Komunikat sekretariatu ZG PZK na 22.09.2010
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-09-22 / 22:50
Komunikat sekretariatu ZG PZK na 22.września 2010

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Quo vadis stacjo klubowa. Mamy już efekty bardzo aktywnej pracy naszych kolegów, krótkofalowców dobrej woli z bratniej organizacji krótkofalarskiej SSR Manufaktura działającej pod przewodnictwem Kolegi SP5UHW.
Odbywająca się dotychczas bardzo rzeczowa współpraca pomiędzy środowiskiem krótkofalarskim, a Urzędem Kontroli Elektronicznej i opierająca się na bardzo dużym wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu, poprzez działania kolegów została zniweczona. Pewne czynności, które mogły do tej pory odbywać się w sposób zgodny z prawem, ale równocześnie mniej oficjalny będą musiały być teraz wykonywane bardzo formalnie, a tym samym w pełni zgodnie z zapisami litery prawa.
Temat ten nie uderza w znaczy sposób bezpośrednio w stacje indywidualne, ale bardzo dotkliwie w stacje klubowe. Będą one musiały wykonać szereg dodatkowych czynności w przypadku ubiegania się o uzyskanie lub przedłużenie pozwolenia radiowego oraz przy ubieganiu się o znaki okolicznościowe.
Dotychczas składany wniosek nie będzie już wystarczający. Wniosek może być złożony wyłącznie przez podmiot prawny lub zarejestrowane stowarzyszenie zwykłe, a nie przez klub. Do każdego wniosku muszą być dołączone oryginały zgody właściciela obiektu w którym jest zlokalizowana stacja klubowa oraz zgody operatorów i kierownika stacji. Ten zakres jest oczywisty. I dalej nowość. Ponadto musi być dołączony każdorazowo oryginał dokumentu rejestracyjnego np. KRS lub odpis potwierdzony notarialnie. Tak stanowi prawo i dzięki naszym kolegom z Manufaktury, UKE zostało zmuszone do dokładnego jego przestrzegania i dotychczasowe wzajemne zaufanie nie może być dalej kontynuowane.
Tak więc, doszły nam nie tylko dodatkowe „papiery”, praca ale również i koszty. Pozostaje tylko podziękować naszemu koledze SP5UHW i pozostałym kolegom z SSR Manufaktura za dobrą pracę na rzecz klubów, podstawy rozwoju krótkofalarstwa w Polsce.
73! Dionizy SP6IEQ

2. Informacje o wydawaniu pozwoleń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. nr 223, poz. 1472), pozwolenie kategorii 1 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), która przedłoży:
- pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska;
- zgodę trzech osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji posiadających pozwolenia kategorii 1;
- zgodę jednej z ww. osób na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.
Do wniosku należy dołączyć również dokumenty:
- poświadczające posiadanie osobowości prawnej;
- przynależności danego klubu do osoby prawnej;
- poświadczające uprawnienia osób podpisujących złożone dokumenty do reprezentowania wnioskodawcy.
Powyższe dokumenty nie są określone w ww. Rozporządzeniu, ale wynikają z zapisów w KPA, a potwierdzone zostały wyrokami sądów administracyjnych. W przypadku osób prawnych Urząd musi zweryfikować uprawnienia osób podpisujących wniosek do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku klubów, które są w strukturach PZK, wnioskodawcą jest PZK. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela PZK lub osobę upoważnioną do reprezentowania PZK przed Urzędem. Wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa muszą mieć formę pisemną. Dokumenty takie dołącza się w oryginale lub poświadczone notarialnie do każdego podania (żądania), nawet jeżeli wyrażone jest w jednym czasie i piśmie. Każde żądanie, które wymaga odrębnego postępowania wnosi obowiązek złożenia oryginałów ww. dokumentów. Dotyczy to zarówno wniosków o wydanie pozwolenia radiowego, jak również wniosków o jego zmianę i uchylenie oraz wniosków o przyznanie znaków okolicznościowych czy contestowych.
Wydanie pozwolenia radiowego podlega opłacie skarbowej w kwocie 82 zł, a złożenie dokumentu pełnomocnictwa zobowiązuje do zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. W przypadku zwolnienia z opłat skarbowych należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie, jeżeli nie wynika to z zapisu w KRS, w przeciwnym przypadku należy dołączyć do wniosku potwierdzenia dokonania opłat skarbowych. (UKE)
P.S. Kluby PZK – są zwolnione z opłat z tyt. prowadzenia działalności radioamatorskiej jako kluby należące do OPP, której celem statutowym jest radiokomunikacja amatorska.

3. Skrócony spis treści ŚR 10/2010
AKTUALNOŚCI: Aktualności, Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody, Nowe podmioty DXCC
TEST:    Tescun PL-310
RADIOKOMUNIKACJA: Anteny VHF/UHF
ANTENY: Antena Hexagonal-Beam
ŁĄCZNOŚĆ: Tu Polskie Radio 1925–2010
ŚWIAT KF/UKF: SP7POS/mm, Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETREO: Radiostacja BP 5, Era Kolibra
WYWIAD: Aksel – 20 lat na rynku, Najważniejsi są ludzie
HOBBY: Super dip meter
DIGEST: Proste układy radiowe
DYPLOMY: India Awards
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

KRÓTKOFALWIEC POLSKI 10/10
Po XIX NKZD- informacje, opinie, refleksje.
Zjazdy: XII Techniczny UKF oraz Zespołu SN0HQ
Spotkanie na Kopie Biskupiej
Historia „Krótkofalowca Polskiego”
SP4Z na i po WRTC 2010 – obszerna relacja
Aktualności
S.K.

4. Mistrzostwa Świata ARDF – Opatija 2010.
W dniu 17 września 2010 r. zakończyły się XV Mistrzostwa Świata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF), zorganizowane na zlecenie IARU przez Związek Krótkofalowców Chorwacji (HRS) w miejscowości Opatija. W Mistrzostwach startowały drużyny stowarzyszeń członkowskich z 35 krajów wszystkich trzech Regionów IARU. Liczba startujących zawodników wyniosła 386, co jest rekordem w historii dotychczasowych Mistrzostw Świata. Z uwagi na wielką liczbę zawodników, zgodnie z regulaminem IARU konkurencje odbywały się w każdym dniu równocześnie w obu pasmach. W pierwszym dniu (15 września) pasmem głównym było 3,5 MHz, zaś w drugim dniu (17 września) pasmem głównym było 144 MHz.
Reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców, obejmująca członków Klubu Radiolokacji Sportowej PZK i Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, składała się z następujących zawodników.
Panie:
Kategoria W19: Anna Pilarczyk, Dorota Stankiewicz
Kategoria W21: Agnieszka Deptulska SP2TLG, Magdalena Dura, Agata Kulicka SQ5AXK
Panowie:
Kategoria M19: Piotr Nalepko, Patryk Niedźwiecki, Mateusz Szczypior,
Kategoria M21: Paweł Janiak, Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, Szymon Ławecki
Kategoria M40: Tomasz Deptulski SP2RIP
Kategoria M50: Zbigniew Mądrzyński SP2JNK, Adam Dyrka SP2EDA
Kategoria M60: Władysław Pietrzykowski SP9GML
Kategoria M70: Ryszard Bykowski
W paśmie 3,5 MHz sukces odniosły nasze panie w kategorii W21, zajmując drużynowo trzecie miejsce i zdobywając dla reprezentacji PZK brązowy medal. Panowie w kategoriach M19 i M21 zajęli drużynowo 4 miejsca, co też należy uznać za bardzo dobry wynik.
W paśmie 144 MHz należy odnotować czwarte miejsca zajęte przez Ryszarda Bykowskiego w kategorii M70 i drużynowo przez panie w kategorii W21.

5. Reminiscencje po ostatnim Zjeździe SPDXC.
Kolejny sprawozdawczo-wyborczy zjazd naszego klubu zakończony. Sprawdziła się realizowana w ostatnich latach, przez kolejne zarządy,  formuła zjazdu sportowo- towarzyskiego. Myślę, że to właśnie spowodowało kosmetyczne jedynie zmiany składu zarządu i funkcji wywołane okolicznościami, a nie problemami. Cieszę się, że ocena naszych dotychczasowych poczynań była na tyle pozytywna, że przeniosła się na kolejny wybór zarządu. Uważam to za najlepszą rekomendację na przyszłość. Chciałbym, by w następnych zjazdach, uczestniczyło jeszcze więcej naszych "połówek" (żon/mężów). Byłemu, a i obecnemu Zarządowi dziękuję za już i proszę o jeszcze. Witam serdecznie w Zarządzie nowych kolegów: Janusza SP2GJV i Andrzeja SQ1EIX. Wierzę, że wniosą oni kolejne elementy uśmiechu i przyjaźni, których nigdy nie będzie za dużo.

A oto wyniki wyborów:
Tomek SP6T - Prezes
Janusz SP2GJV - Wiceprezes
Tomek SP5UAF - Wiceprezes Do Spraw Sportowych
Andrzej SQ1EIX - Wiceprezes Do Spraw Organizacyjnych
Wiesław SP4Z - Sekretarz Krajowy
Jurek SP7CVW - Skarbnik
Marek SP7DQR - Sekretarz Zagraniczny
Andrzej SP8FNA - Manager SP DX Maratonu
Zygmunt SP5ELA - Manager Do Spraw Mediów

Komisja Rewizyjna
Tomek SP5CCC - Przewodniczący
Andrzej SP7ASZ - Członek Komisji
Marcin SP5ES - Członek Komisji

Dziękuję wszystkim za udział w Zjeździe i pozdrawiam serdecznie
Tomek SP6T

P.S. Zjazd był wspaniale zorganizowany przez grupę krótkofalowców z „Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców” dowodzoną przez Andrzeja SQ1EIX. Nie zabrakło niczego: pracowała stacja SP0DXC, były ciekawe prezentacje oraz rozrywka. Nade wszystko były wspaniałe warunki do wymiany zdań i długich nocnych rozmów. (SP2JMR)
Więcej informacji i fotoreportaż w Krótkofalowcu Polskim 11/2010.
Także więcej informacji i aktualizacja strony WWW SPDXC i SP DX Contest w Internecie na stronie SPDXC.

6. Użycz swojej stacji młodym OPs, apel do SP Big Guns.
Zespół klubu 6Y1V od kilku już lat prowadzi niezwykłą kampanię wspierającą młodych entuzjastów contestingu. Powstał z inicjatywy KY1V (David), K1LZ (Krassy) i 6Y5GC (George), którzy na czas zawodów udostępniają wspaniale wyposażoną stację o znaku wywoławczym 6Y1V na Jamajce do dyspozycji młodych (do 21 lat) i zdolnych operatorów. Z możliwości tej skorzystało już wielu takich OPs, dla których udział w zawodach CQ WW DX Contest dał szansę na sprawdzenie swoich operatorskich możliwości. W ubiegłym roku szczęśliwcami takimi było czterech nadawców: Andy UU4JMG, Roger EA3ALZ, Alex OZ7AM i Aleksander RV9LM. W CQ WW DX CW Contest pracując w grupie klasyfikacyjnej Multi-Two zdobyli 17.192.104 pkt. co dało im pierwsze miejsce wśród stacji Ameryki Północnej, trzecie miejsce w świecie, a uzyskany wynik to także nowy rekord Jamajki. Warto jeszcze dodać, że podróż i cały pobyt na wyspie jest refundowany przez wspomniany zespół KY1V & K1LZ & 6Y5GC.

Ten wspaniały projekt wart jest naśladownictwa także w warunkach lokalnych, czyli w odniesieniu np. do SP. Mamy w kraju co najmniej kilkanaście znakomicie wyposażonych stacji, które mogłyby posłużyć tak szczytnemu celowi. Apelujemy więc do ich właścicieli o zadeklarowanie chęci użyczenia swojego sprzętu dla młodych i oczywiście zdolnych operatorów, np. do startu w takich zawodach jak CQ WW DX Contest, CQ WPX Contest, IARU HF Championship czy nawet SP DX Contest. Właścicieli takich stacji prosimy o wstępne deklaracje na adres qtc@post.pl. Po ich otrzymaniu opracowany zostanie stosowny regulamin udziału i ewentualnego sponsoringu projektu. Należy także żywić nadzieję, że do tej akcji włączy się Polski Związek Krótkofalowców i dołoży wszelkich starań dla realizacji tego projektu. Sylwester SP2FAP

7. Oświadczenie dot. komunikatu z dnia 1 września 2010. Na życzenie Marka SP5UAR przekazuję poniższe oświadczenie:
Oświadczenie: „Ja, Piotr SKRZYPCZAK, SP2JMR, prezes Polskiego Związku Krótkofalowców, przepraszam Kol. SP5UAR za opublikowanie w komunikacie z dnia 1 września 2010 r. nieprawdziwych i obraźliwych treści autorstwa SP5ELA, naruszających dobre imię Kol. SP5UAR w środowisku krótkofalarskim, zwłaszcza w kontekście zwołanego na 4 września 2010 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i ogłoszonego oficjalnie przez Kol. SP5UAR zamiaru kandydowania na funkcję prezesa PZK.”

8. Walne Zebranie Gliwickiego Oddziału PZK OT50.
16 września odbyło się w Gliwicach, w Domu Studenckim „Solaris” zebranie sprawozdawcze Oddziału.
W zebraniu, które rozpoczęło się w drugim terminie, wzięło udział 22 członków
oddziału oraz 10 gości. Prezes oddziału, Roman SP9MRN oraz skarbnik
Krzysztof SQ9DXN przekazali zebranym sprawozdanie z działalności oddziału.
Następnie prezes SP9MRN przekazał informację z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu PZK.
W dalszej części zebrani wysłuchali 3 godzinnego wykładu Andrzeja SP9DFH na temat pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny i procedurze wypełniania „arkusza Dionizego”. Andrzej SP9ENO

9. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie 21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL +, CYFRA+ oraz N i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce. Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego. Najbliższe wydanie programu w niedzielę 26.09.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego. Będzie to powtórzenie 30 minutowej relacji telewizyjnej z XXII Zjazdu SP OTC w Księżych Młynach. Program K BIS jest zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu Henryk Pacha ATV SP6ARR www.videoexpres.pl
 
10. SP DX Contest 2010. Wyniki.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów SP DX Contest 2010. Wyniki zostały ogłoszone 18 września 2010 podczas Zjazdu Stowarzyszenia SPDXC. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji zawodów. Gratulujemy zdobywcom dyplomów i nagród specjalnych. Wyniki znajdują się na stronie zawodów pod adresem http://www.spdxcontest.info/. Jednocześnie uaktualniona została baza rekordów wszechczasów. Zapraszamy na stronę zawodów SP DX Contest.
Zygmunt Szumski SP5ELA Manager ds. Mediów SPDXC
SPDXC Electronic Publishing Manager
E-mail: zygi@sp5pbe.waw.pl    

11. Wyróżnieni koszulkami "Worked All SN0HQ stations".
 Gwoli informacji przedstawiam listę, którą ogłosił na zjeździe SPDXC Kapitan Zespołu SN0HQ.
 Oto operatorzy wyróżnieni okolicznościowymi koszulkami "Worked All SN0HQ Stations" za nawiązanie 12 łączności z SN0HQ w trakcie IARU HF 2010 Contest:

 SP1RKR, SP2AJO, SP2EXN, SP2FUD, SP2GCJ, SP2GUC,
 SP2KFQ/2, SP2SWO, SP2YKS/2, SP3BTK, SP3DIK, SP3EPK
 SP5ELW, SP5GRM, SP6GCU, SP6HEQ, SP7HKK, SP7HOV, SP7MFQ, SP8AJK,
 SP8GEY, SP9ACH, SP9BQX, SP9FTJ, SQ3HMM, SQ5EBM.

 Uważam, że to jest kolejna grupa kolegów (z tegorocznej edycji IARU HF Contest) najbardziej nam sympatyzująca i potrafiąca się bawić wspólnie do końca. Oczywiście są również tacy, którzy przez wiele lat robią po 12 QSO i nie przysłali logu do weryfikacji.
 Nie dla zdobycia kolejnej koszulki wołają nas po 12 razy ale w poczuciu wręcz obowiązku do punktowego wsparcia ekipy krajowej.
Takie odruchy powinniśmy celebrować, bo to jest przyczynek do wzmacniania więzi w środowisku krótkofalarskim.
de Bogdan, SP5WA -koszulkowy księgowy zespołu SN0HQ

12. Na ContestRank prezentujemy już ponad 500 wyników zawodów typu WW od 2000r. Zarejestrowanych zostało ponad 1900 użytkowników z blisko 100 różnych DXCC. W przededniu kolejnego sezonu contestów warto zapoznać się z rekordami SP w różnych kategoriach. Może warto spróbować poprawić któryś z nich.
Warunki propagacyjne są coraz korzystniejsze.
Sprawdzamy te rekordy na www.Contestrank.com w zakładce NAJLEPSZE REZULTATY/EU/SP.
Obecnie największą ilość rekordów w SP ma Krzysztof SP7GIQ - 27. Operatorzy SP dzierżą ponadto od 2000 roku 8 rekordów świata w kategorii SO i 3 w MS.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wizyty na naszej stronie.
Leszek SP9LJD ContestRank.com Team

Tymi sportowymi akcentami kończę nasz dzisiejszy komunikat.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK