KS-21. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.05.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-05-23 / 22:36
news: pzk.jpg

Komunikat  sekretariatu ZG PZK z dnia 23 maja 2012.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
 
1. XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK
Zacznę od podziękowań dla organizatorów Zjazdu. XXI KZD był zorganizowany przez członków Klubu SP3KWA z Turku. Komitet organizacyjny stanowili:
Ania SQ3ZAZ, Beata SQ3KM, Jurek SP3SLU, Robert SQ3GOK. Wspierali ich koledzy z Łowickiego klubu SP7PDL w osobach: Emila SQ7HJZ oraz Darka SQ7BTK. Organizatorzy spisali się na medal. Cały zjazd był znakomicie logistycznie przygotowany co ułatwiło jego prowadzenie.
W imieniu wszystkich delegatów organizatorom dziękuję za trud i ciężką pracę dla dobra naszego stowarzyszenia.
Specjalne podziękowania kieruję do prowadzących Zjazd Zdzisława SP3GIL, Tomka SP5CCC oraz Janka SP2JLR. Bez ich zdolności i umiejętności prowadzenia tak trudnego zgromadzenia przebieg Zjazdu nie byłby tak sprawny i skuteczny.
Dziękuję także wszystkim delegatom za udział w XXI KZD oraz podjęte uchwały, a także za zaufanie wyrażone w głosowaniu obecnemu składowi prezydium ZG PZK.
Dziękuję wszystkim komisjom pracującym na rzecz Zjazdu, za sprawne wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków.

A oto uchwały przyjęte przez XXI KZD PZK:
1. XXI KZD PZK uchwala i przyjmuje do stosowania z dniem 19 maja 2012 regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. XXI KZD PZK zobowiązuje członków GKR do rezygnacji w ciągu 14 dni od ukonstytuowania się GKR, z wszelkich funkcji, które nie mogą być łączone z funkcją członka GKR.
3. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i wdrożenia zapisów w regulaminach PZK, znoszących do symbolicznego minimum obciążeń składkowych  niepełnoletnich  członków PZK, przy zachowaniu pełnych praw obsługi w zakresie kart QSL, przez okres dwóch lat od wstąpienia do PZK lub do osiągnięcia pełnoletności.
4. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i przedstawienia Zarządowi Głównemu PZK w terminie 30 dni szczegółowego zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Prezydium ZG PZK.
5. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do pilnego podjęcia rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej z zamiarem podpisania ramowego porozumienia o współpracy, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013.
6. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia natychmiastowych działań prowadzących do wejścia przedstawiciela PZK w skład Parlamentarnego Zespołu d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Marszałku Senatu RP.
7. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do skutecznej kontynuacji działań w sprawie budowy ośrodka szkoleniowo-sportowego w gminie Rudniki.
8. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do określenia jednoznacznej definicji Terenowego Klubu PZK i określenia preferencji dla klubów spełniających taką definicję.
9. STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 – 2016
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców obradujący w dniach 19 - 20 maja 2012 roku w Łowiczu mając na względzie konieczność doskonalenia pracy organizacyjnej i programowej PZK, a także widząc potrzebę usprawniania pracy Organów Związku – opierając się na dokumencie „Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców” opracowanym w październiku 2008 roku – po dokonaniu koniecznych zmian w strukturze organizacyjnej PZK przez uchwalenie nowego Statutu PZK,
ustala następujące kierunki strategiczne do pracy Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 - 2016:
a.    Stworzyć warunki do podniesienia liczby członków PZK ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.
b.    Opracować i wdrożyć program reaktywowania i tworzenia nowych klubów oraz system wspierania ich działalności.
c.    Pozyskiwać dodatkowe fundusze dla PZK, poza składkami i odpisami na OPP.
d.    Stworzyć i wdrożyć system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
e.    Stworzyć system stałej współpracy z mediami wszystkich szczebli i rozwinąć aktywne public relations.
f.    Stworzyć stały system monitorowania zmian w przepisach prawnych i współpracy z organami państwowymi w celu tworzenia korzystnych dla krótkofalowców regulacji prawnych.
g.    Utrzymać dotychczasowe uprawnienia Służby Radioamatorskiej w zakresie częstotliwości amatorskich – dążyć do rozszerzenia tych uprawnień.
h.    Pozyskiwać nowe pasma i czynnie uczestniczyć przy powstawaniu nowych regulacji prawnych postulując rozwiązania sprzyjające rozwojowi Służby Radioamatorskiej w Polsce.
i.    Stworzyć system wyróżniania członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
j.    Przygotować członków Polskiego Związku Krótkofalowców do działania w sytuacjach kryzysowych.
 10.  XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia w najbliższej kadencji 2012-2016 następujących działań:
a.    Podejmować działania społecznie użyteczne we współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi różnych szczebli.
b.    Poprzez różne akcje, pokazy, spotkania, włączyć się w system Edukacji i politechnizacji młodzieży.
c.    Podejmować działania mające na celu integrację ruchu krótkofalarskiego w Polsce, co pozwoli osiągnąć i utrzymać przez PZK pozycję kluczowej organizacji krótkofalarskiej w Polsce.
d.    Działania Prezydium winny być sprawne organizacyjnie stosownie do zmian w otoczeniu.

11. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do powołania stałej Komisji Statutowej w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
12. Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującego prezydium ZG PZK.
13. XXI KZD nadał godność Członka Honorowego PZK:

•    Ryszardowi Czerwińskiemu SP2IW
•    Bolesławowi Krzyminowi SP2ESH
•    Tomaszowi Niewodniczańskiemu SP6T

14. XXI KZD PZK składa podziękowania wszystkim członkom PZK za współpracę w obrocie kart QSL, w szczególności Okręgowym QSL Managerom oraz działającym całkowicie społecznie oddziałowym QSL Managerom.
Jak widać z powyższego Zjazd nie wprowadzał zmian do Statutu PZK. Podjął szereg uchwał, które pozwolą na efektywniejszą i jeszcze bliższą oczekiwaniom naszych członków działalność PZK.

Zjazd wybrał nowe władze PZK tj. Prezydium ZG PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną PZK.

Prezydium na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 maja br ukonstytuowało się w nast. składzie:

•    Piotr SP2JMR prezes PZK
•    Jerzy SP7CBG wiceprezes PZK
•    Jan SP2JLR wiceprezes PZK
•    Bogdan SP3IQ skarbnik PZK
•    Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK
•    Zbigniew SP2JNK członek prezydium ds. sportu
•    Jerzy SP3SLU członek prezydium ds. młodzieży i szkolenia

Głowna Komisja Rewizyjna PZK ukonstytuowała się w składzie:

•    Henryk SP9FHZ - przewodniczący
•    Marcin SQ2BXI - wiceprzewodniczący
•    Mirosław SP4MPG - sekretarz
•    Przemysław SP3SLO - członek
•    Zdzisław SP1II - członek

Piotr SP2JMR

2. ŁOŚ-2012
Spotkanie ŁOŚ 2012. Organizatorzy szóstego Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2012, kluby SP9KDA, SP7KED oraz Polski Związek Krótkofalowców mają zaszczyt zaprosić na tegoroczną edycję imprezy która odbędzie się w dniach 25, 26, 27.05.2012. Starannie przygotowujemy ciekawy program spotkania a w nim:
 prelekcje, pokazy sportowe, start balonu z kapsułą, występy artystyczne, pokazy sprzętu łączności, giełda krótkofalarska i inne atrakcje.
 Zapewniamy miły pobyt i rozrywkę dla wszystkich uczestników wraz z rodzinami.

W czasie spotkania odbędzie się 51 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF.

Informacje na ten temat sukcesywnie zamieszczamy na stronie: www.losnapograniczu.strefa.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
I DO ZOBACZENIA NA ŁOŚ 2012
________________________________________

W czasie zjazdu ŁOŚ 2012 komunikacja radiowa odbywać się będzie na QRG 145.700 /SR7W/ oraz na kanale 145.550. Czynna będzie stacja naprowadzająca SP9KDA/P.

Dane nawigacyjne GPS:
N 51° 02' 28.67''
E 18° 40' 00.15''
http://www.losnapograniczu.strefa.pl/
________________________________________
Plan spotkania
Ramowy program Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2012.

W najbliższym czasie program będzie uzupełniany i rozbudowany o np. pokazy kolegów którzy chcieliby coś ciekawego zaprezentować uczestnikom. Organizatorzy oczekują na takie propozycje.

•    26.05.2012, 10.00 - Rozpoczęcie-powitanie gości
•    10.30 - Wystąpienie nowo wybranego Prezesa ZG PZK
•    10.45 - Panel dyskusyjny z nowym Zarządem Głównym PZK
•    11.45 - Anteny i linie zasilające-prezentacja kol. SP3GEM
•    12.00 - Start balonu z kapsułą (Copernikus Projekt)
•    13.45 - Wspólna fotografia
•    14.00 - Obiad
•    15.00 - Zjazd PK UKF
•    17.00 - Prezentacje tematyczne
Start balonu odbędzie się w sobotę ok godziny 12.00. Na pokładzie jednej z kapsuł zainstalowany będzie przemiennik cros band 145.587,5 - 439.512,5 Mhz który wyniesiony zostanie na wysokość ok 30 tys.m. co spowoduje że słyszany będzie również w krajach ościennych - można powiadamiać kolegów!

Pokaz współdziałania Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Państwowej Straży Pożarnej- ratownictwo techniczne i udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Widowiskowa akcja na żywo, z fachowym komentarzem.

Równocześnie w czasie trwania spotkania odbywać się będą występy artystyczne, loteria, pokazy sportowe i inne imprezy rozrywkowe. Uwaga będą niespodzianki. Bez przerwy czynne będą stoiska firmowe i giełda.

Nadal obowiązywać będzie tradycyjna formuła spotkania-zarejestrowany uczestnik za nic nie płaci ! Nie potrzeba też wcześniejszych zgłoszeń ani innych formalności.

Wszyscy nasi goście w czasie rejestracji otrzymają identyfikatory i pamiątki.

Jak zwykle zapewniamy, dużo miejsca na polu namiotowym, parking, wodę do mycia, toalety, ognisko, ochronę, dobrze zaopatrzony bufet /różne napoje!/ i wspaniałą atmosferę.

Już tydzień wcześniej oraz w czasie spotkania, czynna będzie stacja HF6LOS pracująca z r. stacji R 140. QSL via SP9KDA.
--------------------------------------
Timofiej UA2AN  poinformował, że podczas krótkofalarskiego spotkania
"ŁOŚ-2012"  będzie  uczestnikiem giełdy. Jego polski numer telefonu: 514 824485.

3. Czerwcowe QTC
Czerwiec  będzie  obfitował  w  kilka  ciekawych imprez operatorskich,
których  nie  powinno  się przeoczyć. Najbardziej spektakularną wydaje
się udział w akcji dyplomowej związanej z mistrzostwami Europy w piłce
Nożnej (EURO-2012) i w zaplanowanym specjalnym spotkaniu eterowym EURO
2012  QSO  Party.  Z kolei dla miłośników programu dyplomowego Flora &
Fauna  (WFF)  atrakcją  będzie EUFF Green Party planowana na 9 czerwca
br. Regulaminy obu tych projektów znajdują się w czerwcowym wydaniu MK
QTC. Ponadto w numerze:
- 2.800 dyplomów SPFF Hunter Award
- Dni Morza 2012
- Dyplomy z Wenezueli
- EUFF Green Party 2012
- EURO 2012 QSO Party
- Europe Day Contest - wynik
- Geocaching dla każdego
- Junior Award
- Kalendarz imprez sportowych
- Kodeks Geocachera
- Na Księżyc i z powrotem
- Oblicz to sam
- Regulaminy zawodów HF i VHF+
- Serwis informacyjny
- Techniczne pogawędki Leniwego Papcia
- Zawody Andrychowskie
- Zielony fotokonkurs

4. EDC-2012
Po  publikacji  oficjalnych  wyników  krajowych  zawodów  "Europe  Day
Contest"   rozegranych   9   bm.,   zwycięzcom   poszczególnych   grup
klasyfikacyjnych  (pierwsze trzy miejsca) przesłano eDyplomy. Wszyscy
uczestnicy   mają   do   dyspozycji   czyli  do  samodzielnego  pobrania
okolicznościowe eCertyfikaty.

5. Komunikat Redakcji RBI  z dnia 23.205.2012 r.                                                             
W dniu 22.05.2012 r., w godzinach porannych, ukazał się na Portalu RBI www.rbi.ampr.org.  kolejny Radiowy Biuletyn Informacyjny {nr184} w którym słuchacze mogą wysłuchać godzinnego reportażu radiowego{relacji} z XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, który odbył się w dniach 19-20.04.2012 r. w Łowiczu..
Uwaga słuchacze. Premiera tego nowego komunikatu  RBI nadawanego na falach krótkich z powyższą  relacją ze Zjazdu planowana jest na dzień 27.05.2012 r. godzina 10:30, QRG 3700 kHz.
Powtórka komunikatu w dniu 3.06.2012 r. również o godzinie 10:30 na częstotliwości 3700 kHz
Jednocześnie informuję słuchaczy, że wzorem poprzednich relacji ze Zjazdów PZK i Posiedzeń ZGPZK, wkrótce na stronie RBI ukaże się pełny zapis dźwiękowy XXI Krajowego  Zjazdu Delegatów PZK.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD. 

SP5EOT S.K.
W miniony weekend zmarł Leon Wołos, SP5EOT - doskonały radiooperator,
członek m.in. SPCWC, SPCC-PZK i SPDXC. Cześć Jego pamięci!

 73 de SP2FAP

To wielka dla nas strata. Leon był członkiem WOT PZK (OT-25), od roku 2010 VOT PZK (OT-73). Był niezwykle sympatycznym i skromnym człowiekiem. Pomimo tego, że uczestniczył w miliardowych komercyjnych przedsięwzięciach. Karty QSL przychodzące do niego zawsze mnie zadziwiały! Był świetnym telegrafistą!
Cześć Jego pamięci!

Prezes Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK
Zygmunt SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj!
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu Download --> Komunikaty