Wstęp do sprawozdania z Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Warna-Albena 2014
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-12-01 / 23:00
Wstęp do sprawozdania z Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Warna-Albena 2014


Konferencja Generalna 1. Regionu IARU Warna-Albena 2014 odbyła się w dniach 21-27.09.2014 w Bułgarii, a Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali na niej jako Delegaci: Kol. Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - Sekretarz Polskiego Klubu UKF-Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich, oraz autor niniejszego opracowania.

Niniejszy materiał stanowi wprowadzenie do docelowej wersji sprawozdania z wyżej wspomnianej Konferencji, które zostanie opublikowane w terminie późniejszym (w chwili obecnej, ze względu na trwające prace programistyczne - materiały pokonferencyjne nie są jeszcze dostępne na portalu 1. Regionu IARU).

A oto poniżej zestawienie najważniejszych rekomendacji przyjętych przez Delegatów Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Warna-Albena 2014.


Rekomendacja nr VA14_C3_REC_10

Odpowiedzialny obrót kartami QSL

Dla wszystkich operatorów:

- Ogłoś swoją politykę dotyczącą kart QSL w eterze oraz na stronach internetowych, we wspólnych sieciowych bazach danych itp.
- Rozważ udostępnienie serwisu OQRS (On-line QSL Request System / System On-line Wnioskowania o Karty QSL) oraz elektronicznych systemów potwierdzeń (np. LoTW) - jeśli jesteś operatorem wielu stacji.
- Akceptuj przekazywane pocztą elektroniczną (e-mail) prośby o wysyłkę kart przez Biuro QSL.
- Stowarzyszenia IARU powinny promować "Odpowiedzialny obrót kartami QSL".

Zaprzestanie powodowania strat w obrocie kartami QSL

- Pytaj w trakcie łączności, czy korespondent życzy sobie kartę QSL, a wysyłaj ją tylko do tych, którzy o takową proszą albo pocztą elektroniczną (e-mail), albo przez serwis OQRS, albo jeśli Ty otrzymałeś jego kartę QSL.
- Nie bój się powiedzieć korespondentowi w trakcie łączności, że nie chcesz karty QSL.
- Unikaj wysyłania niechcianych kart QSL.


Rekomendacja nr VA14_C3_REC_21

1. Biorąc pod uwagę ugruntowaną praktykę stosowaną przez większość krótkofalowców, 1. Region IARU zaleca, że mocno ugruntowane procedury dotyczące CW mogą być nadal stosowane, w uzupełnieniu do alternatywnych procedur wprowadzonych w podręczniku "Etyka i procedury operacyjne dla krótkofalowców" autorstwa ON4UN oraz ON4WW. Rada Administracyjna IARU zatwierdziła zasady określone w tym podręczniku.

Tekst pod poniższym adresem:
https://pzk.org.pl/download.php?action=get&shortcut=Etyka

2. Rekomendowana procedura operatorska dla CW (i emisji cyfrowych) obejmuje, co następuje:
a) "K" stanowi zachętę do nadawania na końcu transmisji.
b) Stacja kończąc transmisję tylko przez "AR" - nie wyraża zachęty dla wołających.
c) "K" stanowi najczęstsze zakończenie wywołania ogólnego "CQ".

3. Niniejsza rekomendacja powinna być jak najszerzej rozpropagowana poprzez stowarzyszenia członkowskie, oraz innymi dostępnymi kanałami.

4. Komitet Wykonawczy 1. Regionu został poinstruowany, aby poinformować Radę Administracyjną IARU przy pierwszej możliwej okazji o powyższych uzgodnieniach.


Rekomendacja nr VA14_C3_REC_27

Organizować raz w roku posiedzenie dot. łączności kryzysowej w ramach 1. Regionu IARU - nie jako alternatywę dla konferencji GAREC (ang. Global Amateur Radio Emergency Conference - Ogólna Krótkofalarska Konferencja ds. Łączności Kryzysowej - przyp. tłum.), ale jako przedsięwzięcie dodatkowe dla wzmocnienia łączności kryzysowej w Europie. Coroczna impreza Ham Radio powinna być wykorzystywana jako miejsce dla realizacji tego przedsięwzięcia.


Z organizacyjnego punktu widzenia, istotne było również przyjęcie Rekomendacji nr VA14_C3_REC_17 oraz Rekomendacji nr VA14_C3_REC_22 - odpowiednio: powołującej Grupę Roboczą 1. Regionu IARU ds. Młodzieży (z Koordynatorem 1. Regionu IARU ds. Młodzieży jako jej Przewodniczącym), oraz przekształcającej Grupę Roboczą ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC WG) w stały Komitet ds. EMC (obradujący w tym samym czasie i miejscu (w Wiedniu), co posiedzenia śródokresowe Komitetów C4 i C5).


Rekomendacja nr VA14_C4_REC_03

Stowarzyszenia członkowskie zatwierdzają i upowszechniają "Kodeks pracy DX" (ang. "DX Code of Conduct for DXpeditions" - przyp. tłum.).

Tekst pod poniższym adresem:
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=1462


Rekomendacja nr VA14_C4_REC_04

Poniższy tekst zostanie opublikowany w "Poradnikach Managerów KF i UKF" ("VHF and HF Managers Handbook" - przyp. tłum.):

Aktywność ze zdalnym sterowaniem

Przez aktywność ze zdalnym sterowaniem rozumie się taką aktywność, gdzie operator steruje stacją krótkofalarską z terminala zdalnego sterowania.

W przypadku, gdy stacja pracuje ze zdalnym sterowaniem, stosuje się następujące warunki:

1. Zdalne sterowanie musi być dozwolone, lub nie może być wobec niego zgłoszony sprzeciw - ze strony władz regulacyjnych kraju, w którym znajduje się stacja.

2. Przeznaczony do stosowania znak wywoławczy powinien być znakiem wywoławczym wydanym przez władze regulacyjne kraju, w którym znajduje się stacja. Ma to zastosowanie bez względu na lokalizację operatora.

3. Należy zauważyć, że Rekomendacja nr SC11_C4_07 stwierdza, że stowarzyszenia członkowskie zwracają swoim członkom uwagę, że umowa T/R 61-01 dotyczy wyłącznie osób korzystających z własnego znaku wywoławczego, z odpowiednim dla danego kraju prefiksem, kiedy to operator odwiedza ten kraj faktycznie, nie dla zdalnego sterowania.

4. Wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące udziału stacji zdalnie sterowanej w zawodach lub programach dyplomowych stanowią zagadnienie dla różnych organizatorów zawodów lub programów dyplomowych.


Rekomendacja nr VA14_C4_REC_05

Koordynator Krótkofalarskiej Służby Obserwacyjnej 1. Regionu (ang. Region 1 Amateur Radio Observation Service / AROS - przyp tłum.) zostaje powołany, aby:

a) Koordynować utworzenie niezależnych działań AROS w ok. sześciu stowarzyszeniach członkowskich.
b) Rozpocząć monitorowanie ekspedycji DX-owych pod kątem umyślnie powodowanych QRM.
c) Koordynować działania w celu identyfikacji wszelkich typów i możliwych źródeł zagłuszających, oraz
d) Przekazać sprawozdanie do następnego posiedzenia śródokresowego.


Rekomendacja nr VA14_C5_REC_05

W celu promowania "centrów aktywności" - bardziej elastycznych dla transmisji danych, zmienia się plany podziału pasm (band plans) następująco:

6 m - 50,600 MHz - brak proponowanych zmian - weryfikacja w przyszłości.
4 m - 70,300 MHz - usunąć RTTY - pozostawić kanał do swobodnego wykorzystania, co daje większą elastyczność.
2 m - 144,600 MHz - zmiana na: "Centrum aktywności dla danych (MGM, RTTY itp.)" oraz usunięcie przypisu (n).
2 m - 145,300 MHz (RTTY lokalnie) - usunąć - pozostawić kanał do swobodnego wykorzystania.
70 cm - 432,600 RTTY (ASK/PSK) - usunąć.
70 cm - 433,600 RTTY (AFSK/FM) - usunąć.


Rekomendacja nr VA14_C5_REC_07

Wziąć pod uwagę zbyteczne wykorzystanie widma:

W paśmie 144 MHz:
- usunąć 144,700 MHz - kanał wywoławczy FAX;
- zmienić 144,500 MHz - "Kanał wywoławczy SSTV" na "Centrum aktywności obrazowej (SSTV, Fax itp.)".

W paśmie 430 MHz:
- usunąć 432,700 MHz - FAX (ASK);
- usunąć 433,700 MHz - kanał FAX (FM/AFSK).


Rekomendacja nr VA14_C5_REC_08

Promować centra aktywności i zmienić zbyteczne wykorzystanie:

- 144,300 MHz (kanał wywoławczy SSB) - aktualizacja do postaci: "Centrum aktywności SSB";
- 144,525 MHz (kanał zwrotny ATV SSB) - usunąć;
- 144,660 MHz - usunąć (korekta redakcyjna) - krajowy przypis "h" pozostaje utrzymany.


Rekomendacja nr VA14_C5_REC_27

Tekst Rekomendacji nr VA14_C4_REC_03 powinien być również wprowadzony do "Poradnika Managerów UKF" (ang. "VHF Managers Handbook" - przyp. tłum.):
Stowarzyszenia członkowskie zatwierdzają i upowszechniają "Kodeks pracy DX" (ang. "DX Code of Conduct for DXpeditions" - przyp. tłum.).

Tekst pod poniższym adresem:
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=1462


Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK