikacji do wypracowywania decyzji wśród osób funkcyjnych Prezydium i ZG PZK. Wg GKR należy uporządkować dokumentację nie tylko w Prezydium, ale i w oddziałach – dotyczy to spraw członkowskich i ewidencyjnych. W sprawozdaniu GKR zwrócono uwagę na brak czytelnego podziału obowiązków członków Prezydium, jak też małą przejrzystość dokumentacji finansowo – gospodarczej, którą należy poprawić tak , aby była czytelna dla większości członków naszej organizacji. W sprawozdaniu GKR stwierdzono również, iż ze względów oszczędnościowych należałoby zastanowić się nad potrzebą dostosowania struktur oddziałowych do podziału administracyjnego kraju w taki sposób, aby w województwie był jeden oddział. W mijającej kadencji widać zauważalną poprawę funkcjonowania tego ciała kolegialnego na tle poprzednich. Tak więc w sprawozdaniu GKR zwrócono uwagę na pozytywy, jak i negatywy Prezydium i ZG PZK. GKR wnioskowała o udzielenie absolutorium dla : SP9HQJ, SP2JMR i SP3IQ oraz odmowę udzielenia absolutorium dla : SP1LOS, SP2UKA, SP2HQY i SP9P.

W toku dyskusji dało się zauważyć, iż dyskutanci podzielali w większości stanowisko GKR. Zwracano uwagę na potrzebę odmłodzenia naszych szeregów między innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla przyjętych nowych członków PZK, jak też dalszą organizację obozów młodzieżowych. Co prawda na zewnątrz tzn. w skali międzynarodowej, PZK postrzegana jest jako dobra organizacja, ale mogą to być krótkotrwałe chociażby ze względu na brak następców naszych reprezentantów w IARU. Należy też niezwłocznie powołać KF Managera, zajmującego się sprawami KF w PZK oraz współpracującego w tym temacie z I Regionem IARU. Dyskutanci wskazywali różne sposoby poprawy sytuacji w PZK, jak też na sposoby poszerzenia szeregów PZK. Ciekawą koncepcję związaną z pracą nad przyszłością PZK na kolejne lata przedstawił Kol. Leszek – SP6CIK. Polega ona na stworzeniu 6 zespołów tematycznych, roboczych, których zadaniem byłoby wypracowanie strategii PZK na przyszłość. W strategii tej należałoby określić cele i zadania PZK adekwatne do obecnych czasów i wypracować ich praktyczne aspekty, po czym zwołać Nadzwyczajny Zjazd PZK i wdrożyć to wszystko w życie. Ciekawą prezentację w sprawie pozyskiwania środków dla potrzeb PZK przedstawił kol. Arek SP6OUJ, po czym wątek ten poszerzyli SP9FHZ oraz SP5CCC. Padało jeszcze wiele propozycji i wątków, których nie sposób tu wymienić. Wszystkie one nacechowane były troską o przyszłość PZK.

W głosowaniu tajnym delegaci udzielili absolutorium dla SP2JMR, SP3IQ i SP9HQJ oraz odmówili udzielenia absolutorium dla SP1LOS, SP2UKA, SP2HQY, SP9P. W późnych godzinach wieczornych zgłaszano kandydatów do przyszłego Prezydium i GKR, po czym w tajnym głosowaniu z soboty na niedzielę ogłoszono wyniki wyborów. Z uwagi na późną porę na tym zakończono obrady, a informację o ukonstytuowaniu się składu Prezydium i GKR powiadomiono w niedzielę tj. 18 maja br. na początku obrad.

Skład osobowy Prezydium przedstawia się następująco :

Prezes – Piotr Skrzypczak - SP2JMR
Sekretarz Generalny – Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
Wiceprezes ds. sportowych – Bogdan Machowiak – SP3IQ
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Jan Dąbrowski – SP2JLR
Skarbnik – Sławomir Chabiera – SP2JMB.

Skład osobowy Głównej Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący – Jerzy Smoczyk – SP3GEM
Wiceprzewodniczący -Witold Onaczyszyn – SP9MRO
Członek – Zenon Przybysz – SP3HUU
Członek – Marek Ruszczak – SP5UAR
Członek - Jacek Rutyna SP9AKD

 

Niedzielne prace dotyczyły głównie aspektów praktycznych przyszłości PZK oraz nowelizacji istniejącego dotychczas Statutu PZK mające na celu przystosowanie go do obecnych realiów i poprawy funkcjonowania PZK.

W czasie XVI Zjazdu Krajowego podjęto następujące uchwały :

W czasie XVI Zjazdu Krajowego podjęto następujące uchwały :
- o nadaniu tytułu Członka Honorowego PZK dla Kol. Tadeusza SP7HT, Zdzisława SP6LB, Wiesława SP2DX, Krzysztofa SP5HS oraz Jerzego SP9KJ,
- o zobowiązaniu Prezydium do powołania stosownych komisji lub innych gremiów do analizy obecnej sytuacji i opracowania propozycji zmian organizacyjnych zakończonych opracowaniem nowego Statutu PZK w terminie do 10 miesięcy od zakończenia Zjazdu.
Zjazd jednocześnie zobowiązuje Prezydium do zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego w terminie 2 miesięcy od opracowania Statutu celem jego uchwalenia.

- o zobowiązaniu Prezydium, aby powołane komisje rozpatrzyły i ewentualnie uwzględniły w swych propozycjach postulaty odnoszące się do ograniczenia członków Zarządu Głównego do maksimum 16 wybieralnych osób oraz Prezydium ZG PZK, utworzenia

ośrodków wojewódzkich bez osobowości prawnej na bazie statutu PZK, utrzymania PZK jako stowarzyszenia osób fizycznych, podjęcia działań w celu pozyskania nowych członków, współpracy z MEN, rozwoju infrastruktury łączności bezpieczeństwa,

przeprowadzenia analizy obecnego systemu obrotu kart QSL i jego usprawnienia oraz opracowania zwięzłego Statutu i uzupełniających regulaminów;

- Zjazd zobowiązuje Prezydium ZG PZK do przeanalizowania możliwości jak najszybszego samodzielnego wydawania „Krótkofalowca Polskiego”;

- Zjazd uznaje potrzebę zachowania ciągłości numeracji kolejnych Zjazdów PZK i postanawia zmienić numer obecnego Zjazdu na XVII,

- Zjazd wyraża dezaprobatę w sprawie działań Pana Roberta Luśni – SP5XVY wyczerpujące znamiona § 9 Statutu PZK. Zjazd wyraża w szczególności zaniepokojenie działaniami podważającymi interesy i pozycję PZK w kontaktach z organami administracji państwowej;

- Zjazd zatwierdza Regulamin Odznaki za wybitne osiągnięcia sportowe w krótkofalarstwie,- Zjazd zobowiązuje Prezydium ZG PZK, aby powołane komisje rozpatrzyły i ewentualnie uwzględniły w swych propozycjach zmian organizacyjnych wniosek delegatów OT Nr 10 w Krakowie,

- Zjazd zatwierdził treść Statutu PZK,

- Zjazd wyraża podziękowanie organizatorom XVII (XVI) Zjazdu Krajowego PZK tj. Zarządowi Śląskiego Oddziału Terenowemu PZK w Siemianowicach Śląskich oraz Zarządowi Klubu SP9KJM w Siemianowicach Śląskich za sprawną i wzorową organizację Zjazdu.

Spisując się na medal, organizatorzy Zjazdu zadbali o poprawę humorów i ostudzenie emocji zjazdowych, zapewniając w sobotę wieczorne ognisko integracyjne połączone z poczęstunkiem oraz występem lokalnej kapeli góralskiej. Zatem XVII (XVI) Krajowy Zjazd PZK przeszedł do historii.

 

Opracował : Sekretarz Generalny PZK Tadeusz Pamięta – SP9HQJ

 

2.Skrócony spis treści ŚR6/08:

Aktualności: Wiadomości DX-we dla krótkofalowców, Zawody;
Anteny: Polskie anteny na ISS;
Test: Transceiver SDR FLEX 5000A;
Prezentacja: Anteny samochodowe CB (3);
Świat KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK, Sztuka operatorska (1);
Radio Retro: Radionamiernik pokładowy W2L/N;
Wydarzenia: Złote medale i nowości Intertelecom 2008;
Wywiad: Powrót do krótkofalarstwa (SP5GQI);
Hobby: Konwerter harmoniczny do 24 GHz;
Dyplomy: Polskie dyplomy jubileuszowe;
Digest: Proste konstrukcje radiowe;
Forum czytelników: Listy, Porady;
Lista obecności (Transceivery VHF/UHF);
Rynek i Giełda;
Dodatek: Krótkofalarski przewodnik po Wiedniu i Pradze.

3.Krótkofalowiec Polski 6/08:

Relacja z XVI (XVII) Zjazdu PZK- SQ5ABG i SP9HQJ
Mistrzostwa I Reg IARU w szybkiej telegrafii – reportaż e SP3SLU
GlobalSET- czyli ogólnoświatowe ćwiczenia w łączności bezpieczeństwa SQ2GXO
Nasze prawo do stawiania anten -Sądowa epopeja czyli jak dokopać sąsiadowi SP2JMR
Kpa Biskupia
7 Rajd Parasol
Redagowanie Krótkofalowca Polskiego SQ5ABG
Silent Key’s

4. MEETING KRÓTKOFALARSKI DOLNOŚLĄSKIEGO OT PZK KOŚCIERZYCE 2008

W sobotę 24 maja 2008, o godz.10.00 Dolnośląski Oddział Terenowy PZK (OT-01) we Wrocławiu i Brzeski Klub Łączności PZK - SP6PCB, przy Klubie Garnizonowym w Brzegu, organizują na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Floryda" w Kościerzycach k/ Brzegu, woj. opolskie, Meeting Krótkofalarski na który zapraszają, do aktywnego wypoczynku,

wszystkich krótkofalowców i sympatyków wraz z rodzinami. W trakcie tego krótkofalarskiego spotkania:

1. Delegaci z Dolnosląskiego OT na XVI Zjazd PZK poinformują o przebiegu Zjazdu i najważniejszych jego decyzjach, przedstawią swoje wrażenia i opinie.

2. Kolega Janusz SP6IXF opowie o swoich wyprawach dx-owych, szczególnie o wyprawie na Karaiby w lutym 2008r.

3. Odbędzie się giełda sprzętu i akcesoriów krótkofalarskich, na której każdy będzie mógł wystawic to co ma do zbycia.

4. Można będzie odebrać i wysłać karty QSL.

5. Przewidziane są także zawody wędkarskie o tytuł "Najlepszego wędkarza krótkofalowca". Oczywiście, prosimy nie zapomnieć zabrać swojego sprzętu wędkarskiego.

 

Honorowymi gośćmi na spotkaniu będą przedstawiciele sponsorów - władze Miasta i Powiatu Brzeg.

Zainteresowani mogą rezerwować noclegi w domkach na terenie Ośrodka.

Rezerwacja u właściciela Ośrodka pod nr.tel.: 602 762 491

Zjeść smacznie i tanio będzie można w bufecie, w sobotę i w niedzielę.

 

Uczestnictwo w meetingu jest odpłatne:

- 5 zł od aktualnego członka naszego OT

- 10 zł od osoby towarzyszacej lub innej

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają: kiełbasę z rożna, kaszankę z rożna, flaczki, bigos, napój chłodzący do wyboru, chleb.

Jeżeli koledzy posiadają, do podarowania innym, zbędny sprzęt pomiarowy, krótkofalarski, części i podzespoły, książki, itp. to przekażemy zainteresowanym w loterii fantowej.

W trakcie spotkania przewidziane są różne atrakcje, prezentacje multimedialne, jak również dyskusje na tematy techniczne.

Ośrodek posiada energię elektryczną (230V), są też duże drzewa i możliwość rozwieszenia swoich anten na KF i UKF, co spowoduje relaksowe uaktywnienie na pasmach gminy Lubsza (PGA BQ 04).

Częstotliwości kontaktowe w czasie spotkania:

145.575MHz, przemiennik SR6A - 45.712,5 MHz, k.19 CB

 

Dojazd do Ośrodka Sportu i Rekreacji "Floryda" w Kościerzycach k/ Brzegu -----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Samochodem : dojechać do Brzegu, w mieście skręcić w kierunku Namysłowa, Kępna,
po przejechaniu mostu na Odrze, po ok. 1km, w miejscowości Pisarzowice skręcić
w prawo na Popielów, Dobrzyń; po dojechaniu do Kościerzyc (ok. 3km), w środku wsi
skręcić w lewo do O.S. i R. "FLORYDA" ok.1km (jest tablica informacyjna).
*Pociągiem: pociągami w kierunku Opola dojechać do Brzegu, wyjść z dworca PKP i przejść
na dworzec PKS (naprzeciwko), dojechać autobusem do Kościerzyc i wysiąść na przystanku
we wsi (lub obok O.S. i R. - tylko niektóre autobusy jadą obok - zapytać kierowcę).
Zapraszamy serdecznie do Kościerzyc Organizatorzy Meetingu

 

 

5. Komunikat Redakcji RBI na 21.05.2008 r.

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość.

Od wtorku 20.05.2008 r. na stronie internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania nowego programu, który zawiera 30 minowy, dźwiękowy reportaż radiowy przestawiający przebieg wyborów Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK w dniu 16 maja w nocy i po północy 17 maja 2008 r. Następnie w reportażu przedstawiona zostanie wystąpienie nowego Prezesa PZK kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR, które miało miejsce rano w dniu 17 maja 2008 r.

Program RBI z tym reportażem /premiera na falach krótkich/, zostanie nadany w środę 21.05.2008 r. o godzinie 17.00 L w okolicy QRG 3700 kHz +/-QRM oraz ponownie po komunikacie stacji SP0PZK.

Powtórka programu w niedzielę 25.05.2008 r. zgodnie ze stałym harmonogramem:

o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM,

o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM

oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/.

Program RBI z reportażem będzie w Internecie nadawany do końca maja b.r.

 

6. Otwarte Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Radiopelengacji –„sprawny Łącznościowiec” 23-25 maja Grudziądz Rudnik. Udział wezmą ekipy z PZK, PZRS , LOK-organizator.

 

7. Tama APRS-. W dniach 24-25 maja 2008 w okolicach Bornego Sulinowa. Po raz 6 spotykają się miłośnicy APRS. Szczegóły na stronie APRS.

 

8.ŁOŚ 2008. Na górze Jawor k. Wielunia odbędzie się spotkanie krótkofalowców SP. Miejsce szczególne bo na styku trzech województw. Na uwagę zasługuje bogaty program szkoleniowy. Szczegóły podaliśmy w poprzednim komunikacie .

 

Tyle informacji na dzisiaj.

 

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK