KSS-18. Uzupełnienie komunikatu sekretariatu ZG PZK z dnia 27.04.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-04-29 / 23:17
news: pzk.jpg

Uzupełnienie do komunikatu na 27.04.2011.

Przepraszam za małe opóźnienie. Tym niemniej podaję informacje, które będą użyteczne dla czytelników  ŚR i KP.

1. Skrócony spis treści Świata Radio 5/2011:
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody   
TEST: Kenwood TS-590S (2)
RADIOKOMUNIKACJA: Przewodnik - Radiotelefony CB
ŁĄCZNOŚĆ: Amatorskie emisje cyfrowe, Nowości Intertelecom 2011
PREZENTACJA: Tester 7100 Aeroflex
RADIO RETRO: Radiostacja SFR ADC 4
WYWIAD: Oferujemy radiotelefony i serwis, Renowacje sprzętu demobilowego
HOBBY: Minitransceiver SSB/80 m
DYPLOMY: 600 lat katedry włocławskiej
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
2. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 5/2011

Aktualności
Informacje w tym Ćwiczenia WASR, HST.
Porady prawne: konferencja dla WIOŚ i WSSE
ARISS
Rosyjskie korporacje taksówkowe i QRM.
Jak zostać krótkofalowcem
Silent Key’s

3. Egzamin. W dniu 16 kwietnia 2011r. w przeddzień Światowego Dnia Krótkofalowców siedzibie Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie gdzie działa Klub SP1ZCV, odbył się egzamin na świadectwo operatorskie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów na przyszłych krótkofalowców. Egzamin dla wszystkich zdających zakończył się pozytywnie.
Komisji Egzaminacyjnej UKE przewodniczyła Pani Mirosława Kędra Dyrektor Delegatury UKE w Szczecinie, której dziękuję za sprawne działanie Komisji Egzaminacyjnej.
Dziękuję również Ewie SP1LOS i Markowi SP1KV, którzy od lat prowadzą klub SP1ZCV i przygotowują kandydatów na krótkofalowców do egzaminów, za przygotowanie tego egzaminu. Serdeczne podziękowania należą się także Kolegom z klubu SP1ZCV którzy przygotowali salę i zaplecze logistyczne.
W imieniu Zarządu ZOT PZK (OT14) Janusz SP1TMN

4. Aktualne informacje o dyplomie Maria Skłodowska-Curie Award.
Do zdobycia dyplomu wymagana jest co najmniej jedna łączność ze stacją okolicznościową. Można też uzyskać ten dyplom za łączności z pięcioma stacjami uruchomionymi w związku z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, bez potrzeby zbierania 100 punktów. Obecnie aktywne są stacje: SP100MSC z operatorem SP2JMR, 3Z100MSC z operatorem SP8AQA, SO100MSC pod patronatem klubu SP0PGC. Od 1 maja 2011 będą aktywne SN100MSC z operatorem SP3GVX, oraz SQ100MSC z operatorem SP5XSL. W późniejszym terminie zapowiedziana jest także aktywność stacji HF100MSC z klubu SP1PEA, HF0MSC z operatorem SP4ICP i SN100SC pod opieką klubu SP5PEP. Zainteresowanie dyplomem jest duże o czym świadczy ilość zapytań o już aktywne znaki MSC w bazie danych www.qrz.com. Każdy z trzech, obecnie aktywnych, znaków był sprawdzany ponad 1500 razy, a 3Z100MSC ponad 2000 razy. Nadeszły już pierwsze zgłoszenia do dyplomu. W sumie będzie aktywnych osiem stacji i wydrukowano po 2000 kart QSL dla każdej z nich z sufiksem MSC. Dyplom papierowy jest bardziej ceniony niż elektroniczne pliki, które robią się coraz bardziej popularne. Sponsorem dyplomu jest Prezydent miasta Starachowice.

Przy okazji informacji o dyplomach, pragnę zwrócić uwagę na informację Awards Managera PZK na witrynie www.awards.pzk.org.pl o dyplomie DIGI-SP i fakcie ufundowania pucharu do rozlosowania wśród pierwszych dziesięciu zgłoszeń do tego dyplomu. http://www.awards.pzk.org.pl/html/DIGI_puchar.htm

5. Informacja rekrutacyjna w sprawie szkolenia w Łosicach  ****  W dniach 13-16.05.2011 r. w Łosicach odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowania radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof. Organizatorem szkolenia jest Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach,  Komenda Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA: INFORMACJA REKRUTACYJNA W SPRAWIE REALIZOWANEGO PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł projektu:
Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof

Organizator:
Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach,  Komenda Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach.

Cele programu:
1) Pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie wiejskim.

2) Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez:

- rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych i organizacyjnych osób  uczestniczących w projekcie

- zdobywanie nowych umiejętności technicznych i wdrażanie nowoczesnych środków i systemów łączności służby radioamatorskiej w ramach współdziałania ze strażami, służbami i wojskiem w sytuacjach zagrożenia życia w trakcie niesienia pomocy ludziom podczas klęsk żywiołowych

3) Przygotowanie radioamatorów-krótkofalowców zrzeszonych w klubach łączności i krótkofalarskich organizacjach pozarządowych: Polskiego Związku Krótkofalowców, Ligi Obrony Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i innych stowarzyszeń, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, indywidualnych użytkowników radia obywatelskiego (CB)
z terenu województwa mazowieckiego do organizacji łączności radiowej
w pasmach radioamatorskich, CB i obrony cywilnej w celu niesienia pomocy
w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

4) Poprawa bezpieczeństwa gminy, powiatu i województwa mazowieckiego.
5) Udział w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej SP EmCom 2011.

Działania planowane w ramach projektu:
W ramach programu, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządem Głównym Polskiego Związku Krótkofalowców, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Komendą Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łosice i ościennych zostanie zorganizowany kurs w zakresie organizacji łączności kryzysowej z praktycznymi warsztatami dotyczącymi przygotowania systemów łączności amatorskiej do pracy w warunkach terenowych w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowo będzie prowadzony Kurs - warsztaty w zakresie doskonalenia pracy emisjami cyfrowymi w przekazywaniu informacji kryzysowych.

Zajęcia umożliwią osobom posiadającym uprawnienia w służbie radioamatorskiej (niezrzeszonym i zrzeszonym w klubach radioamatorskich), członkom organizacji pozarządowych, użytkownikom radiotelefonów w paśmie obywatelskim (CB) oraz osobom zainteresowanym nowoczesnymi technikami radiokomunikacji doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji łączności kryzysowej, przygotowania indywidualnych i klubowych radiostacji do pracy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia działań służb ratowniczych oraz administracji samorządowej, w szczególności na terenach wiejskich, podczas wystąpienia klęski żywiołowej i innych sytuacji nadzwyczajnych.

Uczestnicy:
1. Osoby posiadające indywidualne zezwolenia na posiadanie i użytkowanie
      radiostacji w służbie amatorskiej z terenu miasta i gminy Łosice, gmin
      ościennych i województwa mazowieckiego;

2. Członkowie organizacji pozarządowych: OSP, PZK, ZHP, ZHR, PCK i innych, prowadzących działania w zakresie współdziałania z Szefami Obrony Cywilnej województwa, powiatu i miast i gmin na rzecz ochrony ludności;

3. Ratownicy służb państwowych oraz organizacji pozarządowych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, obsługujący radiotelefoniczne środki łączności.

Osoby wymienione w punktach 1-3 powinny posiadać adres zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego lub być zatrudnione w firmach z terenu woj. mazowieckiego. Osoby niepełnoletnie bez wymaganej zgody rodziców/prawnych opiekunów lub osoby bez ważnego dowodu osobistego nie będą mogły wziąć udział w Kursie.

Miejsce szkoleń:
1. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w Bursie Szkolnej w Łosicach , ul. Krasickiego nr 1 (alternatywnie: OSP w Łosicach, ul. Handlowa nr 7).

2. Zajęcia praktyczne odbędą się na terenie bazy szkoleniowej Komendy Hufca ZHP  Podlasie w Nowosielcu gmina Łosice, 8 km od centrum miasta.
 
3. Ćwiczenia terenowe w zakresie organizacji łączności kryzysowej odbędą się na terenach leśnych gminy Łosice w godzinach nocnych w dniach 15-16.05. 2011 r.

Organizator nie zapewnia transportu; uczestnicy przemieszczają się pomiędzy miejscami odbywania zajęć a miejscem zakwaterowania własnymi środkami lokomocji.

Zakwaterowanie:
1. Baza szkoleniowa ZHP w Nowosielcu: 30 miejsc + namioty NS (własne śpiwory uczestników);

2. Bursa Szkolna w Łosicach, ul Krasickiego nr 1: pozostali uczestnicy.

Wyżywienie: (zabezpiecza organizator nieodpłatnie zarejestrowanym uczestnikom kursów):

13.05.2011 Kolacja - ognisko integracyjne w Nowosielcu;
14.05.2011 całodzienne wyżywienie;
15.05.2011 Śniadanie i obiad.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 10 maja 2011 r. na adres e-mail: pczklosice1@op.pl , listownie lub telefonicznie na numer telefonu Koordynatora projektu: 502 606 731.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego w biurze organizacyjnym projektu w dniu przyjazdu.

Biuro organizacyjne w dniu 13.05.2011 r. funkcjonuje w Bazie ZHP w Nowosielcu od godziny 8.00 do godziny 20.00. W dniu 14.05.2011r. od godziny 8.00 w Bursie szkolnej w Łosicach ul. Krasickiego nr 1 (jadąc od Siedlec w kierunku Korczew przed Dworcem PKS skręcić w lewo i dalej prosto obok Komendy Powiatowej PSP
w Łosicach, za nowo wybudowanym kościołem p.w. Świętej Trójcy w prawo, obok Komendy Powiatowej Policji /niebieski budynek/ mijamy po lewej stronie stację paliw i w lewo na teren Bursy).

Wersja PDF: http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/informacja_szkolenie_unijne_lacznosc_kryzysowa.pdf

Info: Zbigniew Chudzik SP5WCX

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK