Wakacyjny Konkurs "Latająca Kapsuła"
Dodane przez sp3iq dnia 2007-07-01 / 21:19
Poniżej przedstawiamy regulamin wakacyjnego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Copernicus Project. Zapraszamy wszystkich konstruktorów, amatorów, którzy chcą, by ich konstrukcja poleciała do granic atmosfery.
Rozszerzona zawartość newsa

Poniżej regulamin wakacyjnego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Copernicus Project. Do zabawy zapraszamy wszystkich konstruktorów, amatorów, którzy chcą, by ich konstrukcja poleciała do granic atmosfery.


Regulamin Konkursu "Latająca Kapsuła"

 

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Copernicus Project.

§ 2

Konkurs odbywa się pod nazwą „Latająca Kapsuła" a wszelkie oficjalne informacje są umieszczane na stronie http://copernicus-project.org, zwanej dalej Stroną Konkursową.

§ 3
Oficjalnym forum dedykowanym do dyskusji nad projektami jest: http://forum.copernicus-project.org

§ 4

Konkurs trwa od 1 lipca 2007 roku do 29 września 2007 roku.

§ 5

W trakcie Konkursu oraz 30 dni po jego zakończeniu niniejszy Regulamin udostępniony będzie na Stronie Konkursowej Organizatora.

§ 6

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium RP.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie na adres mailowy kontakt@copernicus-project.org oraz przekazanie w terminie do dnia 31/08/2007 r. projektu technicznego i opisu w formie elektronicznej na w/w adres email;

3. W ramach Konkursu Uczestnik może wygrać nagrodę w postaci notebooka klasy minimum Celeron 1,8GHz przekazanego Stowarzyszeniu Copernicus Project przez firmę wspomagającą.

4. Konkurs polega na przygotowaniu projektu, wykonaniu prototypu oraz przekazaniu prototypu na własność stowarzyszenia.

5. Przedmiotem projektu powinna być amatorska, autorska konstrukcja mogąca posłużyć jako element kapsuły wykorzystywanej w lotach balonowych organizowanych przez stowarzyszenie. Sugestie Organizatora, co do typu konstrukcji:

• urządzenie nadawcze emitujące bikon na określonych częstotliwościach KF;
• urządzenie nadawcze emitujące bikon na określonych częstotliwościach w zakresie mikrofal;
• urządzenie nadawcze ATV;
• stacja meteorologiczna o zaawansowanych możliwościach z zapisem danych na nieulotnych nośnikach danych (karty pamięci);
• tracker APRS z nowymi, nieużywanymi dotychczas możliwościami.


6. Warunki brzegowe w zakresie technicznym:

• waga urządzenia nieprzekraczająca 1000 g;
• możliwość pracy w niskich temperaturach (do -50 C Celsjusza);
• własne, niezależne zasilanie;
• urządzenie musi być zamknięte w wodoszczelną obudowę (IP65);
• urządzenie musi bez otwierania sygnalizować poprawna pracę (dioda LED, buzzer itp.);
• kapsuła musi mieć wyłącznik na zewnątrz i poprawnie wystartować tylko po
włączeniu zasilania.
7. Inne:
• Urządzenie musi być samodzielnie zbudowane i nie może opierać się na ogólno dostępnych “kitach”. 

• Nie dopuszcza się do konkursu urządzeń fabrycznych – jedynym wyjątkiem od tej reguły są urządzenia radiokomunikacyjne. Dopuszcza się do pracy tylko posiadające ważną homologację na terenie RP.  Należy dostarczyć kserokopię homologacji lub okazać ważną naklejkę z numerem homologacji na urządzeniu.

• Zwycięzca przekazuje urządzenie wraz z dokładną dokumentacją techniczną oraz pisemną deklaracją, że jest jedynym autorem urządzenia i autorem oprogramowania. W przypadku wykorzystania procesorów autor przekazuje źródła programu w dokumentacji. W przypadku, gdy urządzenie współpracuje z komputerem, autor załącza oprogramowanie wraz ze źródłem.


8. Zwycięzca Konkursu ma prawo do samodzielnej instalacji i nadzorowaniu pracy kapsuły podczas startu i lotu balonu.

§ 7

Organizator przechowuje dane odnośnie uczestników i zgłoszenia konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, odpowiednio zapobiegając dostępowi osób nieuprawnionych do tych danych.

§ 8

Nad rozstrzygnięciem konkursu czuwać będzie Jury Konkursu, w składzie:
- Artur Schreiber – Przewodniczący Komisji,
- Maciej Jakimiec – Członek Komisji,
- Jakub Kowalkowski – Członek Komisji

§ 9

Szczegółową listę edycji Konkursu i nagród prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10


Jury rozstrzygnie konkurs podczas corocznego spotkania, tzw. „Szkółki Technicznej”, w dniu: 29.09.2007 r., godz. 12.00

§ 11

1. Informacja o nagrodzonych w Konkursie (nazwisko zwycięzcy) dostępna będzie na Stronie Konkursowej, w terminie:29.09.2007 r., godz. 16.00

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów losowania i publikacji listy zwycięzców. Informację taką przekaże na Stronie Konkursowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, tym samym nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, kiedy poziom nadesłanych prac nie będzie satysfakcjonujący dla Jury Konkursu.

§ 12

Zwycięzcy Konkursu będą zawiadamiani o nagrodach, otrzymując informację na adres e-mail podany w trakcie zgłaszania uczestnictwa w konkursie.

§ 13

Nagrody wysyłane będą w dniu przekazania prototypu urządzenia Organizatorom, przesyłką kurierską, na koszt Organizatora.
Ostateczny termin przekazania prototypu mija 31 grudnia 2007 r.

§ 14

Nagrody w Konkursie nie mogą być zamienione na równowartość pieniężną.

§ 15

Uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystywanie i przetwarzanie danych umieszczonych w zgłoszeniu konkursowym, w tym również w przyszłości w celach marketingowych przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swą szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym firmom. Podanie danych jest dobrowolne. Sprzeciw należy zgłosić w formie pisemnej pod adresem Organizatora.

§ 16

Reklamacje, dotyczące niniejszego Konkursu, mogą być składane w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora.

§ 17

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenie będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem niedziałania lub nienależytego działania serwera, na którym znajduje się Strona Konkursowa.

§ 18

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Copernicus Project oraz ich krewni.

§ 19

Ewentualne spory związane z Konkursem, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, rozstrzygane będą polubownie.


Załącznik nr 1 - Lista edycji i nagród:
I. 01.07.2007 - 29.09.2007 r.
Nagroda główna: Laptop (zgodny ze specyfikacją dostępną na Stronie Konkursowej). Darczyńcą sprzętu jest firma Device Polska http://device.pl