KTPCz. Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.
Dodane przez SP5ELA dnia 2017-05-11 / 18:21
KTPCz. Nowe pasmo 60 metrów. Poszerzenie pasma 70MHz.

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją pozycją Nr 920 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.


Warszawa, dnia 11 maja 2017 r.
Poz. 920
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w pkt 2 w tabeli w kolumnie 2 "Wykaz służb radiokomunikacyjnych w języku polskim" wyrazy "BADANIA KOSMOSU" zastępuje się wyrazami "BADANIA KOSMICZNE",
b) w pkt 5: - uchyla się ppkt 4, - ppkt 30 otrzymuje brzmienie: "30) SIT - pokładowy transponder umożliwiający identyfikację statku".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Dokument Dziennik Ustaw RP

Info: SP5ELA