Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 22 stycznia 2008
Dodane przez sp3iq dnia 2008-01-22 / 18:59
W załączeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 22 stycznia 2008. Ten komunikat jest o dzień wcześniej ze względu na obrady w UKE w dniu 23.01, gdzie będzie prawie całe prezydium ZG PZK. Komunikat odczyta Kol. Zbyszek SP2IU spod swojego znaku na QRG 3,7 MHz +- QRM.
Rozszerzona zawartość newsa

W załączeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 22 stycznia 2008. Ten komunikat jest o dzień wcześniej z e względu na jutrzejsze obrady w UKE, gdzie będzie prawie całe prezydium ZG PZK. Komunikat odczyta Kol. Zbyszek SP2IU spod swojego znaku na qrg 3,7 MHz +- QRM.

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 22.01.07

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

SP3PJ SK.
Z żalem informujemy, że w dniu 14-01-2008 po długiej chorobie odszedł od nas Kolega Alfred Jankowski SP3PJ. Krótkofalowiec, konstruktor, był jednym z pierwszych nadawców pracujących emisją SSTV w Polsce. Pogrzeb ś.p. Kol. Alfreda odbył się w dniu 22.stycznia 2008 w Poznaniu.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.    Prezes Oddziału Poznańskiego (OT 08)  Kazik sp3flq.

1.Walne zebranie OT 25.
Walne zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK rozpoczęło się  w drugim terminie tj. o godz. 10.30 w jednej z sal wykładowych Politechniki Warszawskiej. Na sali zgromadziło się 69 osób na 284  członków WOT ( stan na 18 grudnia 2007) co stanowi ponad 24 % ogółu członków. Taka frekwencja najczęściej daje się zauważyć we wszystkich dużych OT PZK. Zebranie prowadził Kol. Robert SP5XVY prezes WOT.  Komisję mandatową przekształconą później w skrutacyjną poprowadziła silna grupa QRP pod wodzą Kol. Włodka SP5DDJ. Zebranie protokółował Kol. Zygmunt SP5ELA. Pierwszym punktem zebrania było wręczenie OH PZK, które otrzymały dwa Warszawskie radiokluby SP5KAB i SP5KCR oraz Koledzy: Stanisław SP5BLI, Piotr SP5PB, SP5FWF, Jan Sylwester SP5XOL. Specjalne wyróżnienie otrzymał Kol. Ryszard SP5EWY z okazji 20 rocznicy redagowania i nadawania komunikatów dx-owych. W prawdzie rocznica minęła  23 listopada 2006, ale za najlepszą okazję do wręczenia grawertonu uznałem Walne Zebranie WOT. Drugie wyróżnienie otrzymał Kol. Janusz SP5JXK za działalność szkoleniową i sportową w PZK. Obydwa wyróżnienia w imieniu ZG PZK były podpisane przez Kol. Bogdana SP3IQ Sekretarza Generalnego PZK oraz przeze mnie. W krótkiej przerwie odbyło się Posiedzenie Zarządu OT podczas którego  przyjęto w poczet członków PZK nowo wstępujących. 
Prowadzący zebranie Prezes WOT Kol. Robert SP5XVY wręczył obecnym sprawozdanie ZO za ostanie dwa lata. Nie było protokółu Komisji Rewizyjnej WOT, ponieważ dwóch z trzech członków OKR zrezygnowało ze swej funkcji.
Wybrano Komisję Uchwał i wniosków w składzie Janusz SP5JXK, Marian SP5CNA, Wojtek SP5SMK.
W sprawozdaniu Zarządu za 2 lata Prezes OT  25 za najważniejsze wymienił usprawnienie obrotu QSL, administrowanie przemiennikami, zwrócił uwagę na fakt iż koszty przemienników pokrywa WOT, a korzystają wszyscy. Kol. Prezes podziękował kol. Zenonowi SP5CNG za sumienność w obsłudze sekretariatu OT i zbieranie składek,. Specjalne Podziękowania otrzymali także Kol. Mirek SP5IDK oraz Janusz  SP5JXK za prowadzenie portalu WOT i SP5PSL oraz za  promocję dyplomu Warszawa.
Po sprawozdaniach zebrani w tajnych wyborach odwołali ze składu ZO OT 25 Kol. Artura SP5QA oraz wybrali do ZO Kol. Irka SQ5MX.  Uzupełnili także skład OKR o do OKR o kolegów– Stasia SP5BLI 38 i  Kazika SP5OI.
Przegłosowano  propozycję obniżenia składek dla młodzieży do 20 zł rocznie.
Sytuację w PZK Przedstawiłem osobiście. Następnie miała miejsce dyskusja z prowadzącym zebranie Prezesem WOT na temat uchwał podejmowanych przez ZG PZK w tym na temat Ordynacji Wyborczej na XVI Zjazd PZK, która daje większą reprezentatywność małym oddziałom.
W dalszej części zebrania Kol. Marek SP5UAR-przedstwaił  projekt autorski WOT na  2008 rok związany z  90 lat odzyskania niepodległości SP. Projekt jest wzorowany na akcji VD i ma trwać  od 1 wrzenia do 15 listopada pod nazwą ”Polonia Restituta”  główny prefiks SP1918 P  lub SP90P.
Co się ma zmienić w PZK? To główny nurt ciągu dalszego dyskusji.  Poruszono  w nim dotacje wojewódzkie, potrzebę zmiany i ujednolicenia struktury organizacyjnej oraz usprawnienia funkcjonowania struktur zarządzających PZK. Kol. Marek SP5UAR zauważył , że powinniśmy dostosować związek do rzeczywistości w tym umożliwić wykorzystanie funduszy unijnych. Przykład to Kol. Arek SP6OUJ i klub SP6ZJP z OT 11. Zjazd wybrał delegatów na XVI Zjazd PZK. Są to Koledzy: Marek SP5UAR, Tomek SP5CCC , Robert SP5XVY. Zastępcami zostali wybrani Kol. Zygmunt SP5ELA, Marek SP5IYI oraz Witold SP5UHW.
Delegatom gratulujemy. Info.  Piotr SP2JMR

2. Walne Zebranie Opolskiego OT PZK. 20.01.08.
Było poprzedzone posiedzeniem Zarządu Opolskiego OT PZK z udziałem Kol. Macieja SP9DQY oraz moim czyli Piotra SP2JMR. Posiedzenie dotyczyło sposobów realizacji zadań wnoszonych przez jego członków. Walne zebranie rozpoczęło się w II terminie przy obecności 41 z 73 członków Opolskiego OT PZK czyli frekwencja wyniosła ponad 56%. Na początku zebrania wybrano stosowne komisje tj. mandatową, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdań Zarządu OT 11, które przedstawił Kol. Włodek SQ6LBW Prezes OT oraz OKR odczytane przez Kol. Leszka SP6CIK Przewodniczącego OKR.
Z obszerności sprawozdania Zarządu OT  i obserwacji działań członków OT jawi się bardzo dobry obraz aktywnego OT PZK, o chyba jednej z największych  ilości akcji, imprez i spotkań krótkofalarskich. M. in. członkowie OT zorganizowali dwa spotkania tzw. plenerowe jedno  w Otmuchowie  drugie nad jeziorem Turawskim połączone z uroczystymi obchodami 50 lat OT PZK w Opolu i 40 lat radioklubu SP6PAZ. Po za tym kilka akcji dyplomowych. Najważniejsze  to pierwszy program „unijny” zrealizowany przez kol. Arka SP6OUJ jako Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego i klub SP6ZJP w Głubczycach .
Program niewielki bo na 12.000 zł został zrealizowany z właściwym dla Kol. Arka rozmachem. Po programie pozostał środek trwały czyli nowy TRX.
Programy UE i inne z funduszy Ministerstw są ogłaszane i środki na nie przeznaczane poprzez Urzędy Wojewódzkie. W obecnej strukturze PZK i możliwościach administrowania są możliwe do realizacji głównie przez  OT z osobowością prawną oraz przez organizacje z nami współpracujące.
Podczas zebrania uroczystym momentem było wręczenie grawertonów dla gościa nr 1 Zebrania Pana Gerarda Halamy Dyrektora Opolskiej Delegatury UKE w Opolu oraz dla Kol. Arka SP6OUJ za realizację wyżej wspomnianego programu. Były też wręczane okolicznościowe dyplomy kończące obchody 50 lat OT  w Opolu oraz dyplomy i grawertony za osiągnięcia sportowe członków OT.
W dyskusji omówiono niektóre programy do realizacji w najbliższym okresie.
Tematyka „zjazdowa” to m.in. moje wystąpienie. W dyskusji wskazano na celowość ograniczenia ilości OT oraz zalety oddziałów posiadających osobowość prawną. To pozwala na większą samodzielność i niezależność OT. Zebrani wyrazili swoje poparcie dla dotychczasowej działalności Prezydium ZG PZK co znalazło swoje odbicie w protokole komisji uchwał i wniosków.
Zebrani wybrali delegata OT 11 na XVI Zjazd PZK. Został nim Kol. Leszek SP6CIK, a zastępcą Kol. Arek SP6OUJ. Gratulujemy.
Podczas zebrania uzupełniono również skład Zarządu Oddziału o jedną osobę.
Zebranie trwało ok. 3 godzin. (SP2JMR)

3.Szlak Bursztynowy.
Krótkofalowcy z klubu SP6ZJP z Głubczyc poszukują współpracowników przy wydawaniu dyplomów pt.: "Szlak Bursztynowy" oraz " Śladami Celtów".
Osoby, które mieszkają na terenach starego Szlaku Bursztynowego czy miejscach gdzie jest udokumentowane że mieszkali Celtowie , a chcący rozdawać punkty do tych dyplomów proszone są o kontakt z Arkiem SP6OUJ lub Stefanem SP6GHR.
Osoby, które zgłoszą się do udziału w tej akcji zostaną umieszczone w regulaminie dyplomów.
Dla najbardziej aktywnych stacji rozdających punkty są przewidziane nagrody.
73! Arek sp6ouj

4. Walne zebranie OT22.
W dniu 20 stycznia 2008 roku -odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 22 Oddziału Środkowopomorskiego PZK. Zebranie rozpoczęło się o godz. 10. Miejscem zebrania była siedziba Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie". Zebranie prowadził Ryszrd SP1FJZ. Prezydium ZG PZK reprezentowała Ewa Kołodziejska SP1LOS i to ona czuwała nad przebiegiem Walnego Zebrania. Na 66 członków obecnych było 47 co stanowi 71%. Ewa SP1LOS odczytała list od Prezesa PZK Piotra SP2JMR skierowany do obecnych oraz ordynację wyborczą  na XVI Zjazd Krajowy PZK. Następnie nastąpił wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna ogłosiła prawomocność zebrania. Swoje sprawozdania przedstawili Prezes OT 22 , Przewodniczący OKR i Skabnik. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OT22. Absolutorium udzielono. Nastąpiły wybory. W skład Zarządu OT22 weszli Prezes Rajmund Roszkowski SP1RKB, Wiceprezes  Adam Żach SQ1NQF, sekretarz Leszek Wciskowski SP1 FQN, skarbnik Jacek Polański SP1CNV, członek Ryszard Jaranowski SP1FJZ, OKR - SP1MK, SP1 MHZ, SP1JPH, SP1NY. Delegatem na XVI Zjazd PZK został Rajmund Reszkowski SP1RKB, a zastępcą Zdzisław Sieradzki SP1II.
W czasie spotkania wręczono dyplomy okolicznościowe oraz Honorową Odznakę PZK. Przekazano także grawerton z podziękowaniem za szerzenie rozwoju krótkofalarstwa na terenie Województwa Środkowopomorskiego Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" Panu Stanisławowi Górawskiemu. Zebranie skończyło sie wystąpieniem nowego Prezesa i obietnicą zorganizowania Pikniku dla krótkofalowców i ich rodzin . info. Ewa SP1LOS

5. Walne Zebranie w Łódzkim Oddziale Terenowym PZK 
19 stycznia o godzinie 10.30 ( w drugim terminie ) w Osiedlowym Domu Kultury „Zarzewie” w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Łódzkiego Oddziału terenowego PZK, w którym na łączną liczę 137 członków tegoż oddziału wzięło udział 48 osób, co stanowi 35 % stanu osobowego. Zebranie bardzo sprawnie poprowadził Piotr Młynarski - SQ7MPJ jako przewodniczący  3 – osobowego Prezydium Zebrania. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału złożył Jerzy Jakubowski SP7CBG – Prezes Oddziału, który zapoznał zebranych z najważniejszymi dokonaniami Oddziału i aktywistów oddziałowych, a następnie zapoznał z planem zamierzeń na najbliższe miesiące. Do ważniejszych przedsięwzięć należało między innymi : zorganizowanie Zjazdu PK RVG w Małeczu ( słowa podziękowania należą się Januszowi – SP7BBO ), spotkanie w Konewce koło Spały połączone z wystawą sprzętu i z pracą radiostacji ( inicjatywa SP7DEF ), praca radiostacji pod znakiem 3Z0MK w Zduńskiej Woli, konsultacje przedegzaminacyjne na licencję w wykonaniu SP7FP. Ponadto 3 uczestników obozu młodzieżowego w Choczewie przystąpiło do egzaminu na licencję, zdając go pomyślnie, jak też uruchomiono lokalny przemiennik UKF. Prezes Oddziału zwrócił uwagę na fakt nieodpłatnego użytkowania pomieszczenia oddziałowego i siedziby Klubu SP7PGK, co jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z lokalną administracją mieszkaniową. Bardzo dobrze układa się współpraca z miejscowym marszałkiem województwa. Podejmowane są próby nawiązania współpracy z miejscowym wojewodą, natomiast raczej niemożliwa jest współpraca z Prezydentem Miasta Łodzi. To specyfika tego lokalnego środowiska, na którą działacze - krótkofalowcy nie mają żadnego wpływu. W rejonie działania Oddziału jest kilka prężnie działających klubów, do których należy między innymi wieluński Klub SP7KED organizujący akcję „ŁOŚ” na granicy trzech województw. Specyfiką niektórych klubów jest działalność w oparciu o ZHP, gdzie krótkofalowcy występują w roli harcmistrzów. W trakcie zebrania uzupełniono skład osobowy OKR w osobach : SP7LHV i SP7IUO. W toku merytorycznej dyskusji poruszano najbardziej aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem PZK. Zwrócono uwagę na fakt, iż dla celów oszczędnościowych i organizacyjnych wskazane byłoby zmniejszenie liczby oddziałów w kraju ( podobny wniosek pochodził z Malborka ). Zwrócono również uwagę na fakt istnienia oddziałów posiadających i nie posiadających osobowość prawną, co stanowi swoisty dualizm w PZK – sprawę tę należałoby uporządkować w przyszłym statucie PZK. Jeden z wątków dyskusji dotyczył zmiany dotychczasowej dystrybucji  kart QSL  poprzez przesyłanie kart z Centralnego Biura QSL bezpośrednio do oddziałów i odwrotnie, co mogłoby przyśpieszyć obrót kart i przyczynić się do zmniejszenia kosztów z tym związanych. Obecny na zebraniu członek Prezydium ZG PZK - Tadeusz SP9HQJ z uwagą wysłuchał rzeczowej dyskusji, nacechowanej troską o przyszłość PZK, po czym odniósł się uwag zawartych w dyskusji i odpowiadał na wiele pytań nurtujących zebranych. Zapoznał również zebranych z aktualnymi działaniami Prezydium i ZG PZK na najbliższe miesiące. Zwrócił również uwagę na potrzebę organizowania się lokalnych społeczności krótkofalarskich w strukturach OC, ponieważ to doskonała okazja do pozyskiwania kolejnych sojuszników do ochrony naszych interesów, a ponadto sposób na rozwiązywanie problemów antenowych. Zebrani wybrali delegatów na Zjazd Krajowy PZK tj. Jerzego – SP7CBG i Zbigniewa – SP7MTU oraz zastępców delegatów tj. Piotra – SQ7MPJ i Tadeusza - SP7FDV. Rozmowy kuluarowe, pobyt w pomieszczeniach Klubu SP7PGK i w pomieszczeniu Oddziału dla przedstawiciela Prezydium ZG PZK dało możliwość poznania specyfiki tego lokalnego środowiska, a wnioski płynące z pobytu w Łodzi i z licznych rozmów niewątpliwie będą miały wpływ na poprawę funkcjonowania Prezydium ZG PZK. Tą drogą dziękuję kolegom z Łodzi za wszelkie sugestie, propozycje i podpowiedzi pod adresem ZG PZK
Opracował : Vice Prezes ZG PZK Tadeusz SP9HQJ

6. 55 lat SP9KAT. 
Radioklub Beskidzki w  Bielsku Białej w 2008 roku obchodzi 55 lat. Z tej okazji zarząd zrzeszającego 43 członków  klubu postanowił wydać dyplom okolicznościowy z najstarszą kartą QSL za QSO, które w dniu 21.01.1953 roku nawiązał śp. Kol Rudolf SP9QN. Otrzymaliśmy ten przepiękny dyplom jako ZG PZK i to gotowy do powieszenia. Dziękujemy i gratulujemy jubileuszu.
Dla informacji podam, że klub znajduje się przy ul. Asnyka 30 w Bielsku Białej i jest czynny w czwartki od 14.00 16.00 . Częstotliwość pracy członków klubu to 145.250. Dyplom i informację przekazał Prezes Radioklubu SP9KAT Kol. Tadeusz Żygowski SQ9BZJ . Dziękujemy!!!

7. Walne Zebrania OT.

- OT 01 – 27 stycznia 2008 we Wrocławiu
- OT 09  - 29 stycznia 2008 w Gdyni
- OT 37  - 02 lutego 2008 w Warszawie
- OT 32  - 09 lutego 2008 w Świebodzinie
- OT 20 – 10 lutego 2008 w Lublinie
- OT 24 -  10 lutego  2008 w Skierniewicach
- OT 21 -  17 lutego 2008 w Olsztynie
-OT  10 -   2 marca w Krakowie

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK