Biuletyn Informacyjny PZK
Dodane przez 3z6aef dnia 2017-01-05 / 01:05
Biuletyn Informacyjny PZK rozsyłany jest pocztą elektroniczną (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców. Ukazuje się nieregularnie, w zależności od ilości informacji Zarządu Głównego, prezydium ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Aby otrzymywać biuletyn, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres newsletter@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości. Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie.
Polski Związek Krótkofalowców

 PZK-logo

Biuletyn Informacyjny

4 stycznia 2017


  Składki członkowskie PZK na rok 2017

Składki członkowskie PZK na rok 2017 pozostają w tej samej wysokości, jak w roku ubiegłym. Rzeczywista kwota składki jest zależna od oddziału terenowego, którego Walne Zebranie niezależnie ustala wysokość części składki (oddziałowej). Składki wpłaca się w oddziałach terenowych, najlepiej na konto oddziałowe. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy nie nastąpiły zmiany numerów kont oddziałowych. Zgodnie z "Regulaminem opłacana składek PZK", składkę należy uiszczać w terminach określonych przez OT PZK, ale nie później niż do 14 stycznia. Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na rachunek bankowy ZG PZK w terminie do 21 stycznia.

  Inwentaryzacja ZG i OT PZK

Zgodnie z decyzją Prezydium ZG PZK,  w najbliższych dniach zarządzona zostanie inwentaryzacja (spis z natury) środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących na stanie OT oraz ZG na dzień 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z "Regulaminem prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości finansowej PZK" inwentaryzacja winna się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz każdorazowo przy zmianie władz. Zarządzenie w tej sprawie wyda Prezes PZK.

  Konsultacje MC w sprawie KTPCz

W grudniu 2016 r. odbyły się konsultacje w sprawie zmian Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz), która określa m.in. pasma dostępne dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej i amatorskiej satelitarnej. Opinia PZK w tej sprawie została przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji, a wcześniej uzgodniona z organizacjami radioamatorskimi, biorącymi udział w rozmowach w MC wiosną 2016 r.

  Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG i GKR PZK

Protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK, wraz z treścią podjętych uchwał, jest dostępny na Portalu PZK (menu Download) - gorąco polecamy! Protokół z odbywającego się wspólnie posiedzenia GKR PZK będzie opublikowany wkrótce.

  Budżet PZK na rok 2017

Pierwsza wersja projektu budżetu PZK została ustalona w dniach 28-29.10.2016 r. podczas posiedzenia Komisji Finansowej ZG PZK ze Skarbnikiem PZK w obecności Prezesa PZK w Mokronosie Górnym (woj. dolnośląskie). W spotkaniu wzięli udział: Komisja Finansowa ZG PZK - Marek Kuliński SP3AMO, Roman Bal SP9MRN i Leszek Przybylak SP6CIK (również jako przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej PZK) oraz Marek Suwalski SP5LS (skarbnik PZK) i Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK). Projekt był następnie omawiany na posiedzeniu Prezydium ZG PZK dnia 10.12.2016 r. w Warszawie i uchwałą przekazany do Zarządu Głównego PZK do dalszych prac oraz uchwalenia na wiosennym posiedzeniu ZG, planowanym na przełomie marca i kwietnia 2017 r.

  PZK na Sejmiku Łączności ZHP

W dniu 19 listopada 2016 r. Waldemar Sznajder 3Z6AEF (prezes PZK) oraz Marek Suwalski SP5LS (skarbnik PZK) uczestniczyli w Sejmiku Łączności ZHP 2016, na zaproszenie Kol. phm Piotra Stanisławskiego SQ5JRC (szef pionu łączności Związku Harcerstwa Polskiego). Sejmik Łączności ZHP odbył się w Warszawie. Notatka ze spotkania jest dostępna na Portalu PZK (dział Download).

  Wywiad prezesa PZK w "Świat Radio"

W styczniowym numerze (1/2017) miesięcznika "Świat Radio" ukazał się czterostronicowy wywiad z prezesem PZK, Kol. Waldemarem Sznajderem 3Z6AEF, pod tytułem: "Co dalej z PZK?". Zapraszamy do lektury oraz dyskusji na Forum PZK


Więcej informacji na portalu www.pzk.org.pl oraz Facebooku

Biuletyn Informacyjny PZK przeznaczony jest dla osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców. Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu to
zrezygnuj z subskrypcji