Protokół z posiedzenia GKR PZK w dniu 5.10.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-10-10 / 00:20
 news: pzk.gif* Protokół GKR PZK z dnia 5.10.2011 w wersji pdfnews: ikona_pdf.gif


Główna Komisja Rewizyjna                         Bydgoszcz, 5 października 2011 r.
Polskiego Związku Krótkofalowców


Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 5 października 2011 r.

W dniu 5 października 2011 r. Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców obradowała w pełnym składzie:
Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele Prezydium Polskiego Związku Krótkofalowców:
GKR PZK podczas posiedzenia zajmowała się następującymi tematami:

 1. Z powodu nieobecności Kol. Sławomira Chabiery SP2JMB Skarbnika PZK, spowodowanej nagłym wyjazdem zagranicznym nie omówiono spraw ewidencji sprzętu będącego majątkiem PZK, który został bezpłatnie przekazany do PZK (radiostacje i inny złom elektrotechniczny z MON).  Prezes PZK zadeklarował, że stosowne dokumenty zostaną  przedstawione i omówione na następnym posiedzeniu GKR PZK.

2. W nawiązaniu do wystąpienia  Kol. Włodzimierza SP9EQZ (zał. Nr 1), oraz wcześniejszego rozpatrywania sprawy  rozliczenia wyprawy na St. Brandon (widniejącą też w korespondencji jako wyprawa na Agalegę),  GKR PZK zaleca podpisanie umowy dotyczącej końcowego finansowego rozliczenia wyprawy na Agalegę pomiędzy PZK, a kierownikiem tej wyprawy, Witoldem Onaczyszynem SP9MRO.
Witold Onaczyszyn SP9MRO konsekwentnie, na własną prośbę nie uczestniczył w tym punkcie posiedzenia.
 
3. GKR PZK rozpatrzyła pismo Pana Roberta Luśni SP5XVY skierowane do GKR  dotyczące rzekomych nieprawidłowości w zbieraniu składek członkowskich w Południowo-Praskim Oddziale PZK. Zgodnie ze swoją prośbą, Pan Robert Luśnia SP5XVY otrzyma odpowiedź drogą  pisemną. GKR nie stwierdziła nieprawidłowości, ale oczekuje jeszcze na stanowisko w tej sprawie aktualnych władz Oddziału Południowo-Praskiego, a zwłaszcza OKR.

4. GKR PZK jest zaniepokojona niedotrzymaniem terminu opublikowania regulaminów forum dyskusyjnego i portalu PZK. Opracowania tych regulaminów podjął się Wice Prezes ZG PZK Kol. Bogdan Machowiak  SP3IQ. W przededniu zebrania poinformował on GKR PZK, że oba projekty regulaminów przesłał do Kolegów: Leszka Przybylaka SP6CIK, Macieja Bala SP9MRN i Andrzeja Chałubca SP9ENO, w celu zaopiniowania i ewentualnego wprowadzenia dodatkowych propozycji z ich strony do przesłanych dokumentów.
GKR PZK zaleca, aby do składu dokooptować Kolegę Jacka Kaliszewskiego SP6AKI, który posiada stosowną w tej sprawie wiedzę oraz wrażliwość na tematy społeczności krótkofalarskiej.

5. GKR PZK wysłuchała sprawozdania Marcina Skóry SQ2BXI z posiedzenia Zarządu Głównego PZK z dnia 3 września 2011 r. Marcin Skóra SQ2BXI poinformował, ze Pan Robert Luśnia SP5XVY próbował wpłynąć na niego jako członka GKR, strasząc go sądem, w przypadku nie rozpatrzenia w ciągu 14 dni jego pisma, które mu w czasie posiedzenia ZG PZK  doręczył. Działania te są nie tylko niedopuszczalne w pojęciu szeroko rozumianym ham spiritu, ale również w Państwie Prawa.

GKR PZK analizując protokół z posiedzenia ZG PZK z dnia 3 września 2011 r. zauważyła w punkcie 10, wniesione przez Pana Roberta Luśnię SP5XVY oskarżenie, o możliwe dokonanie fałszerstwa przez członków Prezydium PZK, w sprawie powołania VOT PZK. GKR PZK przeanalizowała na posiedzeniu teczkę z dokumentami założycielskimi VOT PZK stwierdzając, że oskarżenie Pana Roberta Luśni SP5XVY jest bezpodstawne i może nosić znamiona pomówienia. Według GKR w wyżej wymienionej teczce znajdują się wszystkie dokumenty umożliwiające prawidłową rejestrację VOT PZK.

6. Do Przewodniczącego GKR wpłynęło kilka wniosków, w sprawie wykluczenia z szeregów PZK następujących osób: Pana Roberta Luśni SP5XVY i Pana Witolda Zakrzewskiego SP5UHW.

W stosunku do Pana Roberta Luśni SP5XVY wpłynęło kilka różnych wniosków (zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4) o wykluczenie go z PZK. Również obecni na posiedzeniu GKR członkowie Prezydium PZK: Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, Wiceprezes PZK Jan Dąbrowski SP2JLR oraz Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ potwierdzili, że działania Pana Roberta Luśni mają charakter pomówień, a wielokrotnie miały na celu destabilizację PZK i podważania działalności jego organów.

W stosunku do Pana Witolda Zakrzewskiego SP5UHW wpłynęło również kilka wniosków (zał. Nr 4, zał. Nr 5, zał. Nr 6) o wykluczenie, które podobnie jak w stosunku do Pana Roberta Luśni wskazywały na jego wystąpienia publiczne, które miały charakter pomówień i działania na szkodę PZK, a ponadto niektóre z pism wskazują, że działania Pana Zakrzewskiego mogą mieć charakter niezgodny z prawem.

GKR PZK w pełnym składzie, po długiej dyskusji oraz po konsultacji z członkami Prezydium PZK, Prezesem PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR, Wiceprezesem PZK Janem Dąbrowskim SP2JLR oraz Sekretarzem PZK Tadeuszem Pamięta SP9HQJ wnioskuje, do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców o rozpatrzenie w punkcie „Sprawy członkowskie”  wykluczenia z szeregów PZK  Pana Roberta Luśnię SP5XVY i Pana Witolda Zakrzewskiego SP5UHW,  zgodnie z paragrafem 7, punktem 2, podpunktem b i c.

Wnioski w sprawie wykluczeń Pana Roberta Luśni SP5XVY i Pana Witolda Zakrzewskiego SP5UHW, które wpłynęły do GKR PZK, stanowią załączniki do protokołu.

7. GKR PZK zaleca, aby projekt budżetu PZK na rok 2012 został przedstawiony Głównej Komisji Rewizyjnej PZK najpóźniej do 31 grudnia 2011 r., a następnie poddany dyskusji tak, aby w terminie do 15 lutego 2012 r. można było postawić budżet pod głosowanie ZG PZK.

8. GKR PZK otrzymało od Kol. Jacka Kaliszewskiego SP6AKI zapytanie w sprawie zatrudnienia na etacie Kierownika sekretariatu Piotra Skrzypaczka SP2JMR.
GKR PZK otrzymała od Prezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR opinię prawnika Pani Doroty Zielińskiej, radcy prawnego, która została sporządzona w październiku 2009 r. i na podstawie której Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o zatrudnieniu Piotra Skrzypczaka SP2JMR na stanowisko Kierownika sekretariatu. GKR PZK prześle do Kolegi Jacka Kaliszewskiego SP6AKI odpis tej opinii prawnej (zał. Nr 7).

9. GKR PZK przyjmuje notatkę Prezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR w temacie obniżenia kosztów działania PZK i zaleca dalszą ich minimalizację (zał. Nr 8).

10. GKR PZK zaleca aby samochód ciężarowy Star 660 z zainstalowaną radiostacją R140 będący własnością PZK został przekazany na zasadzie konkursu. Konkurs wg zalecenia GKR ma być otwarty dla klubów PZK, ale też dla innych organizacji i klubów krótkofalarskich.

11. GKR PZK zapoznała się z umowami na projekty nowych dyplomów wydawanych przez PZK. Są to dwie umowy z lat 2010 i 2011, w kwocie po 350 zł. GKR PZK uznaje te wydatki za całkowicie uzasadnione.

12. GKR PZK sprawdziła czy Prezydium PZK jest upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazać majątek poza Związek i kiedy prezydium musi uzyskać zgodę ZG PZK. Zgodnie ze Statutem Prezydium może dysponować majątkiem do kwoty stanowiącej wysokość  połowy wartości wpływu z rocznych składek członkowskich.

13. GKR PZK zapoznała się z kosztami poniesionymi od lutego 2011 r. na obsługę prawną PZK  oraz działaniami Prezydium w celu rozliczenia spornych spraw z poprzednim prawnikiem Związku. Ponieważ sprawy są w toku, do tego tematu GKR powróci na kolejnym swoim posiedzeniu.

14. GKR PZK przyjęła do wiadomości, że Prezydium PZK czyni starania zapewnienia obsługi prawnej na najbliższym NKZD.

15. GKR PZK omówiła pismo Kol. Marka Ruszczaka SP5UAR w sprawie szczegółowych zapytań dotyczących finansów PZK. Ponieważ szereg pytań wymaga odpowiedzi od Skarbnika PZK, Prezesa PZK oraz Księgowej PZK, GKR PZK zaleca Prezydium odpowiedzieć na zadane pytania bezpośrednio do Kol. Marka Ruszczaka SP5UAR, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia GKR PZK.
GKR PZK wyraża jednocześnie zdziwienie z powodu pretensji Kol. Ruszczaka o brak odpowiedzi GKR PZK. Sprawa została zgłoszona na posiedzeniu ZG PZK, gdzie Kol. Ruszczak był gościem. Kolega Ruszczak był w przeszłości członkiem GKR i doskonale wie, że odpowiedź na jego wystąpienie może nastąpić po zebraniu GKR, a nie ad hoc.

16. GKR PZK zaleca, aby w miesiącu uchwalenia bilansu PZK na rok 2012, Prezydium PZK opublikowało równolegle bilans oraz rachunek wyników na witrynie internetowej PZK i w najbliższym wydaniu Krótkofalowca Polskiego, do wiadomości wszystkich członków.

17. GKR PZK zaleciło opublikowanie na witrynie internetowej PZK oraz Krótkofalowcu Polskim wykonania budżetu PZK za rok 2011 wraz z dodatkową informacją.

18. GKR PZK zaleca opublikowanie na witrynie internetowej PZK informacji o dochodach uzyskanych w PZK przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub na umowę o dzieło za cały rok 2010 oraz 3 kwartały 2011 r.

19. Księgowa PZK szczegółowo zreferowała artykuł 23 i 24 ustawy o OPP i jest on zdaniem  Księgowej PZK w pełni wykonywany w PZK.

20. Przewodniczący GKR PZK poinformował o skardze do Organu Nadzoru na działalność GKR PZK złożonej przez Kol. Jacka Kaliszewskiego SP6AKI. Odpowiedź Organu Nadzoru do Kol. Jacka Kaliszewskiego SP6AKI znajduje się w załączniku Nr 9.

Protokół z upoważnienia Przewodniczącego GKR PZK sporządził Członek GKR PZK Marcin Skóra SQ2BXI.

Protokół został odczytany i podpisany przez wszystkich członków GKR PZK.


Załączniki do niniejszego protokołu:
* Protokół GKR PZK z dnia 5.10.2011 w wersji pdfnews: ikona_pdf.gif