Spotkania w Warszawie
Dodane przez 3z6aef dnia 2016-06-01 / 10:03

W dniu 31 maja br. w Warszawie odbyły się trzy spotkania, ważne dla naszej organizacji, ale też dla całego środowiska krótkofalowców w Polsce..

1.  Siódme spotkanie zespołu roboczego w sprawie zmian prawa dotyczących amatorskiej służby radiokomunikacyjnej w Polsce odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji.

W spotkaniu, prowadzonym przez Panią Beatę Borucką (Departament Telekomunikacji MC), uczestniczyli urzędnicy MC oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Panem dyr. Wiktorem Sęgą (DZC UKE). Środowisko radiokomunikacji amatorskiej reprezentowali: Piotr Stanisławski SQ5JRC (ZHP), Tomasz Frankiewicz SP7V (ZHP), Włodzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Witold Zakrzewski SP5UHW (FOPOR), Tomasz Ciepielowski SP5CCC (PKUKF), Wojtek Bielak SQ9PBS (Klub SP9KGP) oraz przedstawiciele PZK: Jerzy Najda HF1D, Krzysztof Gaudnik SP7WME i Waldemar Sznajder 3Z6AEF, który reprezentował również SEP.

Na nieco skróconym spotkaniu (trwało ok. 1,5 godziny) dokonano przeglądu wszystkich dotychczas omawianych tematów, uściślając stanowiska. Niektóre punkty zostały usunięte, jako nie podlegające legislacji, a w innych zapisano uzgodnione stanowiska środowiska radioamatorskiego, mimo występujących do tej pory różnic (między innymi: przekazanie egzaminów organizacjom zrzeszającym radioamatorów, sprawa operatorów odpowiedzialnych stacji klubowych, harmonogram rozszerzania pasma 70 MHz).

Spotkanie było ostatnim w ustalonym harmonogramie spotkań zespołu roboczego. Obecnie materiały ze wszystkich spotkań są opracowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji, a w dalszej kolejności zapadną decyzje co do sposobów i kolejności legislacji poszczególnych zagadnień. Niektóre są daleko idące i wymagają nie tylko zmian rozporządzeń MC, ale również ustawy „Prawo Telekomunikacyjne” czy innych ustaw.

O postępach tych prac oraz dalszym procesie legislacyjnym będziemy informować na bieżąco.

[info: 3Z6AEF]

2. Przed spotkaniem w MC odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli ZHP, FOPOR i PZK. Wymieniono poglądy na niektóre zagadnienia, omawiane w zespole roboczym MC, doprowadzając do zbliżenia stanowisk. Uzgodniono potrzebę częstszych kontaktów przedstawicieli wszystkich organizacji radioamatorskich, dla wypracowywania wspólnych postulatów środowiska przy występowaniu przed administracją państwową, szczególnie na najwyższym szczeblu.

Zaproponowano opracowanie wspólnego dokumentu, uzgodnionego między organizacjami zajmującymi się radiokomunikacją amatorską w Polsce, dotyczącego zasad i zaleceń w sprawach nieuregulowanych przez oficjalne akty prawne. Chodzi tu m.in. o przestrzeganie bandplanu IARU, środowiskowe zasady identyfikacji stacji (ochrona szczególnych znaków wywoławczych, numeracja okręgów wywoławczych, dodatkowa identyfikacja nie wchodząca w skład znaku wywoławczego) i wiele innych. Zasady te są stosowane zwyczajowo, stanowiąc realizację idei samoregulacji służby radiokomunikacji amatorskiej, podobnie jak niepisane zasady Ham Spirit („ducha krótkofalarskiego”).

Wstępnie uzgodniono, że formalne spotkanie w tej sprawie zostanie zorganizowane przez łącznościowców ZHP, a zaproszone zostaną wszystkie polskie organizacje zajmujące się radiokomunikacją amatorską.

[info: HF1D]

3. Trzecie spotkanie dotyczyło bieżących spraw PZK, a wzięli w nim udział: Prezes PZK, Skarbnik PZK oraz Przewodniczący GKR. Omówiono najważniejsze sprawy, wymagające pilnego załatwienia, m.in. wykonanie wyroku sądowego (bezczynność Prezesa PZK w udzieleniu informacji publicznej) i odpowiedzi na pozew sądowy skierowany przeciwko PZK (roszczenia z tytułu praw autorskich) oraz wstępny raport z przeglądu stanu bieżących finansów Związku, który przedstawił Skarbnik PZK. Uzgodniono potrzebę pilnego zwołania posiedzenia Prezydium ZG PZK z udziałem GKR i Komisji Finansowej, w związku z realną groźbą utraty płynności finansowej PZK.

[info: SP5LS]