KS-14. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 6.04.2016
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-04-06 / 21:12
news: pzk_new.jpg

 
                                KOMUNIKAT NR 14/2016 z dnia 06.04.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. Kolejna 3. tura konsultacji w MC.

W dniu 4.03.16 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się kolejna III. tura rozmów w sprawie zmian w legislacji oraz obsłudze służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Naradę prowadził Pan Dariusz Dąbek zastępca dyr. Departamentu Telekomunikacji MC. Obecni byli pracownicy DT, z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecni byli Pan dr Wiktor Sęga dyr. Departamentu Zarządzania Częstotliwościami oraz Pan Marek Otręba naczelnik Wydziału Pozwoleń. Obecni byli także przedstawiciele Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami. Stronę społeczną reprezentowali Tomasz Frankiewicz SP7V - ZHP, Waldemar Sznajder 3Z6AEF - SEP, Witold Zakrzewski SP5UHW - OPOR, Marek Ruszczak SP5UAR oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR - PZK.

Tym razem większość dyskutowanych zagadnień dotyczyła kwestii formalnych dotyczących realizacji obsługi służby radiokomunikacji amatorskiej.

W sprawie rozszerzenia dostępności pasma 70 MHz i zmiany limitu mocy przedstawiciele UKE zaproponowali stopniowe poszerzanie pasma, natomiast decyzję o zmianie limitu mocy wg regulatora należy poprzedzić stosownymi badaniami.
W sprawach dotyczących wydawania świadectw i pozwoleń dyskutowano m.in. o dobrowolnym uczestnictwie krótkofalowców w certyfikacji umiejętności nadawania i odbioru CW (za dodatkową opłatą). Stronę społeczną zobowiązano do określenia skali tego problemu.

Ustalono, że nie ma przeciwwskazania do równoczesnego składania wniosków o świadectwo operatora i o pozwolenie radiowe bezpośrednio po zdanym egzaminie.

Ustalono także, że UKE będzie poszerzał zawartość treściową portalu amator.uke.gov.pl po zasięgnięciu opinii GIODO na temat danych uznawanych za wrażliwe. Uczestnicy spotkania przyjęli z zadowoleniem deklarację UKE w sprawie objęcia wniosków służby radiowej amatorskiej informatyzacją poprzez wprowadzenie funkcji interaktywnych na istniejącym portalu w zależności od możliwości kadrowych i finansowych Urzędu.

Gorąca dyskusję wywołał problem przydziału znaków wywoławczych, w tym m. in. odnawiania znaków i karencji dla znaków wygasłych. Na kanwie tej dyskusji delegacja UKE zaproponowała rewolucyjną zmianę polegającą na rezygnacji z pozwoleń radioamatorskich (przynajmniej dla osób fizycznych) i przydzielaniu znaków "dożywotnio" wraz ze świadectwem operatora. Jednak wymaga to znacznego wysiłku legislacyjnego, w tym zmiany ustawy prawo telekomunikacyjne.

Uzgodniono uzupełnienie agendy następnych spotkań o propozycję wprowadzenia sprzętu do amatorskiej radiolokacji sportowej - ARDF do rozporządzenia MC w sprawie urządzeń, które nie wymagają pozwoleń radiowych.
Spotkanie jak zwykle trwało nieco ponad 2 godziny.
Więcej informacji w terminie późniejszym na portalu PZK.

Marek Ruszczak SP5UAR & Piotr Skrzypczak SP2JMR

2. P5/3Z9DX North Korea - ekspedycja uznana przez DXCC ARRL.

Departament DXCC ARRL zatwierdził do DXCC nieoczekiwaną "pokazową" operację z Korei Północnej P5/3Z9DX Dominika Grzyba, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Nasz wspaniały podróżnik, polski ekspedycjoner i DX-man Dom Grzyb, 3Z9DX, powiedział, że spodziewa się być z powrotem w Korei Północnej - tym razem już "oficjalnie"  późnym latem tego roku.
P5/3Z9DX pojawił się na antenie z najbardziej poszukiwanego podmiotu DXCC w dniu 20 i 21 grudnia w celu przeprowadzenia pokazowej akcji demonstracji krótkofalarstwa dla urzędników z Korei Północnej. Podczas tej aktywacji - pierwszy raz od ponad dekady - P5/3Z9DX przeprowadził 785 kontaktów na SSB, większość z nich na 15 metrach. Prawie 600 z nich ze stacjami z Azji. Tylko i zaledwie 26 stacji w Ameryce Północnej zrobiło QSO z P5/3Z9DX. Elektroniczny dziennik stacji P5/3Z9DX został załadowany na Clublog.
Po zakończeniu dwudniowej akcji demonstracyjnej Dominika P5/3Z9DX w sieci Internet pojawiły się w okresie przedświątecznym fałszywe i bezpodstawne (pochodzące z EA - Hiszpania) oskarżenia, że P5/3Z9DX tak naprawdę nie nadawał z Korei Północnej. Oskarżenia te zostały odrzucone. Złożona w ARRL dokumentacja nie budziła wątpliwości.
W styczniu Dominik 3Z9DX skontaktował się z wydawcą The Daily DX Bernie McClenny, W3UR. Dom powiedział McClenny, że podczas swojej wizyty w Korei Północnej, władze były przyjazne i uprzejme, i że był zaskoczony, że pozwolił mu działać. Natomiast sama praca stacji P5/3Z9DX była bardzo poważnie utrudniona ze względu na nisko zainstalowaną antenę oraz bardzo wyskoki poziom zakłóceń na wszystkich pasmach, nie wspominając o burzy magnetycznej. Zakłócenia były takie, jak powiedział Dom, że prawie niemożliwy był odbiór sygnałów słabszych stacji w Phenianie. Dom powiedział, że kiedy powróci tego lata do KRLD, spodziewa się pracować ze znacznie spokojniejszego miejsce na obszarach wiejskich.
Wyposażenie stacji P5/3Z9DX zostało pozostawione w Phenianie, tak uzgodniono przed jego wizytą w grudniu. Aktywacja P5/3Z9DX była pierwszą pracą stacji amatorskiej z Korei Północnej od operacji 2001-2002 przez Eda Giorgadze, 4L4FN.
Źródła informacji: ARRL Departament DXCC, The Daily DX oraz informacje własne.
Zygi SP5ELA

3. Zjazd wyborczy Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK - SPEmCom oraz szkoleniowy Specom.

Informuję, że na odbywający się w dniach od 29. kwietnia do 01. maja. br. w Przystajni Zjazd są jeszcze wolne miejsca. Przygotowywany program Zjazdu zapowiada się bardzo interesująco. Koszty Zjazdu pokrywa PZK w ramach środków na SPEmCom.
Uczestnicy muszą dojechać do Przystajni (ok. 30 km na zachód od Częstochowy) na koszt własny.
Zgłoszenia i informacje elektronicznie na: sp2jmr@pzk.org.pl informacje telefonicznie: 484-479-407.
Piotr SP2JMR

4. Wyprzedaż sprzętu demobilowego.

Firma TDM Elektronics S.A. zaprasza na wyprzedaż sprzętu demobilowego z NATO w dniu 16 kwietnia br. Szczegóły w załączniku.
Piotr SP2JMR

5. Informacja Komisji Finansowej.

Komisja Finansowa została powołana na wniosek prezydium ZG PZK przez ZG PZK w dniu 26 października 2015 roku.
Komisja Finansowa nie zgadza się z treścią komunikatu z dnia 23.03.2016 r.

„- Prezydium omówiło sytuację finansową na 18.03.2016. Realizacja budżetu za 2 miesiące br. jest prawidłowa. Na uwagę zasługuje nie przelanie na konto ZG PZK składek z OT50 na kwotę 4880 zł. Sprawę nieprzekazania składek skarbnik ZG przekazał do GKR. Zaobserwowaliśmy praktyki zbierania składek w niektórych OT jednorazowo za cały rok poza systemem OSEC i przekazywania ich w dwu ratach, za każde półrocze oddzielnie. Sprawę przekazaliśmy do Głównej Komisji Rewizyjnej.
- Projekt budżetu na 2016 rok. Projekt budżetu przedstawi prezydium na najbliższym posiedzeniu ZG PZK. Stanowisko prezydium na uwagi i zapytania powołanej w ub. roku Komisji Finansowej, zostanie szczegółowo przestawione na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 9.04.2016. Aby móc szczegółowo odnieść się do uwag Komisji Finansowej w wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie analiz finansowych przez księgowość PZK, co jest bardzo czasochłonne”.

Komisja uważa, że jej prace stały się przyczyną wyłącznego ataku na OT50, a powinno sie wymienić wszystkie oddziały, które zdaniem Prezydium postąpiły niezgodnie ze Statutem PZK.
Komisja uważa, że pracochłonność odniesienia się do stanowiska komisji jest wyolbrzymiona i jest wynikiem braku szybkiego i bezpośredniego kontaktu Skarbnika z Komisją.
Jednocześnie załączamy informację o pracach Komisji Finansowej i prosimy o jej załączenie do komunikatu oraz odczytanie. 
73
Leszek SP6CIK
 
Informacja o pracy Komisji Finansowej
Komisja Finansowa została powołana 25.10.2015 decyzją Zarządu Głównego PZK, na wniosek Prezydium ZG, w celu – jak się wydaje – monitorowania funkcjonowania organizacji w szeroko rozumianej sferze finansów, wykrywania nieprawidłowości i popełnianych błędów a tym samym wspierania pracy Skarbnika ZG PZK.

Zarząd Główny PZK nie zakreślił ram pracy Komisji, nie wskazał konkretnych kierunków, nie przekazał żadnych wytycznych, jak również nie ustalił zakresu praw i obowiązków Komisji. W związku z powyższym Komisja była zmuszona uznać iż jej obowiązki obejmują monitorowanie i sprawdzanie pełnego zakresu działalności finansowej PZK.

Członkowie Komisji nie zostali wprowadzeni czy poinformowani w podstawowe zagadnienia z zakresu finansów PZK przez merytorycznie odpowiedzialnego członka Prezydium ZG czyli Skarbnika. Początkowo jedynymi przekazanymi Komisji przez Władze organizacji dokumentami były dwie wersje budżetu PZK.

Stąd z konieczności charakter pracy Komisji był zbliżony do pracy komisji śledczej, gdyż o każdy dodatkowy dokument komisja musiała się prosić, wykłócać, nieustannie przypominać i poganiać. Można by odnieść wrażenie, że Komisja została powołana przez pomyłkę, a jej aktywność była zaskoczeniem dla kierownictwa organizacji. Stąd niezliczone zabiegi członków Prezydium sprawiające wrażenie celowego utrudniania i spowalniania pracy Komisji.

Tym niemniej Komisja odkryła wiele nieprawidłowości różnej skali i wielkości, które mają wpływ na  funkcjonowanie  PZK.

Efektami pracy Komisji Finansowej są między innymi poniższe zagadnienia, problemy i spostrzeżenia /w paru przypadkach wykraczające poza sferę finansów/ wymagające w wielu przypadkach natychmiastowego rozwiązania, zmiany czy opracowania:

1.      Poważne rozbieżności pomiędzy podstawowymi dokumentami finansowymi Związku.
2.      Merytoryczne i rachunkowe błędy w dokumencie opisującym realizację budżetu za rok 2015.
3.      Konieczność rekonstrukcji projektu Budżetu 2016 ze względu na oparcie go na niezaktualizowanych danych finansowych.
4.      Poważne rozbieżności pomiędzy Budżetem 2015 zatwierdzonym przez ZG PZK a jego faktyczną realizacją.
5.      Niezgodność Regulaminu składkowego ze Statutem PZK.
6.      Źle działające zestawienie przelewów składek PZK.
7.      Popełniane błędy w opisach przelewów PZK.
8.      Konieczność zmiany Statutu PZK pod katem uzyskania możliwości modyfikowania systemu składkowego, bez konieczności zmiany statutu.
9.      Konieczność zmiany Regulaminu składkowego po zmianie statutu.
10.  Brak reakcji Skarbnika i Prezydium na dużą liczbę członków nie odnawiających członkostwa w organizacji.
11.  Brak reakcji Skarbnika i Prezydium ZG na gwałtownie malejące wpływy z 1%.
12.  Przyczynienie się do wykrycia problemu z opóźnieniami przepływu wpłat składek z OT do ZG PZK.
13.  Wykrycie braku komunikacji Skarbnika PZK ze skarbnikami OT.
14.  Wykrycie braku wzrostu liczby członków PZK w wieku do 20 lat oraz spadku liczby członków w wieku 20-26 lat.
15.  Brak realnych efektów pracy wiceprezesa ds. młodzieży, a wręcz straty finansowe z tego powodu.
16.  Brak monitorowania i analizowania przez Prezydium efektów nakładów finansowych na poszczególne dziedziny działalności.
17.  Brak regulaminu i metodyki oceny wniosków o dofinansowanie i współfinansowanie.
18.  Brak ogólnych zasad i regulaminu współpracy z innymi organizacjami.
19.  Brak bezpośredniej komunikacji Prezes PZK – prezesi OT.
20.  Brak systemu komunikacji wewnętrznej w organizacji i zastępowanie go poprzez listę dyskusyjną PZK jako wyłącznego kanału komunikacji w pionowej strukturze PZK. Prowadzi to jednak najczęściej do powstawania „szumu informacyjnego” uniemożliwiającego jakikolwiek przepływ informacji.
21.  Brak poradnika metodycznego: „jak zorganizować zebranie OT, wybór delegatów etc.”
22.  Brak decyzji ZG PZK w sprawie zakresu działań i kompetencji  Komisji Finansowej.
23.  Nawiązanie kontaktu e-mail i telefonicznego z przewodniczącym GKR i złożenie oferty współpracy.
24.  Zdiagnozowanie braku możliwości /a może woli/ Skarbnika PZK do nawiązania kontaktu telefonicznego, via Skype czy radiowego z członkami Komisji, co zdecydowanie wpłynęło by na usprawnienie kontaktów i zintensyfikowanie współpracy.

            Kluczowym i podstawowym celem pracy Komisji Finansów powinna być merytoryczna pomoc w bieżących analizach finansów Związku mających wpływ na tworzenie kolejnego Budżetu.

         Z przykrością stwierdzamy, że w celu realizacji tego zadania komisja została zmuszona do poprawiania oczywistych błędów w dokumentach finansowych, wskazywania Prezydium miejsc popełnienia tych błędów. Działania te były wyjątkowo trudne i czasochłonne ze względu na niechęć Prezydium do przekazywania  danych i opóźniania odpowiedzi na zadane pytania.
Pragniemy podkreślić, że przedstawiona informacja o pracach Komisji Finansów obejmuje okres do momentu doprowadzenia do częściowej zgodności pomiędzy dokumentami „Realizacja Budżetu 2015” a „Sprawozdaniem do Ministerstwa”.
Informacja nie obejmuje prowadzonych obecnie korekt rachunkowych po stronie wydatków 2015.

Dopiero po skorygowaniu tych nieścisłości będzie możliwe dokonanie merytorycznej analizy wydatków i przychodów 2015 będących podstawą do analizy Budżetu 2016.
W chwili obecnej na podstawie posiadanych danych i wykrytej ilości błędów Komisja Finansowa nie może rekomendować zatwierdzenia realizacji Budżetu 2015 i przyjęcia przez ZG Budżetu 2016.
Poważne wątpliwości wzbudza również Sprawozdanie OPP do MPiPS.

Komisja Finansowa ZG PZK

6. Prezydium ZG PZK przypomina że:
Organem odpowiedzialnym za realizację budżetu jak i jego prognozowanie na kolejny rok jest Prezydium Zarządu Głównego PZK, a do kontroli Główna Komisja Rewizyjna PZK. Są to organy, których skład jest ujawniony w KRS.
W założeniach Komisja Finansowa była powoływana jako organ doradczy dla skarbnika PZK.
Piotr SP2JMR

SP6QKB s.k.
Z przykrością przekazuję informacje, że nasz klubowy Kolega z klubu SP6KYU - Marian - SP6QKB w dniu 01.04.2016 r. przeszedł do krainy wiecznych DX-ów. Pogrzeb odbył się w dniu 5.04.2016 tj. na cmentarzu komunalnym w Ziębicach przy ul. Gliwickiej.
Pokój jego duszy.
Info:  Robert 3Z6AET

TNX. TNX. TNX
. Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Robertowi 3Z6AET, Leszkowi SP6CIK, Zygmuntowi SP5ELA, Markowi SP5UAR.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.
  
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

Załącznik
 

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2016.