XXI KZD PZK. Komunikat pozjazdowy nr 2
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-05-23 / 12:10
Komunikat nr 2 po XXI Krajowym Zjeździe Delegatów PZK

Witam serdecznie. Zgodnie z obietnicą przekazuję cd. informacji od XXI KZD.

Zacznę od podziękowań dla organizatorów Zjazdu. XXI KZD był zorganizowany przez członków Klubu SP3KWA z Turku. Komitet organizacyjny stanowili:
Ania SQ3ZAZ, Beata SQ3KM, Jurek SP3SLU, Robert SQ3GOK. Wspierali ich koledzy z Łowickiego klubu SP7PDL w osobach: Emila SQ7HJZ oraz Darka SQ7BTK. Organizatorzy spisali się na medal. Cały zjazd był znakomicie logistycznie przygotowany co ułatwiło jego prowadzenie.
W imieniu wszystkich delegatów organizatorom dziękuję za trud i ciężką pracę dla dobra naszego stowarzyszenia.

Specjalne podziękowania kieruję do prowadzących Zjazd Zdzisława SP3GIL, Tomka SP5CCC oraz Janka SP2JLR. Bez ich zdolności i umiejętności prowadzenia tak trudnego zgromadzenia przebieg Zjazdu nie byłby tak sprawny i skuteczny.

Dziękuję także wszystkim delegatom za udział w XXI KZD oraz podjęte uchwały, a także za zaufanie wyrażone w głosowaniu obecnemu składowi prezydium ZG PZK.

Dziękuję wszystkim komisjom pracującym na rzecz Zjazdu, za sprawne wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków.

A oto uchwały przyjęte przez XXI KZD PZK:
1. XXI KZD PZK uchwala i przyjmuje do stosowania z dniem 19 maja 2012 regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. XXI KZD PZK zobowiązuje członków GKR do rezygnacji w ciągu 14 dni od ukonstytuowania się GKR, z wszelkich funkcji, które nie mogą być łączone z funkcją członka GKR.

3. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i wdrożenia zapisów w regulaminach PZK, znoszących do symbolicznego minimum obciążeń składkowych  niepełnoletnich  członków PZK, przy zachowaniu pełnych praw obsługi w zakresie kart QSL, przez okres dwóch lat od wstąpienia do PZK lub do osiągnięcia pełnoletności.

4. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Prezydium ZG PZK do opracowania i przedstawienia Zarządowi Głównemu PZK w terminie 30 dni szczegółowego zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Prezydium ZG PZK.

5. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do pilnego podjęcia rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej z zamiarem podpisania ramowego porozumienia o współpracy, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013.

6. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia natychmiastowych działań prowadzących do wejścia przedstawiciela PZK w skład Parlamentarnego Zespołu d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Marszałku Senatu RP.

7. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do skutecznej kontynuacji działań w sprawie budowy ośrodka szkoleniowo-sportowego w gminie Rudniki.

8. XXI KZD PZK zobowiązuje nowo wybrane Prezydium ZG PZK do określenia jednoznacznej definicji Terenowego Klubu PZK i określenia preferencji dla klubów spełniających taką definicję.

9. STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 – 2016
XXI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców obradujący w dniach 19 - 20 maja 2012 roku w Łowiczu mając na względzie konieczność doskonalenia pracy organizacyjnej i programowej PZK, a także widząc potrzebę usprawniania pracy Organów Związku – opierając się na dokumencie „Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców” opracowanym w październiku 2008 roku – po dokonaniu koniecznych zmian w strukturze organizacyjnej PZK przez uchwalenie nowego Statutu PZK, ustala następujące kierunki strategiczne do pracy Polskiego Związku Krótkofalowców na lata 2012 - 2016:

a.    Stworzyć warunki do podniesienia liczby członków PZK ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.
b.    Opracować i wdrożyć program reaktywowania i tworzenia nowych klubów oraz system wspierania ich działalności.
c.    Pozyskiwać dodatkowe fundusze dla PZK, poza składkami i odpisami na OPP.
d.    Stworzyć i wdrożyć system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
e.    Stworzyć system stałej współpracy z mediami wszystkich szczebli i rozwinąć aktywne public relations.
f.    Stworzyć stały system monitorowania zmian w przepisach prawnych i współpracy z organami państwowymi w celu tworzenia korzystnych dla krótkofalowców regulacji prawnych.
g.    Utrzymać dotychczasowe uprawnienia Służby Radioamatorskiej w zakresie częstotliwości amatorskich – dążyć do rozszerzenia tych uprawnień.
h.    Pozyskiwać nowe pasma i czynnie uczestniczyć przy powstawaniu nowych regulacji prawnych postulując rozwiązania sprzyjające rozwojowi Służby Radioamatorskiej w Polsce.
i.    Stworzyć system wyróżniania członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
j.    Przygotować członków Polskiego Związku Krótkofalowców do działania w sytuacjach kryzysowych.

 10.  XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do podjęcia w najbliższej kadencji 2012-2016 następujących działań:

a.    Podejmować działania społecznie użyteczne we współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi różnych szczebli.
b.    Poprzez różne akcje, pokazy, spotkania, włączyć się w system Edukacji i politechnizacji młodzieży.
c.    Podejmować działania mające na celu integrację ruchu krótkofalarskiego w Polsce, co pozwoli osiągnąć i utrzymać przez PZK pozycję kluczowej organizacji krótkofalarskiej w Polsce.
d.    Działania Prezydium winny być sprawne organizacyjnie stosownie do zmian w otoczeniu.

11. XXI KZD PZK zobowiązuje Prezydium ZG PZK do powołania stałej Komisji Statutowej w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
12. Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom ustępującego prezydium ZG PZK.
13. XXI KZD nadał godność Członka Honorowego PZK:

•    Ryszardowi Czerwińskiemu SP2IW
•    Bolesławowi Krzyminowi SP2ESH
•    Tomaszowi Niewodniczańskiemu SP6T

14. XXI KZD PZK składa podziękowania wszystkim członkom PZK za współpracę w obrocie kart QSL, w szczególności Okręgowym QSL Managerom oraz działającym całkowicie społecznie oddziałowym QSL Managerom.

Jak widać z powyższego Zjazd nie wprowadzał zmian do Statutu PZK. Podjął szereg uchwał, które pozwolą na efektywniejszą i jeszcze bliższą oczekiwaniom naszych członków działalność PZK.

Zjazd wybrał nowe władze PZK tj. Prezydium ZG PZK oraz Główną Komisję Rewizyjną PZK.

Prezydium na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 maja br ukonstytuowało się w nast. składzie:
•    Piotr SP2JMR prezes PZK
•    Jerzy SP7CBG wiceprezes PZK
•    Jan SP2JLR wiceprezes PZK
•    Bogdan SP3IQ skarbnik PZK
•    Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK
•    Zbigniew SP2JNK członek prezydium ds. sportu
•    Jerzy SP3SLU członek prezydium ds. młodzieży i szkolenia
Głowna Komisja Rewizyjna PZK ukonstytuowała się w składzie:
•    Henryk SP9FHZ - przewodniczący
•    Marcin SQ2BXI - wiceprzewodniczący
•    Mirosław SP4MPG - sekretarz
•    Przemysław SP3SLO - członek
•    Zdzisław SP1II - członek
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download - dokumenty po XXI KZD PZK