Stacja okolicznościowa HF50KDK
Dodane przez sp3iq dnia 2007-10-30 / 22:29

W miesiącu listopadzie 2007 będzie pracowała stacja okolicznościowa HF50KDK przyznająca dyplom okolicznościowy. Szczegóły podane są w załączeniu.


Rozszerzona zawartość newsa
Regulamin Dyplomu jubileuszowego  50 lat Klubu Łączności SP5KDK w Kutnie

W wrześniu1957 roku grupa młodych ludzi aby zamanifestować swoją niezależność i chęć poznawania świata zawiązała koło łączności przy Zarządzie Miejskim Ligi Obrony Kraju.

Do początku listopada skompletowano sprzęt a dniu 11 listopada przeprowadzono pierwszą udaną łączność i ta data jest uważana za początek działalności Klubu Łączności SP5KDKDla uczczenia wyżej wspomnianej rocznicy jest wydawany dyplom jubileuszowy.

W okresie 1 do 30 listopada stacja klubowa SP5KDK będzie pracowała pod znakiem  okolicznościowym  jako
   HF50KDK

Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

Dyplom  Jubileuszowy przeznaczony jest dla wszystkich nadawców, nasłuchowców i klubów.Dla stacji polskich dyplom wydawany jest po uzyskaniu co najmniej 100 punktów za QSO/SWL z aktualnymii byłymi członkami klubu SP5KDK oraz ze stacją  okolicznościową HF5OKDK.

Stacje zagraniczne mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu co najmniej 80 punktów za QSO/SWL.Za QSO/SWL ze stacją okolicznościową  HF5OKDK  dla stacji krajowych uzyskuje się 50 pkt.Za QSO/SWL ze stacją okolicznościową  HF5OKDK dla stacji zagranicznych uzyskuje się 80 pkt.Za QSO/SWL ze stacją indywidualną dal stacji krajowych uzyskuje się 10 pkt.Za QSO/SWL ze stacją indywidualną dla stacji zagranicznych  uzyskuje się 20 pkt.Do uzyskania dyplomu zaliczane są QSO/SWL na wszystkich radioamatorskich  pasmach dostępnych na podstawie posiadanego zezwolenia (KF i UKF), wszystkimi rodzajami emisji oraz  QSO/SWL przez przemienniki UHF i VHF.Z jedną stacją zaliczane będą QSO/SWL na różnych pasmach.

Do uzyskania dyplomu jubileuszowego  zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 01do30  listopada 2007 rokuKoszt dyplomu wynosi  10,00 PLN. płatnych na konto….., dla EU Lu DX 5€ , 5$USA lub5IRC NR konta:20 1050 1461 1000 0023 1601 8320z dopiskiem DYPLOM – ZNAK WYWOŁAWCZY 

Dyplom wydawany jest na podstawie zgłoszenia zawierającego:-        
Znak, adres  stacji składającej wniosek o wydanie dyplomu jubileuszowego,
-        
Znak stacji którą przeprowadzono QSO/SWL,
-         datę i czas QSO/SWL-         pasmo i rodzaj emisji  QSO/SWL-         ilość punktów do dyplomu „50 lat klubu łączności SP5KDK” uzyskanych za QSO/SWL zgłoszonych do dyplomu jubileuszowego.

Dyplom wysyłany jest  na adres wskazany w zgłoszeniu  lub do biura QSL obsługującego  składającego zgłoszenie.

Uczestnicy imprezy, stacje nadawcze i SWL, którzy spełnili warunki  otrzymania dyplomy i są zainteresowani jego otrzymaniem przesyłają zgłoszenie na dyplom w  formie papierowej lub elektronicznej wraz z opłata zwrotną w postaci znaczka pocztowego na list zwykły(1,35 PLN) na adres Klub Łącznocći

LOK SP5KDK 99-300 Kutno Warszawskie Przedmieście 26,
Adres poczty elektronicznej SP5KDK@poczta.onet.plZgłoszenia na dyplom, przyjmowane są do 31.12.2007 roku, przy czym decyduje data stempla pocztowego, należy przysłać na adres:
 
Klub Łączności LOK
SP5KDK 99-300 Kutno
Warszawskie Przedmieście 26,

Adres pocz
Zgłoszenia nadesłane bez opłaty za dyplom nie będą rozpatrywane.Wraz ze zgłoszeniem  można nadesłać karty QSLZ pośród uczestników imprezy zostaną rozlosowane  trzy puchary okolicznościowe.Losowanie pucharów i ekspedycja dyplomów  w terminie do 20 stycznia 2008r.Informacja o podsumowaniu  imprezy i rozlosowanych pucharach zostanie na stronach Świata Radio.

Lista  aktualnych i byłych członków klubu: SP5ABB,SP5CKH,SP7SG,SP5DVB,SP5HJJ,SP5HZM,SP7IIX,SP5NHZ,SP5NOE,SP5OAG,SP5OGG,SP5TZE,
SQ5AAH,SQ5CSF,SQ5FNL,SQ5JBL,SQ5QGT,SQ7NHN,SP5HNA,SP5LXR,SQ5IZX( Uwaga!!! ze względu na brak kontaktu na powyższej liście nie zostali wymienieni wszyscy koledzy związani dawniej lub obecnie  z klubem)Komisja dyplomowa składa się z następujących osób – członków SP5KDKMarian Kuciński – SP5ABBPaweł Goździkiewicz – SP5OAGMarian Janowski – SP7IIX.
 
Komisja Dyplomowa zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Decyzje Komisji są ostateczne.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach Świata Radio i na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie www.mdkkutno.pl

Informację przygotował Tomek SQ5CSF.