Walne Zebranie WOT PZK , OT-25
Dodane przez sp5ssb dnia 2013-03-30 / 02:44
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje
Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
W dniu 13 kwietnia 2013 r.

- w pierwszym terminie 13 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00

- w drugim terminie 13 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:30
W Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 (III piętro sala 305)

Proponowany porządek zebrania:

1. Rozpoczęcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Uchwalenie porządku regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Wybór komisji wyborczej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdania Prezesa WOT PZK , Członków Zarządu WOT PZK, Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej, Delegata do ZG PZK, Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK oraz
Oddziałowego QSL Managera.
8. Podjęcie uchwały o liczebności władz WOT PZK.
9. Przedstawienie kandydatów do władz WOT PZK, delegata do ZG PZK, oraz delegatów
na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.
10. Wybory do władz WOT PZK.
11. Dyskusja programowa, wolne wnioski.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Ukonstytuowanie się władz WOT PZK.
14. Zakończenie Walnego Zebrania WOT PZK.

Za Zarząd

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB