KS-44. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4.11.2015
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-11-04 / 18:41
news: pzk_new.jpg
 
                      KOMUNIKAT NR 44/2015 z dnia 05.11.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1. Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw w wersji uchwalonej przez Senat RP w dniu 25 września br.
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
Zwracam uwagę, że interesujące nas zmiany w  ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach są pierwszymi wprowadzonymi od czasu jej uchwalenia. Są one w niektórych zapisach dla nas dość istotne i część z nich musi mieć swoje odzwierciedlenie w Statucie PZK uchwalonym na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów PZK. Tekst tej Ustawy znajduje się w zakładce "download" (lewa dolna część menu portalu PZK) w dziale Akty prawne.
SP2JMR

2. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja? W skrócie:
•    Dzięki nowemu prawu sądy będą miały tydzień na rozpoznanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia.
•    7 osób zamiast 15. W dotychczasowym stanie prawnym do zarejestrowania stowarzyszenia potrzeba jest inicjatywa aż 15. obywateli. Nowelizacja zmniejsza wymaganą liczbę założycieli do siedmiu.
•    Szybsza rejestracja. Dotychczas sądy miały trzy miesiące na rozpoznanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia. Teraz stowarzyszeń dotyczyć będą ogólne terminy zapisane w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które na załatwianie spraw mają tydzień.
•    Mniej nadzoru starosty. Oznacza mniej biurokracji, tam, gdzie jest ona zbyteczna i blokuje rejestrację lub ją bardzo wydłuża, a zdarza się, że wynika z nadinterpretacji prawa przez starostwa. Kontrola KRS jest wystarczająca.
•    Nowe stowarzyszenia zwykłe. W Polsce mamy dwa rodzaje stowarzyszeń: rejestrowe i zwykłe. Stowarzyszeń zwykłych jest dużo mniej niż rejestrowych, do tej pory nie miały one osobowości prawnej, mogły być finansowane jedynie ze składek. Nowelizacja to zmienia: nadaje im tzw. ułomną osobowość prawną. Stowarzyszenia zwykłe będą miały prawo do korzystania z dotacji (czyli np. do udziału w konkursach ogłaszanych przez samorząd gminy). Finansowanie działalności będzie też możliwe ze środków z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i zbierać 1 procent. Stowarzyszenia zwykłe znacznie bardziej zaczną przypominać rejestrowe, jeśli chodzi o możliwości formalne. Czego nie będą mogły robić? Nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego. Nie będą też tworzyć jednostek terenowych. Nadal wystarczą trzy osoby do założenia takiego stowarzyszenia.
•    Stowarzyszenia zwykłe najwięcej zyskają. Dzięki nowelizacji uzyskują ułomną osobowość prawną. Do tej pory stowarzyszenie zwykłe miały znaczenie marginalne w Polsce z racji tego, że mogły bardzo niewiele. Teraz będzie to prosta forma aktywności społecznej, ale dająca realne możliwości działania np. startowania w konkursach i korzystania z dotacji.
Zarząd stowarzyszenia będzie mógł zarabiać. Jednym z celów nowelizacji było rozwianie wątpliwości co do możliwości wynagradzania osób pracujących w stowarzyszeniach, również tych, które są członkami organizacji i zasiadają w ich władzach. Nowelizacja wskazuje więc wyraźnie, że możliwe jest wynagradzanie członków zarządu "za czynności związane z pełnioną funkcją". Nie chodzi tu o wynagradzanie samego faktu bycia członkiem zarządu, ale o opłacanie konkretnej, często wymagającej dużych kompetencji i zaangażowania pracy, świadczonej na rzecz stowarzyszenia.

W grudniu 2013 roku Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych przy Kancelarii Prezydenta przyjął projekt nowelizacji. W trakcie roku 2014 r. trwały konsultacje projektu. W grudniu 2014 roku projekt uroczyście podpisał prezydent Bronisław Komorowski i skierował  jako inicjatywę prezydencką do dalszych prac w sejmie. Nowelizacja była na wokandzie prac sejmowych od stycznia 2015 r., w marcu odbywa się pierwsze merytoryczne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Podkomisja zakończyła prace na początku lipca. Projekt przeszedł jeszcze czytania w Sejmie i rozpatrzenie w Senacie.

Inicjatorzy nowelizacji, uczestnicy prac w Kancelarii Prezydenta podkreślają, że propozycje zmian wynikają z postulatów organizacji pozarządowych. Co więcej, większość rozwiązań, które budziły w środowisku kontrowersje, nie znalazła się w złożonym do Sejmu projekcie.
Pierwotnie postulowano zniesienie nadzoru administracji nad działalnością stowarzyszeń. Tak się jednak nie stało. Są jednak zapisy ograniczające ten nadzór, m.in. w procesie rejestracji stowarzyszenia (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie będzie przesyłany do zaopiniowania organowi nadzoru, co znacznie skróci proces rejestracyjny). Wprowadzono także zapis, zgodnie z którym organ nadzoru, żądając odpisów uchwał i niezbędnych wyjaśnień będzie zobowiązany uzasadnić te żądania.

Nowelizacja przewiduje także wzmocnienie roli rzeczniczej stowarzyszeń (w zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej, roli członków i komisji rewizyjnej (np. członkowie będą mogli zaskarżyć sprzeczną z prawem lub statutem uchwałę walnego zebrania członków), stowarzyszeń zwykłych (przedstawiciel lub zarząd reprezentujący stowarzyszenie zwykłe ma prawo reprezentować je we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, w tym przekraczających zakres zwykłego zarządu; wprowadzono ujednoliconą ewidencję stowarzyszeń zwykłych, co pozwala na ich większą jawność; stowarzyszenie zwykłe będzie mogło korzystać z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, a także dotacji publicznych; będzie mogło także przekształcić się w stowarzyszenie z osobowością prawną, nie tracąc dotychczasowego dorobku) oraz procesów zarządczych (wprowadzenie możliwości zatrudniania członków zarządu do profesjonalnego zarządzania organizacją, co zwiększy odpowiedzialność osób bezpośrednio zarządzających oraz zlikwiduje występowanie członków zarządu w podwójnej roli: społecznej w zarządzie i odpłatnej jako pracownika zatrudnionego przez zarząd).

W nowelizacji podjęto także próbę rozwiązania problemów organizacji posiadających oddziały i związanej z tym podwójnej osobowości prawnej (doprowadzenie do integralności działań organizacji posiadających oddziały, jasnego podziału kompetencji, jednolitości statutu i jednego miejsca rejestracji organizacji i jej oddziałów).
Na serwerze PZK w dziale "Download - Akty prawne" umieszczone zostały dokumenty:
- ostatni tekst jednolity Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 15.09.2015,
- dokument - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25.09.2015.
Link do dokumentów:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=155

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

3. Sprawozdania PZK z wykonania zadań publicznych. Informuję zainteresowanych o opublikowaniu sprawozdań z wykonania zadań publicznych przez Polski Związek Krótkofalowców w latach 2012 - 2015. W ramach zadań publicznych PZK zorganizował i prowadził:
- obozy szkoleniowe w sportach obronnych
- zawody Otwarte Mistrzostwa Polski w ARDF
Sprawozdania z wykonania zadań publicznych są umieszczone w dziale "Download" na serwerze PZK.
Link: https://pzk.org.pl/download.php
Sprawozdania  z obozów szkoleniowych: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=244
Sprawozdania z Otwartych Mistrzostw Polski w ARDF: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=245
Publikacje sprawozdań są dostępne publicznie.

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

4. Wyprawa Jacka SP5EAQ na Pacyfik – South Cook Rarotonga dobiegła końca.
Jacek pisze: "No i po wyprawie, jestem już w Auckland. 10k QSO i około miliona punktów w CQWW na 20m to chyba niezły wynik jak na panujące warunki i stracenie olbrzymiej ilości czasu na 80m (tylko dwie stacje SP).
Lokalizacja świetna, antena - maszt 15m używana na 40 i 80m stała w wodzie (fotka w załączeniu).
Reszta to pionowe dipole podciągane w razie potrzeby  (wraz z układem dopasowującym)
bloczkiem na maszt 12m Spiderbeama. Miałem trochę awarii ale wyszedłem z nich bez szwanku.

Jeszcze raz dziękuję za wsparcie.

Dzięki przyjaciołom z eteru, instytucjom krótkofalarskim i rodziny dostałem też trochę finansowego wsparcia za które jestem bardzo wdzięczny. Typowa wyprawa krótkofalarska (tzw. walizkowa) wiąże się z poważnym wydatkiem i w bajki można włożyć opowieści o jej znaczącej "samospłacie" środkami otrzymanymi na wysyłkę directów.

Strona wyprawy: http://e5.sp5drh.com

Log on-line: http://sp7dqr.pl/en/search_e51.php

73, Jacek SP5EAQ
 
5. Zmiana warty w SP1PNW w Dębnie.

 W dniu 17 października w Dębnowskim Ośrodku Kultury, w którym znajduje się klub SP1PNW odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze tego do niedawna bardzo aktywnie działającego klubu. W zebraniu uczestniczyło 12 członków klubu oraz jako gość specjalny Pani Joanna Rau Dyrektor DOK. Zachodniopomorski OT PZK reprezentowali Janusz SP1TMN prezes i Stefan SP1JJY sekretarz OT14.
W trakcie zebrania podziękowano Henrykowi Kreczmerowi SP1FYJ animatorowi krótkofalarstwa na ziemi dębnowskiej za wieloletnie prowadzenie klubu. Wraz z podziękowaniem Henryk SP1FYJ otrzymał puchar i specjalny dyplom (na zdjęciu moment wręczenia).
Walne zebranie wybrało nowy zarząd klubu w osobach:
Jerzy Włodarczyk SP1FMW- prezes
Paweł Staniszewski SQ1PRL- członek zarządu
Krzysztof Muszyński SQ1KUG- członek zarządu
    Poza podziękowaniami i wyborami nowych władz uczestnicy walnego zebrania dyskutowali na temat nowych planów działalności i zmian w funkcjonowaniu klubu zaproponowanych przez nowego prezesa. Ważną także wydaje się deklaracja współpracy z nowym kierownictwem SP1PNW przez jego byłego prezesa Henryka Kreczmera SP1FYJ. W imieniu prezydium ZG PZK dziękuję Henrykowi SP1FYJ za wieloletnią aktywność i działalność na rzecz rozwoju krótkofalarstwa na ziemi dębnowskiej, a nowemu zarządowi gratuluję wyboru i życzę dalszej udanej działalności oraz zadowolenia z pełnionych funkcji.
Informację przygotował na podstawie protokołu z Walnego Zebrania klubu SP1PNW
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

6. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Rzeszowskiego OT PZK (OT18).
W dniu 22 listopada 2015 r. (niedziela) w budynku Rzeszowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 5/7  na I piętrze  (pawilon na przeciwko ronda przed tzw. szafą) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie.
•    I termin: godz. 9:30,
•    II termin: godz. 10:00.
Zgodnie ze Statutem PZK raz na cztery lata wybieramy nowy Zarząd oraz Członków Komisji Rewizyjnej, jak również Delegata na Krajowy Zjazd PZK.  W tym roku tj. w listopadzie mija okres kadencji Zarządu, który działał od 20 listopada 2011 roku w następującym składzie:
Prezes Oddziału – Bogdan SP8BRE
Sekretarz – Łukasz SP8TJU
Skarbnik – Mariusz SQ8OGK
Członkowie Zarządu – Andrzej SP8BRQ, Adam SQ8JLU
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Janusz SP8RHQ
Członkowie Komisji - Jan SP8FHK, Tomasz SQ8MHI
Delegat Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów – Łukasz SP8TJU
QSL Manager Oddziału – Wojtek SP8AJK

Info: Łukasz SP8TJU sekretarz OT18

7. Kołobrzeskie komunikaty.
Koledzy z Kołobrzegu od 24 tygodni nadają regularnie komunikaty radiowe. Są one nadawane  w każdy piątek od godz. 21.00 na przemienniku kołobrzeskim 70cm/SR1KG. W związku z dużym zainteresowaniem, a przypomnę, że w najbliższy piątek będzie to już 24. komunikat - 24 tydzień jego nadawania. Ci z Was, którzy nie mogą odbierać bezpośrednio ze względu na zasięg mogą nas oglądać na żywo .. link jest podany na stronie www.bsk.kolobrzeg.pl
Autorami komunikatu są członkowie klubu SP1ZES, który znajduje sie w wiejskiej miejscowości CHARZYNO LOC. JO74SC:
SP1APK
SP1BEZ
SP1NKF
SP9DTE
Info. Kuba SP1APK

8. Poszukiwane tłumaczenie instrukcji do TRX UKF IC-271 A/E.

Jarosławski Oddział Terenowy PZK poszukuje polskojęzycznej wersji instrukcji TRX na UKF IC-271 A/E. Jeśli ktoś posiada takową, proszę o kontakt bezpośrednio z prezesem OT35 Zbyszkiem SP8AUP sp8aup@o2.pl lub ze mną.

Piotr SP2JMR

9. Serwis Informacyjny RBI na dzień 1 listopada 2015 r.
Komentarz Redakcji RBI i TIK
Już listopad. Dawno zakończył się sezon wyjazdów wakacyjnych. Redakcja RBI Radiowego Biuletynu Informacyjnego, TIK Telewizji Internetowej Krótkofalowców oraz Telewizji Internetowej Krótkofalowców BIS od maja do listopada 2015 r. spotykała się z krótkofalowcami z całej Polski. W  tym okresie wykonała i opublikowała na swoich stronach internetowych wiele reportaży radiowych i filmowych i fotoreportaży. Natomiast część reportaży i fotoreportaży jest już w trakcie realizacji i zostaną wkrótce zamieszczone na stronach RBI i TIK. Redakcja zaprasza na swoje strony internetowe, na Facebook i You Tube. Na Portalu You Tube www.youtube.com można szukać filmów pod hasłem: jerzytadeuszkucharski. Na stronie www.rbi.ampr.org znajdują się linki do RBI i TIK na FB oraz informacje: kiedy i gdzie można nas słuchać na falach krótkich. Znajdują się tam również informacje kontaktowe - telefony redakcyjne: stacjonarne i komórkowe oraz adresy mailowe. Maile z informacjami dla redakcji można przesyłać również na adresy: radiowybiuletyninformacyjny@wp.pl, sp5bld@wp.pl, sp5bld@poczta.onet.pl, jerzy.kucharski@o2.pl i jerzytadeuszkucharski@gmail.com. Od połowy listopada 2015 r. wznawia się stałą emisję RBI na falach krótkich. Przypominam, że od maja do listopada 2015 r., w związku z częstymi wyjazdami redakcji, trwała nieregularna emisja programu RBI. Na FB działają również, od dwóch lat, grupy Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców oraz RTV Radio Telewizja Internetowa i RTV Nasza Historia. Od paru miesięcy działa na FB - Grodziska Telewizja Internetowa. Zapraszam do dołączenia się i polubienia.
Info: SP5BLD

Wernisaż Bogdana Jankowskiego SP6ABA.
Tegoroczne EKLEKTIK SESSION odbyło się we Wrocławiu w dniach od 16 do 18 października 2015 r. Wydarzenie otworzył wernisaż Bogdan Jankowski SP6ABA, taternika i alpinisty, z zamiłowania fotografika oraz krótkofalowca, który utrzymywał łączność podczas polskich narodowych wypraw w Himalaje. Wystawie "Himalaje, Karakorum - Obrazki i Głosy z Gór" towarzyszyła ilustracja dźwiękowa przygotowana z nagrań zarejestrowanych przez autora podczas wielu wypraw. Drugiego dnia Bogdan Jankowski poprowadził prelekcję "Góry Dalekie i Bliskie". Wystawa i prelekcje odbyły się 16 i 17 października w nowym Narodowym Forum Muzyki. Szczegóły na stronach: nfm.wroclaw, wroclaw.naszemiasto, pik.wroclaw, wspinanie.pl.
Info: Tomek SP6T

Informacja Redakcji RBI - Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego w latach 80-tych zajmował się produkcją kilku filmów dokumentalnych poświęconym górom. Wernisaż Bogdana Jankowskiego SP6ABA przypominał mi ten fakt. W roku 1980, w mojej filmografii, znalazłem cykl pt. ”7 szczyt Ziemi” część I pt. „Magazynier”, część II „Dzień karawany”, część III „Północna ściana”. Filmy w reżyserii Marka Piestraka.  W roku 1981 produkowałem dwa filmy dokumentalne  pt. „Góra gór” i „Gdyby nie Everest” w reżyserii Stanisława Jaworskiego i Józefa Bakalarskiego. I właśnie przy realizacji tych dwóch filmów współpracował Bogdan Jankowski SP6ABA. O ile pamiętam, robił nagrania audio do tych filmów. Wszystkie te omawiane filmy były przygotowywane dla STUDIA 2 TVP. Wtedy w Radiowym Biuletynie Informacyjnym ukazywały się również, przygotowywane przeze minie informacje na ten temat. W latach 80-tych wyprodukowałem wiele innych filmów związanych z górami. Między innymi, cykl filmów dla dzieci /5 części/ pt. „Franek i Bućko” w którym występowali synowie Wiesława Stankiewicza SP9AOA/SK/  z Zakopanego  i „Kolędusie Wojtusia” w reżyserii Joanny Markowskiej oraz film dokumentalny pt. „Tatrzański dziennik” w reżyserii Franciszka Kuduka. Ale to już historia. Szkoda, że Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców nie wiedziała o wernisażu Kolegi Bogdana Jankowskiego SP6ABA i w związku z tym nie powstał żaden materiał audio-video na ten temat przygotowany przez Redakcję RBI i TIK.
Info: Jurek SP5BLD

Z wizytą w SP1PMY. 21 października 2015 r. Myśliborski Klub Łączności PZK SP1PMY odwiedziły dzieci z V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach, które przebywały na turnusie w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Czternastoosobowa grupa z opiekunami i wychowawcą Małgorzata Dmytruszkiewicz z zainteresowaniem słuchała krótkiego wykładu o krótkofalarstwie, który przedstawił Stefan SP1JJY. Miedzy innymi opowiadał o łącznościach kosmicznych z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS przeprowadzanych przez klub SP1KMK z Nowogardu, ilustrując to pamiątkową koszulką. Później dzieci nawiązywały łączności przy pomocy zabytkowych wojskowych polowych aparatów telefonicznych. Niektóre po raz pierwszy usłyszały o alfabecie Morse'a. Pisały nim swoje imiona, a później próbowały nadawać je sztorcowym kluczem telegraficznym. Próbowały też swoich sił w nadawaniu lewą nogą, co zostało potwierdzone specjalnymi licencjami. Kilka osób usiadło za prawdziwą radiostacją i przeprowadziło w swoim życiu pierwsze łączności foniczne. Kilka spróbowało emisji cyfrowych. Z dumą odbierali dyplomy MY FIRST QSO. Trzeba dodać, że krótkofalarstwem próbowali zarazić: Mirek SQ1SNU, Kazik SQ1SOB i Stefan SP1JJY. Wierzymy, że to się udało i przynajmniej niektórzy z naszych gości połknęli bakcyla, i wkrótce dołączą do naszej krótkofalarskiej rodziny.
Info: SP1PMY

IX Królewskie Źródła 2015.  W dniu 07.11.2015 r. od godziny 10:00 zapraszamy krótkofalowców z rodzinami na IX Spotkanie, które odbędzie się na terenie Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej. Wszystkich zarejestrowanych krótkofalowców tradycyjnie gościmy gorącymi napojami i kiełbaskami prosto z ogniska.
W miejscu spotkania wystawiony zostanie obiekt ZRODLA w systemie APRS nadający drogą radiową koordynaty miejsca dojazdu. Oto link do punktu, w którym odbędzie się nasze spotkanie do obejrzenia w Google Maps.
Na częstotliwości przemiennika Kozienice (+EchoLink) 439.200 CTCSS 118,8Hz i 145.550 będzie pracowała stacja naprowadzająca mobile.
W tym roku Nadleśnictwo Kozienice zaoferowało przewodnika, który oprowadzi gości po terenie ścieżki dydaktycznej. (godzina do ustalenia)
FORMULARZ REJESTRACJI http://echolink.pl/zgloszenie-2015/
Lista osób zarejestrowanych http://echolink.pl/lista-2015/
Na terenie Królewskich Źródeł od tego roku działa dodatkowo płatny punkt gastronomiczny i prawdopodobnie będzie otwarty podczas naszego spotkania. I na koniec przypominamy motto od lat przyświecające naszym spotkaniom "Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie".
Organizatorzy spotkania: Jerzy SP7SQI, Edward SP7SQK, Zbyszek SQ5NBS, Kamil SQ7EQK, Zbyszek SQ5LNI, Andrzej SQ7HUM, Mariusz SQ7HGN i Paweł SQ5LTL SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
Treść całego zaproszenia znajduje się na stronie:http://echolink.pl/echolink-pl/ix-krolewskie-zrodla-2015/

Wiesław Stankiewicz SP9AOA SK.                                                                            Dopiero dzisiaj dotarła do Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego ta wiadomość. Ze smutkiem informuję, iż w dniu 2-go października br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 75 lat Wiesław Stankiewicz SP9AOA, były członek OT12 PZK, SPDXC. Bardzo dobry kolega, znakomity operator. Będzie go nam brakowało. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 05.10.2015 r. o godzinie 13:00 w Kościele Św. Krzyża przy ulicy Chałubińskiego 30 w Zakopanem. Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu miejskim przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem. Składamy kondolencje dla najbliższej rodziny.
Cześć Jego Pamięci. Info: Wiesław SP9CUZ - OT-12
Serwis Informacyjny RBI opracował Jerzy Kucharski SP5BLD.

10. Konkurs Rybnicki. Już w najbliższy weekend zapraszamy do konkursu Rybnickiego. Proszę o rozpropagowanie wśród kolegów. http://ot31.pzk.org.pl

Regulamin konkursu - Dni aktywności krótkofalowców Rybnickiego Oddziału
Terenowego PZK (OT-31) oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (dawniej ROW).

Organizator w 2015 roku - Klub Krótkofalowców SP9PKM w Pszowie.
Celem konkursu jest aktywizacja stacji OT-31 oraz popularyzacja stacji
ROP na pasmach amatorskich, aktywizacja gmin oraz powiatów.

Termin - pierwszy weekend przypadający po dniu 2 listopada. W roku 2015
są to dni 7 - 8 listopada.
7 listopada 2014, sobota, w godz. od 15.00 do 21.00 UTC
8 listopada 2014, niedziela, w godz. od 06.00 do 11.00 UTC
Pasma: 80 m oraz 40 m.
Emisje: SSB/CW/DIGI
Łączności: stacje ROP przeprowadzają łączności z pozostałymi stacjami
oraz z innymi stacjami ROP, dopuszcza się łączności między stacjami
spoza ROP uczestniczącymi w konkursie.
Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO każdym rodzajem
emisji (emisje DIGI: BPSK63, 31, RTTY traktowane są jako jedna emisja
DIGI) oraz na każdym paśmie (80 m i 40 m).
Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:
- z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast
powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor,
- ponadto stacje pracowników i emerytów kopalń Borynia, Chwałowice,
Jankowice, Jas-Mos, Krupiński, Marcel, Pniówek, Rydułtowy-Anna, Zofiówka,
- ponadto wszystkie stacje członków OT-31 PZK w Rybniku.
Wymiana raportów:
stacje ROP podają RST + skrót gminy (według PGA) + literę R
stacje pozostałe podają RST + skrót gminy (według PGA)
Punktacja: QSO ze stacją ROP - 2 pkt, QSO z pozostałymi stacjami - 1 pkt

Kategorie:
stacje spoza ROP:
A - SSB
B - SSB + CW
C - SSB + CW + DIGI
stacje nasłuchowe ROP i spoza ROP
D - SWL
stacje ROP:
E - ROP SSB
F - ROP SSB + CW
G - ROP SSB + CW + DIGI
Dzienniki wyłącznie w postaci cabrillo przesyłać na adres sp9pkm@gmail.com w terminie do 21 listopada 2015 r.
Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta
oraz raporty. E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu "temat" zawierać znak stacji i kategorię, np. SP9PKM_E.
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii. QSO nie zalicza się w przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 minut, nieprzestrzegania regulaminu konkursu. Uczestników konkursu obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 W.
Nagrody:
- za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy
- za przeprowadzenie minimum 20 łączności, dyplom uczestnictwa w postaci
pliku do wydruku, w razie pozyskania sponsorów, dla zwycięzców puchary lub nagrody rzeczowe.
Konkurs "Dni Aktywności stacji ROP" będzie organizowany corocznie przez
kolejne kluby zrzeszone w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK.
Decyzje organizatorów są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu.
Stacja organizatora SP9PKM nie będzie klasyfikowana.
Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie klubu SP9PKM:
www.sp9pkm.jimdo.com, stronie oddziałowej: http://ot31.pzk.org.pl oraz
na portalu ZG PZK. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się
w grudniu podczas corocznego spotkania krótkofalowców organizowanego
przez Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SITG w Rybniku Rybnicki Oddział
Terenowy OT31 PZK.
W imieniu komisji konkursu:
Wiesław SQ9V

ps. puchary  i nagrody też będą  (SP9MDY)

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Łukaszowi SP8TJU, Kubie SP1APK, Januszowi SP1TMN, Zygmuntowi SP5ELA, Jackowi SP5EAQ, Wiesławowi SQ9V, Jurkowi SP5BLD, Tomkowi SP6T, klubowi SP1PMY, Wiesławowi SP9CUZ.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015