Po drugiej rundzie konsultacji w Ministerstwie Cyfryzacji.
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-03-22 / 21:16
Po drugiej rundzie konsultacji w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 21.03.16 w MC odbyło się 2. z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Uczestniczyli w nim: Wojtek Bielak SQ9PBS z fundacji Hackerspace, Waldemar Sznajder 3Z6AEF z SEP, Tomek Frankiewicz SP7V- ZHP/PZK, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK - LOK, Witold Zakrzewski SP5UHW - FOPOR, Marek Ruszczak SP5UAR PZK, Piotr Skrzypczak PZK, Maciej Karpiński SP7TEE PK UKF. Ze strony rządowej udział wzięli przedstawiciele Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, przedstawiciele Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE, z Ministerstwa Cyfryzacji: Piotr Woźny podsekretarz stanu w MC, Dariusz Dąbek i Justyna Romanowska zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji oraz pracownicy DT.

Wstępnie omówiliśmy część postulatów środowiska wymienionych w zestawieniu otrzymanym jako agenda spotkania od strony ministerialnej. Były to:

Ad. 1. Uzupełnienie delegacji z art. 148 ustawy PT o pkt. umożliwiający wprowadzenie w rozporządzeniu regulacji dotyczących wykonywania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (postulat PZK).
W dyskusji podniesiono wiele argumentów, w tym zwłaszcza dotyczący EmCom w aspekcie nadchodzących Światowych Dni Młodzieży. Strona rządowa zgodziła się na szersze przedyskutowanie tego punktu na jednym z kolejnych spotkań z udziałem przedstawicieli MSWiA.

Ad. 2. Wydanie rozporządzenia wprowadzającego do stosowania w Polsce zaleceń Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (postulat PZK).
Po krótkiej dyskusji strony zgodziły się, że nie jest niezbędne wprowadzenie przywołania aktów CEPT w preambule rozporządzenia, lecz raczej uzyskanie delegacji ustawowej i określenie wzorów świadectw operatorskich, pozwoleń radiowych i decyzji zmieniających te pozwolenia w sposób zawierający zapisy rekomendowane przez CEPT we wszystkich dokumentach. Na marginesie tej dyskusji strona rządowa zaproponowała zlikwidowanie dwóch oddzielnych dokumentów dla osób fizycznych (świadectwa operatorskiego i pozwolenia radiowego) i zastąpienie ich jednym. UKE ma w najbliższym czasie sprawdzić, czy jest to realne w świetle regulacji międzynarodowych.

Ad. 3. Wydanie rozporządzenia na podstawie delegacji art. 113 ust. 1 PT i nowelizacja rozporządzenia o pozwoleniach radiowych (postulat PZK).
PZK wniósł trzy problemy szczegółowe: zasady budowy znaków wywoławczych, w tym tzw. "łamania się", przepisy wprowadzające wykorzystanie sieci amatorskich w sytuacjach kryzysowych oraz dołączenie do rozporządzenia tzw. "band-planu" IARU jako załącznika. Dyskusja ewoluowała w kierunku minimalizacji rozwiązań legislacyjnych przy zachowaniu obecnej praktyki. Delegacja UKE wyraźnie stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym brak podstaw do przyporządkowania cyfry w znaku wywoławczym do "okręgu wywoławczego". Strona społeczna postulowała umieszczenie stosownego zapisu w rozporządzeniu o pozwoleniach. Strona społeczna postulowała także wprowadzenie prawnej ochrony częstotliwości niezbędnych do organizacji sieci EmCom. Temat będzie dalej dyskutowany, po przygotowaniu przez stronę społeczną propozycji zapisów w aktach normatywnych.

Ad. 4. Praca na stacji osób bez uprawnień operatorskich (postulat wspólny OPOR i PZK).
Temat bardzo mocno drążony przez stronę społeczną, zwłaszcza w świetle art. 149 ustawy PT. Strona rządowa powoływała się na praktyki przyjęte w służbach lotniczej i morskiej i uznała, że praca "pod nadzorem osoby uprawnionej" jest de facto pracą osoby uprawnionej w szerokim rozumieniu przepisu z art. 149. Tym niemniej strona społeczna ma przygotować na kolejne spotkanie projekt zapisu w akcie normatywnym.

Ad. 5. Praca "remote control" (postulat PZK).
Strona rządowa stanęła na stanowisku, iż "co nie jest wyraźnie zabronione - jest dozwolone", a obecne przepisy prawa nie zabraniają takiej pracy.

Ad. 6. Likwidacja operatora odpowiedzialnego dla pozwoleń podmiotów prawnych (postulat OPOR).
Po burzliwej dyskusji, w której strona społeczna prezentowała przeciwstawne opcje, delegacja UKE zaproponowała consensus polegający na rezygnacji z wymieniania personalnie operatorów odpowiedzialnych w pozwoleniu dla osób prawnych, pozostawiając tę sprawę do wewnętrznych rozstrzygnięć właściciela pozwolenia przy stosowaniu art. 149 PT. Strona społeczna w zasadzie zgodziła się na tę propozycję, konkretny zapis treści rozporządzenia ma być wypracowany w ciągu 2 tygodni.

Ze względu na możliwości czasowe delegacji MON (WBZCz) zmieniono kolejność procedowania punktów i omówiono:

Ad. 9. Dostęp do pasma 5 MHz.
Wszystkie obecne na spotkaniu strony zgodziły się, że należy znowelizować Krajową Tabelę Przeznaczeń Częstotliwości zgodnie z rekomendacjami WRC 2015.

Ad 10. Poszerzenie dostępu do pasma 50 MHz i zniesienie ograniczenia mocy (postulat PK UKF).
Przedstawiciele MON ustosunkowali się negatywnie do obu postulatów. Uzasadniali to potrzebami obronności kraju. Sprawę zmiany ograniczenia mocy EIRP na ograniczenie mocy licencyjnej stacji uznali za nieuzasadnioną pomimo trudności w określeniu mocy EIRP zarówno przez samych krótkofalowców jak i przez organy kontrolne. W dyskusji Tomasz Karpiński SP7TEE prezes PK UKF zaproponował podniesienie dopuszczalnej mocy w tym paśmie do 500 W EIRP. Przedstawiciele wojska obiecali udzielić odpowiedzi na ten postulat podczas jednego z kolejnych spotkań.

Ad. 11. Rozszerzenie dostępu do pasma 70 MHz - poszerzenie pasma i zmiana mocy (postulat PK UKF przekazany via PZK).
Na razie brak zgody organów wojskowych.

Ad. 12. Rozszerzenie dostępu do pasma 3,4 GHz - zmiana mocy (postulat PK UKF przekazany via PZK).
Na razie brak zgody organów wojskowych.

Ad. 13 i 14. (postulaty OPOR) - problematyka została wyczerpana w poprzednich punktach.

Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na 4 kwietnia 2016 r.

Podczas tego spotkania zostaną m.in. omówione kolejne punkty agendy spotkania opublikowane w dniu 18. marca br. przez stronę rządową.

Marek Ruszczak SP5UAR i Piotr Skrzypczak SP2JMR