Posiedzenie Rady Administracyjnej IARU w Albenie w Bułgarii (27-28.09.2014)
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-10-03 / 14:49
Posiedzenie Rady Administracyjnej IARU w Albenie w Bułgarii (27-28.09.2014)


Rada Administracyjna (ang. Administrative Council/AC) Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) odbyła swoje coroczne posiedzenie w dniach 27 i 28 września 2014 roku w Albenie w Bułgarii. AC jest odpowiedzialna za politykę i zarządzanie IARU, a składa się z osób funkcyjnych ds. międzynarodowych, oraz po dwóch przedstawicieli każdej z trzech regionalnych organizacji IARU.

A oto podsumowanie obrad oraz działań.

Rada dokonała przeglądu stanowiska IARU dot. każdej z pozycji porządku obrad na WRC-15, które maja odniesienie do krótkofalarstwa lub mogą mieć na nie wpływ. Rada wprowadziła szereg zmian do dokumentu związanego z uzasadnieniem stanowiska IARU. Informacja ta zostanie przekazana do wszystkich Stowarzyszeń Członkowskich IARU.

Rada wyraziła poparcie dla 1. Regionu w zakresie jego działań mających na celu otrzymanie propozycji CEPT dla punktów porządku obrad po Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15 dot. światowej harmonizacji pasma 160 metrów, harmonizacji pasma 6 metrów oraz alokacji w paśmie 3,4 GHz.

Rada dokonała przeglądu stanu przygotowań dot. udziału IARU w nadchodzącej WRC-15, a Przewodniczący ogłosił, kto wejdzie w skład zespołu reprezentującego IARU.

Na podstawie zalecenia Koordynatora IARU ds. EMC, Rada przyjęła Rezolucję IARU nr 14-1 ("dotyczącą ochrony widma radiowego jako zasobu naturalnego"), związaną z kwestią zagadnień EMC w aspekcie widma radiowego, zachęcającą Stowarzyszenia Członkowskie IARU oraz organizacje regionalne do kontynuowania realizacji wspomnianej rezolucji jako sprawy priorytetowej, żądającą od organów normalizacyjnych i instytucji regulacyjnych pełnego poparcia tego celu, oraz upraszającą projektantów i producentów, aby dołożyli oni wszelkich racjonalnych starań ku zminimalizowaniu zakłócania widma radiowego emisjami pochodzącymi z ich produktów.

[...]
 
Rada przyjęła Przewodnik Telekomunikacji Kryzysowej IARU do stosowania przez Stowarzyszenia Członkowskie IARU, dla wzmocnienia gotowości środowiska krótkofalarskiego na sytuacje kryzysowe, reagowania na nie oraz łagodzenia ich skutków.

Rada przyjęła również różne strategie dotyczące poprawy gotowości środowiska krótkofalarskiego na sytuacje kryzysowe, reagowania na nie oraz łagodzenia ich skutków, a także mające na celu promowanie roli krótkofalarstwa w takich działaniach w kręgach publicznych oraz w gremiach organizacji rządowych i pozarządowych.

[...]

Rada przyjęła system ku zapewnieniu bardziej efektywnego monitorowania na odległość niektórych spotkań ITU, które mogą mieć wpływ na środowisko krótkofalarskie .

Poddany przeglądowi został przez Radę Plan Rozwoju Wsparcia dla Krótkofalarskich Przeznaczeń Częstotliwości 2012-2017. Wersja z września 2013 wymagań IARU w zakresie widma, będących dokumentem roboczym określającym wymogi w zakresie widma dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej - została poddana przeglądowi, omówieniu oraz aktualizacji.

Wyszczególniono posiedzenia w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na których będzie wymagana obecność przedstawicieli IARU - na pozostałą część 2014 roku (jako przypomnienie) oraz na rok 2015, poddane zostały przeglądowi plany reprezentacji na tych posiedzeniach.

W związku z mającym miejsce w 2015 roku jubileuszem 150-lecia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, motto: "ITU i IARU: obchody 150-lecia postępów w dziedzinie telekomunikacji" zostało przyjęte jako motto kolejnego Światowego Dnia Krótkofalowca przypadającego w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Sekretariat Międzynarodowy (IS) przedstawił budżet na lata 2015-2017, poddano go przeglądowi i przyjęto. Budżet opiera się na przewidywanych nakładach finansowych trzech organizacji regionalnych, w celu pokrycia części wydatków, zgodnie z wcześniej przyjętą polityką.

Od Martti Laine, OH2BH Rada otrzymała informację o Inicjatywie Hamsphere. Rada dokona przeglądu inicjatywy i pozyska dalsze informacje od liderów projektu.

Rada została poinformowana o przypadku zakłóceń ATV w paśmie 23 cm, w którym to przypadku niemiecka administracja zakazała eksploatacji przemiennika ATV z powodu interferencji z systemem GPS Galileo.

Uczestnikami posiedzenia byli: Przewodniczący IARU - Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Wiceprzewodniczący - Ole Garpestad, LA2RR; Sekretarz Rod Stafford, W6ROD; przedstawiciele organizacji regionalnych: Hans Blondeel Timmerman, PB2T; Dennis Green, ZS4BS; Reinaldo Leandro, YV5AM; Jose Arturo Molina, YS1MS; Gopal Madhavana, VU2GMN; Wisnu Widjaja, YB0AZ oraz David Sumner, K1ZZ jako sekretarz-protokolant. Jako obserwatorzy obecni również byli: byli Ramon Santoyo, XE1KK - obserwator z 2. Regionu oraz Don Beattie, G3BJ - obserwator i Przewodniczący-elekt z 1. Regionu.

Następne zaplanowane osobiste posiedzenie Rady Administracyjnej IARU odbędzie się w okolicach miejscowości Yogjakarta w Indonezji w październiku 2015 roku, w ramach Konferencji 3. Regionu IARU.


Źródło informacji: http://www.iaru.org/news--events/news-release-iaru-administrative-council-holds-annual-meeting-in-albena-bulgaria

Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK