KS-18. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4.05.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-05-04 / 20:09
news: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 18/2016 z dnia 04.05.2016 r.


Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1.    Zakończenie akcji. 1050 lecie Chrztu Polski.
W imieniu władz PZK jak również moim własnym serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w sposób błyskawiczny akcję przygotowali, jak również i tym, którzy czynnie jako operatorzy uczestniczyli w akcji dyplomowej 1050. lecia Chrztu Polski na falach eteru amatorskiego radia. Tak szybko i sprawnie przygotowana akcja świadczy o olbrzymich możliwościach jakie w nas krótkofalowcach drzemią. Dziękuję również Kolegom reprezentującym inne niż PZK organizacje za udział w tej wspaniałej imprezie. Mam jednocześnie nadzieję, że nie była to ostatnia taka wspólna akcja.
 
Pozdrawiam
Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

2.    Informacje od EMC Managera PZK.
W dniu 19 kwietnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw poz. 542 została opublikowana Ustawa o systemach oceny zgodności nadzoru rynku. Ustawa wprowadza cały szereg dyrektyw unijnych do prawa polskiego. Co najbardziej jednak interesuje nas krótkofalowców - Ustawa porządkuje polski system nadzoru rynku i daje narzędzia instytucjom do realizacji. Dla przykładu od wejścia Ustawy w życie nie tylko producent jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm (w tym norm EMC), ale również importer, czy też instalator. Jest więc szansa, że z naszego rynku znikną np. wadliwe żarówki LED, czy też windy zakłócające odbiór radiowy. Zgodnie z informacjami z UKE, jak również z zapisami Ustawy - stare sprawy zgłoszone przed wejściem Ustawy w życie będą rozpatrzone według poprzednio obowiązującego prawa.
1.    W dniach 15 – 17 kwietnia w Wiedniu odbyła się kolejna konferencja IARU Interim Meeting. Konferencję poprzedziły blisko roczne przygotowania i bieżące konsultacje. W imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców konferencji uczestniczył Marek SP1JNY. Tym razem w Wiedniu spotkało się jednocześnie kilka komitetów IARU Regionu 1. Spotkania odbywały się jednocześnie w  kilku salach konferencyjnych w hotelu Intercity. Po raz pierwszy odbyło się oficjalne spotkanie komitetu C7 - ds. kompatybilności Elektromagnetycznej EMC. Wcześniejsze międzynarodowe spotkania komitetu EMC odbywały się okazyjnie np. we Friedrichshafen w czasie targów. Tym razem w obradach Komitetu C7 (EMC) uczestniczyło 19 kolegów reprezentujących 14 organizacji krótkofalarskich. W całej konferencji – posiedzeniach wszystkich komitetów uczestniczyło blisko 100 krótkofalowców i było reprezentowanych więcej organizacji krótkofalarskich z Europy. Z początkowo nieco oficjalnych prezentacji (materiały są dostępne na stronie internetowej IARU http://www.iaru-r1.org/) w posiedzeniu komitetu C7 rozwinęło się bardzo ciekawe i interaktywne spotkanie. W sumie nawet rezerwowy czas – niedzielne przedpołudnie okazało się za krótkie, aby omówić rozpoczęte tematy. Ostatecznie podjęto wiele ciekawych inicjatyw poczynając od spraw technicznych tzn. bieżących cyklicznych konsultacji międzynarodowych - zdalnych „conference call”, przygotowania materiałów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania źródeł nękających nas zakłóceń jak i oprogramowania umożliwiającego określenie poziomu zakłóceń u źródła, w tym określenia poziomu przekroczenia obowiązujących norm. Omówiono również stan prawny dotyczący EMC w poszczególnych krajach oraz praktyczną realizację zapisów prawa. Jedna z konkluzji wspólna dla większości krajów jest taka, że bardzo niestety mały procent krótkofalowców zgłasza swoje problemy z zakłóceniami do instytucji nadzorujących rynek i pilnujących „czystości eteru”.
2.    W roku 2016 odbyły się już 3 posiedzenia Komitetu Technicznego 104 ds. EMC Polskiego Komitetu Normalizacji. Członkami Komitetu EMC jest ponad 40 instytucji w tym Polski Związek Krótkofalowców. Reprezentantem PZK w PKN jest Marek SP1JNY. Rocznie w KT104 jest opiniowanych/ głosowanych kilkadziesiąt dokumentów (lub/i) draftów norm technicznych (lub/i) zmian zapisów norm technicznych itd. Niektóre z nich są później tłumaczone na język polski. Poprzez uczestnictwo w KT104 PKN Polski Związek Krótkofalowców ma wpływ na zapisy prawa unijnego dotyczące EMC. Należy jednak pamiętać, że PZK jako organizacja ma 1 głos, a głosuje wiele instytucji. Podobnie na poziomie międzynarodowym Polska ma 1 głos. Już kilkukrotnie stanowisko i argumentacja przygotowana przez Marka SP1JNY zostały poparta przez większość uczestników posiedzenia KT104. W posiedzenia KT104 biorą udział między innymi przedstawiciele UKE, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Instytutu Łączności, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Akademii Górniczo Hutniczej, Głównego Urzędu Miar, Wojskowej Akademii Technicznej, Orange, Tauron, przedstawiciele laboratoriów akredytowanych, itd. Pełna lista członków KT104 jest dostępna na stronie internetowej PKN.

Marek SP1JNY EMC Manager PZK

3.    Pierwszy Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK SPEmCom. W dniach 29.04 do 1.05.2016 roku odbył się  I. Zjazd klubu SPEmCom. Zjazd odbył się w zajeździe „Przystań” w Przystajni, miejscowości położonej prawie w połowie drogi pomiędzy Częstochową, a Olesnem (woj. opolskie). Zjazd otworzyli Rafał SQ6IYR EmCom Manager PZK oraz Piotr SP2JMR wiceprezes PZK.
Gośćmi Zjazdu byli Pan Stanisław Belka Starosta Oleski, który dziękując za zaproszenie omówił przygotowania do organizacji X. edycji naszego „ŁOŚ-a” oraz zalety łączności amatorskiej w tym przemiennikowej  w aspektach nadchodzących wydarzeń takich jak ŚDM oraz Szczyt NATO.
Kolejny gość to Pan Henryk Mach wójt gm. Przystajń, który podziękował Markowi SP9UO za organizację Zjazdu SP EmCom w Przystajni. Podkreślił, że w prawdzie Przystajń należy do powiatu Kłobuck woj. Śląskie, ale granica z Województwem Opolskim na Liswarcie jest tylko 5 km od miejsca Zjazdu.
Rafał SQ6IYR wprowadził kolejny punkt obrad zjazdu czyli dyskusję na temat ujednolicenia nazewnictwa naszych sieci łączności kryzysowej. Następnie uczestniczący w Zjeździe przedstawiciele poszczególnych sieci dokonali ich prezentacji. Odbyło się to w następującej kolejności.

Michał Wilczyński SP9XWM - Krakowskiej Amatorskiej sieci Ratunkowej,
Grzegorz SP2RBY - Kujawsko Pomorska Sieć Ratunkowa,
Hubert Anysz SP5RE EmASR Mazowiecka Sieć Ratunkowa,
Janusz Tylkowski SP1TMN Zachodniopomorska Sieć Ratunkowa,
Zbyszek Kazimierczak SP1F Kołobrzeska Amatorska Sieć Ratunkowa,
Robert Czapski 3Z6AET Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa,
Błażej Busza SQ3TGV Wielkopolska Amatorska sieć Ratunkowa,
Grzegorz Bratkowski SQ8NYB. Amatorska Rzeszowska Sieć Ratunkowa,
Krzysztof Gaudnik SP7WME Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa.

W kolejności głos zabrał Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG. Jego wystąpienie dotyczyło całości pracy nad porozumieniem z Ministrem Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku, a także naszych sieci oraz  współpracy z administracją różnych szczebli. Prezes odniósł się także do możliwości pracy na wspólnych częstotliwościach.
Po wystąpieniu prezesa rozwinęła się dalsza część dyskusji o ujednoliceniu nazw sieci regionalnych. Jej konkluzją było to, że większość z nich chce zachować amatorskość w nazewnictwie np. DASR, WASR, MASR, KPASR, ŁASR etc, ale przed nazwą powinno znaleźć się określenie – skrót - „SPEmCom”.
Z kolei Błażej Busza SQ3TGV omówił  ćwiczenia Śnieżyca, Zamieć i Huragan i zaproponował, aby ćwiczenia odbywały się co kwartał i były organizowane przez kolejne sieci, tak aby ich uczestnicy mogli się nawzajem uzupełniać. Doświadczenia z ćwiczeń powinny pozwolić usprawniać procedury oraz wiedzę na temat propagacji, umiejętności przechodzenia na poszczególne pasma i ewentualnie możliwości przechodzenia na FM-link. Dość ożywiona była dyskusja o wykorzystaniu APRS w łącznościach kryzysowych. Przesyłane po sieci APRS „Messages” są do wykorzystania, ale trzeba doposażyć uczestników sieci w urządzenia APRS. Konsensusem tej dyskusji było to, że łączność kryzysowa powinna być oparta na urządzeniach fonicznych ze sprawdzoną infrastrukturą. I na tym powinny się skupić poszczególne sieci. Marek SP9UO mający 17 lat doświadczeń w łączności bezpieczeństwa w PSP stwierdził, że zbyt ufnie idziemy w stronę komputerów, Internetu etc. Powinniśmy częściej myśleć o wykorzystaniu alternatywnych źródeł zasilania i jak najprostszych analogowych urządzeń.
Błażej SQ3TGV zaproponował utworzenie grupy szybkiego reagowania. Tworzyć ją powinno kilka osób gotowych także do działań na skalę światową w razie kataklizmów nawet na innych kontynentach.
Kolejnym punktem była trwająca ponad godzinę dyskusja i ustalanie treści Regulaminu Klubu SPEmCom. Regulamin uchwalono 34. głosami przy jednym wstrzymującym się. Jest on dostępny na stronie internetowej SPEmCom (przez portal: www.pzk.org.pl).
Zebrani uzgodnili koncepcję Zarządu, w skład którego wejdzie po 1. członku z  reprezentowanych na Zjeździe sieci.
Zjazd wybrał na 4. letnią kadencję członków Zarządu Klubu SPEmCom w składzie:
Prezes Michał Wilczyński SP9XWM - Koordynator ds. łączności Kryzysowej PZK.
Wiceprezes Leszek Kowalski SP9MLI,
Wiceprezes Przemek Bratkowski SP8NYB,
Sekretarz Hubert Anysz SP5RE,
Błażej Busza SQ3TGV koordynator ds. grupy szybkiego reagowania.
Pozostali członkowie Zarządu to: Robert Czapski 3Z6AET, Krzysztof Gaudnik SP7WME, Marek Czarnecki SP9UO, Paweł Nowakowski SP1MPW, Wojciech Zieliński SQ1WO, Grzegorz Radke SQ2MTK, Grzegorz Szarpała SQ2WSZ. 

Zebrani byli zgodni co do tego, że rolą i zadaniem Michała SP9XWM prezesa klubu jest uzyskanie spójnego działania środowiska SPEMcom oraz jak najlepszej współpracy z administracją państwową.
Druga część Zjazdu miała z kolei charakter szkoleniowy. Zapoznaliśmy się z elementami ratownictwa wodnego oraz drogowego. Prawie wszyscy uczestnicy zjazdu przećwiczyli procedury reanimacji osób poszkodowanych.
Wieczorem w sobotę uczestnicy zjazdu wzięli udział w nocnej leśnej grze terenowej z wykorzystaniem GPS oraz radiowych urządzeń mobilnych, którą zaplanował i zorganizował Błażej SQ3TGV z niewielką pomocą Wojtka SQ1WO.
W drugim dniu Zjazdu odbyło się podsumowanie obrad w tym omówienie zaawansowania rozmów prowadzonych przez środowisko krótkofalarskie w Ministerstwie Cyfryzacji pod kątem przydatności proponowanych rozwiązań dla służby EmCom. Impuls do tej części dyskusji dał przybyły na tą finalną część spotkania Tomek SP7V, który opowiedział zebranym o wzorcowym funkcjonowaniu powiatowej sieci EmCom w Pabianicach.
Zjazd zakończył się ok godz. 11.00 w niedzielę 1 maja i był jednym z niewielu spotkań krótkofalowców, na którym średnia wieku uczestników oscylowała ok 30. lat. Ostatnim punktem zjazdu było rozdanie specjalnych dyplomów za udział w szkoleniu praktycznym, które przygotował Leszek SP9MLI.
Jako relacjonujący przebieg tego ważnego wydarzenia dziękuję także w imieniu prezydium ZG PZK Markowi SP9UO za pomoc logistyczną w jego organizacji, a Rafałowi SQ6IYR dotychczasowemu koordynatorowi EMCom PZK za sprawne jego prowadzenie.
Specjalne podziękowania prezydium ZG PZK składa Rafałowi Wolanowskiemu SQ6IYR za 6. letnie wzorowe koordynowanie działalności EMCom w PZK.
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK
*link do filmiku Błażeja Buszy SQ3TGV z tego wydarzenia https://youtu.be/4zvjm67QVD0

4.    X. Jubileuszowy ŁOŚ 2016.
Z okazji dziesiątej edycji Łosia planujemy wydać wspomnienia uczestników tej imprezy w formie książkowej. Znaleźliśmy sponsora, redaktora technicznego i wydawcę, czekamy na ciekawe materiały, szczególnie od wieloletnich bywalców którzy ciekawie opiszą swoje łosiowe przygody. Kontakt to SP7SZN katamir@wp.pl.

Marek SP9UO

5.    Znani i zasłużeni krótkofalowcy.
Mgr inż. Edward Musioł SP3GZ urodził się 14 września 1905 r. Studiował w latach 1928 do 1933 roku. Był absolwentem wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Do rodzinnego Wolsztyna wrócił po uzyskaniu dyplomy. Na podstawie informacji z KP. Nr 4 z 1937 roku można wnioskować, że pierwszą licencję otrzymał w 1937 roku. Uzyskał znak SP1ML. Na pasmach czynny był do sierpnia 1939 roku.
Po wojnie uzyskał zezwolenie kat. IV o znaku SP3UAW. Było to zezwolenie na pracę w pasmach UKF a wydawane było na jeden rok. W literaturze znak SP3GZ pojawia się w roku 1957. Z analizy „KP” z końca lat pięćdziesiątych można stwierdzić, że był bardzo aktywnym zarówno na KF i jak i UKF. Z relacji kolegi Tadeusza SP3XR wynika, że był doskonałym konstruktorem. 21.03.1979 r. zostaje członkiem OLD-TIMER CLUB działającym przy OT PZK w Gdańsku. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych znalazłem w miesięczniku „Radioamator i Krótkofalowiec Polski” informację o SP3GZ. Ja mieszkałem wtenczas 30 km od Wolsztyna a o krótkofalarstwie wiedziałem jeszcze nie wiele.
Udałem się do Wolsztyna i nie znając adresu szukałem w powiatowym mieście bardzo wysokiej anteny zwanej później bocianim gniazdem. Nie było to jednak bardzo trudne, Antena widoczna była z większej odległości.
Pan Edward mimo, że nie umawiałem się na spotkanie przyjął mnie bardzo serdecznie. Pokazał radiostację i anteny. Opowiedział mi o krótkofalarstwie i o łącznościach na UKF.
Podpowiedział mi, o organizacji przez Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP kursów krótkofalarskich w Olejnicy koło Wolsztyna.
Kilka miesięcy później spotkałem Pana Edwarda właśnie na kursie zorganizowanego w ramach obozu ZHP Rawicz w ostatnim dniu kursu co znaczyło, że stoję przed członkiem komisji egzaminacyjnej PZK.
Po udanym egzaminie SP3GZ zaprosił mnie do Wolsztyna na konkretny pokaz - wykład o krótkofalarstwie na zakończenie, którego otrzymałem prezent w postaci niemieckiej radiostacji pracującej obejmującej pasmo 2 m. Musiałem oświadczyć, że uruchomię ją dopiero po uzyskaniu licencji. Spotykałem się z Panem Edwardem jeszcze kilka razy. Niestety nie dotarła do mnie informacja o śmierci i o dacie ostatniej szansy na spotkanie pożegnalne.
Tak wspaniały człowiek zasługuje na wyróżnienie pośmiertne i szersze wspomnienie o swej bogatej działalności krótkofalarskiej.

Uprzejmie proszę żyjących kolegów pana Edwarda o przekazanie mi skanów ewentualnych materiałów dotyczących sp. Edwarda Musioła SP3GZ lub sporządzenie notatki na jego temat.

Ryszard SP3CUG

6. Międzynarodowy Dzień Młynów, 14-15.05 2016 w eterze.
(INTERNATIONAL MILLS DAY 2016. May 14th and 15th 2016). Blisko osiem lat temu, działając wspólnie z przepompownią w północno-wschodnim Groningen, powróciliśmy do aktywności, która przez długi czas była w uśpieniu, a polegała na uruchomieniu przez krótkofalowców transceiverów na terenie młynów i realizacji tak wielu łączności, jak to możliwe. Okazało się to sukcesem. Otrzymaliśmy prośby z różnych stron świata o nawiązanie łączności i potwierdzenie ich kartami QSL. W następnych latach liczba uczestników naszej akcji dyplomowej rosła i dołączyła do niej grupa stacji z Wlk. Brytanii, a w ubiegłym roku Belgii i Szwecji.
Tak narodził się pierwszy Międzynarodowy Dzień Młynów, który staramy się niniejszym promować wśród krótkofalowców na świecie.
Zachęcamy radioamatorów mieszkających w sąsiedztwie urządzeń wodnych lub wiatrowych (młynów, przepompowni) do nawiązywania kontaktu z ich pracownikami, czy właścicielami w celu uruchomienia aktywności radiowej. Przy czym nadawanie z wnętrza tych przybytków nie jest niezbędne, gdyż praca w ich pobliżu, na ziemi lub na wodzie, będzie również zaliczona. Zauważyliśmy, że taka radiowa aktywność wzbudziła duże publiczne zainteresowanie naszym hobby.
Liczymy na aktywność krótkofalowców w akcji nadawania z młynów i przepompowni w ich krajach. Mamy przy tym nadzieję przyciągnąć uwagę adeptów krótkofalarstwa i zainteresować poszukiwaczy nowego dyplomu. W bieżącym roku będziemy nadawać z młynu De Eendracht w Gieterveen w północno-wschodniej części prowincji Drenthe pod okolicznościowym znakiem wywoławczym PB16MILL. Uprzejmie prosimy o publikację informacji jak wyżej w wydawnictwach internetowych, czasopismach tematycznych i propagowanie jej w kontaktach osobistych.
Z góry dziękujemy za pomoc w promocji Międzynarodowych Dni Młynów 2016.

73, Zygi SP5ELA

*Na podstawie oryginalnej informacji Jelle Knot, PD5JFK.

Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Tomek SP5AUC

TNX. TNX. TNX.

Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi SP5SSB, Michałowi SQ9ZAY, Wiesławowi SP8NFZ, Bohdanowi SP9VJ, teamowi klubu SP9PKS, Tomkowi SP5AUC.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2016