Wiadomości z WOT PZK (OT-25)
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-01-12 / 05:33
Informuję, że w związku z rezygnacją w dniu 12 grudnia 2011 r. Pana Roberta Luśnia SP5XVY z funkcji członka ZG z ramienia Warszawskiego OT PZK (OT25), Oddział ten nie ma przedstawiciela w ZG PZK do czasu wyboru przez Zarząd OT następcy.

Załączam protokół z Posiedzenia ZO OT 25  z 12 grudnia 2012.
 
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców,  ul. Mokotowska 17 lok. 34 , 00-640 Warszawa
adres do korespondencji: Warszawski Oddział Terenowy PZK skrytka pocztowa 3, 00-955 Warszawa 15. Konto bankowe Oddziału: Volkswagen Bank Direct 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001 KRS: 0000160653: REGON: 011395671: NIP: 526-25-58-817

Protokół Nr 10/2011Z posiedzenia Zarządu WOT PZK w dniu 12 grudnia 2011 r.
Obecni członkowie Zarządu
1. Jerzy Szawarski SP5SSB Prezes
2. Zenon Kaczorek SP5CNG Sekretarz
3. Ireneusz Szulski SQ5MXSkarbnik
4. Włodzimierz KarczewskiSQ5WWK Członek

Goście zaproszeni
1. Marek Ruszczak SP5UAR Delegat na KZD

Porządek obrad
1. Podjęcie decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania WOT PZK w 2012r.
2. Podjęcie uchwały o przyjęciu i dostosowaniu w WOT PZK znowelizowanego statutu PZK i rekomendowanie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu WOT PZK.
3. Sprawy różne i informacje bieżące.

Ad1. Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji w dniu 25 lutego 2012r. w I terminie o godzinie 10:00, w II terminie o godzinie 10:30 w sali Ligi Obrony Kraju ul. Chocimska 14 Warszawa, III piętro sala 305.

Głównymi celami zebrania będą:
Wybory uzupełniające do władz WOT PZK. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności WOT PZK za 2011r.Uchwalenie statusu członka wspierającego w zakresie Łączności do Ligi Obrony Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Wojewódzkiej LOK,Mazowiecka Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju.Członkowie Zarządu WOT PZK zdecydowali że w tej sprawie decyzję powinno podjąć Walne Zebranie WOT PZK, stosowny wniosek zostanie przedstawiony.Ad.2Podjęcie uchwały o przyjęciu i dostosowaniu w WOT PZK znowelizowanego statutu PZK i rekomendowanie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu WOT PZK. Zarząd zdecydował o tym fakcie powiadomić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Ad.3W dniu 12 grudnia w trakcie trwania Posiedzenia Zarządu WOT PZK, przybył Robert Luśnia SP5XVY i oświadczył ustnie, że rezygnuje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z ramienia Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. w/w swoje oświadczenie przedstawił w obecności:

Jerzy Szawarski SP5SSBZenon Kaczorek SP5CNG
Ireneusz Szulski SQ5MX
Włodzimierz Karczewski SQ5WWK
Marek Ruszczak SP5UAR

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokołował Prezes Zarządu WOT PZK Jerzy Szawarski
Info: Jerzy Szawarski SP5SSB